Ətraflı axtarış
Baxanların
7257
İnternetə qoyma tarixi: 2010/03/11
Sualın xülasəsi
Һәзәрәт Мәһдинин (әҹ) зүһур әламәтләри нәдир?
Sual
Һәзәрәт Мәһдинин (әҹ) зүһур әламәтләри нәдир?
Qısa cavab

Имам Заманын (әҹ) зүһуруну әламәтләри һаггында бәһс бир аз гатышыгдыр. Она ҝөрә дә мәһдәвијјәт мөвзусунда олан бүтүн рәвајәтләри арашдырмаг лазым ҝәлир. Үмуми шәкилдә рәвајәтләри арашдырмагла белә нәтиҹәјә ҝәлмәк олар ки, зүһурун әләмәтләри бир ҹәһәтдән ики дәстәјә бөлүнүр:

1)     Зүһурдан габаг мүтләг олаҹаг әламәтләр:

Суфјанинин гијамы, Јәманинин гијамы, асимандан ҝәлән сәда, Нәфси-Зәкијјәнин өлдүрүлмәси, Суфјанинин ордусунун сәһрада јерә батмасы вә Дәҹҹалын үзә чыхмасы бу әламәтләрдәндир.

2)     Әламәт вә һадисәләр ки баш вериб вә вермәләри мүмүкүндүр. Һәр һалда зүһурун әламәтләрини үмүми олараг дөрд гисмә бөлмәк олар:

А) Иҹтимаи әламәтләр: нәтиҹә бу олаҹаг ки дүнја мәдәнијјәти сүгута уғрајаҹаг, фәсад вә алчаглыг чиркабында гәрг олаҹагдыр.

Б) Дини вә етигади әламәтләр:   илаһи дин тәһриф вә арадан ҝетмәк тәһдидинә мәруз галаҹаг.

В) Тәбии әламәтләр: асиманда вә ҝөј үзүндә баш верәҹәк дәјишикликләр вә саир..

Г) Фәрди вә гејри-ади әламәтләр:  асимандан ҝәлән сәда, Нәфси-Зәкијјәнин шәһадәтә чатмасы вә саир..

Бу амил вә әламәтләрин һәр биринин өзүнәмәхсус диҝәр мәҹмуәләри дә вардыр ки, һәдисләрдә онлар һаггында данышылыр.

Ətreaflı cavab

Имам Заманын (әҹ) зүһуруну әламәтләри һаггында бәһс бир аз гатышыг вә чәтиндир. Шиә вә әһли-сүннәт рәвајәтләринә , һәтта, хачпәрәстлик вә јәһудилик кими сәмави динләрин китабларында, зәрдүштлик дининдә, һинд динләриндә вә тәлимләриндә бу һагда данышылыр. Бүтүн бунлары камил шәкилдә мүталиә етмәк, бир јерә јығмаг вә диггәтлә арашдырмаг лазым ҝәлир. Бундан әлавә, рәвајәт сәнәд вә дәлаләт ҹәһәтдән дә диггәт мәркәзиндә олмалыдыр.

Шиә рәвајәтләриндән белә әлә ҝәлир ки, зүһур әламәтләрини үмүми олараг ики гисмә бөлмәк олар:

1)     Зүһурдан габаг мүтләг олаҹаг әламәтләр:

Суфјанинин гијамы, Јәманинин гијамы, асимандан ҝәлән сәда, Нәфси-Зәкијјәнин өлдүрүлмәси, Суфјанинин ордусунун сәһрада јерә батмасы вә Дәҹҹалын үзә чыхмасы бу әламәтләрдәндир.

2) Мүхтәлиф шәртләр дахилиндә бир гисм әламәтләр дә вардыр ки, әҝәр бу шәртләр һәјата кечсә әламәтләр дә баш верәҹәкдир вә бу әламәтләр чохдур.[1]

Диҝәр ҹәһәтдән дә зүһурун әламәтләрини күлли олараг дөрд дәстәјә бөлмәк олар ки гыса шәкилдә онлар һаггында данышаг.

А) Иҹтимаи әламәтләр: нәтиҹә бу олаҹаг ки дүнја мәдәнијјәти сүгута уғрајаҹаг, фәсад вә алчаглыг чиркабында гәрг олаҹагдыр. Онлардан бәзиләринә ишарә едәк:

1) Зүлмүн бүтүн дүнјаја јајылмасы, башга сөзлә десәк, зүлм бүтүн дүнјаны башдан-баша бүрүјәҹәкдир.

2) Јер үзүндә башчылар вә һакимләр фасиг олаҹаглар. Бу нөгтәни гејд етмәк зәруридир ки, бүтүн дүнјада зүлм вә ҝүнаһ башчыларын фасиг олмасы бу мәнададыр ки, бүтүн сијаси гурумлар дүнјада иҹтимаи сијаси мәдәни вә игтисади зүлүм әсасында фәалијәт ҝөстәрәҹәкләр башчылар зүлүм вә истисмар әсасында һөкумәти идарә едәҹәкләр. Әлбәттә мәгсәд бу дејил ки, дүнјада әдаләтли инсан әдаләтли гурул вә һөкумәт тапылмасын. Садәҹә үмуми шәкилдә дүнјаја һаким олан гүввәләр залим вә фасиг олаҹаглар.

3) Залим идарәчилијин нәтиҹәләриндән бири баһачылыг вә игтисади арамсызлыглар олаҹагдыр.

4) Јаланчыларын вә дәҹҹалларын ҹәмијјәти ислаһ етмәк бәһанәси илә мејдана атылмасы, Дәҹҹалын үзә чыхмасы зүһурун мүтләг баш верәҹәји нишанәләрдән биридир. Неҹә ки, кечмиш динләрдә дә бу мәсәләјә ишарә олунмушдур. Дәҹҹалын лүғәтдә мәнасы һаггын үстүнү батиллә өртән кәләк, мәкр вә һијлә кими ҝәлмишдир. (Рәвајәтләрдә бизә ҝәлиб чатмыш нишанәләрә диггәт етсәк) Дәҹҹал ады канкрет олараг бир шәхсә дејил бәлкә үмуми шәкилдә һијләҝәр шәхсләрә вә дөвләт гурлушларына ишарә едир. Бунлар инсанлардан бир дәстәни алдатмаға мүвафиг олаҹаг вә һагг јолуну кәсәҹәкләр. Бәзиләри дәҹҹал кәлмәсини мүасир гәрб мәдәнијјәтини дә әһатә етмәсини гејд едир.[2]

5) Алчаг тәбиәтли вә јаланчы инсанлар ҹәмијјәтдә өз саһибинә чевриләҹәкләр.

6) Салеһ вә доғру, дүзҝүн инсанлар кәнар едиләҹәк (онлара етина олунмајаҹаг) бунун әкси олараг јаланчы, бош бош данышан инсанлар габаға вериләҹәкләр.

7) Зүһурун мүтләг нишанәләриндән бири олан Суфијанын үзә чыхмасы (хуруҹу) . Бурда гәти шәкилдә демәк олмаз ки, Суфјани мүәјјән бир шәхсдир, јохса үмуми шәкилдә һијләҝәр шәхсләрә вә дөвләтләрә ишарәдир. Анҹаг бу мәсәлә ајдын шәкилдә мәлумдур ки, Суфјани сәрмајәдар, гарәтчи, гүдрәтли залим, мүртәд вә хурафат јајан фәрд вә ја фәрдләр вә дөвләтләрдир. Ҹәмијјәтдә ҝениш шәкилдә харабкарлыг онларын әсас сифәтләриндәндир.[3] Рәвајәтләрдә ишарә олунуб ки, Суфјани өз ордусу илә Бәјда сәһрасында (Мәккә илә Мәдинә арасында олан әразидә) јерә батаҹаглар, анҹаг бир нәфәр сағ галаҹаг ки, бу һадисәни хәбәр верәҹәкдир.[4]

8) Дүнјада мүһарибә вә фитнә јаранаҹаг, ганлар ахыдылаҹаг. Рәвајәтләрдә түркләр тәрәфиндән башланылаҹаг мүһарибәјә ишарә олунур. (Заһирдә Түрк ибни Јафәс ибни Нуһун нәсилиндән олан тајфалардыр ки, бу ҝүн Монголустан Пәнҹаб,Түркијә, Сибир, Әфганыстан вә Һиндистан сакинидирләр) Әлбәттә, бу ҝениш мәнада гәрб өлкәләринә дә шамил олур.[5]

Һәмчинин рәвајәтләрдә ишарә олунур ки, зүһурун мүмкүн олан ишарәләриндән бири будур ки, јер әһалисинин үчдә ики һиссәси бир бирини өлдүрәҹәкләр вә мүмкүндүр ки, бу һадисә баш вермәсин.[6]

9) Дүнјада зүлм вә фәсада гаршы инглаблар олаҹагдыр ки, олардан бәзиләри һөкумәт тәшкил етмәјә мүвәффәг олаҹагдыр. Бу гијамлардан бири ахыр заманда һаггын батилә гаршы мүбаризә символу олан Јәмани һәрәкәтидир.[7]

Диҝәр бир һәракат Имам Һүсејн (ә) нәслиндән олан әдаләт уғрунда гијамәт едән Сејјид Хорасани (Хорасанлы Сејјид) гијамыдыр. Имам Мәһди (ә) ингилабы үчүн шәраит јарадаҹаг бу һәракатларын бири Јәмәндә икинҹиси Иранда баш верәҹәкдир.[8]

Рәвајәтләрдә ишарә олунур ки, Иранда инсанларын ислама вә әһлибејтә тәрәф чағыраҹаг һөкумәт гурулаҹагдыр. Куфәјә кими олан әразидә һакимијјәти әлә алыб зүлүм вә фәсаддан тәмизләјәҹәкләр. Имам Мәһди (ә) зүһуруна кими дураҹаг вә о Һәзрәтә табе олаҹаглар.[9]

Б) Дин вә етигад алт-үст вә сәһв тәблиғ олуб әсл батини арадан ҝедәҹәк. Һәзрәт Әли (әлејһиссалам) дан нәгл олунур ки, ахырзаманда намазы тәрк едәҹәкләр, әманәтләр зај олаҹаг, јалан һалал сајылар, сәләм јемәк јајылаҹаг, рүшвәтхорлуг һәр јери бүрүјәҹәкдир. Дини дүнјаја сатаҹаг гадынлардан мәсләһәт алаҹаг, гоһум әлагәләрини кәсәҹәк, нәфсә пәрәстиш едәҹәк, адам өлдүрмәји ади иш сајаҹаг, сәбирлиләри зәиф сајаҹаг, зүлм етмәји фәхр биләҹәк, һаггы таныјанлары хаин Гуран охујанлар фасиг олаҹаг, мәсҹидләр ҝөзәлләшдириләҹәк, һүндүр минарәләр тикиләҹәк (амма әсас мәгсәддән узаг дүшәҹәкләр) әһд-пејмалар гырылаҹаг, һәва вә һәвәсләр мүхтәлиф олаҹаг.[10]

Үмуми шәкилдә, зүһурдан габаг дин гајда-ганунулары арадан галдырылаҹаг, амма бу нисби олаҹагдыр. Јәни, һамы јох, ҹәмијјәтин әксәр һиссәси бу ҹүр олаҹагдыр. Белә ки, имам Мәһди (әҹ) зүһур едәндә тәзә үслүб, китаб вә динлә һөкумәти идарә едәҹәк. Мәгсәд будур ки, ислам хурафатлара гарышдырылаҹаг, Гуран тәһрифләрә мәруз галаҹаг, бунларын һәгигәт вә батини јаддан чыхмыш олар.[11]

6) Тәбии амилләр: Имамын (әҹ) зүһурунун диҝәр нишанә вә шәраитләриндән бири рәвајәтләрдә бизә ҝәлиб чатмыш тәбии бәлалар, ҝүнәш вә ја тутулмалары, асиманда дәјишикликләр, биосфердә баш верән дәјишикликләр, ҝүнәшин гәрбдән чыхмасы вә саир..

Устад шәһид Мүтәһһәри ҝүнәшин гәрбдән чыхмасыны илаһи рәһмәтин гәрбдән чыхмасы кими, јәни, имам Хумејнинин (рәһмәтуллаһ) тарихдә Парисдән чыхыб, Ирана ҝәлмәси илә исламын јајылмасы кими тәтбиг етмишдир.[12]

1) Асимандан ҝәлән сәс вә нида;

Рәвајәтләрдән белә нәтиҹә әлә ҝәлир ки, зүһурдан габаг асиманда бир мәләк уҹа сәслә имам Мәһдинин (әҹ) зүһуруну инсанлара мүждә верәҹәкдир. Бу мәләк Ҹәбраил әминдир вә онун сәсини бүтүн дүнја, һамы өз дилиндә вә өз ләһҹәсиндә ешидәҹәкдир. Инсанлар о сәси ешидәҹәк, анҹаг һансы тәрәфдән ҝәлдијини мүәјјән едә билмәјәҹәкләр. Бунунла јанашы, инсанларын гәлбинә шүбһә салмаг үчүн шејтан фәрјад чәкәҹәкдир: “Осман мәзлумҹасына өлдүрүлдү!” [13]

2)     Нәфси-Зәкијјәнин өлдүрүлүб шәһадәтә јетмәси. Нәфси-Зәкијјә уҹа мәгамлы, Һашим ҹаванларындан биринин ләгәбидир. О, Сүфјани ордусу илә үз-үзә ҝәлиб, Мәдинәјә сығынмалы олаҹаг. Сүфјани ордусу Мәдинәјә тәрәф һәрәкәт едәндә Мәккәјә јола дүшүҹәк. О, Мәккәдә инсанлары Әһли-Бејтә (әлејһимуссалам) тәрәфә дәвәт едәҹәк, амма һеч бир ҝүнаһ етмәдији һалда, рүкн вә мәгам арасында көмәксиз һалда башы кәсиләҹәкдир. Бу шәһадәт инсанларын виҹданыны ојадаҹаг, белә ки, инсанларда имам Мәһдијә (әҹ) бејәт етмәјә һазырлыг иҹад едәҹәкдир. Нәфси-Зәкијјәнин шәһадәтиндән имам Мәһдинин (әҹ) ингилабына кими он беш ҝүн фасилә вардыр. О, имам Мәһдинин (әҹ) инсанлар арасында нүмајәндәси вә елчиси олаҹагдыр.[14]

Јухарыда сајдығымыз әламәтләрдән башга диҝәр әламәтләр дә рәвајәтләрдә бәјан олунуб.[15][1] Гурејши, Багир Шәриф, Зиндәҝи Имам Әл-Мәһди (ә), сәһ-304.

[2] Дәҹҹал һаггында мүхтәлиф китаблар вардыр. Мәһди ингилаб бозорҝ, Мәкарим Ширази, Насир, сәһ-192; Шифаһи, Мәһтаз, Дәҹҹал, Әфсанә ја вагејјәт, сәһ-28-62, Кермишаһи, Һүсејн, Фәрһәнҝ-мөвуд, сәһ-92-94; Әмини, Ибраһим, Дадгостар ҹаһан, сәһ-223; Мүгәддәс Әрдәбили, Һәдигәтуш-шијә, сәһ-758.

[3] Мәһди ингибали бозорҝ, сәһ-202, Шејх Муфид, Һәзрәт Мәһди һаггында он нәгд вә ҹаваб, сәһ-90.

[4] Рашид Мүһәссил, Мәһәммәд Тәги, Ниҹатбәхш дәр әдјан, сәһ-159.

[5] Һади Камил Сүлејман, Рузгар рәһаји, тәрҹүмә Мәһди Пур, Әли Әкбәр, 2-ҹи ҹилд, сәһ-938-939.

[6] Таһири Һәбибуллаһ, Симаји афтаб, сәһ-511.

[7] Әл-Курани, Әли, Әл-Мумәһһидунә лил-Мәһди, сәһ-138-139.

[8] Шәһиди, Сејјид Әсәдуллаһ, Зәминеји сазымани ингилаби ҹаһани Мәһди, сәһ-439, 445.

[9] Гули Мәһәммәди Арман, Фәридә, Мәһди хуршиди мунтәзиран, сәһ-26-27.

[10] Биһарул-Әнвар, 52-ҹи ҹилд, сәһ-193.

[11] Ҹавад Амули, Әбдуллаһ, Вилајәти-фәгиһ, сәһ-372, Мәһди ингилаби бозорҝ, сәһ-320-321.

[12] Рузигари рәһаји, сәһ-853; Әс-Сәдр, Сејјид Мүһәммәд, Тарихи ма бәдәз-Зүһүр, сәһ-164-217.

[13] Зиндәҝи имам Әл-Мәһди, сәһ-315, Рузигар рәһаји, сәһ-869, 871.

[14] Гули Мәһәммәди Арман, Фәридә , Тавус беһиштијан, 4-ҹи ҹилд, сәһ-167, Һәмән, әл-бејәту лилләһ, сәһ-268, Садат Мәдәни, Сејјид Әли Әсғәр, Нишанеһаји зүһур, сәһ-113.

[15] Биһарул-Әнвар, 52-ҹи ҹилд.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163386 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  156630 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  118220 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110712 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  101814 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91914 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53732 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  46993 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  44279 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43622 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...