Ziyaret
6261
Güncellenme Tarihi: 2011/04/28
Soru Özeti
Peygamber (s.a.a) ve Masum İmamlar (a.s) eşlerinden herhangi birini boşamış mıydılar?
Soru
Acaba Peygamber (s.a.a) ve Masum İmamlar (a.s), bir kadınla evlenip sonra da onu boşadıkları olmuş mudur?
Kısa Cevap

Bu konu birkaç açıdan ele alınacak bir konudur. Ancak kısaca şöyle diyebiliriz:

1- Her ne kadar İslam evliliğe teşvik etmiş ve boşanmanın Allah’ın en sevmediği helal olduğunu belirtmişse de bazı yerlerde boşanmaktan başka çare yoksa ve evlilik bir cehenneme dönecekse boşanmaya izin vermiştir.

2- Allah Resulünün (s.a.a) yaşamının bizlere açık bir şekilde ulaşmasını istemeyenler, hatta kötü göstermek için ellerinden geleni artlarına koymayanlar vardır ve bu konuda bir yere kadar da başarılı olmuşlardır. Kimi rivayetlerin konularının karışık ve kimilerinde ihtilaflı olmasının nedeni budur. Peygamberimizle (s.a.a) eşleri arasındaki ilişkileri anlatan rivayetler bunun örneklerindendir. Ancak bu, hakikatı öğrenmenin imkansız olduğu manasına gelmez. Kur’an ve sünnet dikkatle ve ilmi olarak incelenirse hakikatı bulmanın çok da zor olmadığı görülecektir. Bu yüzden diyoruz ki: Kur’an-ı Kerim genel olarak herkesin boşanma hakkının olduğunu, bazı ayetlerinde Peybamberin de (s.a.a) böyle bir hakka sahip olduğu belirtmiştir. Yani Peybamber eşlerinden birini boşarsa dine aykırı birşey yapmış olmaz. Bu Allah’ın hükmüdür; ama ‘Resul-i Ekrem böyle bir şey yapmış mıdır yapmamış mıdır?’ sorunun cevabı için hadis ve siret kitaplarına baktığımızda tarihçiler bu konuda öylesine farklı şeyler yazmışlar ki, onlara dayanarak Peygamberimizin (s.a.a) böyle birşey yaptığını söyleyemeyiz. Evet, Peygamberin (s.a.a) nikahladığı ama cinsel ilişkiye girmeden bir kadını ‘Senden Allah’a sığınırım’ dediği için boşadığını belki kabul edebiliriz. Ancak bunun nedenini bilmiyoruz. Belki de bu, Peygamberimizin (s.a.a) özelliklerinden biridir. Daha fazla bilgi için ayrıntılı cevap bölümüne bakınız.

Masum İmamlardan da (a.s) İmam Hasan (a.s) çok kadın boşamakla itham edilmiştir. Biz bu şüpheye geniş bir şekilde 1559. soruda (site:1576) cevap verdik. Diğer Masum İmamların (a.s) hakkında ise bazı rivayetlerde boşanma yaptıklarına dair işaret varsa da bu rivayetler güvenilir değildir, metin yönünden de zaafı vardır.

Ayrıntılı Cevap

Bu meseleyi birkaç bölümde ele alıp inceleyeceğiz:

Giriş:

Her ne kadar İslam evliliğe teşvik etmiş ve boşanmanın Allah’ın en sevmediği helal olduğunu belirtmişse de bazı yerlerde boşanmaktan başka çare yoksa ve evlilik bir cehenneme dönecekse boşanmaya izin vermiştir.

Bizim ele almamız gereken konular şunlardır:

1- Resul-i Ekrem’in (s.a.a) yaşamını anlatan kaynakların güvenilirliği.

Resul-i Ekrem’i (s.a.a) tanımak için en iyi ve en güvenilir kaynak şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. Zira Kur’an ‘Ne önceden onun hükümlerini iptal eden bir kitap gelmiştir, ne de ondan sonra gelir...’[1] özelliğine sahip bir kitaptır. Ama İslam tarihi, şu anda nedenlerine girmeyeceğimiz birçok sebepten dolayı maalesef tahrif olmuştur. Bir çok tarihi olayın çeşitli şekillerde nakledilmesinin nedeni bu yüzdendir. Hatta kimi ayetlerin nüzul sebepleri hakkındaki rivayetlerde de bu durumu görmekteyiz. Yani bir bakmışsınız bir ayetin nüzul sebebi için birden çok sebep zikredilmiştir. Bu da bizi yanlışa sürüklemekte ve hakikatın gizli kalmasına neden olmaktadır.

2- Resul-i Ekrem (s.a.a) ve boşanma hükmü.

İslam dinin anayasası Kur’an olduğundan, boşanmanın hükmünü ve Resul-i Ekrem’in (s.a.a) bu hükümden istisna olup olmadığı konusunda ona başvurmamız gerekir. Boşanma konusu birkaç ayette zikredilmiştir. Örneğin:

a) ‘Ey Peygamber, kadınları boşayacağınız zaman temiz oldukları vakit boşayın ve müddetlerini sayın... İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve kim Allah'ın sınırlarını aşarsa gerçekten de kendisine zulmeder; bilmezsin, belki de Allah, bundan sonra bir iş çıkarıverir.’[2]

Müfessirler bu ayetin iki yönün olduğunu söylemişlerdir:

1. Yön: Ayette hem Resul-i Ekrem’e (s.a.a) hitap edilmiştir, hem de İslam ümmetine. Resul-i Ekrem (s.a.a) Müslümanların lideri olduğu için ne zaman kendisine (s.a.a) çoğul fiil ile hitap edilse hüküm bütün ümmeti için geçerlidir.

Ebu İshak diyor ki: ‘Bu hükümde Peygambere (s.a.a) hitap edilmiş ve Onunla birlikte bütün müminler bu hitabın içine girer.’

2. Yön: Ayetin manası şöyle olur: ‘Ey Peygamber, onlara söyle, kadınlarınızı boşayacağınız zaman...’

Ferra diyor ki: ‘Allah’ın muhatabı Peygamber (s.a.a) olsa da, hüküm bütün Müslümanları kapsar. Nitekim birine ‘Yazıklar olsun size Allah’tan korkmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz?’ diye söylendiğinde bu sözle o şahıs ve ailesi kastedilmektedir.’[3]

Birinci yöne göre Peygamber de (s.a.a) bu hitabın içine girmekte ve hüküm Onu da (s.a.a), kapsamaktadır. Yani kadınları boşayacağınız zaman’ ayeti ‘namaz kılmak istediğiniz zaman’[4] ayeti gibidir.[5]

b) ‘Sizi boşarsa umulur ki Rabbi ona, sizin yerinize sizden de hayırlı...dul ve kız eşler verir.’[6]

Müfessirler bu ayet hakkında diyorlar ki: ‘Hepiniz bilmelisiniz ki, Peygamber (s.a.a) sizi boşarsa Allah güzellikte, kemalde, dindarlıkta ve ihlasta sizden daha iyi kadınlar verir, dul, bakire veya her ikisinden ne isterse verir.’[7]

c) ‘Kadınları boşadığınız da boşandıktan sonraki müddetlerini geçirdiler mi artık onları ya iyilikle tutun, yahut hoşlukla salıverin...’[8] Ve ‘Kadınları, onlara dokunmadan, yahut nikah parası kesişmeden boşadınızsa beis yok. Ama onları da faydalandırın. Gücü yeten, gücü yettiği kadar, kudreti olmayan da kendi miktarınca ve örfe uygun olarak bir şey versin.’[9]

Ayetlerin genel olması Allah Resulünü de (s.a.a) kapsamaktadır. Yani boşama başka Müslümanlara mübah olduğu gibi Peygambere de (s.a.a) mübahtır. Gerektiğinde eşlerinden istediğini boşayabilir.

d) ‘Ey Peygamber, eşlerine söyle: Dünya yaşayışını ve ziynetini diliyorsanız hadi gelin, size nikah paralarınızı vereyim de sizi güzellikle bırakayım.’[10]

Görüldüğü üzere ayette talak (boşama) kelimesi yerine ‘güzellikle bırakayım’ cümlesi gelmiş ve: ‘sizi güzellikle bırakayım ve herhangi bir zarar vermeden, düşmanlık etmeden boşayayım’ şeklinde tefsir edilmiştir. [11]

Ayetin nüzul sebebi için şöyle denilmiştir: Peygamberin (s.a.a) eşleri nafaka ve ziynetlerinin azlığını Ona (s.a.a) şikayet edip Peygamberden (s.a.a) Allah’ın bağışladığı enfal ve ganimetlerden harcamaları için daha fazla ayırması isteğinde bulunduklarında ‘Ey Peygamber, eşlerine söyle...’ ayeti nazil olarak Peygamber’e (s.a.a) onların şu iki yoldan birini seçmeleri için emir vermesini istedi: Ya dünyevi kadınların istekleri olan meta[12] ile birlikte boşanmayı kabul edecekler veya dünyevi ziynetlerden mahrum kalarak ve fakir olarak Peygamberle (s.a.a) beraber yaşayıp ahirette Allah katında büyük sevaplara ulaşmayı seçecekler. Ayet nazil olduktan sonra Peygamberin (s.a.a) eşleri zorluklara katlanarak Onunla (s.a.a) yaşamayı seçtiler. Bu yüzden ayete ‘Tahyir Ayeti’ denildi.[13]

Bütün bu ayetlerden Resul-i Ekrem’in de (s.a.a) diğer Müslümanlar gibi gerektiğinde eşlerini boşamasının mübah ve caiz olduğu ve bu konuda herhangi bir engelin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

3- Peygamber (s.a.a) Eşlerinden Herhangi Birini Boşamış mıdır?

Bir önceki bölümde boşamanın Peygamber (s.a.a) için de mübah olduğunu söyledik, ama acaba Onun (s.a.a) yaşantısında böyle bir şey gerçekleşmiş midir? Ayetler sadece boşanmanın mümkün olabileceğine değinmiş, ama Peygamberimizin boşama yapıp yapmadığı hakkında bilgi vermemiştir. Dolayısıyla bu konuda rivayet ve tarih kitaplarına başvurmamız gerekmektedir. Peygamberin eşlerinin kaç tane olduğu konusunda çok farklı görüşler vardır. Aşağıda bu görüşleri kısaca getiriyoruz:

1- Peygamberin (s.a.a) on iki tane eşi vardı. Onlardan biri kendisini Peygambere bağışlamış, ikisi Peygamber (s.a.a) hayattayken vefat etmiş, dokuzu da Peygamberden sonra dünyadan göçmüşlerdir ki onlar: Sude, Aişe, Hafsa, Ümmü Seleme, Zeynep binti Cahş, Ümmü Habibe, Cüveyriye, Safiye, Meymune’dir.[14] Bu görüşe göre boşama, bırakma vb. gibi durumlar olmamıştır.

2- Peygamberin (s.a.a) on beş tane eşi vardı, onlardan on üç tanesiyle yakınlaşma olmuştu. On bir tanesi bir aradaydı. Dokuzu Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra dünyadan göçtü.[15] Bu görüşe göre de boşanma konusu yoktur. Çünkü Peygamberin (s.a.a) eşleri ve onların isimleri hakkındaki o kadar çok değişik görüş var ki, hatta bazıları birkaç isimle zikredilmiştir.

3- Zühri ve Abdullah b. Muhammed b. Akil şöyle rivayet ederler: ‘Peygamber (s.a.a) Arabın on iki iffetli kadınıyla evlendi.’[16]

4- Ebu Ubeyde Muammer b. el-Müsenna diyor ki: ‘Peygamberin (s.a.a) on sekiz kadınla evlendiği bize ispat olmuştur. Onlardan yedisi Kureyş’ten, biri Kureyş’in anlaşma yaptığı kimselerden, dokuzu başka kabilelerden, biri de Ben-î İsrail’dendi. Peygamber (s.a.a) önce Hz. Hatice’yle (s.a) evlendi. Ondan sonra Mekke’de Sude ile ve hicretten iki yıl önce Aişe ile evlendi. Daha sonra Medine’de Bedir savaşından sonra Ümmü Seleme ile, sonra Hafsa ile evlendi. Bu beşi Kureyş’tendi. Hicretin 3. yılında Cahş’ın kızı Zeynep’le, 5. yılında Cüveyrey’le, 6. yılında Ebu Süfyan’ın kızı Ümmü Habibe ile, 7. yılında Hayy’ın kızı Safiye ile, Meymune ile, Şureyh’in kızı Fatımay’la, Huzeyme’nin kızı Zeynep’le Yezid’in kızı Hind ile, Nu’man’ın kızı Esma ile, Eş’as b. Kays’ın kızkardeşi ile ve Esma Selmiye ile evlendi.’[17]

Peygamberin (s.a.a) eşlerinin sayısı ve isimleri hakkında ne kadar farklı nakillerin olduğu açıkca görülmektedir. Bu ihtilafın ne ölçüde olduğunu daha iyi görebilmek için şu örneğe dikkat edin: Peygamberin (s.a.a) eşlerinden biri, yakınlaşma olmadan önce Peygambere ‘Senden Allah’a sığınırım’ dediği için onu boşadığı nakledilmiştir. O kadının kim olduğunu hakkında bilgi almak için kaynaklara başvurduğumuzda bir kaç isimle karşılaşıyoruz:

1- Kelbiye. Resulullah (s.a.a) onunla evlediği zaman o Peygambere (s.a.a) ‘Senden Allah’a sığınırım’ demiştir. Peygamber de (s.a.a) ona: ‘Azim’e sığındın, ailene dön’ diye buyurdu. Bir başka rivayete göre de Peygamber (s.a.a) onunla ilişkiye girdi, ama eşlerine boşanmayı veya kendisiyle yaşamayı seçme hakkını verdiğinde o kadın kendi kabilesini seçti. Peygamber de (s.a.a) ondan ayrıldı. Onun, Dahhak b. Süfyan Kelabi’nin kızı Fatıma olduğu söylenmiştir.

2- Dahhak Kelabi kızını Resulullah’a sunup şöyle arzetti: Özelliği şöyledir böyledir, ama sağlıklı olması size yeter, zira şimdiye kadar hiç hastalamamıştır, başı ağrımamıştır.’ Resulullah (s.a.a) ‘Bizim ona ihtiyacımız yoktur, o hatalarıyla yanımıza gelmiştir.’ diye buyurdu.

Gördüğünüz gibi bu rivayete göre o kadın ‘Senden Allah’a sığınırım’ demedi, aksine Resulullah’ın (s.a.a) onunla evlenme isteği yoktu.

3- Kelbi’nin görüşü: Babasının ‘Şimdiye kadar başı bile ağrımamıştır’ dediği ve Resulullah’ın (s.a.a) ‘Bizim ona ihtiyacımız yoktur’ diye buyurduğu kimse Selmiye’dir. Ama Kelbiye kendi kabilesini seçti ve oraya kaçtı. O aklını kaybederek hep ‘ben bedbaht oldum ve kandırıldım’ diyordu.

4- Buhari şöyle naklediyor: ‘Zühri’den ‘Peygamberin hangi eşi ondan Allah’a sığınmıştır’ diye sorduğumda dedi ki: ‘Urve bana dedi ki, Ayşe diyor ki, O ‘Cun’un kızı idi’[18]

Bu hadiste kandırılmaktan bahsedilmiyor. Halbu ki başka hadislerde Peygamberin diğer eşlerinin ona oyun oynayıp, kandırdıklarından bahsederler.

5256 ve 5257. hadislerde de onun Şerahbil’in kızı Umeyme olduğu söylenmiştir. Yine kimisi adının Kindiye olduğunu söylemiş, kimisi de Zabyan b. Amr’ın kızı Aliye olduğunu söylemiştir.

Bazılarıda onun adının Şerik olduğunu söylüyor. İbn-i Saad’ın dediğine göre onun adı ‘Umre’dir ve babası Yezid b. Ubeyd’dir. Babasının Yezid b. Cun olduğunu söyleyenlerde var.[19]  

Hakim-i Nişaburi şöyle diyor: ‘O kadın kaburgasında beyazlık olan (çopurlu) bir kadındı. Adı Esma’ydı. O, Resulullah’ın evlendiği Nu’man b. Yezid b. Ubeyd b. Revas b. Kelab’ın kızı değildi. Ve bir beyazlığın olduğunu duyup veya kaburgasında beyazlık olduğunu görüp boşadığı kimse değildi.[20]

İnsafla söyleyin bir olayda bu kadar ihtilaf ve karışıklık varken tarihçilerin veya hadisçilerin sözlerine nasıl güveneceğiz?

Her neyse eğer Peygamber (s.a.a) bir boşama yapmışsa da bunun fıkıh açısından hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü Kur’an bunu caiz etmiştir. Erkeğin karısını boşaması veya akdini feshetmesinin kelam ve itikat yönünden de bir sakıncası yoktur. Zira boşama her zaman zulüm değildir. Hatta bazen boşamamak erkeğe zulümdür. Örneğin, bir erkek eşinin rahatlığı için her türlü çabayı sarfedip onun isteklerini yerine getirmek için uğraşırken kadın yine de ahlaksızlık edip yaşamı kocasına zindan ederse, kim o erkeği onunla yaşamaya mecbur edebilir? Edemez, aksine akıl sahibi herkes eğer boşamazsa erkeğin kendisine zulmettiğini söyler.

Son olarak diyoruz ki: Peygamberimizin (s.a.a) eşlerinden birini boşadığı kesin olarak ispatlanmış bir mesele değildir. Eğer boşamışsa bu Onun (s.a.a) hakkıdır. Zira Resul-i Ekrem (s.a.a) insanların en kamili olup, her türlü kötülükten uzaktır. Onunla (s.a.a) eşlerinden birinin arasında geçimsizlik olmuşsa, haklı olan kesinlikle Peygamberdir. İnsanları karanlıklardan çıkarıp saadete ve nura götürmek için Allah tarafından görevlendirilmiş ve başkalarının haklarını savunmak uğrunda çeşitli zulümlere katlanmış biri başkalarına zulmedebilir mi?

Yukarıda Peygamberin (s.a.a) eşlerinin sayısı hakkında getirilen görüşlerin içinde Peygamberin (s.a.a) şahsiyetiyle uyuşan en iyi görüş eşlerinin sayısının on iki tane olduğudur. Onlardan biri kendisini Peygambere bağışlamış, ikisi Peygamber (s.a.a) hayattayken vefat etmiş, dokuzu da vefatından sonra dünyadan göçmüşlerdir ki onlar: Sude, Aişe, Hafsa, Ümmü Seleme, Zeynep binti Cahş, Ümmü Habibe, Cüveyriye, Safiye, Meymune’dir.

İmamlarımıza (a.s) gelince, Onlardan (a.s) İmam Hasan Mücteba (a.s) çok kadın boşamakla itham edilmiştir. Biz bu şüpheye geniş bir şekilde 1559. soruda (site:1576) cevap verdik. Diğer Masum İmamların (a.s) hakkında ise bazı rivayetlerde boşanma yaptıklarına dair işaret varsa da bu rivayetlerin senet ve delalet yönünden ne kadar güvenilir oldukları incelenmelidir. Söz konusu rivayetler şunlardır:

1- İmam Cafer-i Sadık’tan şöyle nakledilir: ‘İmamın (a.s) çok sevdiği güzel bir karısı vardı. Bir sabah onu boşadı ve bundan dolayı da çok üzgündü. Birisi kendisinden ‘Kurbanınız olayım! Onu neden boşadınız’ diye sorduğunda şöyle buyurdular: ‘Onun yanında Ali (a.s)’dan bahsettim. O, Ali (a.s)’ı küçük saydı. Ben de cehennem taşlarından bir taşın bedenime yapışmasını istemedim.’[21]

Bu hadisin senedinin zayıf olduğu tamamen bellidir. Çünkü senette ‘Birisi’ diye geçmekte ve o birisinin kim olduğu bilinmemektedir.

2- Hitap Seleme’den şöyle rivayet edilir: ‘Bir eşim vardı ki babası falandı, kendisi şöyle kötü ahlaklıydı, ama kendisi ve babasının imanından dolayı onu boşamak istemedim. Bir gün İmam Kazım’ın (a.s) huzuruna vardım. Kendileriyle eşimi boşamak hakkında konuşmak istedim. İmama (a.s) ‘Kurban olayım, bir sorunum var, izin verirseniz onu size söylemek istiyorum.’ diye arzettim. İmam (a.s) ‘yarın namazdan sonra gel’ diye buyurdu. Ertesi gün öğlen namazımı kıldıktan sonra İmamın (a.s) yanına gittim. İmamın namazını kılıp oturduğunu gördüm. Ben de gidip yanına oturdum. İmam söze başlayarak şöyle buyurdu: ‘Ey Hitap! Babam amcamın kızını benimle evlendirdi. O kötü huylu biriydi. Bazen babam belki anlaşırız diye kapıyı onunla benim üzerime kapatırdı. Ama ben onun elinden duvardan çıkıp kaçardım. Babam dünyadan göçünce onu boşadım.’ Hitap diyor ki: ‘Dedim ki: Allah-u Ekber! Benim sormama hacet kalmadan cevabımı verdiniz.’[22]   

Rivayet Masum İmamların (a.s), özellikle de İmam Musa b. Cafer’in (a.s) şanına aykırıdır. Bir sonra gelen hadisle de tezadı vardır. O hadiste İmam Kazım’ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir: ‘Babam baştan onu boşamam için bana izin vermişti.’

Özellikle her iki rivayette de ravinin aynı kişi (Hitab b. Seleme) olduğu dikkat çekicidir. İkinci rivayette Hitab b. Seleme şöyle diyor: ‘Birgün eşimin huysuzluklarından şikayet etmek için İmamın (a.s) huzuruna vardım. Ama İmam (a.s) ben birşey söylemeden şöyle buyurdu: ‘Babam beni kötü huylu bir kadınla evlendirdi. Ben babama onun kötü huyundan dolayı şikayet ettiğimde babam ‘Onu boşaman için sana engel olan bir şey mi var?’ diye buyurdu. (Yani onu boşayabilirsin)[23]

Ayrıca Hitab b. Seleme güvenilir birisi değildir.[24] Aynı şekilde senette olan İbrahim b. İshak Ahmer’de güvenilir değildir.[25] Yani rivayet senet yönünden de zayıftır.[1]- Fussilet/42.

[2]- Talak/1.

[3]- Tefsir-i Fahr-i Razi, c.1, s.15-16.

[4]- Maide/6.

[5]- Tefsir-i Fahr-i Razi, c.1, s.15-16.

[6]- Tahrim/5

[7]- Tefsir-i Keşşaf, c.7, s.364; Tefsir-i Vasit (Züheyli), c.3, s.2690; el-Emsel Fi Tefsir-i Kitabillah-il Münzel, c.18, s.455.

[8]- Bakara/231.

[9]- Bakara/236 ve 237,  Ahzap/49.

[10]- Ahzab/28

[11]- Tefsir-i Kaşif, c.6, s.211.

[12]- Boşayanın maddi imkanına göre boşadığı karısına verdiği maldır. (Tefsir-i Kaşif, c.1, s.366.)

[13]- Tefsir-i Kaşif, c.6, s.211; Ceziri, Eyser-ut Tefasir, c.3, s.286

[14]- Sem’ani, İmta-ul Esma’ c.6, s.93.

[15]- a.g.e. Beyhaki’nin Delail, c.7, s.288-289’dan ve Siyer-u A’lam, c.2, s.254’ten nakletmiştir.

[16]- a.g.e.

[17]- a.g.e. Beyhaki’nin Delail, c.7, s.288-289’dan ve Siyer-u A’lam, c.2, s.254’ten nakletmiştir.

[18]- Bkz: Kitab-u Talak, Bab:3, Men Tallaka ve Hel Yuvaceh-ur Recul İmreetehu Bi’t Talak, Hadis No:5254-5255.

[19]- İmta-ul Esma’ c.6, s.96-97. Biz bu rivayeti kabul etmiyoruz, ama rivayetteki karışıklığın ne ölçüde olduğu açıkca görülsün diye getirdik.

[20]- Sem’ani, İmta-ul Esma’nın haşiyesinde rivayetlerin senetleri hakkında ki tartışmaları getirmiştir, ama biz konuyu uzatmamak için onları zikretmiyoruz. İmta-ul Esma’ c.6, s.96-97.

[21]- Sıkat-ul İslam Kuleyni, el-Kafi, c.6, s.55, Hadis:1

[22]- a.g.e. Hadis:2.

[23]- Kuleyni, a.g.e. c.6, s.55-56, Hadis:3.

[24]- Onun biyografisi için bkz: Mu’cem-u Rical-il Hadis, c.7, s.55.

[25]- a.g.e. c.1, s.179.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bedensel ve ruhsal erginlik arasındaki fark nedir?
  4009 Fıkıh 2011/08/21
  Bedensel erginlik ferdin evlilik çağına gelmesidir. Bedensel erginliğe ulaşmak insanlar da pek fark etmemektedir ve genellikle erkeklerde Kameri on beş yıl ve bayanlarda ise Kameri dokuz yıldır. Örf ve şeriatın ıstılahında çocuk ergin oldu denildiğinde onun ihtilam olduğu ve yükümlülüğe erdiği kastedilir. Düşünsel erginlik, ruhsal erginliktir. Rüşt ...
 • Acaba dudaktan, elden, ayaktan ve benzer yerlerden ayırt edilen deriler necis midir?
  2818 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/14
  Bu konu tevzi’ul mesail (ilmihal) şeklinde yazılan kitaplarda zikredilmiştir. Bu tür kitaplarda yazılanlara dikkatinizi çekeriz: "Dudaklar ve bedenin her hangi bir yerinden ayrılma zamanı gelmiş olan ufacık deriler hatta sökülerek beden den ayırt edilse bile temizdir. Ama ihtiyati vacip gereğince bedenden ayrılma zamanı gelmeden sökülmüş olan derilerden sakınması gerekir".
 • Bir amelin mustehap oluşunda ölçü nedir?
  3764 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/19
  Teklifi hükümler beş tanedir: Farz, haram, mustehap, mekruh ve mubah. Bu kısımlar her işin gerçek manada maslahat veya zararıyla ilişkilidir. Yani bir işi yapmak veya terk etmekte olan maslahat veya zararın azlık veya çokluk derecesi o işin hükmünü belirler. Açıktır ki işlerdeki maslahat derecesini bilmek genelde insan için mümkün olmadığına ...
 • Berzah âleminde ilmî tekâmül gerçekleşebilmektedir, ama amelî tekâmül mümkün değildir. Bu konu felsefî açıdan ispat edilebilir mİ?
  6612 İslam Felsefesi 2012/01/23
  Kur’an ve rivayet açısından berzah eksenli tekâmül kabul edilmiş bir konudur. Felsefe de buna değinmiş ve onun hakkında değişik bahisler dile getirilmiştir. İnsanın berzah âleminde farzları yerine getirerek ve haramlardan sakınarak daha yüksek bir tekâmüle ulaşması anlamında olan ilmî tekâmülün mümkün olmadığını ilkönce hatırlatmak gerekir; çünkü berzah âlemi yükümlülük ...
 • İlkin: Cennetliklerin tümü gençtirler, ikinci olarak: Nasıl oluyor da bütün Peygamberler ve İmamlar içerisinden yalanız imam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s.) Cennet ehlinin seyitleri olabilirler?
  4569 Eski Kelam İlmi 2011/12/07
  Hasan ile Hüseyin (a.s.) Peygamberin (s.a.a) bu iki torunu cennetliklerin seyidi ve büyükleridirler. Cennette olanların hepsi gençtirler ama gençlikte şehit olanların ve genç iken bu dünyadan rihlet edip cennete gidenlerin gençliği yaşlı olarak vefat edip cennete gidenlere oranla daha fazla cilve edecek. Elbette onların ...
 • Regaip gecesi veya Recep ayının diğer gecelerinde cemaat namazlarına katılmak mı daha faziletlidir yoksa namazları ferdi olarak yerine getirmek ve müstehap namazları kılmak mı?
  2752 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
  Bu konuda şu cevap taklit mercilerinin fetva bürolarından alındı:Ayetullah Uzma Hamenei:Her iki fazileti kazanmaya çalışabilirsiniz hem cemaat namazlarına katılın hem de müstehap namazları cemaatten sonra yerine getirin.Ayetullah Uzma Sistani: Cuma ve ...
 • Ahmet ismi İncil’in neresinde gelmiştir?
  12609 Eski Kelam İlmi 2011/11/12
  Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur: Kur’an, İncil’de İslam Peygamber’inin (s.a.a) müjdeleyici olduğunu söylüyorsa, tahrif edilmiş İncil’i değil, Hz. İsa’nın (a.s) getirdiği incili kastetmektedir. Elbette tahrif edilmiş hali hazırdaki İncil’de de, bu meseleye işaret edilmesi dikkate değer bir konudur.Hz. Mesih (a.s), “Farkilit”ın geleceği müjdesini vermişti. Bu kelime ...
 • Yüzüğü sağ ele takmak mutlaka gerekli mi?
  27380 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/20
  Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları(a.s)’nın sünnetlerinden biri ele yüzük takmaktır. Rivayetlerde yüzüğün çeşidi ve üzerindeki nakış hakkında da çeşitli bilgiler verilmiştir. Bir de yüzüğün sağ ele takılması tavsiye edilmiştir. Ancak İslam’daki yüzük takmak ile ilgili hükümlerin hepsi müstehap türündendir ve farz değildir. Sadece erkeklerin ...
 • Hz Zehra (s.a) hangi yılda dünyaya gelmiştir?
  4611 تاريخ بزرگان 2012/03/10
  Eski zamanlarda imkanların az olması ve dakik zabıt tutma ve kaynakları dikkatli saklamaya özen göstermeme vb … tarihi olay ve vakıalarda ve büyük şahsiyetlerin doğum, ölüm ve şahadet tarihleri hakkında görüş farklılıklarının bulunması olağan ve doğaldır. Bu nedenle tarih ve hadis kitaplarında Hz Zehra’nın (s.a) doğum tarihi ...
 • Ehl-i Sünnet kaynaklarında Hz. Zehra’nın şahadetine delalet eden konular var mıdır?
  11585 Eski Kelam İlmi 2011/11/12
  Tarihsel olan bu gerçek canlı bir şekilde tarihsel ve hadissel kitaplarda mahfuz kalmış. İbni Ebu Şeybe, Blazeri, ibni Kutaybe ve… gibi Ehli Sünnet’in büyük şahsiyetleri bu konuyu teyit etmişlerdir. Hz. Zehra’nın (s.a) evine yapılan saygısızlık ve şahadeti hakkında detaylı cevaba müracaat ediniz. ...

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  293278 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  183206 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  111797 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  106441 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  100620 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99310 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  86819 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  81577 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  80666 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73489 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...