Baxanların
3826
İnternetə qoyma tarixi: 2010/03/11
Sualın xülasəsi
Кәрамәт нәдир? Кәрамәт јолунда неҹа аддым атмаг олар? Кәрим инсанларын Аллаһ јолунда мәгамлары неҹәдир?
Sual
Кәрамәт нәдир? Кәрамәт јолунда неҹа аддым атмаг олар? Кәрим инсанларын Аллаһ јолунда мәгамлары неҹәдир?
Qısa cavab

Кәрамәт һәр ҹүр чиркин сифәтләрдән узаг олмаг мәнасындадыр. Әзәмәтли руһ саһибинә вә чиркин сифәтләрдән узаг олана кәрим дејирләр. Кәрамәт, дәјанәт, зилләт вә харлыг кәлмәләринин мүгабилиндә гәрар тутур вә кәрамәтин јүксәк зирвәләрини фәтһ етмәк үчүн тәгва вә пәһризкарлыг силаһы илә силаһланмаг лазымдыр. Тәгва, инсаны ҝүнаһа чәкән һәр бир әмәлдән чәкинмәк мәнасындадыр. Һәзрәти Әли (әлејһиссалам) бујурур ки, тәгва саһиби олан инсан, севдији шејә әбәди олараг говушаҹаг. Аллаһ-таала ону өзүнүн кәрамәт мәнзилиндә мәскунлашдыраҹагдыр. О мәнзилин таваны Пәрвәрдиҝарын әрши, ишыг вә ајдынлығы илаһи ҹамалдан, зијарат едәнләр мәләкләр вә достлары вә отуруб дураҹағы кәсләр илаһи пејғәмбәрләр олаҹагдыр.

Ətreaflı cavab

Кәрамәт һәр ҹүр чиркин сифәтләрдән узаг олмаг мәнасындадыр. Әзәмәтли руһ саһибинә вә чиркин сифәтләрдән узаг олана кәрим дејилир.[1] Кәримин зидди ләимдир.[2] Леамәт вә дәнаәт бир мәнада ишләнир, дәнаәт кәрамәтин вә дәни исә кәримин мүгабилиндә гәрар тутур.[3]

 

Әһли-Бејт (әлејһимуссалам) нәзәриндән кәрамәт:

Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) бујрур: “Бөјүк Аллаһ кәримдир вә кәрәми севир.”[4]

Әмирәл-мөминин Әли (әлејһиссалам) бујурур: “Ағыз ачмамышдан габаг (бир шеј истәјәнә) бағышлајан кәс кәримдир.”[5]

“Хошаҝәлмәз һадисәләр кәрим адамын руһуна тәсир етмир (ону сындырмыр)”[6]

“Кәрим инсан о шәхсдир ки, һарамдан чәкинәр, бүтүн ејбләрдән пак вә мүнәззәһдир.[7]

Кәрим инсан ләим инсанын фәхр етдији шејләрдән бизардыр (јәни, оналар нифрәт едәр)” [8]

“Кәрим о кәсдир ки, өз абрыны малы илә горујар, амма ләим о кәсдир ки, малыны абры илә (абрыны вермәклә) горујар.”[9]

“ Әҝәр бир нәфәр руһу, кәрамәт вә әзәмәтлә таныса, бүтүн дүнја ҝөзүндә кичик олар.”[10]

Кәрамәтә чатмағын јолу

Бир-биринә әкс гүтбләрдә дајанан кәрамәт вә ләамәт мәфһумлары Әһли-Бејт (әлејһимуссалам) һәдисләриндә бүтүн ајдынлығы илә бәјан олнумушдур. Кәрамәт вә әзәмәт, һәр ҹүр чиркли сифәтләрдән узаг олмаг демәкдир вә инсанын дәјәрини бәјан едән сифәт олуб, Һәзрәти Һаггын (Аллаһын) адларындандыр. Бунун мүгабилиндә, инсаны Јарадандан вә илаһи јахынлыгдан узаглашдыран һәр шејин көкү дәанәт, алчаглыг вә чиркинликләрә ҝедиб чыхыр.

Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) бујурдуғуна ҝөрә, дүнјаја вурғун олмаг (Аллаһа гаршы) һәр ҹүр итаәтсизлијн көкү вә һәр бир ҝүнаһын башланғыҹыдыр.[11] Дүнја она ҝөрә дүнја адланыб ки, һәр шејдән ашағы вә дәјәрсиздир.[12] Јухарыда дедијимиз кими, диггәт един ки, дәанәт кәрамәтин мүгабилиндә, дәни кәрмин мүгабилиндә гәрар тутуб, дәни вә дәанәт вә дүнја ејни көкдән олан кәлмәләрдир. Беләликлә, әзәмәт, бөјүклүк вә кәрамәтин дүнја вурғуну олмагла (дүнја тәләб) ахтармаға дәјмәз. Һәзәрт Әлинин (әлејһиссалам) бујурдуғуна ҝөрә дүнја (вурғуну олмаг) инсаны хар (рүсвај) вә зәлил едәр.[13] Кәрамәт зилләт вә харлығын мүгабилиндә гәрар тутур. Кәрамәт зирвәсинин јүксәк нөгтәләринә чатмаг үчүн ҝүнаһ, дүнјатәләблик, һәва вә һәвәсдән пәһриз (узаг олмаг), бир сөзлә десәк, тәгва силаһы илә силаһланмаг лазымдыр. Әмирәл-мөминин (әлејһиссалам) јенә бујрур: Кәрамәт, тәгвасыз әлә ҝәлмәз.[14]

Бөјүк Аллаһын Гуранда бујурдуғуна ҝөрә: “Сизин ән кәрамәтлиниз, Аллаһ јанында ән тәгвалыныздыр.”[15]  Әмирәл–мөминин (әлејһиссалам) јенә бујурур: “Тәгва кәримин ачарыдыр.”[16]

 

Тәгва нәдир?

Һәзрәти Әли (ә) бујурур: ки, тәгва одур ки, инсаны ону ҝүнаһа чәкән һәр бир шејдән чәкиндирсин.[17]  Кәрим Аллаһ Гурандан горху, үрәкләрдә (батини) хәстәликләрин дәрманы гәлбләрин ајдынлығы, ҹисми ағрыларын чарәси, ҹан јараларын мәлһәми, руһу чиркаблардан паклајан, ҝөзләриниз өнүндә гаранлыглары ајдынлашдыран, арамсызлыг вахты әмнијјәт верәндир.

Беләликлә, Аллаһ итаәтини заһириниздә јох, ҹан-башла јеринә јетирин. Белә ки, тәгва сизин ганыныза гарышсын вә бүтүн ишләриниздә ону һаким гәрар верин. Аллаһ итаәтини, сизи дирилик сујуна чатдыраҹаг јол, истәкләринизи верәҹәк шәфи, изтираб ҝүнү (Гијамәт ҝүнү) пәнаһ јери, гәбрдә нурлу чыраг, бәрзәхдә узун-узады горхулардан арам тапмаглыг вә өмрүнүзүн чәтин анларында ниҹат јолу гәрар верин. Чүнки, Аллаһ итаәти сизин интизарынызда олдуғунуз һәлакедиҹи һадисәләр, горхулу мәнзилләр, шөләләнән одлардан горунмаг үчүн васитәниздир. Һәр кәс тәгваны сечсә чәтинликләри һәлл олар, аҹлыглар ширинлијә чевриләр, чәтинликләрин сыхынтысы вә нараһатчылыглар онлардан узаг олар.

Башга бир кәламында бујурур: (тәгвалы шәхсә) вә Аллаһдан ҝәлән чәтинликләр она асан олар, әлдән вермиш олдугу һөрмәт вә бөјүклүк јағыш дамҹылары кими үстүнә јағар, ондан узаглашан Илаһи рәһмәт она тәрәф гајыдар, ҝери чәкилмиш Илаһи немәтләр тәзәдән ҹушә ҝәләр, азалмыш бәрәкәтләр чохалаҹагдыр.[18]

 

 

Кәрамәт вә илаһи руһ.

Гуран инсанын әсл ҝөвһәрини шәрафәтли вә кәрим бир варлыг кими танытдырыр. Әҝәр инсан кәрим олса демәли өз тәбии јолуну ҝедә билмишдир. Итаәт вә али мәгама јетишмәк инсанын әсл ҝөвһәри илә ујғундур. Аллаһа гаршы үсјан вә сүгут исә белә дејил. (белә ујғунлуг јохдур) Кәрамәт һаггында дејә биләрик ки, инсанын әсли затән кәримдир. Бөјүк Аллаһ бујурур: Биз инсаны кәрамәтли етдик,[19] чүнкү инсанын јарадылышында кәримлик ҝөвһәриндән истифадә олунубдур. Әҝәр инсан да башга ҹанлылар тәк торпагдан јарансајды кәрамәт онун үчүн зати олмаздыр. Анҹаг инсан бир сури (бәдән) вә бир әсилдән (руһ) ибарәтдир. Бәдәни торпага гарышыр, әсли исә Аллаһа мәхсусдур.[20] Аллаһ-таала бујурмајыб ки, мән инсаны ҝил вә мүҹәррәд руһдан јаратдым. Бујурур ки, инсаны ҝилдән јарадыб сонра она Өз руһумдан үфүрдүм. Беләлкилә, инсанын руһунун кәрим Аллаһла рабитәси олдуғу ҝөрүнүр. Демәли, кәрамәтдән пајы вардыр вә илаһи руһ кәрамәтли руһ мәнасындадыр.[21]

 

Кәрим инсанларын мүкафаты:

Һәзрәт Әли (әлејһиссалам) бујурур ки, Аллаһ сизә пәрһизкарлығы сифариш етмишдир. Онун Өзүнүн ән разы олдуғу вә бәндәләриндән истәдији шеј гәрар вермишдир. Горхун О Аллаһдан ки, һүзурунда дурмусунуз, сизин ихтијарыныз Онун әлиндәдир, бүтүн һәрәкәт вә һалларынызы нәзарәт алтында сахлајыр. Әҝәр бир шеј ҝизләтсәниз биләр вә әҝәр үзә чыхартсаныз һәкк едәҹәкдир. Әмәлләри јазан кәрим вә әзәмәтли мәләкләр нә һаггы вә нә дә батили гејд етмәји унутмазлар. Аҝаһ олун һәр кәс тәгва еһтијатыны ҝөрсә фитнәләрдән ниҹат тапаҹаг, һидајәт нуру илә гаранлыглардан кечәҹәк вә севдији шеји әбәди олараг әлә ҝәтирәҹәкдир. Аллаһ-таала ону өзүнә мәхсус олан кәрамәт мәнзилиндә мәскунлашдыраҹагдыр. О мәнзилин таваны Пәрвәрдиҝарын әрши, ишыг вә ајдынлығы илаһи ҹамалдан, зијарәт едәнләри мәләкләр, достлары вә отуруб-дураҹағы кәсләр исә илаһи пејғәмбәрләр олаҹагдыр.[22][1] Ҹавад Амули, Әбдуллаһ, Кәрамәт дәр Гуран, сәһ-22.

[2] Сәаләби Нишабури, Фигһул-лүғәт, сәһ-139.

 [3] Ҹавад Амули, Әбдуллаһ, Кәрамәт дәр Гуран, сәһ-22

[4] Мүһәммәд Рејшәһри, (Һүсејни сејји Һәмид), Мүнтәхәи Мизанул-Һикмәт, һәдис-5493.

[5] Әмәди Әбдул Ваһид, Ғүрәрүл-һикәм вә дүрәрүл-һикәм, чап данешкаһ, 1-ҹи ҹилд, сәһ-365, һәдис, 1389.

[6] Һәмән мәнбә, 2-ҹи ҹилд, сәһ-1, һәдис, 1555.

[7] Һәмән мәнбә, 2-ҹи ҹилд, сәһ-4, һәдис, 1565

[8] Һәмән мәнбә, 2-ҹи ҹилд, сәһ-44, һәдис, 177.

[9] Һәмән мәнбә, 2-ҹи ҹилд, сәһ-154, һәдис, 2159.

[10] Һәмән мәнбә, 5-ҹи ҹилд, сәһ-451, һәдис, 9130.

[11]  Мүһәммәд Рејшәһри, Мүһәммәд (Һүсејни сејјид Һәмид), Мүнтәхәбүл- Мизанул-Һикмәт, һәдис-2194

[12] Һәмән мәнбә, һәдис, 2171.

[13] Һәмән мәнбә, һәдис, 2192

[14] Нәһҹүл-Бәлағә, 113-ҹү һикмәт.

[15] Һүҹүрат сурәси, 13.

[16] Мүһәммәд Рејшәһри, Мүһәммәд (Һүсејни сејјид Һәмид), Мүнтәхәбүл- Мизанул-Һикмәт, һәдис-6664.

[17] Һәмән мәнбә, һәдис, 6683

[18] Нәһҹүл-Бәлағә, Хүтбә, 198.

[19] Исра сурәси, 70.

[20] Сад сурәси, 71-72.

[21] Ҹавад Амули, Әбдуллаһ, Кәрамәт дәр Гуран, сәһ-62

[22] Нәһҹүл-Бәлағә, 183-ҹү Хүтбә.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Nə üçün ölü müctəhidə təqlid etmək caiz deyildir?
  3336 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/05/17
  Ölü müctəhidə təqlid etməyi caiz bilməyən fəqihlər bir çox dəlillərə istinad etmişlər. Həmin dəlillərdən agah olmaq üçün gərək fiqhi kitablara müraciət olunsun. Amma bu sual digər şəkildə də irəli çəkilə bilər. O da bundan ibarətdir ki, bu qrup müctəhidin nəzərindən belə bir hökmün faydası və həqiqətdə onun ...
 • Nə üçün kişi və qadına qızıl qabdan istifadə etmək haramdır?
  4191 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/06/18
  İlahi qanunlar müxtəlif hikmət və fəlsəfələrə malikdir ki, heç bir anlar halda hikmətsiz qərar verməmişdir, baxmayaraq ki, biz bu hikmətləri kəşf etməkdə acizik. Amma bunu bilirik ki, həkim və ədalətli rəbbimiz heç vaxt hikmətsiz işi bəndələri üçün qərar verməz. bunun üçün də bütün hökümlər ki, Quran və rəvayət ...
 • Quranda gəlibdir ki, insanın rizqi və ruzisi halallıqdan əlavə pak da olmalıdır. Halal ilə pakın arasında nə fərq var?
  3431 Quran elmləri 2012/03/11
  "Təyyib" kəlməsi sihahul- lüğətin[1] nəqlinə əsasən pak şeylərə deyildir. İbni Mənzurun bu mənanı qəbul etməklə etiqadı var ki, təyyib geniş mənada işlənir və müxtəlif yerlərdə münasib mənanı çatdırır. Yer pakdır deyiləndə məqsəd o yerdir ki, otların əkilməyi üçün münasibdir. Pak küləkdən məqsəd mülayim küləkdir ...
 • İnsanlarda təfavüt və ixtilafların fəlsəfəsi, o cümlədən çirkinlik və gözəlik, hidayət və zəlalət və s. nədir?
  5844 Təfsir 2011/03/06
  Ədalətin müxtəlif mənaları vardır, o cümlədən: mürəkkəb hissələrdən təşkil olunmuş bir məcmuənin hissələrinin tənzimli, müvazinətli olması, ayrı-ayrı insanların hüququna riayət etmək, haqq sahibinin haqqını özünə vermək, vücud ifazə (əta) eləməkdə ləyaqəti riayət etmək, bərabərlik, hər növ ayrı-seçkiliyin inkar edilməsi. Amma suala münasib olan məna bərabərlik və hər ...
 • Təzə qızılı (işlənmiş) bir miqdar çox köhnə qızıl ilə dəyişməyin düzgün olmamasının səbəbi nədir?
  3634 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/10/06
  Sələdə ayə və rəvayətlərdə qəti şəkildə pislənib və haram edilmiş və onun haram olmasının bəzi hikmətlərinə də işarə olubdur. Cəmiyyətdə borc almağa meylin aradan getməsi, sələmənin zalım hərəkət olması və cəmiyyətin ehtiyacı olan ticarətlərə camaatın meylinin aradan getməsi kimi şeylər, sələmənin haram olması hikməti kimi açıqlanıbdır. Amma diqqət etmək ...
 • Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in bir qızı olması “Ey Peyğəmbər! Xanımlarına və qızlarına... de” ayəsi ilə necə uyğun gəlir?
  5998 تاريخ بزرگان 2012/06/23
  Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in həzrət Fatimədən başqa digər qızlarının olub-olmaması tarixi bir məsələdir. Aydındır ki, tarixi bəhslərin araşdırılmasının özünə məxsus metodları vardır ki, bu məsələnin isbat və ya inkarı üçün ayənin zahiri mənasına istinad etmək olmaz. Xüsusilə, diqqət yetirdikdə görürük ki, bir çox hallarda Quranın xitab ...
 • Əgər dəridə qəhvəyi rəngdə nöqtələr olarsa, həyat yoldaşımın icazəsiylə mümkündür ki, lazer cərrahlığı vasitəsiylə onu götersün?
  2949 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/01/08
  Bəzi Müctəhidlərin, qəhvəyi rəngli nöqtələrin lazer vasitəsiylə cərrahi əməliyyatı olunması barəsində nəzərləri bu cürdür: Həzrət Ayətullah Xamineyinin dəftərxanası: Əgər naməhrəm şəxsin vasitəsi və etina olunan ziyan və zərər yoxdursa, maneəsi yoxdur. Ayətullah Sistaninin dəftərxanası: Əgər çətinlikdə olsanız, maneəsi yoxdur. Ayətullah Məkarim Şirazinin dəftərxanası: Əgər ...
 • Pişiyin tükünün hökmü nədir?
  14575 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Əgər sizin bu sualı verməkdə məqsədiniz, pişiyin tükünün fiqh nəzərindən hansı hökmü olmasıdırsa, onda deməliyik ki, heyvanların arasında, yalnız quruda yaşayan it və donuz nəcisdirlər.[1] Ona görə də, diri pişik və onun tükü pakdır. Bəli onun fərləsi[2] nəcisdir və bu hökm pişiyə ...
 • Нәјә ҝөрә гадынын ирсдә пајы кишинин ирсинин јарысы гәдәрдир?
  3303 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/07/18
     Кишинин ирсинин гадынынкындан чох олмасынын сәбәбләриндән бири гадынын аилә хәрҹләринин кишинин өһдәсиндә олмасыдыр. Јәни, киши өз хәрҹләрини өдәмәкдән әлавә гадынын вә ушагларынын да јашајыш хәрҹләрини өдәмәлидир. Башга тәрәфдән, киши меһријјәни верән, гадын исә аландыр.
 • Динин сијасәтлә ујғунлуғу вармы?
  3477 Təzə kəlam 2009/11/10
  Илаһи тәрәфиндән ҝөндәрилән дин дүнјанын сонуна гәдәр бәшәријјәтә сәадәт јолуну зәманәт верир. Бу о демәкдир ки, онун ҹәмијјәтин әсасыны тәшкил едән дөвләт вә гурулуша биҝанә јанашмасы гејри-мүмкүндүр. Имам Рза (ә) ислами дөвләтин зәрурилији һагда бујурур: “Биз тарихдә елә бир күтлә вә ја милләт ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  105928 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  80769 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  58564 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  41286 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  31356 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  23975 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22471 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  22242 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  20785 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  20390 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...