Ətraflı axtarış
Baxanların
5096
İnternetə qoyma tarixi: 2010/03/10
Sualın xülasəsi
Sizin bu hədis barəsində “ Əgər mələklər arasında ixtilaf olarsa, Cəbrail həzrət Əliyə (ə) nazil olub O həzrəti mələklərin ixtilafını həll etmək üçün göy aləminə aparacaqdır ” nəzəriniz nədir?
Sual
Şiyə rəvayətlərində gəlmişdir: “ Əgər mələklər arasında ixtilaf olarsa, Cəbrail həzrət Əliyə (ə) nazil olub O həzrəti mələklərin ixtilafını həll etmək üçün göy aləminə aparacaqdır ” (Əl- İxtisas, səh 213, Şeyx Mofid ) bu hədis barəsində sizin nəzəriniz nədir? Bu hədis səhihdirmi?
Qısa cavab

Din təlimlərinə istinadən, inanırıq Mələklər öz vəzifələri qarşısında heç bir zaman etiraz etməmişdirlər.

Allah Taala Mələkləri vəsf etdikdə buyurur: Heç bir zaman Allahın əmrindən boyun qaçırmayırlar və onlara olunan əmrləri (olduğu kimi ) icra edirlər; yəni mələklər Allahın əmr və göstərişlərini qəbul edib həyata keçirirlər. Məlum olur ki, buna əsasən Mələklər arasında heç bir ixtilaf olmamalıdır.

Odur ki, Mələklər arasında sual- cavab olur nəinıi ixtilaf və muxalifətçilik.

Lakin sualda açıqlanan rəvayət, sənəd və dəlalət cəhətindən bəzi nöqsanlarla qarşılaşır; çünkü bizim rical kitablarımızda bir sıra bu cür ravilər (Əhməd ibn Əbdullah, Əbdullah ibn Məhəmməd Əbəsi, Həmmad ibn Sələmə, Əəməş və Ziyad ibn Vəhəb ) qəbul olunmamışdırlar. Bu rəvayət də heç bir etibarlı hədis kitablarında gəlməmişdir, bəlkə yalnız Şeyx Mofidin İxtisas və Əllamə Məclisinin Biharul- Ənvar kitabında bu hədisi müşahidə edirik. Bundan əlavə “təşacor ” (ixtilaf ) kəlməsi ( hədisdə Mələklər barəsində işlədilmişdir ) cox yerlərdə ixtilaf və etiraz mənasında işlədilmişdir. Amma qeyd etdik ki, Mələklər barəsində bu məsələ düzgün deyildir.

Nəticə alırıq ki, hədis və rical elmlərinə əssən bu hədisin etibarlı olmasına hökm vermək olmaz.

Ətreaflı cavab

Sual iki hissədə açıqlanmışdır; bunun üçün də sualı dəqiq açıqlayıb- cavablandırmaq üçün bir çox hissələrə bölürük:

 1.  Mələklərin məsum olmasını nəzərə alaraq, nəfsi istəklərdən uzaqdırlar; belə olduqda onların arasında ixtilafın olması ehtimalı vardırmı?

Din təlimlərinə əsasən, inanırıq ki, Mələklərin ixtiyarına qoyulan heç bir işdən boyun qaçırmamışdırlar. Allah- Taala Mələkləri vəsf etdikdə buyurur: Heç bir zaman Allahın əmrindən boyun qaçırmayırlar və onlara olunan əmrləri (olduğu kimi ) icra edirlər![1]; yəni Mələklər Allahın əmr və göstərişlərini qəbul edib ona nisbət payidardırlar.[2]

Əlbətdə diqqət etmək lazımdır ki, Mələklərin itaət və yaxud tüğyan etmələri, şəriət deyil bəlkə əməli vəzifələridir. Təkvini itaət həmişə vardır, başqa cür desək onla bir cür yaradılmışdırlar ki, İlahi əmrləri eşitdikləri anda icra edirlər.[3] Mələklərin məsum olması barəsində əlavə məlumat əldə etmək üçün sual 1740 (sayt 2139) (Mələklərin isməti), muraciət edin. Əlbətdə Mələklərin təklifləri (ixtiyarlarına qoyulan iş ) biz insanların təklifləri kimi deyildir. Onlar bir növ nurlu və pak xususiyyətlərə malikdirlər ki, Allahın iradəsindən başqa heç bir iradə etmirlər və heç bir işi həyata keçirmirlər yalnız Allahın əmri çərçivəsində; o cür ki, Allah- Taala buyurur:

«بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»[4]

Bunun üçün də Mələklər aləmində cəza və əzab yoxdur, əsl mənada mələklər təkvini olaraq öz vəzifələrinə əməl edirlər. Nəinki şəri vəzifələri olaraq onlara əməl edirlər və təkvini vəzifələrində olan fərq isə onların aralarknda olan məqamlarına bağlıdır.[5] Buna əsasən də yenə məlum olur ki, mələklər arasında heç bir ixtilaf olmamalıdır.

 1.  Mələklər arasında nəzər və səliqə cəhətindən ixtilaf vardırmı?

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən həqiqətən mələklər arasında ixtilaf və anlaşılmamazlığ yoxdur; mümkündür ki, qəbul etsək onların arasında nəzəriyyə və səliqə cəhətindən ixtilaf olsun.

Allah- Taala Quranda peyğəmbərin (s) tərəfindən buyurur: Mən (peyğəmbər ) qeyb aləmindən (mələklər aləmindən ) o vaxt ki, (həzrət Adəmin (ə) yaranması barəsində ) ixtilaf (sual- cavab ) edirlər xəbərim yoxdur.[6]

Məlum olur ki, ayədə nəzərdə tutulan ixtilaf mənası hədisdərdə[7] də nəzərdə tutulmuşdur ki, mələklərin öz aralarında olan sual- cavab və mübahisədir nəinki ixtilaf,[8] bu da bizim iddiamızı təyid edir.[9]

 1. Mələklərin ruh, insanların isə cism (və ruh ) olmasını nəzərə alaraq, bu sözlər necə həyata keçəcəkdir?

Quran və dini təlimlərinə əsasən, baxmayaraq ki, mələklər ruhdurlar lakin Allahın izniylə bu qüdrətə malikdirlər ki, müxtəlif şəkillərdə hətta insan şəklində olsunlar.

Numunə olaraq:

 1. .Əhli- Sünnət və Şiyənin bir çox təfsir və rəvayətlərinə əsasən Cəbrayıl Dəhiyyeyi Kəlbi- nin şəklində peyğəmbərin xidmıtində hazır olurdu.[10]
 2.  O mələklər ki, imtahan üçün həzrət İbrahimə (ə) nazil olurdu, iki nəfər insan şəklində idilər və iki nəfər ixtilaflı insan kimi hazır olub O həzrətdən onlar barəsində qəzavət etməsni istədilər.[11]
 3. İbrahim və Lut peyğəmbərə nazil olan mələklər, qonaq şəklində nazil olmuşdular.[12]
 4.  “Harut” və “Marut” iki mələk idilər ki, sehri və onu batil etməyin yollarını insanlara öyrətmək üçün nazil olmuşdular.[13]

Bunun ücün də qeyd olunanlara əsasən heç bir ixtilaf nəzərdə tutulmur ki, insanlar o ixtilafı həll etsin. Ocür ki, ilk yaradılışda onlara (mələklərə ) bütün varlıqların adlarını (sirlərini ) onlara xəbər vermişdi![14]

Diğər kamil bir insanın hakim şəklində onlara tərəf gedib onları öyrədib rəhbərliketsin.

Lakin bütün bunlar məsələnin bir hissəsini təşkil edir, amma bu cür hadisə baş vermişdir ya xeyir bunun ücün hec bir dəlil yoxdur.

Hədisin sənəd və dil baxımından təhqiqi:

Əhməd ibni Abdüllah ibni Məhəmməd əbəsi, Həmmad ibni Sələmədən o da Əəməşdən o isə Ziyad ibni Vəhəbdən xəbər verir ki, Abdüllah ibni məsud dedi: Həzrət Fatimənin xidmətinə yetişib soruşdum Əli (ə) hardadır? Buyurdu: Cəbrail onu göy aləminə apardı. Soruşdum nə ücün? buyurdu: Bir necə mələk arasında məsələ üstündə ixtilaf yaranmışdır və Allahdan istədilər onlara adam tayfasından bir hakim o göndərsin, Allah – Taala buyurdu: Özünüz tərif edin. Onlar Əli ibni Əbi talibi secdilər.[15] Bu hədisdə sənəd və dəlalət cəhətindən nöqsanla qarşılaşır. Dəlalət baxımından

Hədisdə mələklər barəsində istifadə edilən təşacür gəlməsi cox yerlərdə döyüş və ixtilaf mənasında istifadə olunmuşdur.[16] Bundan əlavə bəyan etdik ki,mələklər barəsində bu məsələ düzgün deyildir. Odur ki, hədis bu iddiayə dəlalət etmir bəlkə şübhəylə qarşılaşır. Amma rəvayət sənəd cəhtindən

Birinci: Bizm rical kitablarımızda , qeyid olunmuş rəvayətin silsilə sənədi nəinki qeyid olunmamişdır bəlkə bu ravilərin bir coxunun təyid olunmamışdır. [17]

İkinci: Bu hədis şiyənin hec bir mötəbər kitablarında, o cümlədən (ərbəə) şiyənin ən etibarlı kitablarında belə gəlməmişdir. Bu hədis yalnız Şeyx Mofidin İxtisas və Əllamə məclisinin Biharul- Ənvar kitablarında gəlmişdir Əllamə məclisi də bu hədisi İxtisas kitabından nəql etmişdir. Bəs nəticə alirıq ki, rical və hədis elimlərinə əsasən bu rəvayətin düzgün olmaslna höküm vermək olmaz.

 


[1] - Təhrim, 6.

[2] - Fəxruddin Razi, Əbu Əbdullah Məhəmməd ibni Ömər, Məfatihul- ğeyib, cild 3, səh 573. Daru ehyaul Turas Əl- ərəbi nəşriyyatı, ücüncü cap, 14 20.

[3] - Məkarim Şirazi, Nasir, Numunə təfsiri, cild 24, səh 288.

[4] - Ənbiya, 27.

[5] - Təba təbayi, Məhəmməd Hüseyin, Əlmizanın tərcüməsi, Musəvi Həmadani, Seyyid Məhəmməd Baqir,

cild 19 , səh 561 və 562. Dəftəre intişarate islami camee mudərrisin hövzeye elmiyyeye Qum nəşriyyatı, Qum, beşinci çap, 1374, şəmsi.

[6] - Sad surəsi, 69

[7] - Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul- Ənvar, cild 18, cəh 375, Əl- Vəfa muəssisəsi, Beyrut lobnan, 1404, qəməri. Peyğəmbər (s ) , o həzrətin səhabələrindən birindən soruşdu: Bilirsən göy aləmində Mələklər nədən bəhs edirlər?! Dedi xeyir, buyurdu: Onlar kəffarələr” (o işlər ki, günahları əvəz edir) “dərəcələr “ (o işlər ki, insanın məqam və dərəcəsini yüksəldir) bəhs etdilər: amma qışın soyuqunda cox suyla dəstamaz alıb, camaat namazına qədəm götürüb namazdan sonra namazı gözləmək kəffarələrdir. Məqamvə dərəcələrisə coxlu salam və fəqirlərə yemək vermək, insanlar yuxuda olduğu zaman gecələr namaz qılmaqdı.

[8] - Məkarimi Şirazi, Nasir,Numunə təfsiri, cild 19. Səh 333.

[9] - Əlbətdə bir coxlarının nəzəri budur ki,söhbət mələklərin arasında deyil bəlkə mələklərlə Allah arasında ölmüşdür. Əlavə məlumat əldə etmək ücün bu mövzuda olan ayələrin təfsirlərinə müraciət edin.

[10] - Kuleyini, Məhəmməd ibni Yəqub, Kafi,cild 2, səh 587. Darul- kitab Əl- islamiyyə Tehran, 1365 şəmsi.Səhih Muslim nömrə (2451 ) htt:// www. Al- islam. Com, məktəbeye- şamilə sayt; İbni Kəsir Əl- Qərəşi Əl- Dəməşqi, Əl- Quranil- Əzim təfsiri, Daru- Təyyibə lil nəşri vəl- tozih nəşriyyatı, ikinci çap, 1420 qəməri, 1999 miladi.

[11] - Sad surəsi, 24.

[12] - Hud, 62- 83

[13] - Bəqərə 102.

[14] - Bəqərə 33. Buyurur: Ey Adəm! Onlara (mələklərə ) varlıqların adlarını (sirlərini ) agah et.

[15] - Şeyx Mofid, Əl- İxtisas, səh 213, Beynəlxalq Şeyx Mofid nəşriyyatı, Qum 1413 qəməri.

[16] - Tureyhi, Məcmıul- Bəyan, cild 3, səh 343. Ketabfuruşiye Murtəzəvi nəşriyyatı, Tehran, üçüncü çap, 1375 şəmsi.

[17] - Rical kitablarında “Əhməd ibni Abdullah, Abdullah ibni Məhəmməd Əbəsi, Həmmad ibni Sələmə, Əəməş, və Ziyad ibni Vəhəb” adlarına müraciət edin.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • İran islam respublikasının Əsas Qanunu necə yazılmışdır?
  5894 قانون اساسی
  İran islam respublikasının Əsas Qanunu İran xalqının milli və dini əhd-peymanıdır. İran xalqının və hökumətinin hüquq və vəzifələrinin mahiyyəti barəsində olan bu qanun islamın nurani şəriəti əsasında tənzim olunmuşdur. İran islam respublikası dini-demokratik bir quruluş olduğuna görə onun Əsas Qanunu əhalinin iştirakı və islamın nurani ...
 • Günahdan paklanmanın hansı yolları vardır?
  4625 Əməli əxlaq
  İnsanın günahlarının bağışlanması yolları çox olmasına baxmayaraq biz onların bəzilərini aşağıda qeyd edirik: 1). Tövbə və Allaha tərəf qayıdış (bəzi şərtlərlə) 2). Günahların bağışlanmasına səbəb olan ən gözəl savabları əldə etmək, yəni yaxşı əməllərə qədəm qoymaq. 3). Kiçik günahların ...
 • Fədəyin qəsb edilməsi həzrət Zəhranın (sa) evinin yandırılmasından sonra olmuşdur ya öncə?
  4573 فدک
  Həzrət Zəhranın (sa) evinin ömər tərəfindən yandırılması və fədəyin Əbubəkr tərəfindən qəsb olunması peyğəmbərin (s) vəfatından çox az müddət sonra baş vermişdir. Amma bunların hansı birinin daha tez olması barəsində onu qeyd etmək istəyrəm ki, həzrət Zəharın (sa) evinin Ömər tərəfindən atəşə verilməsi əhli- sünnət tarix kitablarında ...
 • İnsanın öz həyat yoldaşı, övladları və sair insanlarla yaxşı rəftarda olması onların tərəfindən sui-istifadəyə səbəb olmur?
  3901 خوش رفتاری
  Əvvəla, müqəddəs islam dini bütün insanlarla, o cümlədən həyat yoldaşı, övlad, şagird və s. gözəl əxlaq və rəftarın tərəfdarıdır. Buna görə də Quran ayələrində və məsumların (əleyhimus-salam) rəvayətlərində gözəl əxlaqa və bəyənilən rəftara çoxlu tövsiyələr edilmişdir. İkincisi: Əhli-beyt (əleyhimus-salam)-ın göstərişlərinə diqqət yetirməklə insani rəftarın əsli ...
 • İstismarçı qərb dünyasının qadına və onun azadlığına dair nəzəri necədir?
  3766 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qadın azadlığı qərb dünyasında çox əhəmiyyət daşıyan ictimai məsələlərdən biridir. Tarix boyu qadın kişinin əsarəti altında olmuş, həmişə özünün fərdi və ictimai hüquqları tapdalanan bir cəmiyyətdə yaşamışdır. Bəzi cəmiyyətlərdə onu hətta “alçaq bir varlıq” kimi qələmə verirdilər. Amma son dövrlərdə qərbdə baş verən ictimai inqilab və dəyişikliklərlə ...
 • Peyğəmbər (s)- dən sonra xilafət və canişinlik məsələsində Şiənin nəzəri nədir?
  6014 Qədim kəlam
  Şiənin əqidəsi budur ki: 1.             Xilafət böyük Allah tərəfindən təyin olunası bir işdir və Peyğəmbər (s) dəfələrlə Allahın fərmanı ilə müsəlmanlar arasında həzrəti Əli (ə)- mı özündən sonra canişin elan edibdir. 2.
 • Məsumların yaşadıqları dövründə mömin insanların Quranla rəftarları necə olmuşdur?
  3863 Qədim kəlam
  Qurani kərim Allah- Taala tərəfindən bəşəriyyət üçün göndərilmişdir ki, insanlar onu oxumaqla, başa düşməklə və əməl etməklə ilahi səadətə və xoşbəxtliyə nail olsunlar. Amma Quranın bütün ayələrini elə də asanlıqla başa düşmək olmur. Əksinə Qurani- kərimin ayələrinin bəzisini başa düşmək asan, bəzisini çətin və bəzisini isə çox çətindir. Yalnız Allahın ...
 • Bəndəlik nədir? Bəndə kimdir? Bəndəlik yolu ilə necə getmək olar?
  7039 Əməli əxlaq
  Lüğət alimləri abadəti xüzu və zəlilliyin sonu mənasında məna edirlər. Onlar deyirlər: İbadət xuzu və təvazönün ən üstün mərhələsi olduğuna görə, yalnız o şəxsə layiqdir ki, ehsan və nemətin və vücud və təkamülün ən uca mərhələsi onda olsun. Bu cəhətdən Allahdan qeyrisinə olan ibadət şirkdir, çünki, ibadətdə ...
 • Ayətullah Behcətin (rəhmətullahi əleyh) dediyi “bu əsrin qocaları da imam Zaman (əleyhis-salam)-ın zühur anlarını görəcəklər” sözü barəsində nəzəriniz nədir?
  4872 نشانه های ظهور
  Bu suala cavab verməzdən öncə bir neçə məsələni qeyd etmək lazımdır: a) Həzrət Ayətullah Behcətdən (rəhmətullahi əleyh) nəql olunan “bu dövrün qocaları da zühur zamanını görəcəklər” cümləsi o alimin dəftərxanasından aparılan tədqiqatlara əsasən düzgün deyildir. Əksinə, o cənab buyurmuşdur: “Hər vaxt çətinliklər və problemlər çoxalsa, ...
 • Allah- Taala, təbii qanunlara tabedirmi?
  4007 Qədim kəlam
  Təbiət qanunlarının hamısını təsis edən Allahdır. Təbiətinə əsasən öz iradəsindən başqa heç bir əmrin tabeçiliyində deyil. Əgər hansısa əmrlərin (işlərin) yerinə yetirilməsini iradə edə, baş verər. Bu əsnada, bu dünyada hansısa bir qaydanın özündən üstün bir güc vasitəsilə sınması məxsus bir İlahi qaydadır və mümkün olan bir işdir ki, ona ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  127684 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  96830 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  78419 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  66956 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  61700 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  39281 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  33133 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  28690 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  28284 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  26353 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...