Gelişmiş Arama
Ziyaret
15524
Güncellenme Tarihi: 2012/04/07
Soru Özeti
Kalbi selimden maksat nedir?
Soru
Kalbi selim manası nedir?
Kısa Cevap

''Selim'' sözcüğü ''silm'' ve ''selamet'' kökünden gelir. Zahiri ve batini afetlerden uzak olmak anlamı verir. İmam Sadık (a) bu kelimenin manası hakkında şöyle buyurmuştur: “Selim kalp, Rabbıyla mulakat ederken rabbi dışında hiçbir şey kendisinde barındırılmış olmayan kalptir”.

Kur'an mufessirleri ''kalbi selim'' hakkında muhtelif yorumlar yapmışlardır ki her biri, konunun bir boyutuyla alakalıdır. Bazı yorumlara göre kalbi selim, şirkten pak olan kalptir. Bazısına göre nifaktan, kinden ve günahlardan arınmış kalptir. Başka bir yoruma göre de tüm hataların kaynağı olan dünya sevgisini taşımayan kalptir. Diğer bir yoruma göre ise içinde Allah'tan başka bir şey olmayan kalbtir.

Ayrıntılı Cevap

Kur'anın Kerimin çok güzel ve anlam yüklü kelimelerinden biri ''kalbi selim'' kelimesidir. Selamet ve silm masdarından türeyen bu kelime zahiri ve batini afetlerden uzak olma manasına gelir.[1] Kalbi selim için en çekici yorum İmam Sadık (a) tarafından yapılmış olan yorumdur ki şöyle buyurmuştur: “Selim kalp, Rabbıyla mulakat ederken rabbi dışında hiçbir şey kendisinde barındırılmış olmayan kalptir”.[2]

Hakeza İmam Sadık'tan (a.s.) nakledilen başka bir hadiste şöyle geçmektedir: “'Sadık bir niyete sahip olan, selim bir kalbe sahiptir. Çünkü kalbin şirkten ve şüpheden salim olması, her şeyde niyeti arandırır”.[3] Bu nedenle İmam Sadık'a (a) göre pak ve halis niyete sahip olanlar kalbi selime sahiptirler.

Kur'anı Kerimde kalbi selimin kıyamet gününde kurtuluşun yagane sermayesi ve nedeni sayılması bu kelimenin önemini açıklamak için yeterlidir. Şu'ara süresinde şöyle denilmektedir: “O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka[4]

Mufessirler selim kalp için çeşitli yorumlar sonmuşlardır.

Bu yorumların her biri meselenin bir boyutunu ele almaktadır;

 1. Kalbi selim, şirkten pak olan kalptir.
 2. Nifaktan, kinden ve günahlardan arınmış kalbtir.
 3. Bütün kötülüklerin anası olan dünya sevgisinden beri olan kalptir.
 4. Allah'tan başka hiçbir şeyin içinde barındırmayan kalptir.

Yukarda denildiği gibi ''selim'' kelimesi ''selamet'' kökünden türemiştir. Selamet kelimesi genel itibariyle ele alındığında her türlü ahlaki ve itikadi hastalıklardan ari olmayı ifade eder. Buna göre kalbi, selim olan kimse bu dünyada da günlü ilahi olmayan bütün hasletlerden beridir; zira nefsani istekler, mevki ve makam peşinde olmak ve etik olmayan uyumsuz davranışlar benzeri durumlar, selim kalp ile bağdaşır bir yönü yoktur.

Özetle kalb-i selim bütün ilahi olmayan bağımlılıklardan uzak duran, dünyada Allah'ı merkeze alan ve bütün eğilimiyle bilinciyle ona yönelen kalptir. Aynen şu duada denildiği gibi: ''Allahım! Bütünüyle sana yönelmeyi bana ver.''

Daha çok bilgi edinmek için Şehid Destigayb'ın kaleme aldığı ''Kalb-i Selim'' isimli kitabın tercümesine muracaat edebilirsiniz.

 


[1] Rağip İsfehani,''Mufredat-i Elfaz-i Kur'an'i Kerim'' , ''Slm'' maddesi

[2]  Kuleyni, ''Kafi'' , İran/Tahran: Daru-l Kutubi-l İslamiyye, 1368 h.ş. c.2, s.16

[3]  Meclisi,Muhammed Bakır, ''Biharu'l-Envar'',Lübnan/Beyrut: Muessesetu'l-Vefa,2404 k.c.67,s.210

[4] Şu'ara:88,89

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. Mehdi ile irtibat ve ilişki mümkün mü?
  12089 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/20
  Birbirini tanımayan iki kişi arasında ilişkinin kurulması mümkün değildir İlişkinin meydana gelmesi için en azından iki taraftan birinin diğerini tanıması ve sonuçta ona bağlılık duyması onun mehabetini kalbinde oluşturması ile başlayabilir ve sonra karşılıklı bağ ve dostluk oluşmasına yol açabilir.
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5494 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • İslam devletinde medeni kurumların yeri nedir?
  7213 Düzenler 2010/12/04
  Toplumda halk kitleleriyle devlet arasındaki kuruluşlara medeni kurumlar denir. Köy ve şehirlerdeki kooperatifler, dernekler, spor kulüpleri ve birlikler (okul-aile birliği gibi) vb. medeni kurumlara örnek teşkil etmektedirler. Medeni kurumların varlığı halkçı düzenlerin temel özelliklerinden biridir. Bir işi ve mesleği olan herkes bu kurumlara üye olabilirler. Medeni kurumlar, toplumsal ...
 • Şefaatin kıyametteki yeri ve önemi nedir?
  9004 Eski Kelam İlmi 2009/06/17
  Şefaat, zayıf birini güçlendirmek, takviye etmek demektir. Şefi' (şefaat edici) ise ihtiyacı olana yardım eden ve onu mutedil bir duruma getirip ihtiyacını gideren kimsedir. Kıyamette şefaat etmek Allah'a mahsustur. Elbette Yüce Allah bazılarına da başkalarına şefaat etmeleri için izin vermiştir. Bu konu hakkında gelen birçok rivayetten kıyamette şefi'lerin çok olacağı ...
 • Çocukken bir defa kız kardeşimin sütünü içmiş olan amcakızım ile evlenebilir miyim?
  7506 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Niçin Abdulmuttalib oğlunun adını Abduluzza koymuştur?
  22730 تاريخ بزرگان 2008/07/22
  Abdulmuttalibin oğlu Ebu leheb (Haşim oğlu Abdulmuttalib oğlu Abduluzza) künyesi Ebu utbe’dir, Peygamber (s.a.a) efendimizin amcası ve aynı zamanda onun en katı düşmanlarından biridir. Annesi Beni Huzae kabilesinden Lubna ve eşi Harb ibn-i Umeyye’nin kızı ve Ebu süfyanın kız kardeşi, Ümm-i cemil adıyla tanınan Arvi veya Avra’dır. ...
 • İmamları (a.s) ziyaret etme felsefesi nedir?
  8535 İslam Felsefesi 2011/05/21
  Saygı ve tazim etme eşliğinde herhangi bir şahıs veya şeye yönelik duyulan içsel bir temayül ve eğilime ziyaret denir. İnsanın hakikati ruhu olduğundan ve o da hiçbir zaman fani olmadığından, bir büyük şahsı öldükten sonra ziyaret eden bir insan gerçekte diri bir varlığı ziyaret etmiş, ona eğilim ve temayül ...
 • Acaba Ehlisünnet ile Şia arasında münazaraların yapılmasına taraftar ve teyit ediyor musunuz?
  7490 Eski Kelam İlmi 2011/07/24
  Semavi dinler, özellikle İslam dini diyalog ve görüş alış verişinin yapılmasına önem vermiş/vermekte ve buna has bir ilgi göstermiş ve göstermektedir. Zira dinin temel hedefi insanları saadete tekâmüle ve doğru yola, doğru bir şekilde hidayet etmektir. Bu hedef ve maksadın gerçekleşmesi sadece ve ...
 • Melekler Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bilmekteydiler?
  12160 Tefsir 2011/06/20
  Meleklerin Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bildiği hususunda bir takım ihtimaller beyan edilmiştir:1. Lavh-i Mahfuz kanalıyla Âdem’in zürriyetinin yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağı ve kan akıtacağı öğrenilmiştir. 2. İlahi haberler yoluyla öğrenilmiştir.3. Bu konu gerçekte meleklerin öngörüsüydü; çünkü onlar insanın bir takım tabii çelişkiler taşıyan toprak ...
 • Salâvat getirirken Al-i Muhammed’i demezsek niçin savat eksik sayılır?
  15109 Tefsir 2009/07/23
  Al-i Muhammed’e salâvat getirmek bidat olmadığı gibi Kur’an ve hadis ve akıl ve irfanla da uyumludur, çünkü:Bidatin manası dinde olmayan bir şeyi dine dahil etmektir. Biz Al-i Muhammede salâvat getirmenin bidat olmadığını söylüyoruz çünkü bu konu Peygamber ve Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerde yer ...

En Çok Okunanlar