Ətraflı axtarış
Baxanların
3106
İnternetə qoyma tarixi: 2012/04/18
Sualın xülasəsi
Allah nə üçün div kimi xəyali varlıqlara varlıq bağışlayır? Digər tərəfdən yaddaşt edir ki, bu divlər ancaq Allahın izniylə ziyan yetirirdilər?
Sual
Bəqərə surəsinin 101- ci ayəsi deyir: "və divlər camaata o şeyi ki, qadınla ərlər arasında ayrılıq salırsa, örgədirlər və heç kəsə Allah istəmədən zərər yetirmirdilər və o şey ki, örgədirdilər ziyan yetirirdi və xeyir yetirmirdi". Allah nə üçün div kimi xəyali mövcudlara varlıq bağışlayır. Digər tərəfdən yaddaşt edir ki, bu divlər ancaq Allahın istəyilə ziyan yetirirdilər. Bu hansı Allahdır ki, divlər ziyan yetirmək icazəsi verir?
Qısa cavab

Cin bir varlıqdır ki, Quran onun yaradılışı barədə buyurur: "Və cinni ondan qabaq (Adəmin yaradılışından) isti və yandırıcı oddan yaratdıq".

Buna əsasən cin həqiqi varlıqlardandır ki, hidayətləri üçün Peyğəmbərlər göndərilibdir. İnsan kimi Allahın ibadətinə əmr olunubdur. Allahın göstərişləri qarşısında itaət ya boyun qaçırmaq nəticəsində, kafir və müsəlman dəstələrinə bölünürlər. İblisdə ki, yaradılış dastanında Adəmə səcdə etmədi cin tayfasından idi. Allahın icazəsiylə zərər yetirmək!:

Allahın izniylə zərər yetirmək bu mənayadır ki: Bu dünyada bütün qüdrətlər Allahın qüdrətiytindən qaynaqlanır. Hətta odun yandırmağı və qılıncın kəsməyi də onun icazəsi və fərmanı olmadan olmur. Necə ki, sehrbaz yaradılış aləmində Allahın iradəsinin ziddinə olaraq dəxalət edə, belə deyil ki, Allahı hökumət dairəsində məhdudlaşdırıbdır. Bəlkə bunlar bir sıra xüsusiyyatlar və əsərlərdir ki, o müxtəlif mövcudatlarda qoyubdur, bəziləri ondan yaxşı istifadə edir bəzisi pis istifadə.

Ətreaflı cavab

"Div" həqiqət yoxsa xəyal!?

Fars lüğətində div xəyali bir varlığa deyilir ki, özünə məxsus zahiri xüsusiyyatlarla şeytanın nəslindən olsun. Amma haçan ondan məqsəd "xüsusi ism" (ad) olsa, məqsəd iblisdir.[1] O ki, sizin sualda "div" adıyla adlandırılıb Quran lüğətində ona "cin" deyilir. Əslində cin kəlməsinin mənası nəzərdən və gözdən pünhan olan hər şeyə deyilir.[2]

Cin bir varlıqdır ki, Quran onların yaradılışıbarədə buyurur: "Və cinni ondan qabaq (Adəmin yaradılışından) isti və yandırıcı oddan yaratdıq".[3] Buna əsasən cin həqiqi varlıqlardandır ki, hidayətləri üçün Peyğəmbərlər göndərilibdir,[4] insanlar kimi Allahın ibadətinə əmr olunublar.[5] Allahın göstərişləri qarşısında itaət ya boyun qaçırmaq nəticəsində, kafir və müsəlman dəstələrinə bölünüblər.[6] İblisdə ki, yaradılış dastanında Adəmə səcdə etmədi cin tayfasından idi.[7]

Bəli bəzi avam dilində heç bir həqiqəti olmayan xəyal varlıqların adlandırmaq üçün "div" kəlməsindən istifadə edirlər. Amma o ki, bu ayədə və oxşar ayələrdə habelə Məsum İmamların (ə) rəvayətlərində cin barəsində gəlibdir, hamısı həqiqi bir varlıqdan danışır.

Bəqərə surəsinin 102- ci ayəsinə əsasən yəhudilər sehr və cadudan tabeçilik edib və onu iki mənbədən ələ gətirirlər:

 1. Həzrəti Süleymanın dövründə olan şeytanlar ki, camaata pis işlər görmək üçün, sehr örgədirdilər.
 2. Yerə gəlmiş iki mələyin təlimlərindən ki, camaata sehri batil etməyi örgədirdilər.[8]

Bu ayədə Allah iki mələkdən[9] (nə cinlər ya siz demişkən "divlər" yox) "harut" və "marut" adıyla ad aparır ki, xalqa bir sıra məsləhətlərə görə sehr örgədirdilər. Amma onlar o iki mələkdən bir sıra mətləblər örgənirdilər ki, onların vəsiləsiylə ər arvad arasında ayrılıq salsınlar

Bəs

Birinci: Sizin sualınızın əksinə, camaat divlərdən (cinlər) belə bir şey örgənmirdilər. Bəlkə iki mələk xalqı təlimatlandırmağa tapşırıq almışdırlar.

İkinci: Quran buyurmur ki, bu iki mələk qadınla kişi arasında ayrılıq və ixtilaf salmağı camaata örgədmirdilər, bəlkə buyurur: Camaat onlardan qadınla kişi arasında ayrılıq salmağın yolunu örhənirdilər![10]

Bildiyiniz kimi bu iki mətləbin arasında çox fərq var, bəzən bir müəllim öz şagirdlərinə bir sıra mətləblər örgədir ki, onlardan istifadə etməklə inkişaf etsin ya elmi problemlərin həll etsin. Amma şagird o məlumatlardan su istifadə edərək əks yolda addımlayır. Bəzən bir sıra elə mətləblər örgədir ki, yaxşı və pis işlərdə istifadə oluna bilər amma şagird ondan pis yolda istifadə edir. Müxtəlif bombaların hazırlanma elmləri ki, insanların ölüm vəsiləsidir əvvəl bu cür olub. Bəşər elmin inkişafından su istifafə edərək bu texnologiyaya əl tapa bildi.bu ayənin şəni nuzulundan istifadə edərək bu məsələni aşkar şəkildə başa düşmək olur. Bu iki ayənin şəni nuzulu gəlibdir ki: Bu iki mələk sehrbazların sehrini batil etmək üçün, camaata sehrin və onu batil etməyin yolunuörgədirlər və xalqdan əhd peyman alırdılar ki, biz sizin imtahan vəsilənizik bəs kafir olmayan (bu elmdən onun yolunda istifadə edin).[11] Şəni nuzul və harut marut dastanı haqqında artıq məlumat üçün sual 4960 (sayt 5247) müraciyə edin.

İradın cavabı "Allahın icazəsiylə ziyan yetirmək" əgər qeyd olunan ayəyə yaxşı diqqət olsa: Görərik ki, ayə gizli suala cavabdır. Bundan sonra ki, buyurur: Camaat o iki mələkdən ər arvad arasında ayrılıq salmağın yollarını örgənirdilər.

Zehndə yarana bilər ki, sehr və caduyla yaradılışa və dünya qanunlarına əl aparmaq olar və Allahın təkvini istəyi və onun iradəsi olmadan məsələləri istənilən şəkildə dəyişmək olar. Allah bu iradın cavabında buyurur: "Əgər sehrlə zərər yetirmək istəsələr yenə də Allahın iradəsi altından xaric olmayıblar...[12]

Daha çox şərh:

Ayənin bu hissəsi tohidin əsas əsrllərindən birinə işarədir ki, bu dünyada olan bütün qüdrətlər Allahın qüdrətindən qaynaqlanır. Hətta odun yandırmağı və qılıncın kəsməyi olunun fərmanı və icazəsi olmadan olmur. Necə ki, sehrbaz yaradılış aləmində Allahın iradəsinin ziddinə olaraq dəxalət edə, belə deyil ki, Allahı hökumət dairəsində məhdudlaşdırıbdır. Bəlkə bunlar bir sıra xüsusiyyətlər və əsərlərdir ki, o müxtəlif mövcudlarda qoyubdur, bəziləri ondan yaxşı istifadə edir bəzisi pis istifadə. Allahın insana verdiyi bu ixtiyar və azadlıqda onların imtahanı və təkamülü üçündür.[13]

İndi ki, bütün şeyi xasiyyəti Allahın əlindədir bu mənada deyil ki, Allah sehr etməyə və xalqa zərər yetirməyə razıdır. Bəlkə ancaq bu mənayadır ki, sehr və onun istifadəsi Allahın varlıq aləmində yaratdığı başqa qanunlardan istifadə kimidir. Necə ki, pıçaqda olan kəsicilik xasiyyəti və onun lətif cismlərdə əsəri varlığın qanunlarındandır və camaat bu qanundan çox istifadə edirlər. Əgər bir şəraitdə bir məzlum insan pıçaqla öldürülə, bu mənaya deyil ki, Allahın ümumi icazəsiylə ki, həmin pıçaq kimi kəsici şeyin haqqında varlıq qanunlarının icrasıdır, bu məzlum şəxs öldürülübdür. Amma heç vaxt bu mənaya deyil ki, Allah zalimə məzlumu öldürmək üçün "xüsusi" icazə veribdir. Bəlkə Allah müxtəlif ayələrdə zülm etməkdən, məzlum insanı öldürməkdən və xalqın hüquqların tapdalamaqdan çıkindiribdir. Bu cür adamlara dəhşətli əzab vədəsi veribdir.[14]

Əlaqədar göstəricilər:

 1. Sual 4960 (sayt: 5248) (harut və marut).
 2. Sual 2992 (sayt: 3237) (şər işlərin Allaha nisbətin keyfiyyəti).


[1] - Muin, Muhəmməd, Fərhəng, Muin, səh 457, Behzad nəşri, Tehran 1386.

[2] - Raqib İsfəhani, Əlfərdat fi qəbibul- Quran, cild 1, səh 203.

[3] - Hicr surəsi, ayə 27.

[4] - Ənam surəsi, ayə 130: (Qiyamət günündə Allah tərəfindən xitab olar ki) Ey cin və ins dəstələri sizin üçün özünüzdən elçilər gəlmədilər ki, mənim ayələrimi sizin üçün deyələr və sizi bu günkü görüşünüzdən qorxdular? Deyərlər: Biz öz dilimizlə şahidlik veririk (bəli elçilər gəldilər və qorxutdular) və dünya həyatı onları aldatdı və (bu cəhətdən) öz dilləriylə şahidlik verənlər ki, kafir olublar".

[5] - Əz- zariyat surəsi, ayə 56.

[6] - Əhqaf surəsi, ayə 29 bu ayədə cinlərdən bir dəstənin müsəlman olmasına işarə edir. Müxtəlif ayələrdə kafir cin dəstəsindən, ad aparılıb N. K. Fussilət surəsi, ayə 29, Əraf surəsi, ayə 38, Kafi, cild 1, səh 395.

[7] - Kəhf surəsi, ayə 50: "Və (yada sal) o vaxtı ki, mələklərə dedik: Adəmə səcdə edin nəticədə iblisdən başqa ki, cin (tayfasından) idi, hamı səcdə etdi (yoxsa mələk günah etmir) bəs Allahının fərmanından boyun qaçırdı".

[8] - Sehr örgənməyin caiz olan yerləri: Sehri batil etmək və sehrbazlarla mübarizə etmək üçün N. K. Cəfəri Yəqub, Kövsər təfsiri, cild 1, səh 308, Bica, bina.

[9] - N. K. Vəsailüş- şiə, cild 17, səh 147 sehri və onun pulunu haram buyuran fəsl.

«عن الرضا(ع):وَ أَمَّا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ فَكَانَا مَلَكَيْنِ عَلَّمَا النَّاسَ السِّحْرَ لِيَحْتَرِزُوا بِهِ سِحْرَ السَّحَرَةِ وَ يُبْطِلُوا بِهِ كَيْدَهُم»

[10] - Ayənin mənasına diqqət edin: "Və (yəhudilər) Süleyman dövründə şeytanların camaata örgətdiklərindən itaət etdilər. Süleyman heç vaxt (sehrə əl bulaşdırmadı) və kafir olmadı amma şeytanlar, küfr etdilər və xalqa sehr örgətdilər. Və (habelə yəhudilər) babilin iki "harut" və "marut" və mələyinə nazil olanlardan tabeçilik etdilər. (O iki mələk, sehr etməyin yolun, sehri batil etmək yolu ilə tanış olmaq üçün camaata örgətdilər). Heç kəsə bir şey örgətmişdir. Məgər qabaqcadan ona deyirdilər: "Biz imtahan vəsiləsiyik kafir olma! (Və bu təlimlərdən su istifadə etmə!)" Amma onlar o iki mələkdən elə mətləblər örgənirdilər ki, o iki mələkdən elə mtləblər örgənirdilər ki, onun vasitəsiylə ər arvad arasında ayrılıq ayrılıq sala bilsinlər amma heç vaxt Allahın icazəsi olmadan bir insana zərər yetirə bilməzlər. Onlar o hissələri örgənirdilər ki, onlara ziyan yetirirdi və bir xeyir vermirdi. Mütləq bilirdilər hər kəs bu cür malı olan olsa axirətdə heç bir bəhrəsi olmayacaq və nə çirkin və bəyənilməsi idi o ki, özünü ona satdılar, əgər biləydilər".

[11] - Bəqərə surəsi, ayə 102.

[12] - Təfsiri Əl- mizandan istifadə etməklə, cild 1, səh 355.

[13] - Məkarim Şirazi, T

Fsir- nümunə, cild 1, səh 377.

[14] - Allah buyurur: "Və o kəsin ki, Allah qanını haram sayıb, öldürməyin, məgər həqiqətə xatir! Və o kəs ki, məzlum öldürülüb sahibi (vəli) üçün sültə (qisas haqqı) qoyuruq amma öldürməkdə israf etməyin, çünki o himayət olunubdur". İsra surəsi, ayə 33.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • İmtina edilmişə hakimin vilayəti qaydasının mənası nədir?
  2505 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/02/15
  Qaydanın qısa və açıq tərifi budur ki, müsəlmanların hakimi, bir nəfər öhdəsinə olan hüquqları (ümumi mənada) ödəməkdən imtina edən zaman, hakim onu öhdəsində olan haqqı yerinə yetirməyə məcbur edir.Fiqhi əsərlərə qısa və səthi baxışda, insana bu nəticəni qəbul etdirir ki, imtina edilmişə hakimin vilayəti, möcüzə qaydası olaraq ...
 • Sənədsiz ev alverinin, icra hakimiyyətinin icazəsi olmadan ev tikməyin hökmü nədir?
  2395 Qanun və qaydalara riayət etmək 2012/04/09
  Ayətullah əl-uzma Xameninin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası: İslam hökumətinin qayda-qanunlarına riayət etmək vacibdir və bu qanunları pozmaq caiz deyildir. Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası: Əlaqədar qayda-qanunların əksinə olsa, caiz deyildir. Ayətullah əl-uzma Safi Gülpayqaninin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası:
 • Həzrət Adəm (əleyhis-salam) günaha düçar oldumu? Məgər peyğəmbərlər günah və xətadan uzaq deyildirlərmi?
  3414 Qədim kəlam 2011/03/06
  Cavabın aydın olması üçün aşağıdakı məsələləri bəyan etmək zəruridir:1. İlahi peyğəmbərlər və vəsilər varlıq aləmində təkvini (təbii) və ruhi baxımdan çox yüksək bir məqama malikdirlər. Onlar Allah-taalanın cəlal və camal ayələrinin, ilahi-qeybi nurlarının tam təzahürləridirlər. Onların ruhlarının xilqəti və ...
 • Əhli- sünnənin baxışını nəzərə alaraq, şiə fiqhinin nəzərindən səfərdə namazı şikəstə qılmaq rüsxətdir yoxsa vacib?
  5001 بیشتر بدانیم 2012/07/16
  Yəqini olan məzələ budur ki, beş namaz əvvəlcə iki rəkət formasında qanuniləşibdir. Həmçinin heç bir şəkk yoxdur ki, həzərdə (vətəndə) olan namaza iki rükət əlavə olubdur. İndi müzakirə mövzusu budur ki, səfərdə olan namaza da iki rükət əlavə olub ya yox? Şiənin fəqihləri İmamlar (ə)- ...
 • Ümumiyyətlə tato haramdır?
  1719 Cürbəcür 2015/05/04
  Həzrəti Ayətullah ul üzma Sistaninin ofisi (Allah onun ömrün uzun etsin) Özü- özlüyündə caizdir, icazə verilir. Həzrəti Ayətullah ul üzma Məkarim Şirazinin ofisi (Allah onun ömrün uzun etsin) Əgər bədən üçün xüsusi bir zərəri yoxdursa və əxlaqa zidd şəkillər onda olmasa icazə verilir. Hər halda dəstəmaz və ...
 • Nə üçün Əbdullah Cəfər Kərbəla səfərində imam Hüseyn (əleyhis-salam)-la getməmişdir?
  3642 تاريخ بزرگان 2012/01/19
  Əbdullah ibni Cəfərin Kərbəlada iştirak etməməsi ilə əlaqədar çoxlu dəlillər qeyd etmişlər. Onların bəziləri münaqişəlidir və qəbul etmək olmaz. Amma bəzilərinə etimad etmək olar. Onların ən mühümü və yaxşısı Əbdullahın yaşlı və xəstə olmasıdır. Bu, digər tarixi hadisələrlə, o cümlədən öz ailəsini imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın karvanı ilə göndərməsi, Kərbəlada iştirak ...
 • Meyqunun halal və xərçəngin haram olmasının fəlsəfəsi nədir? Halbuki hər ikisi bir növdəndir?
  4605 بیشتر بدانیم 2012/09/24
  Bütün şəriət hökmləri məsləhət (fayda) və məfsədə (zərər) əsasındadır. Hər hökmün də müəyyən bir fəlsəfəsi, səbəbi vardır. Lakin bütün incəliklərinə qədər hökmlərin səbəblərinin kəşf edilməsi çox çətin məsələdir. Sadəcə hökmlər üçün külli qayda-qanunlar bəyan etmək olar. Əlbəttə, burada “külli” dedikdə əksəriyyət mənasıdır və onda da istisna halları ...
 • “Səfiri Simurq” kitabını kim yazmışdır? Bunda hansı mətləblər mövcuddur?
  2969 Nəzəri irfan 2012/02/18
  “Səfiri Simurq” kitabının müəllifi Şeyx İşraq adı ilə məşhur olan Şəhabuddin Yəhya ibni Həbəş ibni Əmirək Əbul-fütuh Söhrəvərdidir (rəhmətullahi əleyh).“Səfir” hər növ uzadılmış səsə deyilir ki, hərfləri tələffüz olmadan deyilmiş olsun. Bu da iki dodağın arasından xaric olan sədaya deyilir.[i] “Simurq” da əfsanəvi quşlarının ...
 • Deyin görək din insan üçündür yoxsa insan din üçün?
  3469 Təzə kəlam 2011/01/02
  Baxmayaraq ki, din bir növ insanın fitrətini açıqlayır; yəni insanla din bir dəmir pulun iki tərəfi və yaxud iki üzü kimi sayılır. Nəticə almaq üçün hansı biri o biri üçündür, təyin etmək asan deyil. Amma insanın dünyadakı bütün maarif, elm və işləri özünə ixtisas verməsi bunu açıqlayır ki, din bir ...
 • Həzrət Abbas su gətirən zaman nə mədhi oxuyurdu?
  3721 Dahilərin sirəsi 2011/12/25
  Keçmiş zamanlarda doyüşlərdən öncə öz doyüşçülərini ruhlandırmaq üçün müxtəlif şüarlar və mədhlər (təriflər) söyləyirdilər. İmam Hüseyn və onun yavərləri də aşura günü bir çox əzici və məna dolu şüar və mədhlər söyləmişlər. O cümlədən Həzrət Hüseynin (ə) böyük qardaşı həzrət Əbulfəz Abbasın da aşura günü müxtəlif vaxtlarda ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  95536 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  69248 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  52144 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  32891 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  24587 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  20325 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  18959 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  17386 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  16964 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Nə üçün məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməmişdir?
  15688 Qədim kəlam 2011/03/06
  Diqqət yetirmək lazımdır ki, məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməsə də, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in kəlamında onların adları, xüsusi ilə “Qədir” hədisinin aşkar nümunəsi olan Əli (əleyhis-salam)-ın adı tam aşkar şəkildə zikr olunur. Bu hədis Əli (əleyhis-salam)-ın xilafət məqamını rəsmi olaraq bəyan edir. “Qədir” ...

Əlaqəlilər