Gelişmiş Arama
Ziyaret
2671
Güncellenme Tarihi: 2013/02/28
Soru Özeti
Sorunun Özeti: Acaba “Ebu Mihnef ve bazı eserlerini ezcümle “Vakatu Taf” kitabını tanıtabilir misiniz?
Soru
Acaba “Ebu Mihnefin kendisini ve “Vakatu Taf” (Maktelı Ebu Mihnef) kitabını tanıtabilir misiniz?
Kısa Cevap
Ebu Mihnef Kimdir?
Lut b. Yahya b. Said ki Ebu Mihnef ile meşhurdur, imam Sadık’ın (a.s.) değerli ashaplarından birisidir. Şia ve güvenilir bir şahıstır.[1] O birinci asrın ikinci yarısında Şii bir ailede, belki de Küfe’nın en büyük Şii ailelerinden birsinde dünyaya geldi. Dedesi nebiyi ekremin (s.a.a.) Ashabından Mihnef b. Süleym ve imam Aliyle birlikte olmuş ve cemel ve sıffın olmak üzere iki savaşta da imim Ali’nin yanında yer alarak düşmanlarıyla savaşmış. Babası Yahya b. Sait de imam Alinin Ashaplarından idi.[2]
Telifat-i Ebu Mihnef
“Vakatu’t Taf” ya “ “Maktelu Hüseyn” olarak bilinen “Katlül Hüseyin” [3]adlı kitap onun eserlerinden birisidir.
Ebu mihnef tarafından birçok kitap telif edilmiştir ve isimleri şöyledir: Megazi, Sakife, er-Ridde, Futuhu’l İslam, Futuhu’l Irak, Futuhu Huresan, eş-Şura, Katlu Osman, el – Cemel, Sıffin, en-Nehr, el – Hekemeyn, el – Garrat, Mektelu Emirel Müminin (a.s.), Katlü’l Hasan (a.s), Katlu’l Hüseyin (a.s.), Maktelü Hicr b. Adi, Ahbari Ziyad, Ahbari’l uhtar, Ahbari’l Haccac, Ahbari Muhammed b. Ebi Bekr, Maktelu Muhammed, Ahbari ibn. El Henefiye, Ahbari Yusuf  b. Ömer, Ahbari Şebib el harici, Ahbari Mutref  b. El Muğire b. Şube, Ahbari Al Mihnef b. Süleym, Ahbaril Haris b. Eset en Naci ve hurucuhu”.[4]
İşaret edildiği gibi Ebu Mihnef’in kitaplarından birisi “Katlül Hüseyin”dir. Ebu mihnefin Şii, Kerbela [5]vakasına ve imam Hüseyin’in şehit olduğu döneme, zamansal olarak yakın olması itibariyle onun kitabı değerli ve onun bu olay hakkında yazmış olduğu rapor hakikate çok yakın ve itimat edilen bir kitaptır. Ama maalesef bu kitap onun yazmış olduğu diğer kitapları gibi aradan kaybolmuş ve elimize ulaşmamıştır.
Bu gün Ebu Mihnefin kitabından elimizde olan nakiller meşhur olan “Tarihi Tabari” sahibi Muhammet b. Cerir ya Cüreyr Taberi’nın kendi mezkûr kitabında Ebu Mihneften beyan etmiş olduğu şeylerdir. Taberi hicretin 61.senesinin başındaki olaylardan iman Hüseyin’in (a.s.) şehadetine işaret ediyor[6] ve geniş bir şekilde Ebu Mihneften naklen bu olayı anlatıyor. Ama büyük ihtimalle Taberi bu kitabın tamamını zikir etmemiştir. Dolayısıyla bu kitabın aslı bu gün elimizde değildir. Sadece ondan bazı kesit ve bölümler Taberi vasıtasıyla nakil edilmiştir.
Taberinin Ebu Mihnef’den yaptığı nakiller büyük derecede şu itminanı veriyor ki kendi kitabında zikir etmiş olduğu konular Ebu Mihnefin yazmış olduğu “Katlül Hüseyin” kitabından alıntı yapılmıştır.
Ama “Makteli Ebu Mihnef” adlı kitap geçmişten günümüze dek İran, Irak ve Hindistan gibi ülkelerde birçok defa basılmış ve Ebu Mihnef kitabından Taberide nakil edilmiş konularla mukayese edildiği vakit aralarında var olan fark noktasında çok uçurumlar var ki bu da bunun son zamanlarda tahrif olunduğunu göstermektedir.[7]
 

[1] Necaşi, onun hakkında şöyle diyor: “Küfede haber ashabının şeyhi ve en belirginleridir”. Bkz. Ricali Necaşi, Kum: intişarati camiayi müdderisin, 1407, kameri, s, 320.
[2] Emin, Seyit Hasan, “Müstedrekü Ayanu Şia”, Beyrut: darut Taaruf, c. 6, s. 253.
[3] Büyük Rical âlimi Necaşi ebu Mihnef’in kitabının ismini şöyle getirmiş. Bkz. Necaşi, Ahmet b. Ali, “Ricali Necaşi”, s. 320.
[4] “Ricali Necaşi”, s. 320.
[5] Kerbela vakası hicretin 61.senesinde (birinci asırda) vuku buldu ve ebu Mihnef de bu asrın sonunda dünyaya geldi.
[6] Taberi, Muhammed b. Cureyr/Cerir, Tahkik: İbrahim, Muhammed ebul Fazl, Beyrut: daru turas, 1387 kameri, c. 5, s. 400
[7] “Müstedreku Aayanu Şia” kitabının sahibi bu işkâl ve karinelerinin bazısına işaret etmiş. Bkz. “Müstedreku Aayanu Şia”, c. 6, s. 255.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam’da bir bireyden başka bir bireye enerjinin aktarılması kabul edilmekte midir? Bunun şer’i hükmü nedir?
  3898 Gizemli İlimler 2012/09/24
  Değerli kullanıcı; Bu fenomenin varlığının esası, onun vasıtasıyla tedavide bulunmak ve hakkında sayılan etkiler henüz ispatlanmış değildir ve bu meseleyi dile getiren kişilerin vehimlerinden kaynaklanmış olması da muhtemeldir. Bundan dolayı bazı büyük taklit mercileri, ipham taşıması nedeniyle soruya cevap vermekten kaçınmışlardır. Her haliyle diğer büyük ...
 • Araştırmadan kendisi için taklid mercii seçen bir kişinin şimdi vazifesi nedir?
  2833 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/11
  İnsan tevzihu’l-mesail kitaplarında yazılı olan[1] yollarla araştırıp a’lem müctehidi belirlemesi ve ona taklid etmesi gerekir. Buna göre bu şer’i ölçüler riayet edilmeden yapılan taklid geçersizdir.[2]Başka bir ifade ile eğer belirlenen yollarla araştırmadan kendisi ...
 • Kadının Sesini Erkek İçin Türkü okurken dinlemenin hükmü nedir? Türkü yani ne?
  4009 کلیات 2012/09/09
  Ayetullah Hamenei’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri: C 1 ve 3) Eğer kadının sesi türkü şeklinde olursa veya kadının sesinden lezzet almak kastıyla veyahut fesadı arkasından getiriyorsa veya lehvsel ve haram musikiyle birlikte iken kulak verilmesi caiz değildir. C 2) Ğına (türkü) ...
 • Bizzat varlığı mümkün olan şey ve bizzat yokluğu mümkün olan şey ile bizzat mümkün olan şey arasındaki ilişki nedir?
  6392 İslam Felsefesi 2011/11/22
  Bizzat varlığı mümkün olan şey ve bizzat yokluğu mümkün olan şey, bizzat mümkün olan şeyin ta kendisidir. Başka bir tabirle, bizzat mümkün olan her şey, bizzat yokluğu ve bizzat varlığı mümkün olan şeydir. Yani bizzat varlığı ve yokluğu mümkün olan şeyler, bizzat mümkün olan şey için bir sikkenin iki ...
 • Müslüman olmayanın malını çalmak caiz midir?
  9230 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Taklid mercilerinin büroları bu soruyu şöyle yanıtladılar:Müslüman olmayanların mallarını Müslümanlarla savaş halinde olmadıkları durumlarda gasp etmek ve sahiplenmek caiz değildir. Eğer savaş halinde bile olsalar müslümanların bu işi yapmamaları daha iyidir.Ayetullah el-Uzma Fazıl Lenkerani’nin bürosunun yazılı ...
 • Dövme yaptırmak haram mıdır?
  3044 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/22
  Ayetullah el-Uzma Hadevi Tahrani’nin cevabı:Bedene zararı yoksa, müstehcen şekiller olmazsa ve insanın şahsiyetini düşürmezse sakıncasızdır. ...
 • İslam şeriatı kemal ve kuşatıcılığa ermeyle tebliğsel nübüvvete değil, teşriî nübüvvete son vermiştir. Bu nedenle tebliğsel nübüvvetin sona ermesi nasıl açıklanabilir?
  2795 Eski Kelam İlmi 2011/09/21
  Belirtilen şüphenin reddinde iki noktaya dikkat edilmelidir: Birinci nokta: Geçen ümmetlerde tebliğsel nübüvvetin yenilenmesinin felsefesi, o dönemdeki ümmetlerin özelliklerinden kaynaklanıyordu. Tebliğsel peygamberler, insanın henüz kendi zamanının şeriatını tebliğ edecek gücü taşımadığı ve kendi şeriatı hakkında tahlil ve çözümleme yapabilecek kabiliyetten yoksun olduğu bir dönemde gelmekteydiler. O dönemdeki insan akıl ...
 • Erkeklerin küpe kullanmalarının hükmü nedir?
  5756 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2008/02/16
  Bütün dini hükümler bir takım maslahatlara dayalıdır. Her hükmün mutlaka bir sebep ve felsefesi vardır. Ancak hükümlerin felsefesini bilmek ve ortaya koymak çok çetin bir iştir. Bunun yanı sıra bu alanda bir takım genel açıklamalar ortaya konabilir ve bazı genel ilke ve kaideler açıklanabilir. Ancak bu genel ...
 • İsrail bir peygamberin adı mıdır? Onun kendisine haram kıldığı şey nedir?
  11727 تاريخ بزرگان 2012/04/04
  İsrail, ilahi peygamberlerden biri olan Hz. Yakub’un (a.s) adıdır. O, bir maslahat uyarınca deve etini ve sütü kendisine haram kılmış idi. Âli İmran suresinin 93. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor: "كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى‏ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ ...
 • Kur’anî ve dinî faaliyetler karşılığında veya genel olarak vacib-i kifayinin karşılığında ücret almanın hükmü nedir?
  3933 Dinsel Faaliyetler Nedeniyle Ücret Almak 2012/05/15
  Kur’an öğretmek, hıfzetmek gibi Kur’anî faaliyetlerin dışında kalan, namazın farzlarını öğretmek gibi farzların karşılığında alınan ücret caiz değildir. Ama dinin müstehap olan amelleri için ücret almanın sakıncası yoktur. Kur’anî faaliyetler, Hamd ve sure öğretmenin dışında olursa onun karşılığında da ücret almanın sakıncası olmaz, ancak mekruhtur. Fakat hediye ...

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  283053 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  171520 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  107705 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  100562 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  97307 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  94687 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  78182 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  78054 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  76006 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  72273 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...

Linkler