Gelişmiş Arama
Ziyaret
7037
Güncellenme Tarihi: 2011/04/11
Soru Özeti
Neden biz Şii’yiz ve başka bir mezhebe inanmıyoruz?
Soru
Neden biz Şii’yiz ve başka bir mezhebe inanmıyoruz?
Kısa Cevap

Genel bir sınıflandırmayla din ilahî (vahyanî) ve beşerî diye iki kısma ayrılmaktadır. Din birey ve toplumu yönetmek ve de vahiy ve akıl aracılığıyla insanları yetiştirmek için onlara sunulan inançlar, ahlakiyat, kanunlar ve yasalar mecmuasıdır. İslam sözlükte teslim olmak ve onaylamak anlamındadır. Şia ise takipçi manasındadır. Şiilik mezhebinin diğer mezheplerden üstün oluşu onun “hak olması” nedeniyledir. Her devirde sadece bir din haktır ve Yüce Allah her zaman diliminde sadece bir şeriata sahiptir. Bunun dışında kalan her din ve mezhep batıl ve yalandır veya geçersiz ve tükenmiştir. İslam insanlara gönderilmiş en son ve en kâmil dindir. Yüce Allah İslam dışında başka bir dini kabul etmeyecektir. “Kuşkusuz Allah nezdinde din sadece İslam’dır.” “Her kim İslam dışında bir din seçecek olursa ondan kabul edilmeyecektir.” Şiilik mezhebinin esas ve temeli tevhid, adalet, nübüvvet, imamet ve meadtır. Şia, İslam Peygamberinin (s.a.a) halifeleri sıfatıyla on iki masum imama (a.s) inanmaktadır. Bunların ilki Ali (a.s) ve sonuncusu da Mehdi’dir (a.s). Yüce İslam Peygamberinden (s.a.a) nakledilen hadislerde masum imamların (a.s) sayısı ve adları belirtilmiştir. Şiiler, tüm amel, inanç, ahlak ve ruh hallerini İslam öğretileri ve Kur’an ile Peygamberin buyruklarına göre tanzim eden ve onun emrini Allah’ın emri bilen bir topluluktur. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) hayattayken bu lakabı (Şia) müminlerin önderinin takipçilerine vermiştir.  

Ayrıntılı Cevap

Genel bir sınıflandırmayla din ilahî (vahyanî) ve beşerî diye iki kısma ayrılmaktadır.

-Beşeri Dinler: Bizzat beşerin düşünerek kendi için tedvin edip oluşturduğu inanç, ahlak, kanun ve yasalar bütününe denmektedir. Bu yüzden bu din insan hevesinin esiri ve el aracıdır.

-İlahî (Vahyanî) Dinler: İnsanlığın hidayete ermesi, öğretileri aracılığıyla heves ve meylini kontrol etmesi ve özgürlüğünü sağlaması için Allah’ın gönderdiği inanç, ahlak, kanun ve yasalar manzumesine denmektedir. [1] İslam sözlükte teslim olmak ve onaylamak manasındadır. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim çağrısını yaptığı dini İslam olarak adlandırmıştır. Bu dinin genel programı insanın âlem ve âlemlerin Rabbine teslim olması [2] ve bu teslim neticesinde bir olan Allah dışında kimseye tapmaması ve O’nun emrinden başkasına uymamasıdır. İslam dini tekâmül ve saadete ulaşmak için en kapsamlı ve en yetkin ilahî din olup Yüce Allah tarafından insanın hidayete ermesi için gönderilmiştir. [3] İslam dinini kabul etmemize neden olan etkenler aşağıdaki delillerden ibarettir:

1. İslam’ın kuşatıcılığı. 2. İslam öğretilerinin selim akıl ile uyuşması. 3. İslam dışındaki diğer dinlerin yetersizliği. 4. Diğer dinlerin tüketim tarihinin sona ermesi ve zaman içinde tahrif edilmeleri. [4]  

Beşere gönderilmiş ilahî ve semavî dinlerin çeşitliliği, enlemsel değil boylamsal bir çeşitlilik arz etmektedir. Bu, yeni dinin önceki dini kaldırması ve onu mükemmelleştirmesi anlamındadır. Yeni dinin gelmesiyle önceki dinin tüketim tarihi sona ermekte, resmiyetten düşmekte ve yerini yeni dine vermektedir. Herkesin yeni dine uyması ve ona iman etmesi gerekmektedir. Bu yüzden kutsal metin ve dinsel ibaretlerde yeni dine iman etmeyenler “kâfir” olarak anılmaktadır. İslam, beşerin hidayete ermesi için gönderilmiş en son ve en yetkin dindir ve Allah İslam’dan başka bir dini kabul etmeyecektir. “Şüphesiz Allah nezdinde din fakat İslam’dır.” [5] “Her kim İslam’dan başka bir din seçerse ondan kabul edilmeyecektir [6] ”. [7] İslam Peygamberinin (s.a.a) öngörüde bulunduğu gibi maalesef Müslümanlar da diğer kavimler ve din müntesipleri gibi değişik ve çeşitli mezheplere ayrılmıştır. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Benden sonra ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bu fırkalardan birisi kurtulacak, diğer yetmiş iki fırka ise ateşe girecektir.” [8] Bu fırkaların her biri kurtulacak fırka olduğunu iddia etmekte ve bu iddia için de delil öne sürmektedir. Bir fırka dışında geriye kalanların hak üzere olmadığı kesin bir husustur. Kesin deliller esasınca İslam mezhepleri arasında hak mezhep ve kurtulacak fırka On İki İmam Şia’sıdır. Şiilik doğru ve hakiki İslam’ın ta kendisidir. Şia hak ve kurtulacak fırka olduğunu ispatlamak için bir takım delillere isnatta bulunmakta ve onların doğruluğunda ısrar etmektedir. Çünkü bu inanç akıl ve nakilden (Kur’an ve Peygamber (s.a.a) ile Ehli Beytinin (a.s) sünneti) alınmıştır. Şia’nın delillerine değinmeden önce Şia’nın manasına işaret ediyoruz: Şia Arap dilinde taraftar manasındadır. Kur’an-ı Mecid şöyle buyurmaktadır: “ Şüphesiz İbrahim de O’nun taraftarlarından idi.” [9] Istılahta ise Şia, Peygamberin vefat etmeden önce değişik ortamlarda ve bu cümleden olmak üzere on sekiz Zilhacce’de Hicretin onuncu yılında Ğadir Hum bölgesinde büyük bir topluluğun önünde kendi halifesini ve Müslümanların önderini belirlediğine ve onu kendinden sonra siyasî, ilmî ve dinî merci olarak atadığına inanan gruba denmektedir. Rivayetlere göre Peygamber-i Ekrem (s.a.a) hayattayken bu lakabı (Şia) müminlerin önderinin (a.s) taraftarlarına vermiştir. Ali b. Ebi Talib’e işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Canımı elinde bulundurana yemin olsun ki bu (Ali) ve taraftarları kıyamet günü kurtuluşa ereceklerdir [10] ”. [11]   Şiilik mezhebinin esas ve temeli tevhid, adalet, nübüvvet, imamet ve meadtır. Şia, İslam Peygamberinin (s.a.a) halifeleri sıfatıyla on iki masum imama (a.s) inanmaktadır. Bunların ilki Ali (a.s) ve sonuncusu da Mehdi’dir (a.s). Yüce İslam Peygamberinden (s.a.a) nakledilen hadislerde masum imamların (a.s) sayısı ve adları belirtilmiştir.

Şia’nın Delilleri

Bu alanda birçok delil bulunmaktadır ve kısa olması için sadece bazılarına işaret ediyoruz:

1. Aklî:

1-1- Lütuf Kaidesi: Bu kaideye göre insanların hidayete ermesi gayesiyle dini tebliğ etme cihetinde peygamber yollamanın Allah’a farz olması gibi , peygamberden sonra da peygamberlerin yolunu sürdürmek için sayılı imamlar atamak da farzdır.

1-2- Yerinde ispatlanmış dinsel öğretiler esasınca [12] Şia, imamın bir takım şartları olduğuna inanmaktadır. Masumiyet [13] , en bilgin olmak ve en üstün olmak bu şartlardandır. Bu sıfatları (özellikle masumiyeti) tanımak insanlar için mümkün değildir ve sadece Allah bu sıfatlardan haberdardır. O halde imamı seçen ve atayan O’dur.

2. Naklî:

2-1- Kur’an:

A- “Sizin dostunuz ancak Allah'tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rükû ederken zekât verenlerdir.” [14] Peygamber (s.a.a) duasında şöyle buyurmuştur: Ey Allahım göğsümü ferah tut, işleri bana kolay kıl ve arkam sağlam ve güçlü olması için ailemden Ali’yi vezirim yap.” Bunun üzerine Cebrail nazil oldu ve Peygambere (s.a.a) oku dedi. Peygamber (s.a.a) neyi okuyayım dedi. O da “Sizin dostunuz ancak Allah'tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rükû ederken zekât verenlerdir, ayetini oku dedi. Yani Allah ve Resulü (s.a.a) insanlara yönelik velayet taşıdıkları gibi Ali (a.s) de taşımaktadır. [15]

B- Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de.” [16] Emir sahiplerinden maksat, İslam toplumunun maddî ve manevî önderliğinin tüm hayat alanlarında Allah ve Peygamber (s.a.a) tarafından kendilerine verildiği masum imamlardır ve onlardan başkalarını kapsamamaktadır. [17] “Yakın akrabalarını uyar.” [18] “Ey peygamber Rabbinden sana indirileni bildir ve bunu yapmazsan görevini yapmamış olursun.” [19] “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim” [20] “Ey Ehli Beyt! Gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.” [21] Bu ayetler ve bu hususta belirtilen başka birçok ayet bu konuya işaret etmektedir. [22]

2-2- Sünnet:

Peygamber (s.a.a) tarih ve rivayetlerin açıkça belirttiği üzere her zaman Ali’yi (a.s) kendi vasi ve halifesi olarak tanıtmaktaydı. Biz numune olarak sadece birkaç tanesine işaret ediyoruz:

A- Yevmu’d-Dar Hadisi: Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Bu benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir. Onun sözünü dinleyin ve kendisine itaat edin.” [23]

B- Güvercin Hadisi: “Allah Resulü (s.a.a) için cennetten kızartılmış bir güvercin getirildi. Peygamber, Yüce Allah’tan yanındaki en sevgili yaratığın kendi yanına gelmesini istedi. Allah beni muvaffak kıldı ve ben Peygamberin yanına geldim ve o güvercini beraber yedik.” [24]

C- Yakınlık Hadisi: Peygamber şöyle buyurdu: “Ey Ali senin bana yakınlığın Harun’un Musa’ya yakınlığı gibidir, ama benden sonra bir peygamber yoktur.” [25]

D- İki Emanet Hadisi: Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ben aranızda iki emanet bırakıyorum. Bunlardan birisi, diğerinden daha büyük olup gökten yere uzanan Allah’ın kitabıdır. Diğeri ise itretim olan Ehli Beytimdir. Kevser havuzunda bana ulaşıncaya dek bu ikisinin birbirinden ayrılmayacağı bana bildirilmiştir.” [26]

E- Ğadir Hum Hadisi: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: Ben kimin dost ve rehberi isem Ali onun dost ve rehberidir. Peygamber bu sözü üç defa ve bazı hadis aktarıcılarına göre ise dört defa tekrar etmiş ve ardından göğe bakarak şöyle buyurmuştur: Ey Allahım onun dostunu dost ve düşmanını düşman edin, onu seveni sevdir ve sevmeyeni sevgisiz kıl, yarenlerine yardım et ve kendisini terk edenleri yardımından mahrum kıl, hakkı onunla beraber kıl ve hakkı ondan ayırma. Ardından şöyle buyurdu: Biliniz ki burada hazır olanların tümü bu haberi burada olmayanlara bildirmekle görevlidir.” [27]

Mezkûr hadisler bu hususta nakledilen hadis pınarından bir damladır. O halde Şiiler tüm amel, inanç, ahlak ve ruh haletlerini İslam öğretileri esasınca tanzim eden ve Peygamberin buyruklarından dışarı çıkmayan bir topluluktur. Onlar Peygamberin emrini Allah’ın emri bilmekte, Kur’an ve Allah Resulü’ne uymakta [28] ve Allah Resulü’nün peygamberliğini Ali b. Ebi Talib’in (a.s) vasilik ve hilafetiyle birlikte defalarca ilan ettiğine inanmaktadırlar. Daha fazla bilgi için aşağıdaki başlıklara müracaat edebilirsiniz:

Kur’an, İslam’ın Manası Ve Müslümanlar, s. 6348 (site: 6538) .

İslam’ın Hakkaniyetinin Delilleri, s. 3371 (site: 3636) .

İslam’ı Kabul Etme Delilleri, s. 1147 (site: 1168).     [1] Cevadî Amulî, Abdullah, İntizar-ı Beşer Ez Din, s. 24 ve 26.

[2] “Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslâm’a) girin.” (Bakara, 208).

[3] Maide, 3.

[4] Daha fazla bilgi için “İslam’ı Kabul Etme Delilleri, s. 1147 (site: 1168)” başlığına müracaat edin.     

[5] “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.” (Ali İmran, 19).

[6] “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecektir.” (Ali İmran, 85).

[7] Daha fazla bilgi için indeks 277’ye müracaat edin.

[8] Saduk, Hisal, s. 585.

[9] Saffat, 83.

[10] Celaluddin Suyuti, Darru’l-Mansur, c. 6 , Beyyine suresinin yedinci ayetinin tefsiri (Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar).

[11] Şia Pasoh Midehad, s. 22-23.

[12] Şia’nın kelam kitaplarına müracaat edin. Bu cümleden olmak üzere Keşfü’l-Murad, Bab-ı İmamet, Şerait-i İmam’a bakın.

[13] Daha fazla bilgi için Bakara suresinin 124. ayetinin tefsine müracaat edin.

[14] Maide, 55.

[15] “Sizin dostunuz ancak Allah'tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rükû ederken zekât verenlerdir.” (Maide, 55). Mecmeu’l-Bahreyn ve diğer kitaplarda Abdullah b. Abbas’tan şöyle nakledilmiştir: Bir gün o Zemzem Kuyusu kenarında oturmuş ve Peygamberin dilinden halka hadis nakletmekteydi. Aniden başında sarık olan yüzünü örtmüş bir adam yaklaştı ve İbn. Abbas’ın Peygamberden (s.a.a) her defa hadis naklettiğinde o da Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu diyerek başka bir hadis nakletmeye başladı. İbn. Abbas kendisini tanıtmasını ondan istedi. O yüzünü açtı ve ey insanlar her kim beni tanımıyorsa bilsin ki ben Ebuzer’im. Bu kulaklarımla Allah Resulü’nden duydum ve eğer yalan söylüyorsam kulaklarım sağır olsun. Bu gözlerimle hadiseyi gördüm ve eğer yalan söylüyorsam her ikisi de kör olsun. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ali iyilerin önderi ve kâfirlerin katilidir. Her kim ona yardım ederse Allah ona yardım eder ve her kim ona yardım etmekten el çekerse Allah ona yardım etmekten el çeker.” Sonra Ebuzer devam ederek şöyle dedi: Bir gün Allah Resulü (s.a.a) ile birlikte mescitte namaz kılıyordum. Bir dilenci mescide girdi ve oradakilerden yardım istedi, ama hiç kimse ona bir şey vermedi. O da elini göğe doğru kaldırarak şöyle dedi: Ey Allahım sen şahit ol, ben senin peygamberinin mescidinde yardım diledim, ama hiç kimse bana yardım etmedi. Bu esnada Ali (a.s) rüku halindeydi ve sağ elindeki küçük yüzüğü işaret etti. Dilenci yakınlaştı ve yüzüğü onun elinden çıkardı. Namaz kılma halinde olan Peygamber (s.a.a) bu hadiseyi gördü ve namazını tamamladıktan sonra göğe başını kaldırarak şöyle buyurdu: Ey Allahım kardeşim Musa senden ruhunu engin kılmanı, işleri kendine kolay yapmanı ve halkın sözlerini anlaması için dilinin düğümünü çözmeni talep etti. Aynı şekilde Musa, kardeşi olan Harun’u kendisine yaver ve yardımcı kılmanı ve de onun vesilesiyle gücünü artırmanı ve işlerinde onu ortak etmeni istedi. Ey Allahım ben senin elçin ve seçtiğin kimseyim. Göğsümü engin kıl, işleri bana kolaylaştır ve arkamın güçlenmesi ve sağlam olması için ailemden Ali’yi yardımcım kıl. Ebuzer şöyle nakletmektedir: Peygamberin (s.a.a) duası daha tamamlanmadan Cebrail nazil oldu ve Peygambere oku dedi. Peygamber (s.a.a) neyi okuyayım dedi. O da “sizin dostunuz ancak Allah'tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rükû ederken zekât verenlerdir” ayetini oku dedi… (Tefsir-i Numune, c. 4, s. 422).         

[16] Nisa, 59. Tüm Şia müfessirler emir sahiplerinin masum imamlar olduğu ve İslam toplumunun maddî ve manevî tüm yaşam alanlarındaki önderliğin Allah ve Peygamber (s.a.a) tarafından kendilerine verildiği ve de onlardan başkasını kapsamadığı hususunda görüş birliği içindedirler. Elbette onlar tarafından bir makama atanmış ve İslam toplumunda bir görev üstlenmiş kimselere belirli şartlar çerçevesinde itaat etmek lazımdır. Bu onların emir sahipleri oldukları için değildir, emir sahiplerinin temsilcileri olmaları nedeniyledir.  

[17] Tefsir-i Numune, c. 3, s. 436.

[18] Şuara, 214.

[19] Maide, 67.

[20] Maide, 3.

[21] Ahzab, 33.

[22] Allame Hilli, Hz. Ali’nin (a.s) imameti için bin delil ve muhaliflerin şüphelerini iptal etmek için de bin delil getirmiştir. "ذا الکتاب الموسوم بکتاب الألفین الفارق بین الصدق و المین فأوردت فیه من الأدلة الیقینیة و البراهین العقلیة و النقلیة ألف دلیل على إمامة سید الوصیین علی بن‏أبی طالب أمیر المؤمنین ع و ألف دلیل على إبطال شبه الطاعنین و أوردت فیه من الأدلة على باقی الأئمة ع ما فیه کفایة للمسترشدین" (Elfeyn kitabının mukaddimesi).

[23] Tefsir-i Numune, c. 15, s. 372.

[24] Saduk, el-Hisal, c. 2, s. 580.

[25] Rovza-i Kafi, Tercüme-i Kemeri, c. 2, s. 182.

[26] Keşfü’l-Ğumme, Tercüme ve Şerh-ı Zevarei, c. 1, s. 44.

[27] Tefsir-i Numune, c. 5, s. 12.

[28] “Allah’a ve elçiye itaat edin” (Muhammed, 33) ve “Elçinim size verdiğini alın” (Haşr, 7) ayetleri gereği.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  5565 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Allah maddi şeyleri mutlak yokluktan yaratmışsa bu, O’nun kudretinin maddi şekil, form ve kudrete yansıdığı anlamına gelir mi?
  6522 Teorik İrfan 2012/03/12
  Evet, yokluktan yaratmak bu manadadır; çünkü yokluk Allah’ın kendisi aracılığıyla yaratacağı bir şey değildir. Rivayetler de bu manaya değinmiştir; yani diğer ilahi sıfatlar ile birlik içinde olan ve bizim ilmimizin haddi dışında yer alan Allah’ın mutlak kudreti yaratıkları yokluktan yaratmıştır ve gerçekte bu yaratıklar Allah’ın mutlak kudretinin ...
 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  22167 Teorik Ahlak 2010/02/01
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • İslam dini zor ve çetin bir din midir?
  9032 دین اسلام 2015/06/29
  En kâmil ilahi din olan İslam’ın temeli kolaylık ve yumuşaklık üzerine kurulmuştur. Kolaylık ve yumuşaklık İslam’ın hüküm ve kanunlarında mevcuttur. İslam’ın temellerinin apaçık ve kavramlarının da basitliği her akıllı ve uygar insan için anlaşılır niteliktedir ve her temiz ve sağlıklı fıtrat onun basit, anlaşılır, mantıklı ve makul ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5615 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  8753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • İnsan kendi çocuğuna Muhammed Mehdi ismini takabilir mi?
  12069 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Bu soruyu cevaplandırmak için iki noktaya dikkat etmek gerek:1-   Hadislerimiz bizi İmam-ı Zamanı (a.f.) Muhammed ismiyle zikir etmekten men ediyor; ama bu yasaklık hiçbir halette Muhammed ismini kollanamazsınız, hatta kendi ...
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5526 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • Acaba kadın yargıç olabilir mi?
  10894 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/06
  Fakihler ve din uzmanları kadının yargıç olması gibi bazı konular hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu gibi konular, dinin zaruri ve zorunlu konularından sayılmamaktadır.Kadının yargıç olamayacağını söyleyenler, bu hususta nakledilen rivayetlere ve icma delililine dayanmışladır.
 • Erkek altın saat kullanabilir mi?
  28981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Boyna altın zincir asmak, altın yüzük takmak ve ele altın kaplama saat takmak gibi altınla süslenmek[1] erkeğe haramdır ve bunlarla namaz kılmak da namazı bozar.[2] Elbette altın saat ve altın zincir sadece ...

En Çok Okunanlar