Gelişmiş Arama
Ziyaret
14275
Güncellenme Tarihi: 2010/09/22
Soru Özeti
Merak, başkalarının işine karışmak ve dedikodu hakkında bir hadis naklederek ailevî sorunlarımı halledebilir misiniz?
Soru
Kocamın birden çok eşi bulunmaktadır. Kendisinin diğer eşi çok işgüzardır. Bu sadece benim görüşüm değildir, başkaları da bu hususu tecrübe etmişlerdir. Eşimden bu meseleyi halletmesini istedim. Ancak bu hanımın yersiz müdahaleleri ve edepsiz oluşu sayesinde iş öyle bir yere geldi ki artık kendisiyle ilişki kurmamaya çalışıyorum. Merak ve başkalarının işine karışmak hakkında bir hadis veya yazıyla bana yardımcı olabilir misiniz?
Kısa Cevap

Birkaç noktaya dikkatinizi çekiyoruz:

1. Eşiniz şerî açıdan birden çok evlilik yapabilir ama adaleti sağlamak zorundadır.

2. Kocanızın ilk eşi olduğunuz olasılığından hareket ediyoruz; genellikle ilk eş kocasının ikinci eşine yönelik özel hassasiyetler taşır. Bu yüzden mantıklı olmanızı ve etrafınızdaki gerçekliklere ve olgulara ve de hayatınızda cereyan eden meselelere müspet düşünerek ve şefkatlice bakmanızı tavsiye ediyoruz. Hatırlatmak gerekir ki; işgüzarlık, dedikodu ve bireylerin özel yaşantısını araştırmak gibi fiiller nasıl çirkin ve beğenilmeyen işlerse, aynı şekilde kötü zanda bulunmak ve bahane bulmak da yerilen ve beğenilmeyen şeylerdir. İyiliğinizi isteme babından size tavsiyemiz şudur: Bir müddet fikir ve amellerinizi düşünün ve söz konusu hanımdan rahatsızlığınızın nedeninin kocanızın size temayül ve ilgi göstermesini önemsediğinizden ötürü sadece kendinizi düşünmeden kaynaklanan kadıncıl hisler olup olmadığına bir bakın. O hanımın hataları bu kadar büyük gördüğünüz bir düzeyde midir? Bir yanlış anlama olamaz mı? Eğer siz eşinizin ikinci eşi olsaydınız onda size karşı böyle bir his bulunmaz mıydı?!

3. Eğer kocanızı kalben seviyorsanız, mutluluğunu üzüntünüz ile yok etmeyin. Kocanızın size yönelik taşıdığı sevgi derecesini korumaya çalışın. Gerçek aşkın karşı tarafın doğru tüm ilgi ve kararlarına âşıkane bir şekilde saygı duymak ve onu kabullenmek olduğunu unutmayın.

4. Bu düşünce ve değerlendirmelerden sonra kocanızın ikinci eşinin işgüzar ve dedikoducu olduğuna kesin bir bilgiyle inanırsanız, olabildiğince dostça ve müşfikçe ve de delille bunu kocanıza bildirmeniz daha iyi olacaktır.

5. Sakın siz de karşılık vermeye kalkmayın.

6. Ailevî sorunların giderilmesi için “danışma”, “dua” ve “güzel davranış” üçgeninden istifade edin. En güzel dua da Hz. Muhammed ve Muhammed âline salâvat getirmektir.

7. Sizin bizzat kendinizin o hanıma işgüzarlık ve merak hakkında ayet ve hadis okumak istemeniz doğru bir iş gözükmemektedir. Bu, ihtilaf ateşinin daha da alevlenmesine neden olacaktır. O hanımın dostları kanalıyla veya danışmanları ve kılavuzlarından bu açıklamaları iletmelerini istemeniz daha uygundur.

8. Hidayet ve kurtuluş yolunun tüm yolcuları için ibret dersi ve sarsıcı bir uyarı olması gayesiyle kötü zan, merak, gıybet, dedikodu ve yalanı kınayan ve yasaklayan ayet ve sonra da bir takım hadisleri takdim etmeyi uygun görüyoruz: “ Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.”[1] Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Zandan sakının; zira zan -içteki- sözün en yalan olanıdır. Kurcalamayın ve tecessüs etmeyin.”[2]

Aynı şekilde şöyle buyurmuştur: “Miraca (semavî yolculuk) çıktığım zaman, başı domuz ve bedeni eşek gibi olan ve değişik azapların uygulandığı bir kadın gördüm. Bir şahıs ey Allah Resulü (s.a.a) bu azap hangi günahtan ötürüydü diye sordu. Allah Resulü (s.a.a) şöyle cevap verdi: O dedikoducu ve yalancı bir kadındı.”[3] Dedikodunun yerilmesi, çirkinliği ve uhrevî azabı hakkında birçok rivayet nakledilmiştir. Bilgi edinmek için şu kaynağa müracaat edebilirsiniz: Mizanu’l-Hikme, Muhammed Reyşehri, “Nun” kelimesi, Babu’n-Nemime.          


[1] Hucurât, 12.

[2] Tefsir-i Kurtubî, c. 16, s. 331.

[3] Biharü’l-Envar, Meclisi, c. 75, s. 264.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar