Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Adakah hadis yang menyebutkan tentang membuka tali ikatan pada mayit?
  8881 Kafan dan Penguburan
  Para fakih terkait dengan adab menguburkan mayit dianjurkan (mustahab) setelah meletakkan mayit di liang lahad supaya orang yang mengatarkannya ke kuburan membuka tali ikatan kain kafan dan membiarkan wajah mayit terbuka.[1] Adab ini bersumber dari hadis-hadis Ahlulbait As yang terdapat dalam masalah ini. Di ...
 • Mengapa kepribadian Rasulullah Saw mengalami perubahan tatkala mencapai kekuasaan?
  10088 Para Maksum
  Meski tidak dikemukakan sandaran atau sumber atas pertanyaan ini, namun bagaimanapun harus kita ketahui bersama bahwa setiap perubahan sikap bukanlah karena adanya perubahan kepribadian. Lantaran boleh jadi Rasulullah Saw dalam kesempatan yang berbeda, sesuai dengan tuntutan ruang, waktu dan kondisi, menunjukkan sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Sehingga dengan demikian ...
 • Tolong jelaskan pahala salat awal waktu menurut para Imam Maksum As dan ulama?
  6929 Dirayah al-Hadits
  Pahala dan ganjaran banyak telah dijanjikan sehubungan dengan salat di awal waktu; seperti dilipat gandakannya ganjaran salat, orang yang melakukannya akan menjadi obyek kecintaan Ilahi dan lain sebagainya. Ulama juga dengan menekankan masalah ini menganjurkan masyarakat untuk mengerjakan salat di awal waktu dan menjadikannya sebagai ...
 • Apa tanda-tanda depresi pada remaja dan bagaimana terapi penyembuhannya?
  27922 Akhlak Praktis
  Depresi merupakan sebuah bentuk penyimpangan perilaku atau kasih sayang dalam diri seseorang. Anak-anak dan remaja bisa juga mengalami depresi ini karena banyaknya tekanan mental yang muncul, mungkin dikarenkaan kematian salah satu dari orang-orang seputarnya (terutama kedua orang tua), atau mungkin dikarenakan perilaku keluarga yang aneh, tak wajar, ...
 • Dapatkah Anda menyebutkan tentang kisah Siti Hajar istri Nabi Ibrahim As berdasarkan al-Quran dan Taurat?
  10031 Sifat-sifat dan Kehidupan Para Nabi
  Hajar seorang budak perempuan Mesir yang setelah melalui beberapa peristiwa dihadiahkan kepada Sarah. Hajar adalah pelayan Sarah. Kira-kira berdasarkan seluruh laporan sejarah, budak perempuan ini awalnya adalah penduduk Mesir. Dengan berlalunya beberapa tahun, Sarah tidak melahirkan seorang anak pun untuk Nabi Ibrahim oleh itu ia menghadiahkan Hajar kepada Nabi ...
 • Apa yang dimaksud dengan menegakkan (iqâmah) salat?
  11151 Salat
  Dalam al-Quran, mengerjakan atau menunaikan salat dijelaskan dalam beragam frase seperti qadhâ, qiyâm, ityân dan iqâmah yang dengan memperhatikan terhadap pelbagai penafsiran atas ayat-ayat, iqâmah (menegakkan) salat memiliki makna yang lebih tinggi dari sekedar mengerjakan salat. Iqâmah al-shalât (menegakkan salat) berarti menghidupkan, menjaga, memberikan nilai dan kemuliaan ...
 • Tolong Anda jelaskan tentang sanad dan teks ziarah Asyura?
  8762 Dirayah al-Hadits
  Sumber asli ziarah Asyura adalah berasal dari dua kitab standar yaitu Kâmil al-Ziyârat karangan Ja’far bin Muhammad bin Qulawaih Qummi (W 348 H) dan Misbâh al-Mutahajjid Syaikh Thusi (385-460 H). Menurut sebagian sandaran sanad Ibnu Qulawaih Qummi adalah lebih muktabar. Adapun terkait dengan sanad-sanad yang disebutkan ...
 • Apakah haram hukumnya mempelajari dan menyaksikan sihir?
  3736 سحر و جادو
  Syarat-syarat imam jama’ah yang disebutkan dalam Taudhih al-Masâil adalah sebagai berikut: “Imam jamaah harus akil, baligh, Syiah dua belas imam, adil dan keturunan baik-baik, serta dapat mengerjakan salat dengan sah dan apabila makmumnya itu pria maka imamnya juga harus pria dan makmumnya seorang anak mumayyiz yang ...
 • Ketika disebabkan suatu masalah kekeluargaan seorang ayah mengeluarkan sang ibu dari rumah apa yang kemudian menjadi tugas anak-anak?
  7428 Akhlak Praktis
  Perlu dicamkan bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga riwayat-riwayat, berbuat baik kepada kedua orang adalah masalah terpenting yang hampir disejajarkan dengan tauhid dan pengenalan Tuhan. Diyakini bahwa orang tua memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan umat manusia secara keseluruhan dan doa-doa mereka untuk kebaikan anak-anaknya pasti ...
 • Apa yang harus dilakukan dan berdayaguna sehingga kita dapat menyatukan ilmu dan amal?
  15206 Akhlak Praktis
  Prinsip-prinsip Islam menegaskan bahwa ilmu dan pengetahuan akan bermakna dan bermanfaat tatkala disertai dengan amal kebaikan. Namun demikian kita menyaksikan bahwa sebagian orang berilmu memandang enteng dalam mengerjakan amal saleh. Boleh jadi hal ini bersumber dari pelbagai dalil. Di antara ...

Populer Hits