Gelişmiş Arama
Ziyaret
14331
Güncellenme Tarihi: 2012/04/11
Soru Özeti
Hz. Nuh (a.s) gemiyi yaptığı sırada Cebrail ona, Peygamberimizin abasının altındaki beş mübarek zatın isimlerinin yazılı olduğu çiviler getirdi mi?
Soru
Hz. Nuh (a.s) gemiyi yaptığı sırada Cebrail ona, Peygamberimizin abasının altındaki beş mübarek zatın isimlerinin yazılı olduğu çiviler getirdi mi?
Kısa Cevap

Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) azametini gösteren bu rivayet, Şia’nın bazı hadis kaynaklarında gelmiştir. Rivayetin ravileri içinde ‘Yahya b.Eksem’ gibi Sünni olan kimselerde vardır.

Rivayet senet yönünden sıkıntlı olsa da Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) azametleri açısından ele alındığında genel olarak içeriği kabul edilebilir bir rivayettir.

Rivayete göre Hz. Nuh’un (a.s) gemisinin yürümesinin, batmaktan ve helaketten kurtulmasının asıl nedeni Ehl-i Beyt İsmet ve Taharet’in (a.s) yüzü suyu hürmetinedir. Dolayısıyla bazı fakihler demişlerdir ki insan arabasının üzerine Peygamberimizin abasının altındaki beş mübarek zatın ve diğer Masum İmamların (a.s) isimlerini yazarsa tehlikelerden korunur.    

Ayrıntılı Cevap

Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) azametini gösteren bu rivayet, Şia’nın bazı hadis kaynaklarında gelmiştir. Rivayetin ravileri içinde ‘Yahya b.Eksem’ gibi Sünni olan kimselerde vardır.[1]

Rivayet, bazı ravilerinin zayıflığından dolayı senet yönünden sıkıntılı olsa da Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) azametleri açısından ele alındığında genel olarak içeriği kabul edilebilir bir rivayettir.

 

Hadisin Tam Metni

‘Enes b. Malik, Resul-i Ekrem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Allah Teala, Nuh’un kavmini helak etmek istediğinde Ona, Tik ağacını ikiye bölüp gemi yapmasını vahyetti. Bu işi yaptıktan sonra onları ne yapacağını bilemedi. Cebrail geldi ve geminin şeklini ona gösterdi. Cebrail kendisiyle birlikte içinde 129 bin tane çivi olan bir de sandık getirmişti. Hz. Nuh (a.s) bütün çivileri tahtalara çaktıktan sonra geriye beş tane çivi kaldı. Onlardan birini eline aldığında birden parlamaya ve gökteki parlak bir yıldız gibi ışık saçmaya başladı. Hz. Nuh (a.s) buna çok şaşırdı. Allah, o çiviyi çok fesih bir şekilde konuşturdu; çivi dedi ki: ‘Peygamberlerin en üstünü Muhammed’in (s.a.a) adı benim üstümdedir.’     

Cebrail, Nuh’un yanına geldi. Hz. Nuh ona dedi ki: ‘Bu nasıl bir çividir böyle? Şimdiye kadar böyle bir şey görmedim!’ Cebrail dedi ki: ‘O çivi, Allah’ın yarattıklarının en üstünü olan Hz. Muhammed b. Abdullah’ın (s.a.a) adınadır. Onu geminin ön sağ tarafına çak.’ Sonra ikinci çiviyi aldı eline. O da parlayıp ışık saçmaya başladı. Nuh, Cebrail’den: ‘Bu ne çivisidir?’ diye sorduğunda dedi ki: ‘Onun kardeşi ve amcasının oğlu Ali b. Ebi Talib’in (a.s) adınadır. Onu geminin ön sol tarafına çak.’ Sonra üçüncü çiviyi aldı eline. O da parlayıp nur vermeye başladı. Cebrail dedi ki: ‘Bu çivi Hz. Fatıma’nın adınadır. Onu babasının adına olan çivinin yanına çak.’ Dördüncü çiviyi eline aldığında o da parladı ve ışık saçtı. Cebrail dedi ki: ‘Bu çivi İmam Hasan’ın adınadır. Onu babasının adına olan çivinin yanına çak.’ Beşinci çiviyi eline aldığında da parladı, ışık saçtı ve ağladı. Nuh: ‘Bu ağlamak nedir?’ diye sorduğunda Cebrail dedi ki: ‘Bu çivi şahidlerin efendisi Hüseyin b. Ali’nin adınadır. Onu kardeşinin adına olan çivinin yanına çak.’ Sonra Peygamber (s.a.a): ‘Onu, levhalardan yapılmış ve çivilerle kenetlenmiş bir gemide taşıdık.’[2] ayetini okudu ve şöyle buyurdu: ‘Levhalar, geminin tahtaları, biz ise onun çivileri idik. Biz olmasaydık gemi yolcularını götürmeyecekti.’[3]

Bu rivayete göre Hz. Nuh’un (a.s) gemisinin yürümesi, batmaktan ve helaketten kurtulmasının asıl nedeni mübarek Ehl-i Beyt İsmet ve Taharet’in (a.s) yüzü suyu hürmetinedir.[4]

Bazı fakihler diyorlar ki, insan arabasının üzerine Peygamberimizin abasının altındaki beş mübarek zatın ve diğer Masum İmamların (a.s) isimlerini yazarsa tehlikelerden korunur.[5]      

 


[1] -Hoi, Seyyid Ebulkasım, Mu’cemu’r-Ricali’l-Hadis, c.21, s.35, Bi Ta ve Bi Na

[2] -Kamer/13

[3] -Seyyid b. Tavus, el-Eman Min Ahtari’l-Esfar ve’l-Ezman, s.118-119, Al’ul-Beyt, Kum, 1. Baskı, HK.1409; Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.11, s.328, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404; Abakatu’l-Envar Fi-İmameti’l-Eimmeti’l-Athar, c.23, s.1081.

[4] -Mir Hamid Hüseyin Hindi, Abakatu’l-Envar Fi-İmameti’l-Eimmeti’l-Athar, c.23, s.1080, 1082, 1092 (hadis hakkında daha fazla bilgi için), Neşr-i Kitaphane-i Umumi-i İmam Emiru’l-Müminin Ali (a.s) İsfahan, 2. Baskı, HŞ.1366.

[5] -Hüseyni, Şirazi Seyyid Muhammed, el-Fıkh, el-Murur, s.326, Bi Ta ve Bi Na.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahmet ismi İncil’in neresinde gelmiştir?
  24943 Eski Kelam İlmi 2011/11/12
  Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur: Kur’an, İncil’de İslam Peygamber’inin (s.a.a) müjdeleyici olduğunu söylüyorsa, tahrif edilmiş İncil’i değil, Hz. İsa’nın (a.s) getirdiği incili kastetmektedir. Elbette tahrif edilmiş hali hazırdaki İncil’de de, bu meseleye işaret edilmesi dikkate değer bir konudur.Hz. Mesih (a.s), “Farkilit”ın geleceği müjdesini vermişti. Bu kelime ...
 • Eğer Yüce Allah Peygamber ve kullarına iyyake nabudu ve iyyake nestain demelerini buyurmuşsa, neden “kul” (söyle) kelimesi zikredilmemiştir?
  9276 Tefsir 2011/12/18
  Kuşkusuz Yüce Allah ibadet ve namazlarında istifade etmeleri için bu ayeti kullarına nazil etmiştir. Elbette benzer durumlarda genel olarak “kul” (söyle) ve “kulu” (söyleyiniz) gibi kelimler de cümle başında yer almaktadır. Ama Arap edebiyatını ve tüm dillerdeki mevcut diyalogları incelemeyle, kesin karine ve delillerin bulunması ve onların ...
 • Hadis külliyatında ‘israiliyat’ denilen bir kavram geçmektedir. Ehlibeyt mektebi kaynaklarında İsrailiyat’ın konumu ve itibarını açıklar mısınız?
  3396 2020/09/05
  İslam uleması ‘israiliyat’ kavramını İslami olmayan, özelliklede hicri ilk yüzyıl içerisinde Yahudi ve Hristiyanların İslam dinine sokmaya çalıştıkları inançlar, efsaneler ve hurafelerin tamamı için kullanmaktadır.Bu kelime ilk başta Yahudilerin İslam dinine sokmaya çalıştıkları hadisler için telaffuz edilmekteydi. Ama gerçekte bu kavram biraz daha geniş ...
 • basiret gözüyle Allah-ı görmek, kalp ile Allah-ı müşahede etmekle aynı mıdır?
  13449 Pratik İrfan 2010/12/18
  Hazreti Ali'nin (a.s.) kelamında söz konusu olan basiret gözü ile Allah-ı müşahede etme meselsi kelam ilmince Allah-ı görme meselesiyle ilgili bir konudur. Bu konuyla ilgili hak ve doğru olan görüşe göre kalbi rüyet ve tecelliden farklı olan gözsel rüyet hak Teâlâ hakkında imkânsızdır. Ama Allah ile buluşmak ...
 • Muhammed b. Osman Ömri’nin İmam-ı Zaman’ı (a.c) hac mevsiminde gördüğü iddiası doğru mudur?
  6183 Eski Kelam İlmi 2011/07/21
  Her ne kadar böyle bir iddiada bulunan kimseden kabul edilmesi mümkün olmasa da İmam-ı Zaman’ı (a.s) gıyap döneminde görmek esasen kesin ve makbul bir husustur. Hz. Hüccet’in (a.s) ikinci naibi halk ile İmam arasında irtibatı sağlayan vasıta olması nedeniyle, kuşkusuz küçük gıyap döneminde bu görüşme ...
 • Ayakların üstünü mesetme konusunu hadisler ile ispatlayınız?
  7591 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  “Vesailu’ş - Ş,a” gibi Şia’nın Muteber Kitaplarında İmamlardan (a.s.) nakledilmiş olan hadislere baktığımızda abdest alınırken başın ön kısmının ve ayakların üstünün Mes edilmesinin vacip olduğunu görürüz. Keza hadislerden istifade ediliyor ki ayaklar Mes edilirken sağ ve sol sırasını dikkate alarak ayakların parmaklarından başlayarak ayaklarda var olan çıkıntıya ...
 • Acaba fakihler Cuma namazının seçmeli farz olduğu konusunda görüş birliğine ulaşmışlar mıdır?
  3294 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı, masum imamın fiziki huzurunun olduğu, diğer şartların imkânı ve takiye gerektirecek bir durum olmadığı taktirde hükmü aşikardır. (Yani farzdır) Gaybet döneminde çeşitli hükümler Cuma namazı hakkında beyan edilmiştir. Bu görüşlerden en meşhur olanının “Cuma namazı seçmeli farz” olduğu söylenebilir. Hatta bazı fakihler Cuma namazının seçmeli ...
 • Mersiye okuyucuların her yıl mersiyelerine ekledikleri yeni şeylerin sakıncası yok mudur?
  8088 تاريخ بزرگان 2009/01/29
  Aşura kıyamı ve Kerbela tarihinin iki sayfası vardır: Biri yiğitlik ve iftiharla dolu nurlu ve beyaz bir sayfa, diğeri benzersiz veya eşine az rastlanır bir cinayetin işlendiği bir facia oluşu. Bu yüzden Kerbela’da meydana gelen musibetleri imkansız ve akla aykırı olarak algılamamak gerekir. ...
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6913 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Kimler İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halindedirler?
  12383 Eski Kelam İlmi 2012/10/24
  İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halinde olmanın teorik temelleri ve bunun değişik türleri kendi yerinde incelenmelidir. Bununla birlikte Şia ulemasının bazı muteber kitaplarında Mukaddes-i Erdebili, Seyit Bahru’l-Ulum, Seyit b. Tavus ve başka birçok büyük şahsiyetin görüşmeleri belirtilmiştir. Aynı şekilde birçok birey de İmam-ı Zaman (a.c.f) ile özel ...

En Çok Okunanlar