Carian Terperinci
Pengunjung
8006
Tarikh Kemaskini 2011/01/01
Ringkasan pertanyaan
Dimanakah letak kebahagiaan dan kesempurnaan manusia?
soalan
Dimanakah letak kebahagiaan dan kesempurnaan manusia?
Jawaban Global

Jawapan lengkap untuk pertanyaan ini berada dalam ruang lingkup jawapan terhadap dua pertanyaan asasi berikut ini:

1.     Apa erti kebahagiaan? Apakah kebahagiaan tersebut terpisah dari kesempurnaan atau tidak?

2.     Apakah pegertian wujud manusia? Adakah ia hanya wujud materi murni sahaja atau …?

Yang jelasnya kebahagiaan tidak terlepas dari kesempurnaan, sejauh mana manusia memperoleh kesempurnaan, sejauh itulah dia sampai kepada kebahagiaan. Perlu diketahui bahawa wujud manusia terbentuk dari ruh dan badan, dimana ruhnya adalah hakikat –substance- kepada wujudnya.

Kebahagiaan ruh dan badan bergantung kepada perolehan keduanya terhadap kesempurnaan wujud mereka. Kebahagiaan ruh berada pada kedekatan dan sampainya kepada Tuhan, dalam keadaan inilah dia akan sampai pada kesempurnaannya yang terakhir. Dalam riwayat-riwayat Islam kesehatan, keselamatan badan dan persoalan-persoalan yang berkaitan material dikategorikan juga sebagai kebahagiaan manusia.

Namun dalam kaitannya dalam hal ini, sebahagian menganggap bahawa kebahagiaan itu terpisah dari kesempurnaan, atau terdapat kelompok yang memiliki pandangan lain dalam masalah pengenalan manusia, dimana keseluruhan perbahasan tersebut telah dianalisa dan dikritik pada tempatnya. Contohnya ada yang menganggap bahawa wujud manusia itu hanya wujud yang material sahaja yang mana kebahagiaannya hanya terbatas pada perkara-perkara tersebut.

Kelompok yang lainnya seperti sebahagian daripada Philosophy menganggap bahawa akal merupakan hakikat manusia, sementara sebagian yang lain seperti para Urafa meletakkan cinta sebagai tolok ukur kemanusiaan, dan ….. Dan keseluruhannya, karena tidak melihat hakikat, telah menyebabkan mereka berjalan di atas khayalannya masing-masing.

Jawaban Detil

Jawapan detil dan lengkap terhadap pertanyaan ini berada dalam ruang-lingkup penjelasan yang benar dan jelas terhadap pemahaman kebahagiaan dan pengenalan yang benar terhadap -hakikat- manusia dan tujuan-tujuannya.

Sebahagian seperti Kant, berpendapat bahawa "kesempurnaan" berpisah dari "kebahagiaan", dan dia mengatakan bahawa "Di seluruh dunia hanya terdapat satu kesempurnaan sahaja dan ia adalah "keinginan yang baik", dan "keinginan yang baik" ini bermakna ketaatan kepada perintah-perintah suara hati; baik kesudahannya yang mengembirakan ataupun tidak. Sedangkan "kebahagiaan" adalah kenikmatan yang tidak diiringi dengan sedikitpun rasa sakit dan penderitaan. Ahklak -moral-, hanya berkaitan dengan "kesempurnaan", dan bukan dengan "kebahagiaan".[1]

Adapun para ulama' dan philosophy Islam mengatakan: "Sejauh mana manusia mencapai kesempurnaan dan menghampiri kepada tujuannya maka bererti (sejauh itulah) dia telah sampai pada kebahagiaan".[2] Pendapat ini sama dengan pendapat Kant, yang mana mereka menganggap kesempurnaan tidak terpisah daripada kebahagiaan, dan mereka juga menerima bahawa jika yang dimaksudkan dengan kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan inderawi (kesenangan material dunia) maka kebahagiaan yang semacam ini ini akan terpisah dari kesempurnaan.[3]

Dari sisi lain, bentuk pandangan dan perspektif yang dimiliki oleh berbagai-bagai kepercayaan terhadap manusia telah menyebabkan terjadinya perbezaan dalam menyimpulkan kebahagiaan itu sendiri.

Pandangan dan pegangan yang mendakwa manusia adalah wujud yang bersifat material (kebendaan/duniawi), meletakkan kebahagiaan manusia hanya terletak dalam ruang-lingkup terpenuhnya keperluan-keperluan materialnya sahaja, dan sebahagian yang lain menganggap kesempurnaan manusia terletak pada sebanyak mungkin kenikmatan-kenikmatan material yang boleh dimilikinya (baik berupa kepemilikan berbentuk pribadi mahupun bersama), dan sedangkan mereka yang menempatkan akal sebagai ukuran kemanusiaan bersepakat bahawa kebahagiaan manusia terletak pada kemajuan dan perkembangan akal yang dihasilkan melalui knowledge -ilmu- dan pengenalan hakikat-hakikat Ilahi.

Mereka ini seperti para Urafa' yang memberikan penumpuan terhadap masalah-masalah internal -dalaman- dan penderitaan, dan menganggap manusia itu adalah satu kewujudan yang terbelengu di dalam sangkar dan terasing dari watan aslinya, sehingga mereka meletakkan kebahagiaannya terletak pada perolehan cinta. Selain itu, terdapat kelompok lain seperti "نیچه " yang meletakkan kekekuatan adalah asas pekerjaan dan manusia yang bahagia adalah manusia yang paling berkemampuan.

Adapun perspektif Islam (dengan menerima keberadaan akal dan cinta) mendefinisikan manusia sebagai berikut: "Manusia adalah satu kewujudan yang memiliki potensi yang berbeza-beza, mereka tergabung dari dua unsur; unsur jiwa dan tubuh badan (ruh dan badan), dan bukan satu kewujudan yang terbatas kepada wujud yang bersifat material atau duniawi sahaja[4]. Kehidupan hakikinya berada di alam lain, dan mereka diciptakan untuk keabadian, dan -setiap- fikiran, perbuatan, perilaku mahupun moralnya akan membentuk badan ukhrawinya dan …

Dengan pandangan yang seperti ini, kebahagiaan manusia akan terwujud dengan pertumbuhan yang seiring potensi-potensi yang dimilikinya dan jawapan yang sesuai terhadap keperluan-keperluan ruhani dan jasmaninya. Allamah Thabathabai Ra dalam masalah ini berkata[5] : "Kebahagiaan segala sesuatu adalah sampai sesuatu tersebut kepada kebaikan wujudnya, dan kebahagiaan manusia yang terbentuk dari dua unsur; unsur roh dan unsur badan, adalah sampai kepada kebaikan jasmani dan ruhaninya dan menikmati keduanya."

Ruh yang berasal dari Tuhan, [و نفخت فیه من روحى] , iaitu: "… Aku telah meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Ku …" (Qs. Al-Hijr [15]: 29).

kebahagiaannya terletak dalam ruang-lingkup semakin hampirnya -seseorang- kepada Tuhan, iaitu kembali ke tempat dari mana dia berasal. Dengan ungkapan lain, ruh adalah hakikat manusia yang berasal dari Tuhan (innalillah), dengan melintasi tahapan-tahapan di tempat tinggal sementaranya di alam duniawi, dan kebahagiaannya akan diperolehi ketika ia keluar dari alam tabiat dengan mengendarai cinta dan kematian ikhtiari[6], lalu ia akan sampai pada tempat dari mana dia berasal (wa inna ilaihi raji'un). Manusia semacam ini meskipun tubuhnya berada di dunia, akan tetapi ruhnya terikat dengan dunia lain.[7]

Tentunya hal ini bukanlah bermaksud tidak mempedulikan tentang masalah-masalah dunia, karena mempunyai kesihatan yang baik

dan menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia dan sebagainya adalah termasuk dari kebahagiaan manusia juga. Selain itu, setiap manusia disarankan supaya menjaga kesihatan diri supaya dengan itu tubuh badan akan menjadi sihat dan kuat. Hal ini dikarenakan tubuh badan yang sehat adalah syarat asasi untuk mendapatkan ruh yang sehat.[8]

Akan tetapi, maksudnya adalah ruh yang merupakan hakikat manusia akan membentuk keperibadian manusia, dan tujuan dari penciptaan kewujudan semacam ini adalah untuk mendekatkannya –taqarrub- kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan-mu dengan hati yang puas lagi diridai. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku." (Qs. Al-Fajr [89]: 27-30). Dan ayat: "Hai manusia, sesungguhnya kamu menuju kepada Tuhan-mu dengan kerja dan usaha yang sungguh-sungguh, maka kamu pasti akan menjumpai-Nya." (Qs. Insyiqaq [84]: 6). Dan firman-Nya: "… di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa" (Qs. Al-Qamar [54]: 55).

Dan berfirman, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Qs. Adz-Dzariyat: 56). Ibadah merupakan sarana untuk mendekati dan taqarrub kepada-Nya, "Dan mintalah

pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat." (Qs. Al-Baqarah [2]: 45)

ibadah adalah wasilah untuk menyampaikan manusia kepada Allah Ta'ala "mohonlah bantuan dengan sabar dan solat". Al-Baqarah/45.

Dengan demikian dapat dikatakan bahawa segala hal yang bisa membantu manusia untuk mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala, maka hal tesebut akan mengantarkannya kepada kebahagiaan, dan di sini bukan sekadar solat sahaja yang menjadi wasilah untuk mendekati diri kepada Allah Ta'ala, bahkan mengabdi dan berkhidmat kepada hamba-hamba-Nya juga dikategorikan sebagai yang sejajar dengan ibadah dan dikira sebagai wasilah yang boleh mendekatkan diri kepada Tuhan.

Allamah Thaba'thaba'i berkata [9]: "Segala sesuatu yang dikategorikan sebagai nikmat, hanya akan merupakan sebuah kenikmatan ketika bersesuaian dengan tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan dalam penciptaan mereka untuk manusia, karena segala sesuatu tersebut diciptakan dengan maksud supaya digunakan oleh manusia sebagai bantuan dari Tuhan dalam meraih jalan kebahagiaan hakikinya yang tak lain adalah pendekatan diri kepada-Nya melalui penghambaan dan kepasrahan di hadapan-Nya, sebagaimana firman-Nya, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku."[1] . Muthahhari, Murtadha, Falsafeye Akhlâq, hal. 70-71.

[2] . Mafhum kebahagiaan dalam kitab-kitab akhlak ditempatkan sebagai rukun akhlak, rujuklah kitab: Beh Mi'raj-e Sa'âdat, hal. 18 dan 23.

[3] . Muthahhari, Murtadha, Falsafe-ye Akhlâq, hal. 72.

[4] . "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan dia air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain." (Qs. Al-Mukminun12-14) dan "Maka apabila Aku telah menyempurnakan penciptaannya, dan telah meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Ku …" (Qs. Hijr [15]: 24).

[5] . Allamah Thabathabai, Muhammad Husain, Tafsir al-Mizân, jil. 11, hal. 28.

[6] . Kematian ikhtiyari tak lain adalah melawan nafsu dan membunuhnya dimana dalam ungkapan Imam Ali As dikatakan "Hanya menghidupkan akalnya dan mematikan nafsunya", Nahjul Balaghah, khutbah ke 220.

[7] . Nahjul Balaghah, surat ke 147.

[8] . Ushul Kâfi, jil. 2, hal. 550.

[9]. Allamah Thabathabai, Muhammad Husain, Tafsir Al-Mizan, jil. 5, hal. 281.  

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah perbezaan antara wilāyatul faqih mutlak dan wilāyatul faqih?
  3832 Huquq Dan Ahkam
  Kekuasaan-kekuasaan wali faqih dapat dikaji dalam dua paksi berikut:Wali faqih memiliki wilāyah atas orang ramai.Wali faqih memiliki kuasa atas berbagai urusan.Apabila autoriti wali faqih kita anggap tidak terbatas pada beberapa orang tertentu (seperti orang gila, anak yatim dan sebagainya) dan kekuasanya tidak terhad pada ...
 • Apakah hakikat dosa? Apa pengaruhnya terhadap roh dan jiwa manusia?
  8969 Akhlak Praktikal
  Jawapan untuk pertanyaan di atas mempunyai 4 bahagian: Hakikat dosa: Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan ʼithm dan ‘iṣyān (اثم و عصيان). Dosa dengan pengertian ini memiliki makna berpaling dari perintah tuan, melakukan kesalahan dan kesilapan. Seorang pelaku dosa menuruti syahwat dan kemarahan sebagai ...
 • Apa yang dimaksudkan dengan spiritualism hakiki dan spiritualism emosional?
  5268 Akhlak Praktikal
  Kebiasaan terdapat orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap spiritual (rohani) dan keimanan pada umumnya kecenderungan mereka adalah berbentuk perasaan dan emosi jiwa. Ertinya orang-orang ini cenderong ke arah kerohanian dan spiritual dengan cara samada dengan mengikut cara (taqlid) kedua orang tuanya, suasana atau di bawah pengaruh dorongan naluri dan ...
 • Siapakah yang bertanggungjawab mengumpulkan khumus di zaman Imam Ali As?
  5056 تاريخ بزرگان
  Seluruh kaum Muslimin meyakini bahawa khumus merupakan salah satu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah (s.w.t) dan harus dikerjakan. Hukum ini berlaku sejak zaman ia disyariatkannya. Ertinya hukum ini sentiasa berlaku semenjak setelah tamat perang Badar (dan seterusnya) di mana selain Rasulullah (s.a.w), Imam Ali (a.s) juga merupakan salah seorang yang ...
 • Apakah ajaran Zoroaster termasuk agama Ilahi?
  5817 Teologi Klasik
  Dengan mendengarkan lagu nyanyian-nyanyian keagamaan mereka, boleh difahami bahawa ajaran Zoroaster pada awalnya adalah ajaran yang mempercayai tauhid (monoteisme). Akan tetapi dengan meneliti lebih dalam kepada ajaran-ajarannya yang tertulis dalam kitab “Avesta”, maka diketahuilah bahawa dalam ajaran itu terdapat dualisme ketuhanan. Tapi ...
 • Bilakah al-Quran yang ada pada zaman kita sekarang ini dikumpulkan?
  5383 Ulum Al-Quran
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Detail. ...
 • Mengapa dalam ayat al-Quran secara zahiriah dinyatakan para nabi juga melakukan kesalahan dan tidak ada ayat yang secara zahiriah tentang kemaksuman para nabi?
  7346 Teologi Klasik
  Sebelum kami menjawab pertanyaan ini, ada beberapa penjelasan dan mukadimah yang kami anggap perlu dijelaskan di sini sebagai berikut:1.     Dengan memperhatikan tema pertanyaan di atas, ia tidak menyebut makna, pembahagian, dan dalil-dalil kemaksuman (kesucian ...
 • Apa yang dimaksud dengan hubūṭ (turunnya) Nabi Adam dari Syurga?
  6183 پیامبران و کتابهای آسمانی
  "Hubūṭ " bermakna turunnya sesuatu atau seseorang dari tempat yang tinggi (nuzūl) dan lawan perkataan adalah ṣuʻūd (naik). Kadang-kadang ia juga bermakna hulūl (kemasukan) sesuatu atau seseorang pada suatu tempat. Perbahasan “hubūṭ Adam” dan “apa makna hubūṭ (turun)” ini pada tahap pertama bergantung pada cara kita memahami ...
 • Apakah terdapat syarat lain selain bersikap adil untuk melakukan poligami?
  11312 Beberapa Istri
  Berdasarkan pelbagai kebutuhan dan kemaslahatan personal dan sosial, Islam membolehkan poligami. Dalam hal ini, Islam memberikan beberapa syarat bagi mereka yang ingin melakukan poligami: Pria harus bersikap adil kepada para istrinya. Jumlah istri permanen (dâim) tidak boleh lebih dari empat. Izin istri diperlukan ...
 • Apa hubungan yang terajut di antara agama dan kebudayaan?
  3995 دین و فرهنگ
  Penjelasan hubungan yang terjalin di antara agama dan kebudayan dapat dilakukan dengan mengenal dengan baik identiti, tujuan dan fungsi agama serta kebudayaan dalam masyarakat. Meskipun sebahagian orang mengingkari kewujudan hubungan antara agama dan kebudayaan namun sebenarnya pandangan ini benar-benar tidak berasas. Memang jelas sebahagian unsur-unsur kebudayaan ...

Populer Hits