Gelişmiş Arama
Ziyaret
6735
Güncellenme Tarihi: 2010/10/02
Soru Özeti
Hazreti Zehra’nın (a.s.) kaç kızı var idi?
Soru
: Zahiren araştırmacı ve ilim ehli şu inançtadırlar ki hazreti Ümmi Gülsüm hazreti Zeynep’in kendisidir. Yani aslında hazreti Zehra’nın tek bir kızı var idi, Acaba bu konu doğru mudur? Ve eğer kesin değilse hangi ihtimal daha gülüdür?
Kısa Cevap
Şeyhi Müfit “İşarat” adlı eserinde şu beyanda bulunmaktadır: Hazreti Alinin (a.s.) hazreti Zehra’dan çocukları şunlardır: Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynebi Kubra, Zeynebi Sugra ve Ümmi Gülsüm.[i] 
İbni Sad kendi “Tabakat”[ii] adlı kitabında ve Belazeri “Ensabul-Eşraf”[iii] adlı kitabında şöyle diyorlar: Peygamberin (s.a.a.) kızı hazreti Fatime’nin çokcukları şunlardır: İmam Hasan (a.s.), İmam Hüseyin (a.s.), Muhsin, Zeynebi Kubra, ve ümmi Gülsüm-i Kubra. Muhsin hazreti Zehra’nın evine hamle edildiği sırasında düşük yapıyor.[iv] Buna binaen Hazret Zehra’nın (a.s.) iki kızı varmış, birisi Zeynep diğeri Ümmi Gülsüm, bu ikincisi Zeyneb-i Sugra’dır. Hazreti Ali ve hazreti Zehra’nın (a.s.) Ümmi Gülsüm adındaki kızının yaşam ve vefatının nasıllığı konusu kaynak kitaplarda zikir edilmiştir, burada bu konuyu zikir etmiş olan bazılarına işaret edeceğiz: Dinuri “Ahbari’t-Tival”, ibn. Abu Ber “el-İsti’ab”, ibn. Esir “Usudul-Gabe”, ibn. Hecer “el-İsabe”. Zerkeli “el-Alam”, ibn. Kuteybe Dinuri “el-İmame ve es-Siyase”, Belazeri “Ensabul-Eşraf”, ibn. Kesir  “el-Bidaye en-Nihaye”, Mutahheri ibn. Tahir Mekdisi, “el-Bud’u ve et-Tarih”, Tarihi ibn. Haldun, Zehebi “Tarihul-İslam”, Taberi “Ttarihi Tabari”, Mustevfa Kazvini “Tarihi Berguzide”, Tarihi Yakubi, Ebr Kuvve, “Siretü er-Resul”, ibni Sadın “et-Tebakatu’l-Kubra”, Kitabi Vakidi, İbn. Esir “el-Kamil”, Mesudi “Murucu’z-Zeheb”, Ebul-Fereci el-İsfehani, Cevat Fazıl “Ferzendan ali Ebi Talip”, ve…
 

[i] Mufit, Muhammed bin. Numan, “el-irşad”, emiril müminin (a.s.) çocukları, sayısı, isimleri ve kısa açıklaması babı…el-Hasan, el-Hüseyin, Zenebi Kubra, ve Zeynebi Sugra=ümmü gülsüm, Anneleri Fatime el – Betul alemin kadınlarının seyyidesi ve resullerin seyidi olan hazreti Muhammedin kızıdır. 
[ii] “Tabakati İbni Sad”, tecüme; dr. Mahmud mehdi, c. 2, s. 13. 
[iii] Belazeri, “Ensabul Eşraf”, c. 2, s. 136. 
[iv] Alıntı: soru 2702 (sayt: 3198). Endeks; FErzendan hazreti Ali (a.s).
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  6505 Masumların Siresi 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok ...
 • “Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür” ayeti hakkında İmam Askeri’nin (a.s) tefsiri nedir?
  10481 Tefsir 2012/04/15
  İmam Hasan Askeri Tefsiri, bu İmama mensuptur ve bazıları bir takım delillerden ötürü bu tefsirin kendisine isnat edilmesini kesin bilmemektedir. Bu tefsirde Hamd suresi ve Bakara suresi 282. ayete kadar rivayetsel bir şekilde tefsir edilmiştir ve buna Kur’an ilimleri literatüründe “Me’sur” tefsir denilmektedir. Her halükarda İmam Hasan ...
 • Zaman nedir? İnsan tarafından kontrol edilebilir mi?
  12540 İslam Felsefesi 2011/11/22
  Filozofların önemsedikleri ve görüş ayrılığına düştükleri felsefî önemli konulardan birisi zaman meselesidir. Zaman hakkında değişik teoriler öne sürülmüştür. Meşhur filozoflar şöyle demektedir: Zaman hareketin miktarıdır, müstakar olmayan bir varlıktır ve hareketle vardır. Hareket onu taşır. Molla Sadra şöyle der: Zaman hareketin miktarıdır ve hareket etmeleri açısından hareket eden şeylerin ...
 • Kur'an'dan İmam Ali (a.s)'ın imametini ispat eden ayetleri beyan edebilir misiniz?
  15734 Eski Kelam İlmi 2009/10/18
  İmam Ali (a.s)'ın imametini Ehl-i Sünnete ispat etmenin güzel yollarından biri Kur'an'ın ayetleri ve onların açıklamasını yapan Ehl-i sünnet kitaplarında gelen rivayetlere baş vurmaktır.Kur'an-ı Kerim'de bir çok ayet var ki, onların nüzul sebepleri hakkında Resulullah (s.a.a)'den gelen rivayetlerle İmam Ali (a.s)'ın ...
 • İranlılar, Ömer’in eliyle mi Müslüman olmuştur?
  16048 تاريخ بزرگان 2012/01/18
  Eğer tüm İranlıların Ömer’in hâkimiyeti döneminde Müslüman oluşu kastediliyorsa, bu ihtimal kabul edilir değildir; zira İran Arap ve Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce bir grup İranlı diğer ülkelerde bulunuyordu ve onlar İslam’ın doğuşunun ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Ama Ömer’in hâkimiyeti döneminde İslam’ın İran’a girmesi ve Müslümanların davranışları nedeniyle bazı İranlıların ...
 • Acaba Kuran-ı Kerim'de sırat köprüsüne işaret edilmiş midir?
  44396 Kur’anî İlimler 2009/05/13
  “Sırat köprüsü” kelimesi Kuran-ı Kerim'de geçmemesine rağmen bazı rivayetlerde bu kelime açıklanmıştır; örneğin İmam Sadık (a.s), Fecir Suresi’nin 14. ayetindeki “Mirsad” kelimesinin tefsirinde, onu cehennemden geçen bir köprü olarak beyan etmiştir.Konunun açıklığa kavuşması için, “sırat” kelimesi hakkında bazı noktaları açıklayacağız. “Sırat” yol anlamına gelmektedir ve bazı ayetlerde geçen “sırat-ı ...
 • Ben bir miktar çeyizimi kendi maaşımla hazırlayabilir miyim? Kocam, buna muhaliftir ve tüm çeyizi ailen hazırlamalıdır ve ben razı değilim demektedir! Ben onun görüşünün aksine davranabilir miyim?
  5083 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/18
  Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in Bürosu (ömrü uzun olsun):Maaşınızın tasarruf hakkı kendi elinizdedir ve eşinizin rızası şart değildir.Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin Bürosu (ömrü uzun olsun):Maaş size aittir ve her türlü tasarruf sizin için caizdir.Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu (ömrü uzun olsun):Herkesin kendi malında tasarruf ...
 • Usul-u Kafi-i Şerif kitabının hadisleri, Kur’an-ı Kerim’i tesfir edebilirler mi?
  11699 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2010/08/14
  Usul-u Kafi-i Şerif kitabının yazarı olan muhaddis Muhammed b. Kuleyni (r.a) Şianın büyük fakihlerinden, İmamiyyenin muvassak muhaddisleriden ve İmam Mehdi’nin (a.s) Ğaybet-i Suğra döneminde yaşamış biridir. Diğer hadis kitaplarında olduğu gibi onda da bazı itibarı düşük hadisler olsa da ondaki rivayetlerin çoğu sahihtir.
 • Birkaç defa yeniden yapılmasına rağmen neden henüz Kâbe’deki yarılma gözlemlenmektedir? Bu yarılmanın başka bir delili var mıdır?
  23811 تاريخ بزرگان 2012/01/23
  Tarih ve İslamî kaynakların bize bildirdiği üzere Kâbe evi Âdem (a.s) eliyle yapılmış, sonra Nuh tufanında hasar görmüş, ardından İbrahim Halil (a.s) tarafından yeniden inşa edilmiş, ondan sonra Araplardan bir kavim onun duvarlarını yapmış, yine viran olmuş, Amaleke olarak adlandırılan bir kavim onu ...
 • Adsız şehitleri şehirlerin içine ve genel yerlere defnetmek saygısızlığa sebep olmuyor mu?
  5545 Eski Kelam İlmi 2011/11/22
  Harem, kapsam manasında olup yer ve zaman kapsamlarını içerir ve onun masumların (a.s) kabrine özgü olduğunun şerî ve örfî bir delili bulunmamaktadır. Bu nedenle, şehitlerin mezarı için bu kavramdan istifade etmenin şerî bir engeli yoktur. Ancak halkın genelinin saygısızlık olarak değerlendiği yerlere şehitlerin defnedilmesi saygısızlık sayılabilir. Bu husus da ...

En Çok Okunanlar