Advanced Search
Hits
11033
Tanggal Dimuat: 2014/08/04
Ringkasan Pertanyaan
siapa Adi bin Hatim apa peran dalam berbagai peristiwa masa munculnya Islam?
Pertanyaan
siapakah Adi bin Hatim dan apa peranannya dalam sejarah setelah wafatnya Nabi SAWW?
Jawaban Global
Adi adalah anak dari Hatim Tha'i, pada mulanya dia penganut agama Kristen, kemudian pada zaman Nabi Saw dia memeluk Islam dan menjadi pengikut Nabi. Adi juga adalah salah seorang sahabat Imam Ali yang setia. Meskipun sudah tua (namun) dia hadir menemani Imam Ali As dalam tiga perang (Jamal, Shiffin, Nahrawan).
Selain itu, dua anaknya syahid dalam peperangan tersebut, dia sendiri telah kehilangan salah satu matanya. Terdapat  banyak ungkapan darinya dalam memuji Imam Ali As.
 
Jawaban Detil
Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad bin Hasyraj, yang seperti ayahnya Hatim Tha'i adalah dikenal sebagai seorang pemurah hati (dermawan). Dia termasuk salah satu dari sahabat Nabi Saww.[1] Mengenai masa keislaman Adi terdapat perbedaan pendapat, sebagian (berpendapat) tahun ke-7 hijriah[2] dan kelompok lain menyebutkan tahun ke-9 atau ke-10 hijriah.[3]
Adi menjadi kepala suku setelah ayahnya dan bahkan setelah memeluk Islam juga tetap pada kedudukannya (sebagai kepala suku).[4] Berbeda dengan kaum Muslimin kebanyakan, sebelum memeluk Islam dia bukan penyembah berhala, tapi termasuk pengikut ajaran Masehi.[5]
 
Keislaman Adi bin Hatim.
Muslimnya Adi bin Hatim  memiliki arti khusus dari beberapa sudut pandang; pertama karena tokoh muda dimana dirinya sendiri juga adalah seorang pembesar dan kepala suku yang condong kepada Islam. Kedua yaitu dalam perjalanan keislamannya, telah dinukil ramalan-ramalan dari Nabi Saw bahwa berlalunya waktu menunjukkan kebenaran mereka semua dan menjadi sebuah bukti mukjizat atas kenabian Nabi saww.
Namun, kisah keislaman Adi adalah seperti ini; saudara perempuan Adi yang menjadi tahanan orang-orang Muslim dibebaskan oleh Nabi Saw dan mewajibkan saudaranya bertemu dengan Nabi Saw. Kisah kejadian selanjutnya dinukilkan dari Adi sendiri: "Saya berangkat menuju madinah dan saya membawa diri sampai ke kota tersebut dan ketika Rasulullah Saw duduk di dalam masjid, saya menghormat di hadapan beliau, dan memberi salam kepadanya. Nabi berkata: ‘Siapa engkau?’ Saya menjawab: ‘Adi bin Hatim.’ Rasulullah yang mengenal saya (langsung) berdiri dari tempatnya dan membawa saya menuju ke rumahnya dan ketika kami tengah dalam perjalanan, seorang perempuan tua datang ke hadapannya dan menghentikan Nabi. Demi Allah saya melihat beliau berdiri di situ untuk waktu yang lama dan berbicara dengannya mengenai pekerjaan orang tua itu. Saya yang melihat peristiwa tersebut, bergumam kepada diri sendiri: ‘Demi Allah orang ini tidak mengklaim diri sebagai seorang raja.’ Kemudian Nabi membawa saya ke rumahnya dan di sana kain alas yang kasar, yang di tengahnya beliau gelar anyaman (pelepah) kurma untuk saya dan berkata kepada saya: ‘Duduklah di atasnya.’ Saya menjawab: Anda sendiri duduklah di atasnya.’ Beliau berkata: ‘Tidak, silahkan kamu duduk, dimana saya duduk di atas alas tersebut dan Rasulullah Saw duduk di atas tanah. Saya berkata kepada diri sendiri: ‘Demi Tuhan! Ini bukan tingkah laku seorang raja,’ Kemudian beliau berkata: ‘Wahai 'Adi! Mungkin yang menahanmu menerima Islam adalah kekurangan dan kemiskinan orang-orang Muslim. Demi Allah tidak akan lama berselang Dia akan melimpahkan begitu banyak harta di tengah-tengah mereka dimana tidak  akan dijumpai orang yang akan mengambilnya, dan mungkin yang menghalangimu dari memeluk Islam adalah banyaknya musuh dan sedikitnya orang-orang Islam tetapi demi Allah tidak akan lama lagi engkau akan mendengar seorang perempuan Muslim dari negeri Chaldea mengendarai untanya sendiri tanpa rasa takut datang menziarahi Ka'bah, mungkin alasan engkau belum muslim adalah engkau melihat kekuasaan dan kekuatan (dunia) berada di tangan orang lain, namun demi Allah tidak akan lama engkau akan melihat istana-istana putih tanah Babul akan takluk oleh mereka.
Adi bin Hatim mengatakan: ‘Saya telah memeluk Islam dan demi Allah dari ketiga perkataan nabi dua yang awal telah aku saksikan dan demi Tuhan yang ketiga juga akan menjadi kenyataan.’[6] Dan kami telah melihat kenyataan ramalan ketiga; Setelah wafatnya Nabi Saw ketika banyak terjadi pemberontakan Adi membiayai hidupnya sendiri[7] dan sederet peperangan (melawan orang-orang murtad) diikutinya[8] lalu kemudian dia ikut serta dalam menaklukkan Irak dan selanjutnya dia bertempat tinggal di Kufah.[9]
 
Adi pada Zaman Pemerintahan Imam Ali As
Setelah pengambilalihan pemerintahan Islam oleh Imam Ali As, Adi adalah salah satu orang-orang khusus yang dibutuhkan olehnya dan dengan keadaan usia (mendekati 90 tahun) pada masing-masing tiga peperangan (Jamal, Shiffin, Nahrawan)'Adi berpartisipasi menemani Imam Ali As dan selain dari pada kesyahidan kedua anaknya dalam peristiwa perang tersebut dia juga kehilangan salah satu dari matanya.[10]
Dalam perang Jamal, Imam Ali As menghadap ke arah Adi dan berkata: "Hai Adi! Apakah engkau akan tetap dengan kami? Dan dalam perjuangan yang sedang melibatkan kami apakah engkau akan tetap menemani kami?’ Adi menjawab: ‘Baik Aku akan bersama kalian atau tidak, kelompok kita akan sampai (pada titik) dimana Engkau akan menyukainya. Yaitu kuda-kuda kami telah siap, ujung-ujung panah dan tombak-tombak kami telah tajam dan pedang-pedang kami telah memerah di dalam api. Jika Engkau menghendaki kami mendahului, maka kami akan bergerak maju dan jika engkau menghendaki kami istirahat  maka kami akan istirahat. Kami akan mematuhi Perintah Engkau, perintahkanlah apapun yang engkau inginkan sehingga kami akan bergerak cepat malakukannya".[11]
Adi juga ikut serta aktif dalam perang Shiffin dan memiliki pengaruh sebagaimana yang terdapat dalam sejarah; ketika urusan perang dengan Muawiyah telah (memasuki masa) sulit, ia mengajak Amru bin Ash, Basar bin Arthah, Ubaidillah bin Umar bin Khattab, dan Abdulrahman bin Khalid bin Walid dan berkata kepada mereka: separuh dari pendukung Ali as telah membuatku gundah dan khawatir seperti; Sa'id bin Qais di (qabilah) Hamedan, Malik Asytar di tengah kaumnya, Hasyim Marqal, dan 'Adi bin Hatim, dan Qais bin Saad di tengah kaum Ansar...[12]
 
Kualifikasi Imam Ali As dari perkataan Adi
Adi bin Hatim dalam memanggil orang-orang dari kabilahnya untuk memberikan dukungan kepada imam Ali As memiliki perkataan seputar Imam Ali yang dengan sendirinya berpengaruh dalam mengenal kepribadian Adi; "Wahai manusia (kabilahku), jika seseorang selain Ali mengajak kita untuk berperang dengan orang yang senantiasa menghadap ke kiblat (ahli ibadah) kita tidak akan menjawabnya. Ali tidak tidak mencampuri perkara apapun kecuali jika memiliki hujjah dan alasan dari Tuhannya. Dia oleh karena tertimpa syubhat (fitnah) tentang Usman di masa yang lalu, dan dia melakukan perang dengan para pelaku perang Jamal oleh karena bai'at mereka telah gugur. Dan dia pun berperang dengan penduduk Syam oleh karena pemberontakan mereka. saksikanlah perkara kalian sendiri dan Ali... Demi Allah! Ali adalah orang yang paling mengetahui kitab dan sunnah Rasulullah Saw. Dia adalah saudara Rasulullah Saw dalam Islam, pembimbing dan pemimpin kaum Muslimin. Kalau kita mempertimbangkan aspek kezuhudan dan ibadah, maka beliau adalah orang yang paling zâhid (zuhud) dan 'âbid. Kalau aspek keridhaan dan kelegaan (senang hati) kita pertimbangkan, golongan Muhajirin dan Ansar senang dengan Ali dalam majelis musyawarah yang dibentuk oleh Umar. Siapa yang lebih baik dari dia yang akan mengajak kalian menuju hidayah dan kekurangan apa yang lebih buruk dari orang yang dia mengajak menuju kesesatan..."[13]
Adi setelah kesyahidan Imam Ali As juga tetap setia kepadanya. Suatu hari Muawiyah dengan nada memperolok bertanya kepada Adi: apa yang terjadi dengan kedua anakmu?....Ali tidak berlaku adil terhadapmu karena melindungi anak-anaknya sedangkan dia mengirim anak-anakmu ke ujung tombak!
Adi menjawab: “Tidak demikian.  Demi Allah! Saya yang tidak berlaku adil jika Ali terbunuh dan saya tetap hidup!”[14]
Pada akhirnya Adi meninggal di Kufah pada zaman Mukhtar Saqafi.[15] mengenai usianya ketika wafat terdapat perbedaan pendapat,[16] namun bagaimanapun, dia memiliki umur yang panjang dimana sebagian menyebutkan umur dia mencapai 120 tahun.[17] [iQuest]
 

[1].  Ibnu Abdulbar, Yusuf bin Abdullah, al-Isti'âb fi Ma'rifah al-Ashâb, Riset oleh Bujjawi, Ali Muhammad, jil. 3, hal. 1058-1059, Beirut, Dar al-Jil, Cet. Pertama, 1412 H.
[2] .Ibid,
[3]. Ibnu Atsir Jazairi, Ali Bin Muhammad, Usd al-Ghabah fi Ma'firah al-Shahâbah, jil. 3, hal. 505, Beirut, Darul Fikar, Beirut, 1409 H.
[4].  Zarqani, Khairuddin, al-I'lam, jil. 4, hal. 220, Beirut, Darul Ilm lil Malayin, Cet. VIII, 1989 M.
[5]. Usad al-Ghabah fi Ma'firah al-Shahabah, jil. 3, hal. 505
[6] . Ibnu Hisyam, Abdulmalik, al-Shirah al-Nabawiyah, Riset oleh  al-Shaqa, Mushtafa, al-Abyari, Ibrahim, Syalabi, Abdul Hafiz, jil. 2, hal. 580-581, Beirut, Darul Ma'rifah, Cet. Pertama, Tanpa Tahun; Ibnu Atsir Jazairi, Ali Bin Muhammad, al-Kâmil fil Târikh, jil. 2, hal. 286, Beirut, Dar Sh'adir, 1385 H.
[7] .Mas'udi, Abul  Hasan Ali Bin al-Husain, Muruj al-Dzahab wa Ma'âdin al-Jauhar, Riset: Dagir, As'adi, jil. 2, hal. 301, Dar al-Jahrah, Qom, Cet. II, 1409 H.
[8]. Al-I'lâm, jil. 4, hal. 220.
[9]. Ibnu Hajar Asqalani, Ahmad bin Ali, al-Ishâbah fi Tamyyiz al-Shahâbah, Riset oleh Abdul Maujud, 'Adil Ahmad, Ma'udz, Ali Muhammad, jil. 4, hal. 388, Beirut, Dar Sh'adir, 1385 H.
[10]. Al-Isti'âb, jil. 3, hal. 1058-1059; Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim, al-Ma'arif, Riset: Tsarwat Akkasha, jil. 313, Kairo, al-Hai'ah al-Mishriah al-'Ammah lil Kitab, Cet. II, 1992 M.
[11] .Syaikh Mufid, al-Jamal wa al-Nushrah li Sayyid al-'Itrah fi Harb al-Bashrah, periset dan korektor, Mirsyarifi, Ali, hal. 270, Qom, Kongres Syaikh Mufid, Qom, Cet. Pertama, 1413 H.
[12]. Nasr bin Mozahem, Wâqi'atu Shiffin, Periset dan editer: Harun, Abd. Salam Majid, hal. 426, Qum, Kitabkhaneh Ayatullah Mar'asyi an-Najafi, cet ke 2, 1404 H.
[13] .Ibnu Qutaibah Dainawari, Abdullah bin Muslim, Al-Imâmah wa al-Siyâsah, Riset oleh Syiri, Ali, jil. 1, hal. 141, beirut, Darul Adwa', cet. I, 1410 H.
[14]. Balazuri, Ahmad bin Yahya, Ansâb Al-Asyraf, Riset oleh Zukar, Sahil, Zarkali, Riyad, jil. 5, hal. 119, Beirut, Darul Fikr,cet. I, 1417 H.
[15].  Ibnu Sa'ad Katib Waqidi, Muhammad bin Sa'ad, al-Thabaqât al-Kubrâ, jil. 6, hal. 99, Beirut, Darul Kutub al-'Alamiah, Cet. II, 1418 H.
[16]. Al-Ishâbah, jil. 4, hal. 388.
[17]. Syaikh Shaduq, Kamâluddin wa Tamâm al-Ni'mah, Riset dan editoer oleh Ghaffari, Ali Akbar, jil. 2, hal. 557, Tehran, Darul Kutub al-Islamiah, Cet. II, 1395 H.
Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah kiamat yang akan terjadi adalah kiamat jasmani atau ruhani?
  7465 معاد و قیامت 2012/08/21
  Meski terdapat banyak dalil akal menunjukkan tentang kemestian terjadinya hari kebangkitan dan adanya dunia lain selain kehidupan dunia ini, namun bagaimana dan proses terjadinya hari kebangkitan, apakah yang akan terjadi kelak itu adalah kebangkitan (ma’âd) ruhani atau ruhani dan jasmani? Apakah dengan menerima kebangkitan jasmani maka jasmani ...
 • Apa saja Asmâ al-Husnâ Ilahi menurut pendapat para Imam Suci As?
  7067 Nama-nama Tuhan 2013/11/27
  1. Menurut sebagian riwayat, para imam suci as disebut sebagai manifestasi Asmâ al-Husnâ: Imam Shadiq As berkata: “Demi Allah! Kami adalah Asmâ al-Husnâ, dan Allah Swt tidak akan menerima amal seseorang kecuali orang itu mengenal kami.”[1] Imam Ridha As berkata: “Setiap kali kalian tertimpa ...
 • Bagaimana hubungan antara fikih dengan masalah sosial dan ekonomi?
  24918 مبانی فقهی و اصولی 2014/01/27
  Kata fikih menurut bahasa adalah pemahaman mendalam dan cermat, dan menurut istilah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat far’i (sekunder) dari dalil-dalil yang tepat dan rinci. Pokok pembahasan ilmu fikih tidak hanya mencakup pada perbuatan-perbuatan pribadi mukallaf, akan tetapi juga termasuk hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Sebagian besar amal yang dilakukan ...
 • Apakah dua peristiwa bi’tsat dan mikraj Rasulullah Saw terjadi pada satu waktu (27 Rajab)?
  6939 Sejarah Para Pembesar 2013/01/14
  Untuk menguraikan jawaban atas pertanyaan ini kami akan mengkaji masalah ini dengan memanfaatkan tafsir-tafsir yang berbicara tentang bi’tsat (hari pengutusan Rasulullah Saw) dan mikraj sebagai berikut: Terdapat dua pendapat di kalangan ulama Islam sehubungan dengan sejarah bi’tsat. Satu pendapat dilontarkan oleh Syiah. Dalam hal ini, ...
 • Tolong Anda sebutkan lima tipologi seorang imam berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an?
  8003 Tafsir 2011/06/20
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda memilih jawaban detil. ...
 • Apakah orang yang masih melekat cilak di wajahnya dapat berwudu atau mandi?
  8036 Hukum dan Yurisprudensi 2012/02/06
  Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota badan dan kulit badan ketika seseorang ingin berwudu atau mandi. Karena itu, apabila cilak hanya digunakan pada bagian dalam mata maka hal itu tidak akan menciderai keabsahan wudu dan mandi. Namun apabila digunakan di sekiling bagian mata atau pada ...
 • Apakah ruh dan jin dapat menggangu manusia?
  18337 روح و نفس 2010/05/18
  Informasi yang kita miliki ihwal jin sangat terbatas. Namun kita dapat menggunakan riwayat bahwa jin sebagaimana manusia memiliki taklif dan tanggung jawab serta ragam keyakinan. Sebagian mereka adalah jin yang taat dan sebagian lainnya pembangkang. Kendati jin dari sudut pandang pemikiran sangat lemah namun dari sisi ...
 • Apakah ayah dan ibu suami atau istri dapat turut campur dalam kehidupan anak-anaknya setelah menikah?
  24040 Serba-serbi 2012/07/26
  Menurut syariat mereka tidak ada hak untuk ikut campur. Secara umum, ayah dan ibu tidak memiliki tugas lainnya selain memberikan bimbingan-bimbingan yang dibutuhkan dan demi kebaikan anak-anaknya. Mereka seharusnya tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan keretakan hubungan antara pasangan suami-istri yang dapat mengundang kemurkaan Allah Swt.
 • Apakah prinsip praktis (al-ashl al-’amali) dan dalil ijtihad? Dan apa hubungan yang terjalin di antara keduanya?
  10140 مبانی فقهی و اصولی 2012/01/30
  Prinsip Praktis (al-Ashl al-‘Amali)Al-ashl al-’amali (prinsip praktis) merupakan sebuah terminologi yang digunakan dalam disiplin ilmu Ushul Fikih. Prinsip praktis ini bermakna kaidah yang diterapkan tatkala mukallaf didera keraguan dalam menentukan hukum syar’i. Tatkala mukallaf didera keraguan maka prinsip praktis ini berkedudukan menjelaskan tugas (taklif) mukallaf tatkala ia ...
 • Apakah yang menjadi rintangan-rintangan tabligh para Nabi?
  9423 Mengenal Penghalang 2017/06/22
  Terdapat rintangan-rintangan dalam proses kemasyarakatan agama dan untuk mencapai tujuannya. Al-Quran telah menyebutkan rintangan-rintangan tersebut, diantaranya: 1. Kesombongan dan mengikuti hawa nafsu: «أَ فَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى‏ أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَریقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَریقاً تَقْتُلُون» “Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak ...

Populer Hits

 • Ayat-ayat mana saja dalam al-Quran yang menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya?
  257008 Tafsir 2013/02/03
  Untuk mengkaji makna berpikir dan berasionisasi dalam al-Quran, pertama-tama, kita harus melihat secara global makna “akal” yang disebutkan dalam beberapa literatur Islam dan dengan pendekatan ini kemudian kita dapat meninjau secara lebih akurat pada ayat-ayat al-Quran terkait dengan berpikir dan menggunakan akal dalam al-Quran. Akal dan pikiran ...
 • Apakah Nabi Adam merupakan orang kedelapan yang hidup di muka bumi?
  244250 Teologi Lama 2012/09/10
  Berdasarkan ajaran-ajaran agama, baik al-Quran dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keraguan bahwa pertama, seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini adalah berasal dari Nabi Adam dan dialah manusia pertama dari generasi ini. Kedua: Sebelum Nabi Adam, terdapat generasi atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia ...
 • Apa hukumnya berzina dengan wanita bersuami? Apakah ada jalan untuk bertaubat baginya?
  228132 Hukum dan Yurisprudensi 2011/01/04
  Berzina khususnya dengan wanita yang telah bersuami (muhshana) merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan sangat keji. Namun dengan kebesaran Tuhan dan keluasan rahmat-Nya sedemikian luas sehingga apabila seorang pendosa yang melakukan perbuatan keji dan tercela kemudian menyesali atas apa yang telah ia lakukan dan memutuskan untuk meninggalkan dosa dan ...
 • Ruh manusia setelah kematian akan berbentuk hewan atau berada pada alam barzakh?
  212509 Teologi Lama 2012/07/16
  Perpindahan ruh manusia pasca kematian yang berada dalam kondisi manusia lainnya atau hewan dan lain sebagainya adalah kepercayaan terhadap reinkarnasi. Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan yang batil dan tertolak dalam Islam. Ruh manusia setelah terpisah dari badan di dunia, akan mendiami badan mitsali di alam barzakh dan hingga ...
 • Dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan dan diijabah?
  174314 Akhlak Teoritis 2009/09/22
  Kata doa bermakna membaca dan meminta hajat serta pertolongan.Dan terkadang yang dimaksud adalah ‘membaca’ secara mutlak. Doa menurut istilah adalah: “memohon hajat atau keperluan kepada Allah Swt”. Kata doa dan kata-kata jadiannya ...
 • Apa hukum melihat gambar-gambar porno non-Muslim di internet?
  169723 Hukum dan Yurisprudensi 2010/01/03
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda pilih jawaban detil ...
 • Apakah praktik onani merupakan dosa besar? Bagaimana jalan keluar darinya?
  163443 Hukum dan Yurisprudensi 2009/11/15
  Memuaskan hawa nafsu dengan cara yang umum disebut sebagai onani (istimna) adalah termasuk sebagai dosa besar, haram[1] dan diancam dengan hukuman berat.Jalan terbaik agar selamat dari pemuasan hawa nafsu dengan cara onani ini adalah menikah secara syar'i, baik ...
 • Siapakah Salahudin al-Ayyubi itu? Bagaimana kisahnya ia menjadi seorang pahlawan? Silsilah nasabnya merunut kemana? Mengapa dia menghancurkan pemerintahan Bani Fatimiyah?
  156076 Sejarah Para Pembesar 2012/03/14
  Salahuddin Yusuf bin Ayyub (Saladin) yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum Muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum Muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa.
 • Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
  137842 Sejarah 2014/09/07
  Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera ...
 • Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini?
  132634 Sejarah Para Pembesar 2011/09/21
  Perlu ditandaskan di sini bahwa dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara tegas nama Nabi Khidir melainkan dengan redaksi, “Seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (Qs. Al-Kahfi [18]:65) Ayat ini menjelaskan ...