Ətraflı axtarış
Baxanların
13913
İnternetə qoyma tarixi: 2013/02/17
Sualın xülasəsi
Ömər bin Səd bin Əbu Vəqqas kim olub yəni nece bir insan olub?
Sual
Ömər bin Səd bin Əbu Vəqqas kim olub yəni nece bir insan olub?
Qısa cavab
Ömər bin Səd, İbn Vəqqasın oğlu idi. Ömərin atası, Peyğəmbərin (s) məşhur səhabələrindən[1], İslamın ilk qoşun başçılarından və ərəb əmirlərindən idi.[2] O ilk müsəlman olanlardan idi və Peyğəmbər (s)- in zamanında çoxlu döyüşlərdə iştiral etdi.
Səd bin Əbi Vəqqas, Bəni Zöhrə və Qureyş tayfasından idi və Peyğəmbər (s)- in anası ilə qəbilə qohumluğu vardı. Üç il Kufənin hakimi oldu. Ömərin xəlifəni təyin etmək üçün seçdiyi altı nəfərlik şuranın üzvlərindən idi.[3]
Tarixçilər Ömər bin Sədin doğum ilini, Ömər bin Xəttabın ölüm ili[4] və ya Peyğəmbər (s)- in zamanında qeyd edirlər.[5] Ömər bin Səd Osman öldürüləndən sonra, atasına xilafət iddiası etməyi təklif etdi, amma atası bu təklifi qəbul etmədi.[6]
O, Hicr bin Əddinin əleyhinə şahidlik edən Kufənin əşraflarından biri idi. Bu şahidlik Hicrin Müaviyənin əli ilə şəhid olmasına şərait yaratdı.[7]
Ömər bin Səd Kufədə yaşayırdı. Ubeydullah bin Ziyad onu Həmədan və Rey hökumətinə təyin etmişdi və getmək üçün onun ixtiyarına bir dəstəni vermişdi. Bu arada, Hüseyn bin Əli (ə) Kufəyə gəldi, Ubeydullah bin Ziyad İmam Hüseynlə mübarizə etməyi Ömər bin Sədə əmr etdi. Əskərlərindən dörd min nəfəri onun ixtiyarına verib və Ömərə dedi: Əgər Hüseyn .(ə) mənim yanıma gəlib və əlini əlimə qoymağı qəbul etsə, həmin işi gör, əks halda onunla müharibə et, Ömər bin Səd qəbul etmədi. İbn Ziyad dedi: Əgər qəbul etməsən, səni hökumətdən azad edib və evini başına uçuracam. Ömər bin Səd təslim oldu və İmam Hüseyn (ə)- la mübarizəyə getdi. İmamla müharibə etdi və İmam Hüseyn (ə)- ı şəhid etdi.[8]
Ömər bin Səd İbn Ziyadın əmri ilə, Kərbəlada İmam Hüseyn (ə) və əshabının üzünə suyu bağladı.[9] Həmçinin İmam Hüseyn (ə) şəhid olandan sonra, əsgərlərinə O Həzrətin bədəninə at çapmalarını əmr verdi.[10]
Ömər bin Səd İmam Hüseyn (ə) şəhid olandan sonra, Ubeydullah bin Ziyadın yanına gedən zaman, İbn Ziyad Ömər Sədə dedi: Hüseyni Öldürmək üçün sənə verdiyim məktubu mənə ver. Ömər dedi: Niyə? Əmr verdin, mən də icra etdim və o məktub da itibdir. İbn Ziyad dedi: Gətirməlisən; Ömər Səd eyni cavabı yenidən təkrarladı. İbn Ziyad çox təkid edəndən sonra Ömər dedi: Məktubu saxlamışam ki, Mədinədə Qureyşin qoca qadınları mənə etiraz edəndə, o məktub mənim üzr və bəhanəm olsun. Mən sənə Hüseyn barəsində çoxlu öyüd və nəsihət etdim ki, əgər atama elə nəsihət etsəydim, onun haqqını əda edərdim...[11]
Ömər Səd etdiyi işdən çox peşman və qəmgin oldu. Çünki o, İbn Ziyadın ona vədə verdiyi vəzifələrdən naümid oldu. O İbn Ziyadın məclisindən qalxıb evə doğru getdi və yolda deyirdi: Mənim evimə qayıtdığım kimi, heç kəs evinə qayıtmayıb. Ubeydullaha, fasiq Ziyadın oğluna itaət etdim, ədalətli hakim Allaha itaətsizlik etdim və qohumluq əlaqələrini kəsdim.[12] Ömər bin Səd camaatla qarşılaşanda ondan üzlərini çevirirdilər, məscidə gələndə camaat çölə çıxırdı və kim onu görürdü söyürdü.[13] Nəhayət Muxtarın hökuməti zamanı, Kərbəla şəhidlərinin intiqamı ilə öldürüldü.[14]
 

[1] - İbn Həcr Əsqəlani, Əhməd bin Əli, Əl- isabə fi təmyizis- səhabə, Araşdırma: Əbdül- Məvcud, dil Əhməd, Muəvvəz, Əli- Məhəmməd, cild 3, səh 63, Darul- kutubul- elmiyyə, Beyrut, çap birinci, 1415 hicri qəməri
[2] - İbn Kəsir Dəməşqi, Əl- bidayə, vən- nihayə, cild 8, səh 72, Darul- fikr, Beyrut, Bita
[3] - Həmin
[4] - Əl- isabə fi təmyizis- səhabə, cild 5, səh 219
[5] - Nəql olunub: Əl- məzi, Cəmaləddin Əbil- Həccac Yusif, Təhzibul- kamal fi əsmair- rical, cild 21, səh 360, Muəssisətur- risalə, Beyrut, çap dördüncü, 1406 hicri qəməri
[6] - İbn Əbdül- bir, Yusif bin Abdullah, Əl- istiab fi mərifətil- əshab, Araçdırma: Əl- Bəcavi, Əli Məhəmməd, cild 2, səh 609, Darul- ceyl, Beyrut, çap birinci, 1412 hicri qəməri
[7] - Təbəri, Əbu Cəfər Məhəmməd bin Cərir, Tarixul- üməmi vəl- muluk (tarixi Təbəri), araşdırma: İbrahim, Məhəmməd ƏbulFəzl, cild 5, səh 269, Darut- turas, Beyrut, çap ikinci, 1387 hicri qəməri; Bilazəri, Əhməd bin Yəhya, Ənsabul- əşraf, araşdırma: Zukkar, Suheyl, Zərkuli, Riyaz, cild 5, səh 254, Darul- fikr, Beyrut, çap birinci, 1417 hicri qəməri
[8] - Katib vaqidi, Məhəmməd bin Səd Muhi, Əl- təbəqatul- kubra, cild 5, səh 128, Darul- kutubul- elmiyyə, Beyrut, çap ikinci, 1418 hicri qəməri
[9] - Şeyx Mufid, Əl- irşad fi mərifəti hucəcillahi ələl- ibad, cild 2, səh 86, Şeyx Mufid konqresi, Qum, çap birinci, 1413 hicri qəməri
[10] - Sebt bin Cuzi, Təzkirətul- xəvas minəl- umməti fi zikri xəsaisil- əimmə, səh 228, Mənşuratuş- şərif, ər- Rəzi, Qum, çap birinci, 1418 hicri qəməri; Əl- irşad fi mərifəti hucəcullahi ələl- ibad, cild 2, səh 88
[11] - İbn Əsir, Əli bin Məhəmməd, Əl- kamil fit- tarix, cild 4, səh 93- 94, Daru Sader, Beyrut, 1385 hicri qəməri
[12] - Bilazəri, Əhməd bin Yəhya, Ənsabul- əşraf, Araşdırma: Zukkar, Suheyl, Zərkuli, Riyaz, cild 3, səh 211, Darul- fikr, Beyrut, çap birinci, 1417 hicri qəməri; Təzkirətul- xəvas minəl- umməti fi zikri xəsaisil- əimmət, səh 233
[13] - Təzkirətul- xəvas minəl- umməti fi zikri xəsaisil- əimmə, səh 233
[14] - Zəhəbi, Məhəmməd bin Əhməd, Tarixul- İslam, cild 5, səh 169, Darul- kitabul- ərəbi, Beyrut, çap ikinci, 1409 hicri qəməri; Təbəri, Əbu Cəfər Məhəmməd bin Cərir, Tarixul- uməmi vəl- muluk (Tarixi- Təbəri), Araşdırma: İbrahim, Məhəmməd Əbul- Fəzl, cild 6, səh 62, Darut- turas, Beyrut, çap ikinci, 1387 hicri qəməri
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Quranın təhrif olmasına dəlalət edən hədislər barəsində sizin nəzəriniz nədir?
  5476 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/10/01
  Həzrət Ayətullah Məhdi Hadəvi Tehraninin cavabı belədir: Quranın təhrif olunmasına dəlalət edən hədislər sənəd və ya sadir olması və yaxud da dəlalət cəhətindən qəbul olunmamışdır odur ki, heç bir halda Quranda təhrifə yol verilməmiş və heç bir zaman olmayacaqdır. Əgər bir şəxs Quranın təhrif olmasını qəbul ...
 • Xəcalətin kökü nədir?
  9076 Nəzəri əxlaq 2012/06/13
  "Xəcalət" "utancaqlıq" mənasındadır. Utancaqlıq yəni, özünə həddən artıq diqqət və digərləri ilə qarşılaşmaqdan qorxmaq. Utancaqlıq həya ilə eyni mənada deyil. Həya özünü saxlamağa qüdrətin olmasıdır ki, iradə üzündən olan və dəyərli bir işdir. Ayə və rəvayətlərdə ona yaxşı qiymət verilir. Amma utancaqlıq tamamilə iradə ...
 • Вилајәти-фәгиһ мәсәләсинин тарихи һара гәдәрдир?
  6326 Nizamlar (Qurluşlar) 2010/02/04
  Фигһ елминдә иҹтиһад мәгамына чатан фәгиһин, Ислам һөкумәтинин рәһбәри мәнасында ишләнән “вилајәти-фәгиһ” мәсәләси бәзиләринин нәзәринә ҝөрә ислам тәфәккүрүндә тәзә олуб ики әсрдән аз тарихи вардыр. Һалбуки, шиә әгидәсинә ҝөрә бу мәсәлә гејбәт әсриндән башлајараг ҹәмијјәтин идарәсинин мүгәддәс шәриәт тәрәфиндән адил фәгиһләрин өһдәсиндә гојмасы ...
 • Yeni inqilabi nəğmələrə (pap) qulaq asmağın hökmü nədir?
  8296 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/17
  Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин. ...
 • "Quranda Saduqatihinnə (صدقاتهن) və Ucurəhunnə (اجورهن) nəyin barəsindədir?
  5707 Təfsir 2012/02/07
   «صدقاتهن»"Saduqatihinnə"[1], daimi izdivaca (həmişəlik evlilik) aid olan bəhsdə gəlibdir və mehriyyədən "sidaq" ünvanına ad aparıbdır.[2] Bu kəlmənin işləndiyi ayə, qadınların qəti hüquqlarından birinə işarə edir və təkid edir ki, öz həyat yoldaşının mehriyyəsini ödəsin.[3] Amma qadın öz mehriyyəsini bağışlasa lazım ...
 • Qədr gecəsi bir neçə gecədirmi? Günlərdə qədr gecəsindən sayılırmı?
  14366 Təfsir 2011/03/06
  Qədr gecəsi əhəmiyyətli və bərəkətli bir gecədir, Qurani kərimin dediyinə görə əsasən qədr gecəsi, Ramazan ayının gecələrindən biridir. Amma sual olunmuş mövzuda bir neçə nəzəriyyə ehtimal olunur: 1.              Qədr gecəsinin bir neçə gecə olması və yaxud qədr ...
 • Heyzli qadının hazırladığı yemak, əli ilə yoğrulub hazırlanın çörəklərin və yeməklərin yeməyin nə iradı var?
  11401 Heyiz və nifas 2014/05/18
  Əvvəlcədən bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki. İslamdan əvvəl cahiliyyət dövründə insanlar heyz halında olan qadını bir növ çirikn sayır və onlarla yaxından əlaqə qurmurdular. Həmin məsələyə görə, qadın aybaşı vaxtı evin bir küncünə qısılır, ona əşya kimi baxılır və ondan uzaqlaşırdılar.[1] Amma, İslamda ...
 • Qissə bəyan etməkdə Quranın hədəfi nədir?
  6190 Quran elmləri 2012/07/22
  Əhvalatların bəyanında aşağıdakı halları Quranın hədəfləri hesab etmək olar: 1. Təfəkkür, 2. İbrət almaq, 3. Qissələrin inhirafa düşməsinin, əsl məqsəddən azmasının qarşısını almaq, 4. İxtilafları aradan qaldırmaq, 5. Yaxşı və pis işlər görmək müqabilində camaatı ilahi sünnətlərdən agah etmək. ...
 • İctimai yaşayışla tam əlaqəni kəsib və xəlvət bir yerə çəkilməyin hökmü nədir?
  5886 Əməli əxlaq 2011/09/11
  Bir guşəyə çəkilmək bəzən tam və həmişəlik, bəzən də naqis və mövsümi olur.Tam və həmişəlik bir guşəyə çəkilmək müəyyən cəhətlərə görə iradlıdır. Çünki:İlahinin tədbir və qaydasının əksinədir. Çünki Haqq- Taalanın zatının iradə və qaydası bəşərin ixtiyar yolu ilə və onun ...
 • Cənnətin bir neçə qapısı varmı? Bu qapıların hər birinin özünəməxsus adları vardırmı?
  23202 Qədim kəlam 2011/11/03
  Cənnətin bir neçə qapısı vardır və onların sayı səkkizdir. Lakin onların dəqiq adları və hansı  qrupun hansı qapıdan daxil olacağı haqda hədislərdə kiçik ixtilaflar gözə dəyməkdədir. Cənnət qapılarının adları ayrı-ayrı hədislərdə pərakəndə şəkildə qeyd edilmişdir: "Bab əl-Rəhmət" (Rəhmət qapısı), "Bab əs-Səbr" (Səbir qapısı), "Bab əş-Şükr" (Şükür qapısı), ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163013 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155404 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117911 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109947 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99454 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91513 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53468 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45713 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43898 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43093 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...