Ətraflı axtarış
Baxanların
5947
İnternetə qoyma tarixi: 2010/09/29
Sualın xülasəsi
Имам Әлинин (әлејһиссалам) Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) евиндә бөјүјүб боја-баша чатмасы онун үчүн фәзиләтдирми?
Sual
Имам Әлинин (әлејһиссалам) Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) евиндә бөјүјүб боја-баша чатмасы онун үчүн фәзиләт дејилдир. Чүнки, Зејд ибн Һарис дә Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) евиндә бөјүмүшдүр.
Qısa cavab

Әҝәр суалдан һәдәф үмумијјәтлә Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) јанында вә ја евиндә бөјүмәјин фәзиләт олмасыны инкар етмәкдирсә, бу әмәл бәјәнилмәз вә гәбул олунан дејилдир. Чүнки, јахшы инсанларла бир јердә олмағын өзү чох бөјүк немәт вә фәзиләтдир. О ки галды аләмләрә рәһмәт олан Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) јанында бөјүјүб боја-баша чатмаг олсун. Бу әмәлин өзү ән бөјүк хошбәхтликдир. Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) сәһабәләри она јахын олмагдан өтрү һәмишә бир-бири илә өтүшәр вә сөзләриндә о Һәзрәтлә јолдашлыг етмәји өзләри үчүн ифтихар һесаб едирдиләр.

Хүсусилә, әһли-сүннә алимләри Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) илә бир анда олса бирликдә олмағы ән бөјүк сәадәт вә әдаләтли олмағын мејары кими гәләмә верирләр. Амма шиә әгидәсинә ҝөрә Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) илә јолдаш олмаг инсанын фәзиләт әлә ҝәтирмәси јолларындан биридир вә о инсанын фәзиләтли олмасы Һәзрәтдән нә гәдәр фәзиләт вә елм кәсб етмәсиндән асылыдыр.

Әҝәр суалдан мәгсәд бу фәзиләтин имам Әлијә (әлејһиссалам) мәхсус олмајыб, Зејд ибн Һарис кимиләрә дә аид олмасыдырса, онда гејд етмәк лазымдыр ки, суалын ичиндә әввәлҹәдән һөкм верилмиш бир мәсәлә дурур вә о да будур ки, Зејд ибн Һарислә имам Әлинин (әлејһиссалам) Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) јанында тәрбијә алмасы мөвзусуну ејни дәрәҹәдә нәзәрдә тутмагдыр. Чүнки, әввәла, имам Әлинин (әлејһиссалам) Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) евиндә тәрбијәт алмасы илк нөвбәдә илаһи ирадә вә Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) өзүнүн тәклифи вә хаһиши илә ушаг јашларындан олмушдур. Амма Зејд ибн Һарис Хәдиҹәнин (саламуллаһи әләјһа) хидмәтчиси олмуш вә онунла бирликдә Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) евинә ҝәлмишдир. Икинҹиси, бу ики шәхсијјәтин Ислам Пејғәмбәриндән (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) әлә ҝәтириб гәбул етдикләри тәрбијәнин дәрәҹәләри чох фәрг едир.

Әҝәр суалдан мәгсәд имам Әлинин (әлејһиссалам) бу мөвзуда Зејд ибн Һарислә иштиракыны бәһанә едиб вилајәтини инкар етмәкдирсә, гејд етмәк лазымдыр ки, тарихдә һеч ким имам Әлинин (әлејһиссалам) вилајәт вә Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) ҹанишинлијинә дәлилини онун Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) евиндә тәрбијә алмасы илә әлагәләндирмәмишдир.

Ətreaflı cavab

Әҝәр суалдан мәгсәд Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) јанында тәрбијә алмағын Әмирәл-мөминин Әлијә (әлејһиссалам) фәзиләт олмамасыны сүбута јетирмәкдирсә, неҹә ки, Зејд ибн Һарис Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) јанында тәрбијә алмасына бахмајараг һеч бир фәзиләт әлә ҝәтирә билмәди, бу иддиа гәбул олунмаздыр.Чүнки, Исламын илк ҝүнләриндә Мәдинә мәсҹинин вә ја Кәбәнин әтрафында евләри олан мүсәлманларла һазыркы заманда бу јерләрдә јерләшән инсанлар арасында мәнәви ҹәһәтдән чох фәргләр вардыр. О заман белә мүбарәк јерләрдә сакин олан мүсәлмана “ҹаруллаһ” (Аллаһ евинин гоншусу) ләгәби верилирди. Инди фикирләшмәк лазымдыр ки, әҝәр кимсә тарихдә бу ев саһибинин әмининин вә ја Пејғәмбәр мәсҹидинин (Мәдинә мәсҹидинин) саһибинин (јәни, Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм)) евиндә тәрбијә алмышса һансы мәгам вә фәзиләтә маликдир?! Ҝөрәсән, торпагла (Кәбә еви, ја Мәдинә мәсҹиди илә) јолдаш олмаг бу мәканларын гәлби һесаб олунан Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) илә јолдашлыг етмәкдән үстүндүрмү?! Хүсусилә, әһли-сүннә алимләри Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) илә бирҝә олмағы ән үстүн фәзиләт һесаб едир вә әдаләт мејары билирләр. Әксинә, шиә алимләри фәгәт Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) илә бирҝә олмағы фәзиләт һесаб етмир, бәлкә дә бу јолдашлығы фәзиләт әлә ҝәтирмәкдән өтрү ән јахшы јол сајырлар вә һәр кәс өз габилијјәти гәдәр бу фәзиләтдән әлә ҝәтирә биләр.

Әҝәр суалдан мәгсәд Әмирәл-мөминин имам Әлинин (әлејһиссалам) бу мөвзуда Зејд ибн Һарислә иштиракыны бәһанә едиб онун фәзиләтини инкар етмәкдирсә, гејд етмәк лазымдыр ки, суалда әввәлҹәдән һөкм верилмиш бир мәсәлә нәзәрә ҝәлир. Јәни, ки, бу ики шәхсијјәтин Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) оҹағында тәрбијәсинә ејни призмадан бахылмасыдыр. Она ҝөрә дә бу мөвзуда гыса да олса Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) ҹанишинин кәлмәләрини вә тарихчиләрин бу мәсәләјә нәзәрләрини гејд етмәк јеринә јеринә дүшәрди.

Әмирәл-мөминин Әли (әлејһиссалам) Нәһҹүл-Бәлағәдә өзүнүн ән узун Гасиә адлы хүтбәсиндә ушаглығынын Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) илә бирҝә кечмәсинә ишарә едәрәк бујурур: “Сиз мә­ним Һәзрәт Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) јанында ја­хын гоһумлуг (әмиоғлулуг вә күрәкәнлик), јүксәк мәгам вә хүсуси еһ­тирам сәбәбин­дән олан гәдир-гијмәт вә дәрәҹәми билирсиниз (ки, мән о Һәзрәтин јанында белә бөјүк бир һөрмәт вә мәгама малик идим вә мәни хилафәтә тәјин етмишди). О мәни ушаглыгдан өз јанында бөјүдүб. О мә­ни синәсинә сыхар, јатанда гуҹағына алар, бәдәнини бәдәнимә сүр­тәр, өз хош әтрини мәнә ијләдәр, (ата өз өвладына етдији кими) ағзыма чеј­нән­миш јемәк гојарды. О мәним сө­зүмдә јалан, әмә­лимдә сәһв вә хәта тапмады.[1] Пеј­ғәм­бәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) сүд­дән ајрыландан сонра Аллаһ мәләкләринин ән бөјүјүнү о Һәзрәтә јолдаш етди ки, ҝеҹә-ҝүндүз ону нәҹиблик јолларына вә дүн­ја­нын ҝөзәл хисләтләринә доғру јөнәлтсин.[2] Мән дәвә баласы ана­сы­нын да­лына дүшүб ҝетдији кими онун архасынҹа ҝедир­дим.[3] О, һәр ҝүн өз хисләтләриндән бир бајраг вә әламәт уҹалдыр (бирузә верир) вә мә­нә она јијәләнмәји әмр едирди. (Пејғәм­бәрлијә тәјин едилмәмишдән габаг) һәр ил (бир ај инсанлардан узаглашараг ибадәт вә бәндәликлә мәшғул олмаг үчүн Мәккә јахынлығындакы дағлардан бири олан) Һирада мәскун­лашарды. Һәмин мүд­дәтдә мән ону ҝөрәрдим вә ону мәндән гејриси ҝөр­мәзди.”[4]

Диҝәр чохлу һәдисләр вар ки, Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) Әлијә (әлејһиссалам) јахынлығы ачыглајырлар. О ҹүмләдән, Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) Тәбук дөјүшүндән сонра Әлијә (әлејһиссалам) бујурур: “Сән, мәним јанымда Һарунун Мусаја олан нисбәти кимисән амма, мәндән сонра пејғәмбәр јохдур вә сән мәним ҹанишиним вә вәсимсән!”[5]

Башга тәрәфдән һәдисләрдә вар ки, Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) имам Әлини (әлејһиссалам) ушаг вахты өз јанында сахламагдан өтрү сечдикдә бујрур: “Һәгигәтән, мән о кәси сечдим ки, Аллаһ-таала ону мәним үчүн сечмишди!”[6]

Бүтүн бунларын һамысы Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) Әмирәл-мөминин Әлијә (әлејһиссалам) хүсуси әлагәләринә вә мәһәббәтләринә ишарәдир. Һалбуки, Зејд ибн Һарис тәсадүфән Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) евинә ҝәлмишдир. Зејд ибн Һариси, Әбәр чөл оғрулары әсир етмиш вә Әказ базарында Һәким ибн Һәзамәјә сатмышдылар. О да Зејди өз бибиси Хәдиҹәјә (саламуллаһи әләјһа) хидмәтчи кими алмышдыр. Һәзрәт Хәдиҹә (саламуллаһи әләјһа) исә Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) илә аилә һәјаты гурдугдан сонра Зејди о Һәзрәтә бағышламышдыр.

Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) јанында олан мүддәтдә Зејд, Пејғәмбәрә (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) һәддән артыг мәһәббәтлә вурулмуш вә сонда Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) ону гул олмагдан азад етдикдән сонра о өзү Һәзрәтин јанында галмағы истәмиш вә өз аиләсинин јанына гајытмамышдыр. Бундан сонра Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) ону өзүнә оғуллуға сечмиш вә өз јанында сахламышдыр.

Бир мүддәтдән сонра Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) Әбдүл-Мүтәллибин нәвәси Зејнәбдән Зејд үчүн елчилик едир вә онлары евләндирир. Сонрадан бәзи сәбәбләрә ҝөрә о ҹүмләдән, Зејдин түнд хасијјәтинә ҝөрә бу аилә һәјаты баш тутумур вә сонда онлар ајрылырлар.[7] Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) Зејдә өз аиләсини горумасы һаггында төвсијәләри дә бу ајрылығын гаршысына ала билмир.[8]

Нәтиҹәдә гејд етмәк олар ки, Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) имам Әлијә (әлејһиссалам) вә Зејдә нәзәри һеч вахт ејни һәддә олмамыш вә онларын һәр бириси, Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) евиндән өзләринә мәхсус фәзиләтләр кәсб етмишләр.

Имам Әли (әлејһиссалам) илаһи ирадә вә әввәлҹәдән тәјин олунмуш бир гәза-гәдәрлә Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) јананда тәрбијә алмыш вә Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) рәфтарындан нүмунә ҝөтүрмәклә бөјүјүб камала чатмышдыр. Белә бир фәзиләт, Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) сәһабәләриндән һеч бирисинә нәсиб олмамышдыр.

Әҝәр суалдан мәгсәд имам Әлинин (әлејһиссалам) бу мөвзуда Зејд ибн Һарислә иштиракыны бәһанә едиб вилајәтини инкар етмәкдирсә, гејд етмәк лазымдыр ки, тарихдә һеч ким имам Әлинин (әлејһиссалам) вилајәт вә Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) ҹанишинлијинә дәлилини онун Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алеһи вә сәлләм) евиндә тәрбијә алмасы илә әлагәләндирмәмишдир.

Истифадә олунмуш әдәбијјат;

 1. Нәһҹүл-Бәлағә, тәрҹүмә, Дарујуш Шаһин, Ҹавидан чапы вә нәшријјаты, алтынҹы чап, 1357-ҹи шәмси или;

 2. Нәһҹүл-Бәлағә, Сүбһи Салеһ, бириҹи чап, Бејрут, Лобнан, 1387-ҹи гәмәри или;

 3. Еһтитаһ, Тәбәрси, тәһгиг Сејјид Мәһәммәд Багир Хорасани, Даруннеман нәшријјаты, Нәҹәф, 1386-ҹы һиҹри гәмәри или;

 4. Әт-Тәһсин, Сејјид ибн Тавус, Дарул-китаб нәшријјаты, Гум, 1413-ҹү һиҹри гәмәри или;

 5. Фәзаилус-саадат, Мир Мәһәммәд Әшрәф Амули, Ширкәт Маариф, 1380-ҹи һиҹри гәмәри или;

 6. Субһани Ҹәфәр, Ислам Пејғәмбәринин һәјат тарихиндән парчалар, Мәшәр нәшријјаты, 1375-ҹи ҝүнәш или;

 7. Мәгатилут-талибин, Әбул-Фәрәҹ Исфаһани, Мәктәбәтул-Һејдаријјә нәшријјаты, Нәҹәф-әшрәф.[1] Чүнки Имамијјә алимләринин јекдил нәзәринә әсасән о Һәзрәт, Һәзрәт Зәһра вә он­ларын он бир өвладынын һамысы (онларын һамысына Аллаһын саламы олсун) мә’сум­дурлар вә онлардан нә гәсдән, нә дә сәһвән, нә бөјүк, нә дә кичик ҝүнаһ баш вермәз.

[2] Рәвајәтләрдән мәлум олур ки, һәмин мәләк Ҹәбраил вә Микаилдан да бөјүк олан Руһулгудсдур. О, һәмишә Һәзрәт Пејғәмбәрлә бир јердә олуб вә ондан сонра да пак Имамлар әлејһимус-саламларладыр.

[3] Мән ҝеҹә-ҝүндүз, ашкар вә ҝизлиндә о Һәзрәтлә бир јердә олурдум вә һеч вахт ондан ајрылмырдым. Ибн Әбил Һәдид өз шәрһиндә јазыр: Фәзл ибн Аббас дејир: Атамдан сорушдум ки: Һәзрәт Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) оғланларындан һансыны даһа чох истәјирди? Деди: Әли ибн Әбу Талиби. Дедим: Мән сәндән онун оғулларыны сорушурам. Деди: Ону оғланларынын һамысындан чох истәјирди. Әли әлејһис-саламын ушаглыгдан бир ҝүн белә о Һәзрәтдән ајрылмасыны ҝөрмәмишәм, Хәдиҹә үчүн сәфәрә ҝетдији вахт истисна олмагла! Мән оғлуна Пејғәмбәрин Әлијә меһрибанлығындан артыг меһрибан олан ата вә һәмчинин атасына Әлинин Пејғәмбәрә табечилијиндән артыг табе олан оғул ҝөрмәмишәм.

[4] Шаһин Дарјуш,Нәһҹүл-Бәлағәнин тәрҹүмәси, сәһ.602; Нәһҹүл-Бәлағә, Сүбһи Салеһ, 192-ҹи хүтбә.

[5] Тәбәрси, Еһтиҹаҹ, ҹ.1; сәһ.210; Сејјид ибн Тавус, Әт-Тәһсин, икинҹи бөлмә, 25-ҹи баб; Әшрәф Амули, Мир Мәһәммәд, Фәзаилус-садат, сәһ.284; Китаб Сүлејм ибн Гејс Һәлаи, сәһ.392 вә 431.

[6] Исфаһани, Әбул-Фәрәҹ, Мәгатилут-талибин, сәһ.15.

[7] Мөвзу: Гуранда пејғәмбәрләрин исмәти, суал 112; (сајтда 998), 129 (сајтда 1069).

[8] Субһани, Ҹәфәр, Ислам Пејғәмбәринин һәјат тарихиндән парчалар, сәһ.321.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  101854 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • İslam cəmiyyətində bir vətəndaşın daha çox lazımlı xüsusiyyətləri nədir?
  7342 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/03/06
  İnsanlara həyat bəxş edən islam məktəbi və Allahın son şəriəti, kamil və tamam bir dindir. Bunun üçün də islamda ictimai qanun və hökümlər bir şəxs üçün təyin olunmuş hökm kimi məsuliyyət daşıyır. İslam nəzərində ictimai həyat və cəmiyyətdə hər bir insanın bir- biriylə olan rabitəsi və hər bir vətəndaşın vəzifəsi ...
 • Airobika idman növünün hökmü nədir?
  6180 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/04/18
  Həzrət Ayətullah uzma Xameneinin dəftrəi: Ümumiyyətlə ləhvi musiqi yaxud da günah məclislərinin musiqisinə uyğun yaxud da şəhvəti təhrik edən yaxud da haram işlə olarsa və ya fəsad olarsa, caiz deyil. Həzrət Ayətullah uzma Sistaninin dəftəri: Əgər musiqi ləhvo ləb məclislərinin musiqisi ...
 • İmam Hüseyn (ə)- a bu qədər əzadarlıq etməyin səbəbi nədir?
  12644 Fiqh tarixi 2011/04/14
  Hər bir millətin keçmiş hadisələrində dəyərli ibrət və təcrübələr var ki, çoxlu zəhmətlə ələ gəlibdir və o millətin gələcəyi və taleyində çox böyük bir təsiri ola bilər. Bu dəyərli təcrübədən istifadə etmək üçün, bu hadisələrə həmişə yenidən baxılmalı və qorunmalıdır. Bu misilsiz hadisələrdən biri, Kərbəla hadisəsidir. Məsum ...
 • Quran surələrinin adını Allah seçmişdir, yoxsa Peyğəmbər?
  6771 Quran elmləri 2012/03/14
  İslami mənbələrə (Quran və rəvayətlərə) diqqət yetirməklə qəti şəkildə demək olar ki, Quranın surələrə bölgüsü Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in dövründə baş vermişdir. Peyğəmbərdən də nəql olunan hədislərə diqqət yetirməklə aydın olur ki, surələrdən bir çoxuna Peyğəmbərin öz dövründə və o həzrətin vasitəsi ilə ad seçilmişdir.
 • Nə üçün məsum imamlardan az bir miqdarda kitablar bizim əlimizə çatmışdır?
  9176 Hədis elmləri 2011/04/13
  Mümkündür illət bu olsun ki, məsum imamlar (ə) özləri, dəqiq olaraq və ətraflı şəkildə kitab təlif etməmişdirlər. bunun üçün də daha çox lazımlı olan, məqsədə çatmaq üçün ən çox şagird hazırlamağa çalışırdılar. Əlbəttə bu cür də demək olmaz ki, imamların heç bir təlifi olmamışdır, bəlkə rəvayət mənbələrində onlarla fərqli ...
 • Cəhənnəm əhlinin siması necədir?
  5756 Qədim kəlam 2012/09/01
  Quran ayələrinin məcmusunun araşdırılmasından belə nəticə almaq olar ki, bir tərəfdən cəhənnəm əhlinin siması, güclü yanıq nəticəsində, qorxulu formada və bir- birinin üstünə çəkilmiş dairələr və parçalanmış dodaqlarla görünərlər. Digər tərəfdən də, Allah cəzasının onlar üçün yenidən və neçə dəfə baş verməsi üçün, bədən və üzvlərinin dərisinin ...
 • Dua kitabları kifayət qədər etibara malikdirmi?
  7692 Əməli əxlaq 2011/10/20
  Burada üç məsələni qeyd etmək lazımdır: 1. Qeyd olunan kitablar, müəllifləri tərəfindən etimadlı sayılır və qəbul olunur. Bu mövzuya “Əl-məzarul-kəbir”, “Əl-bələdul-əmin” kitablarının müqəddiməsində işarə edilmişdir. Mərhum Əllamə Məclisi bu kitablara etimad ...
 • Вилајәти-фәгиһин дәлилләри нәдир?
  7307 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/02/06
  “Вилајәт-фәгиһ” бәһсини мүхтәлиф јолларла исбат етмәк олар. Амма, бу бәһсдә биз јалныз, мәсәләни әгли вә нәгли илә дәлилләринә кифајәтләнәҹәјик:А) Әгли дәлил:Әгл һөкм едир ки, етигад вә мәнәвијјата сөјкәнән бир һөкумәтин ...
 • İllər boyu Quran dili ilə danışan müsəlman qadın kimdir?
  8055 تاريخ بزرگان 2011/06/18
  Bu müsəlman qadın Həzrət Zəhranın (s) kənizi Fizzə idi. Mötəbər rəvayətlərə görə o, illər boyu Quran dili ilə danışmışdır. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163398 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  156660 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  118228 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110731 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  101854 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91922 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53737 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  47004 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  44286 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43626 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...