Gelişmiş Arama
Ziyaret
2818
Güncellenme Tarihi: 2013/02/28
Soru Özeti
Sorunun Özeti: Acaba “Ebu Mihnef ve bazı eserlerini ezcümle “Vakatu Taf” kitabını tanıtabilir misiniz?
Soru
Acaba “Ebu Mihnefin kendisini ve “Vakatu Taf” (Maktelı Ebu Mihnef) kitabını tanıtabilir misiniz?
Kısa Cevap
Ebu Mihnef Kimdir?
Lut b. Yahya b. Said ki Ebu Mihnef ile meşhurdur, imam Sadık’ın (a.s.) değerli ashaplarından birisidir. Şia ve güvenilir bir şahıstır.[1] O birinci asrın ikinci yarısında Şii bir ailede, belki de Küfe’nın en büyük Şii ailelerinden birsinde dünyaya geldi. Dedesi nebiyi ekremin (s.a.a.) Ashabından Mihnef b. Süleym ve imam Aliyle birlikte olmuş ve cemel ve sıffın olmak üzere iki savaşta da imim Ali’nin yanında yer alarak düşmanlarıyla savaşmış. Babası Yahya b. Sait de imam Alinin Ashaplarından idi.[2]
Telifat-i Ebu Mihnef
“Vakatu’t Taf” ya “ “Maktelu Hüseyn” olarak bilinen “Katlül Hüseyin” [3]adlı kitap onun eserlerinden birisidir.
Ebu mihnef tarafından birçok kitap telif edilmiştir ve isimleri şöyledir: Megazi, Sakife, er-Ridde, Futuhu’l İslam, Futuhu’l Irak, Futuhu Huresan, eş-Şura, Katlu Osman, el – Cemel, Sıffin, en-Nehr, el – Hekemeyn, el – Garrat, Mektelu Emirel Müminin (a.s.), Katlü’l Hasan (a.s), Katlu’l Hüseyin (a.s.), Maktelü Hicr b. Adi, Ahbari Ziyad, Ahbari’l uhtar, Ahbari’l Haccac, Ahbari Muhammed b. Ebi Bekr, Maktelu Muhammed, Ahbari ibn. El Henefiye, Ahbari Yusuf  b. Ömer, Ahbari Şebib el harici, Ahbari Mutref  b. El Muğire b. Şube, Ahbari Al Mihnef b. Süleym, Ahbaril Haris b. Eset en Naci ve hurucuhu”.[4]
İşaret edildiği gibi Ebu Mihnef’in kitaplarından birisi “Katlül Hüseyin”dir. Ebu mihnefin Şii, Kerbela [5]vakasına ve imam Hüseyin’in şehit olduğu döneme, zamansal olarak yakın olması itibariyle onun kitabı değerli ve onun bu olay hakkında yazmış olduğu rapor hakikate çok yakın ve itimat edilen bir kitaptır. Ama maalesef bu kitap onun yazmış olduğu diğer kitapları gibi aradan kaybolmuş ve elimize ulaşmamıştır.
Bu gün Ebu Mihnefin kitabından elimizde olan nakiller meşhur olan “Tarihi Tabari” sahibi Muhammet b. Cerir ya Cüreyr Taberi’nın kendi mezkûr kitabında Ebu Mihneften beyan etmiş olduğu şeylerdir. Taberi hicretin 61.senesinin başındaki olaylardan iman Hüseyin’in (a.s.) şehadetine işaret ediyor[6] ve geniş bir şekilde Ebu Mihneften naklen bu olayı anlatıyor. Ama büyük ihtimalle Taberi bu kitabın tamamını zikir etmemiştir. Dolayısıyla bu kitabın aslı bu gün elimizde değildir. Sadece ondan bazı kesit ve bölümler Taberi vasıtasıyla nakil edilmiştir.
Taberinin Ebu Mihnef’den yaptığı nakiller büyük derecede şu itminanı veriyor ki kendi kitabında zikir etmiş olduğu konular Ebu Mihnefin yazmış olduğu “Katlül Hüseyin” kitabından alıntı yapılmıştır.
Ama “Makteli Ebu Mihnef” adlı kitap geçmişten günümüze dek İran, Irak ve Hindistan gibi ülkelerde birçok defa basılmış ve Ebu Mihnef kitabından Taberide nakil edilmiş konularla mukayese edildiği vakit aralarında var olan fark noktasında çok uçurumlar var ki bu da bunun son zamanlarda tahrif olunduğunu göstermektedir.[7]
 

[1] Necaşi, onun hakkında şöyle diyor: “Küfede haber ashabının şeyhi ve en belirginleridir”. Bkz. Ricali Necaşi, Kum: intişarati camiayi müdderisin, 1407, kameri, s, 320.
[2] Emin, Seyit Hasan, “Müstedrekü Ayanu Şia”, Beyrut: darut Taaruf, c. 6, s. 253.
[3] Büyük Rical âlimi Necaşi ebu Mihnef’in kitabının ismini şöyle getirmiş. Bkz. Necaşi, Ahmet b. Ali, “Ricali Necaşi”, s. 320.
[4] “Ricali Necaşi”, s. 320.
[5] Kerbela vakası hicretin 61.senesinde (birinci asırda) vuku buldu ve ebu Mihnef de bu asrın sonunda dünyaya geldi.
[6] Taberi, Muhammed b. Cureyr/Cerir, Tahkik: İbrahim, Muhammed ebul Fazl, Beyrut: daru turas, 1387 kameri, c. 5, s. 400
[7] “Müstedreku Aayanu Şia” kitabının sahibi bu işkâl ve karinelerinin bazısına işaret etmiş. Bkz. “Müstedreku Aayanu Şia”, c. 6, s. 255.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bakara suresinin 144. ayetindeki “biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz” cümlesinin anlamı nedir ve “siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin” cümlesi ne anlama gelmektedir?
  7274 Varie 2012/05/03
  “Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz” ayetini şöyle açıklamışlardır: İslam Peygamberi (s.a.a), Müslümanların Yahudilerin kıblelerine tabi olmasından ötürü onların laflarına maruz kalınca, gece yarılarında göğe yönelmiş ve Müslümanların kıblesini değiştirme emrini vermesi için vahiyi beklemeye koyulmuştur. Bu istek kıblenin değişimi konusunda ...
 • Şeys kimdir?
  2975 تاريخ بزرگان 2011/11/21
  Şeys, Hz.Adem’in (a.s) evlatlarından biridir. Kâbil’in Habil’i öldürmesinden sonra Adem ve Havva beş yıl çocuk sahibi olmadılar. Beş yıldan sonra dünyaya gelen çocuklarına Şeys adını verdiler. Hz. Adem onun hakkında şöyle diyor: ‘O, Habil’in yerine verildi, mübarektir ve peygamber olacaktır.’
 • Hz. Ali’nin (a.s) Osman’ın icraatları hakkındaki sözü ahlak ve edepten uzak değil midir?
  7664 Masumların Siresi 2010/11/27
  Osman, kendi yaptıkları neticesinde (Müslümanların beytülmalinde israfta bulunmak ve kabilecilik yapmak vb.) Müslümanların ezici çoğunluğunun itirazına maruz kalmış bir halifedir. Öyle ki tüm Müslümanlar ona karşı ayaklanmış ve kendisinin evine hücum etmiştir. İmam Ali (a.s) İslam Peygamberinin hilafet makamını savunmak için onun öldürülmesini engellemek için önleyici ...
 • Sorunun Özeti: Acaba “Ebu Mihnef ve bazı eserlerini ezcümle “Vakatu Taf” kitabını tanıtabilir misiniz?
  2818 Varie 2015/06/18
  Ebu Mihnef Kimdir? Lut b. Yahya b. Said ki Ebu Mihnef ile meşhurdur, imam Sadık’ın (a.s.) değerli ashaplarından birisidir. Şia ve güvenilir bir şahıstır.[1] O birinci asrın ikinci yarısında Şii bir ailede, belki de Küfe’nın en büyük Şii ailelerinden birsinde dünyaya geldi. Dedesi nebiyi ...
 • Vesilelerin Allah'a Yakınlaşmakta ki Önemi Nedir?
  8048 Eski Kelam İlmi 2009/12/20
  Vesilenin çok geniş manası vardır. Allah'a yakınlaşmaya neden olan her şey ve her işe şamil olmaktadır. Dünya yaşayışı, insanların hidayeti ve ilerlemesi için sebep ve sonuç düzeni üzerine kurulduğu, yine insanların doğal ihtiyaçları maddi sebeplerle karşılandığı için Allah'ın, hidayet, mağfiret, bağışlanma, yakınlaşma ve ...
 • Ölümden sonra ruhun, dünyanın işleri ve olaylarından haberi olabilir mi?
  17861 Eski Kelam İlmi 2010/06/12
  Kur’an-ı Kerim’den ve Masum İmamların (a.s) rivayetlerinden, öldükten sonra ruhların dünyaya gelebildikleri, yakınlarının, eş ve dostlarının vs. durumlarından haberdar oldukları anlaşılmaktadır. Meleklerinde bu işteki rolü reddedilmediği gibi buna açıkca değinilmiştirde.Rivayetlerde bu konuda şöyle buyurulmaktadır:1- ‘Şüphe yok ...
 • Allah’ı görme hakkında Şia’nın görüşü nedir ve bu hususta Ehlisünnetin görüşünü inceler misiniz?
  6059 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2012/08/21
  Ehlisünnetin birçok âlimi eğer bu dünyada Allah görülmezse onun kıyamette görüleceğine inanır! Onlardan bazıları bu hususta şöyle demiştir: Bu Ehlisünnet ve hadis âlimlerinin inancıdır. Bazıları da Hz. Musa (a.s) ve İsrail oğulları tarafından Allah’ı görme hadisesi hakkında şöyle demiştir: Bu olay Allah’ı görmenin imkânsızlığına delalet etmez, sadece ...
 • Şia ve Sünni arasındaki fark nedir?
  5729 شیعه و دیگر مذاهب 2015/06/29
  Her ne kadar bu konu hakkındaki bahis çok geniş olsa da kısa olarak Ehlisünnet veya Ehlisünnete mensup bir grubun karşı olduğu Şia’nın görüşlerini iki aşamada yani inanç ve hükümler boyutunda zikredebiliriz: A. İnanç Aşaması: Şia, Allah’ın sıfatlarının aynı zatı olduğuna, Allah’ı dünyada ve ahirette görmenin mümkün olmadığına, ...
 • İbadetlerimiz “kendimiz içindir” den maksat nedir? Bu mesele "İbadet Allah için olmalıdır" ilkesiyle bağdaşlaştırılabilinir mi?
  6655 İslam Felsefesi 2009/06/17
  Allah'u Teâlâ, hikmet sahibi olup anlam ve hedefsiz her hangi bir şeyi emretmediği kesin olduğu için, biz insanları, yerine getirmekle mükellef kılıdığı ibadetlerin esersiz olmayıp bazı faydalara haiz oldukları kesindir. Diğer taraftan Allah'u Teâlâ, zati itibariyle zengin ve bu ibadetlere ihtiyacı olmadığı hasabiyle, bu ibadetlerin faydası Allah'ın ...
 • Hz. Müslim kimdi?
  12895 Büyük Şahsiyetlerin Siresi 2010/12/22
  Akil’in oğlu olan Müslim üç imam (müminlerin önderi Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin (a.s) ) ile aynı asırda olup onları yakından görmüş, İmam Hüseyin’in (a.s) imameti zamanında imamının hedefleri için canını feda etmiş ve Übeydullah b. Ziyad emriyle şahadete ulaşmıştır. O bu zamanda İmam Hüseyin’in (a.s) ...

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  289342 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  176152 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  110234 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  103541 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  98710 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  98469 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  82437 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  80113 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  78517 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73031 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...

Linkler