Ətraflı axtarış
Baxanların
6530
İnternetə qoyma tarixi: 2012/05/19
Sualın xülasəsi
Osmanlı və Hindistanda olan İslam nəzəriyyəsində olan fərq nədir?
Sual
Hind İslam ölkəsi və Osmanlı hakimiyyətində olan (hicri iliylə 7- ci əsrdən 10- cu əsrə kimi) nəzəriyyələri müqayisə edin.
Qısa cavab

            Hind və Osmanlı hakimiyyətində olan İslamı müqayisə etmək üçün bu iki ölkədə olan məzhəblər ki, hakim olmuşdurlar, Məlumat əldə edilsin.

Osmanlı hakimiyyətində olan fiqhi məzhəb (7- ci əsrdə kimi) hənəfi məzhəbi olmuşdur ki, sünnü məzhəbində olan dörd məzhəbdən biridir. Əlbəttə Osmanlılar əqidə cəhətindən Əşəri məzhəbində olmişdurlar. Hənəfi məzhəbinin banisi Homan (Əbu hənifə) olmuşdur ki, fiqhini Quran, Allahın Peyğəmbərinin rəftarı, səhabənin sözləri, qiyas, istehsan, icma və ürf əsasında qurmuşdur.

Əşəri məzhəbinin əqidəsində banisi, Əbul- həsən Əşəridir ki, ən mühüm etiqadları ibarətdir: Allahın sifətlərinin İlahi zatından ayrı olması, Allah Taalanı görmək və insanın heç bir şeydə ixtiyarı olmaması.

Amma hicri ilinin 7- ci 10- cu əsrlərində Hindistan ölkəsi şiə hakimiyyəti çərçivəsində olmuşdur.

Sultan Məhəmməd Sam Qurinin dövründən (yeddinci əsrin əvvəli) Dehli müsəlman sultanların paytaxtı oldu. Məhəmmət Əli Qutbşah hicri ilinin 918- ci ili İrandan Hindistana səfər etdiyi zaman Dokn məntəqəsində şiəməzhəbini rəsmiolaraq elan etdi, baxmayaraq onların fiqh və etiqadları barəsində heç bir sənəd əldə yoxdur; demək olar şiə rəhbərlərindən itaət etmişdirlər.

Ətreaflı cavab

Osmanlı və Hind hakimiyyətində olan İslamı müqayisə etmək üçün, bu iki hakimiyyətdə olan məzhəblərdən məlumatın əldə olunması lazımdır.

İlk növbədə Osmanlı hakimiyyətindən sonra isə Hind torpağında olan İslam barəsində təhqiq edirik:

Osmanlı hökumətində olan İslamın əsası

Bu mövzunu dərk etmək üçün, tarixdə Osmanlı hakimiyyətinə mənsub olan dəstələri tanımalıyıq ki, İsmanlı hakimiyyətində olan İslamın əsası məlum olsun.

 1. Osmanlı ibn Əfvanın (üçüncü xəlifə) davamçıları:

Osmanın ölümündən sonra bir dəstə onun tərəfindən olub onun qisasını istədilər; bu dəstə Müaviyə tərəfindən və İmam Əlinin (ə) xilafətinin əksinə olan insanlardan hazırlanmışdırlar.

Bu ideya (Osmanlı tərəfdarlığı) sonralar da davam etdirilmişdir. Nümunə üçün, Züheyr ibn Qini müstəbsir olduqdan sonra İmam Hüseynin (ə) səhabələrindən hesab olunur, tarix bu dəstədən olduğunu bildirir.[1]

2- Osmanlı tayfası:

Tarix bir dəstə Osmanlının adına işarə edir ki, Secietanda (Sistan) yaşayırdılar. Onlar Osmanın, həzrət Əlidən (ə) fəzilətli olduğunu bildirdilər. Bunlar bir dəstə nasibi idilər; şairləri bu barədə deyir:

و قستم بعثمان علیا سفاهة          و عثمان ازکی من علی واطیب

Yəni: Siz nadanlıq üzündən Əlini (ə) Osmanla müqayisə edirsiniz; bir halda ki, Osman Əlidən (ə)pak və daha gözəldir.

Müqəddəsi deyir: Osmanlılardan bir dəstəsi, Osmanın Əbu Bəkr və Ömərdən də fəzilətli olduğunu bilirlər.[2]

3- Osmanlı dövləti

Onlara Osmanlı və ya Osmanlı Sultanlığı deyilir.

Osmanlı padşahları hicri iliylə 699- cu ilə kimi böyük bir dövlət təşkil edirlər, bu silsilə Osman ibni Ərtoğrul babalarının adına nisbət verilmişdir. Osmanlı hakimiyyətindən məqsəd bu tayfa nəzərdə tutulur.

Osmanlı dövlətinin təşkil olması

Abbasilər xilafətindən sonra ən böyük İslam hökuməti Osmanlı dövləti olmuşdur. Bu dövlət yeddinci əsrdə (688 və yaxud 699) Anadolu torpağından baş qaldırmış və 16- cı əsrdə güclü bir dövlətə çevrilmişdir. Osmanlı dövləti on altıncı əsrin ortalarından (hicrətin onuncu əsri) özünü İslam dünyasının rəhbəri və rəsmi olaraq İslam xilafətinin barisi bilirdi.

Osmanlı padşahları  ki, özlərini "paşa" adlandırırdılar[3], böyük bir ölkə Avropadan Vin şəhərinə kimi əhatə edirdi yəşkil verdilər.

Osmanlı dövlətinin məzhəbi

Osmanlı tayfasında hənəfi məzhəbi geniş şəkildə yayıldı və o dövlətin rəsmi şəkildə hökm məzhəbi idi.[4]

Osmanlı padşahlarının əqidəsi, Əşəri məzhəbi əqidəsi olmuşdur.

Hənəfi məzhəbi

Osmanlı dövlətinin İslam və yaxud məzhəbini tanımaq üçün, hənəfi məzhəbini tanımaq lazımdır; çünki qeyd olunduğu kimi, o dövlətin rəsmi məzhəbi hənəfi məzhəbi olmuşdur.

Hənəfi məzhəbinin banisi Noman (Əbu hənifə) olmuşdur. Bir çox hədislərin düzgün olmasında şübhə etmişdir odur ki, fiqh hökmlərini əldə etmək üçün (qiyas) müqayisə dəlilini ilk mərhələdə qərar verir.[5]

Əbu Hənifə, Noman ibni Sabit (80- 150) İranlı və əsli isə Kabuldan olmuşdur. O fiqh hökmlərini əldə etmək üçün bir çox yollar və qanunlardan istifadə etmiş və bu nəzəriyyəyə gəlmişdir ki, əgər Allahın rəsulu (s) onun dövründə olsaydı, hökmləri onun dediyi kimi deyərdi.[6]

O hökmlərin (istinbat) əldə olunması üçün (qiyas) müqayisə və (rəy) nəzəriyyəni qəbul edir və Peyğəmbərin (s) hədialərindən yalnız on yeddi hədisi qəbul edir.

Onun nəzərində fiqh yeddi fiqh mənbəyi vardır. Quran, sünnət, və Peyğəbmərin rəftarı, səhabələrin sözü, qiyas, istehsan, icma və ürf. Əqidə nəzərindən: Məşhur budur, Əbu hənifə, və onun davamçılarını mürciə bilirlər və Şəhristani Miləl və Nihəl[7] kitabında, fəsaniyyə məzhəbinin rəhbəri Fəssandan bunu nəql edir.[8]

Deyilənlərə görə Mürciə iki dəstədir:

 1. Murcieyi zəlalə. 2. Murcieyi əhli cünnət. Əbu hənifə, müəllim və şagirdləri ikinci dəstədən hesab olunurlar. Başqa sözlə desək; bəzi vaxtlar sünnü məzhəbinə murci də deyilir; onların nəzərində:
 2. Kəbirə (böyük) günah əhli əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaqdır. Bəzən bu məzhəbin davamçılarına nisbət verilir ki, deyirlər: İnsan əməli onun imanında və az və yaxud çox olmasında heç bir rolu yoxdur və bu Əbu hənifə və onun davamçılarının məzhəbidir.[9]

Bu cür olduğu bir halda demək lazımdır, bir çox tədqiqatlara əsasən, Osmanlı dövləti baxmayaraq fiqh hökmləri cəhətindən hənəfi idilər amma əqidə cəhətindən hənəfi, yəni murciə deyildilər.

Onlar Əşər əqidəsində olmuşdurlar. Bir sözlə Əşəri məzhəbi bunlardan ibarətdir:

 1. Allahın sifətləri zatından ayrılır. 2. O cümlədən Quranda Allah üçün qeyd olunan sifətlərini misal üçün Allahın əli, çöhrəsi və... Allah üçün isbat edirlər, amma onun keyfiyyətini insanların əli və üzü kimi olduğunu qəbul etmirlər. 3. Onlar deyirlər: Allahın zatını və vücudunu görmək çümkündür. 4. İnsanlar öz işlərində ixtiyar sahibi deyildirlər...

Əşəri əqidəsi İranda geniş şəkildə inkişaf etdi. Bundan sonra idi Əyyubiyyə, Misir sultanlığı və Osmanlı xəlifələri onu qəbul edib öz ölkələrində o cümlədən Türkiyə, Şam, Misir və Şimali Afrikada geniş miqyasda inkişaf etdirdilər.[10]

Hindistanda İslam dini:

İlk tarixi:

Hind torpağında İslamın ilk daxili tarixi, bir çox əfsanələrə qarışmışdır, amma məlum olduğu kimi Peyğəmbərin (s) dövründə ərəb müsəlman tacirlər İslamı Hindistanın cənub bölgəsinə aparmışlar.[11] İslam gətirən şəxslərdən biri də ibni Şənsəb idi. O Əmirəl- möminin Əlinin (ə) dövründə Müsəlman oldu. Ğur sulatanlığının əsli həratın Ğur məntəqəsindədir ki, onların nəsli ibni Şənsəbə çatır.[12]

İslam gətirdikdən sonra İmam Əli (ə) Ğur məntəqəsinin valiliyini onun ixtiyarında qoyur.

Hindistana ilk hücum edən müsəlman Ğur hakimi ki, Dehlini fəth edib paytaxt qərar verdi.

Sultan Məhəmməd Ğuri idi. Bui sultanın vaxtından (yeddinci əsr) Dehli İslami paytaxt oldu və İngiltərənin əsarətinə kimi ndavam etmiş, müsəlman sultanların paytaxtı idi.[13]

Hindistanda şiə məzhəbi:

"Hindistanda şiə" kitabının müəllifi yazır:

Firuz şah təqləq- in hakimiyyəti dövründə (752- 790 qəməri) on iki İmam şiəsinin sayı artdı. Müxalifləri onları kafir adlandırırdılar.[14]

Sultan Firuz yazır: O şiələr ki, kafir hesab olunurlar, bir çox insanları şiə və kafir etmişdirlər. Onlar öz əqidələri əsasında risalə, kitab və bir çox söhbətlər etmişdirlər.[15]

Şeyx Məhəmməd Muzəffər "şiənin tarixi" adlı kitabında yazır: Ali Məhəmməddən itaət, şiəçilik ruhiyyəsi və onlara iman gətirmək bu torpaqlarda olmuşdur; o cür ki, şiə məzhəbi aşkara olaraq Gücrat torpağında inkişaf etmişdir.[16]

Məhəmməd Əli Qutbşah adlı bir şəxs, Həmədanda dünyaya gəlmiş və cavanlığın ilkin vaxtlarında Hindistana getmişdir. O 918- ci il rəsmi şəkildə "Deken" məntəqəsinin rəhbəri təyin olundu. O şeyx Səfiyuddin Ərdəbilinin tərəfdarlarından idi. Şah İsmayılın İranda şiə məzhəbinin yaymasını inkişaf etdirməyini eşitdiyi zaman, "Dekendə" şiə məzhəbini rəsmi məzhəb olaraq elan etdi.[17]

Nəticə almaq olur Hindlilərin İslamının əsası o əsrlərdən şiə hakimiyyəti altında olmuş və şiə əqidəsi, hənəfi əqidəsi qarşısında (qeyd olundu) dörd əsldən Quran, sünnət, ağıl və icmadan ibarətdir.

 


[1] - Muhəddisi, Cavad, Fərhənge aşura, səh 201.

[2] - Doktor Məşkur. Fərhənge qərne İslami, səh 131.

[3] - Bəlaği, Seyyid, Əbul Həmid, Höccətul- təfasir və Bəlağul- iksir, cild 2, səh 744.

[4] - Firuz abadi, Seyyid Murtəza, Fazile lənc tən dər sepahe sittə, cild 2, səh 374.

[5] - Pajənge, Əbul Qaim, Nəhcül- fəsahət. Məcməeye kələmate qisare Nəhcül- fəsahət, 2- ci çapın müqəddiməsi.

[6] - Sayt viki pedya; Fərhənge firəqe İslami, səh 170.

[7] - Miləl və nihəl, cild 1, səh 264. Misir çapı.

[8] - Seyyid Mərəşi, şərhe Əqaqul- həqq, cild 2. CD möcəme etiqadi.

[9] - Həmin, Əl- əqaidul- İslamiyyə, cild 3, Mərkəz- əl- mustəfa.

[10] - Əl- kamil kitabının tərcünəsi, ibni əsir, cild 27, səh 154.

[11] - Əthər Ruzi, Seyyid Abbas, şiə dər Hind, cild 1, səh 229.

[12] - Həmin, həkimi, Məhəmməd Rza, Mir Hamid Hüseyn, səh 102.

[13]- Mir Hamid Hüseyn, səh 102.

[14] - Qeyd etmək lazımdır 7- ci əsrdən 10 cu əsrə kimi Osmanlılardan bəziləri Hindistanda olmuşdurlar. Bax: (İbni Xəldun, Tarixi ibni Xəldun, cild 27, səh 149.

[15] - Şiə dər Hind, cild 1, səh 110.

[16] - Mir Hamid Hüseyn, səh 110.

[17] - Həmin, səh 104.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Yuxu ilə huşdan geymə vəziyyətində ruhun fəaliyyətlərinin fərqi nədir?
  10127 İslam fəlsəfəsi 2011/11/24
  Ruhun ayıqlıqda bədənlə əlaqəsi və idarəsi onun yuxudakı əlaqə və idarəsi ilə tamamilə fərqlidir. Buna görə də islam təlimlərində yuxu bir növ “ölümün qardaşı” hesab olunmuşdur.Təcrübi elmlərin yuxu zamanı ruhun bədənlə əlaqəsinin necəliyi barədə agahlığı olmasa da, yuxu zamanı baş verən fiziki dəyişikliklərə ...
 • Əhli- beytin hədəf və rolu nədir?
  8391 Qədim kəlam 2011/06/28
  Peyğəmbər (s)- in Əhli- brytinin fəziləti (ki, həmin beş ali- əbadır, yəni həzrət Məhəmməd (s), Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn (ə) ) Şiə və sünnidən olan çoxlu rəvayətlərdə nəql olunmuşdur. Peyğəmbər (s)- in bu şəxslərin məqam və mövqeyinə təkid etməsinin səbəbi, qohumluq əlaqələrinə görə olmamışdır. Əksinə onların fikir, düşüncə, əməl, ...
 • Sehrə baxmaq və onun barəsində kitab oxumaq haramdırmı?
  8390 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/05
  İslamda sehr əməli, öyrənməsi, öyrətməsi və onu yerinə yetirməyə görə pul almaq qadağan və haramdır. Amma əgər onu başqasının sehrini batil rtmək üçün öyrənsə haram deyil. Deməli sehrbazların işinə baxmaq və onların etdiklərinə filmdə tamaşa etmək və sehr və cadigərlik barəsində kitab və jurnal oxumaq, əgər öyrənmək üçün olmasa, iradı ...
 • Мөҹүзәни неҹә тәриф вә исбат етмәк олар?
  7991 Quran elmləri 2010/07/18
     Мөҹүзә гејри ади бир әмәл олуб, мүбаризә илә јанашыдыр вә диҝәр тәрәфдән, мөҹүзә ҝөстәрән тәрәфидән иддиа да олмалыдыр. Гејри-ади иш тәбиәт ганунуна мүвафиг олмадан баш верир.   Мөҹүзәнин гејри-ади бир әмәл олмасы сәбәбијјәт ганунунун ...
 • Dünya sevgisindən yaxa qurtarmağın yolu nədir?
  5973 Əməli əxlaq 2011/11/06
  Dünya "ədna", "dənaə" və "dənaət" maddəsindən alınıb ən alçaq, ən puç (axirət aləmi ilə müqayisədə) və ya "dunuv" maddəsindən olub ən yaxın (axirətlə müqayisədə) mənasındadır.Quran və hədislərin bəyanı ilə desək dünya iki qisimdir: məzəmmət edilən və mədh edilən dünya. Məsumların (ə) kəlamlarında dünyadan söz gedəndə, onun hiyləsindən söhbət açılanda ...
 • Heyz məsələsində Qüreyş nəslindən olan qadınların hökmləri ilə digər qadınların hökmləri nə üçün fərqlidir?
  6416 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/06/18
  Бу суалын изаһлы ҹавабы јохдур. ...
 • Ümumiyyətlə mələklər İmamların nurundan yaranıblar və aya onların vəzifəsi İmam Hüseynə ağlamaqdır?
  6951 Qədim kəlam 2011/12/25
  1.             Mələklərin nurdan xəlq olması hədislərdə nəql olunub və şiə və əhli sünnə mənbələrində şəkk olunmayan bir hökmdür. Bəzi şiə rəvayətlərində mövcudatın məxsusən mələklərin Peyğəmbərin (s), İmamların (ə) nuru və başqa nurlardan xəlq olunmasına işarə olunubdur. Həmçinin əhli sünnə mənbələri arasında rəvayətlər vardır ki, birinci xəlifənin və... Peyğəmbərin ...
 • İslam dininin sülh və barışıq və ya döyüş və narahatlıq dini olmasını açıqlayın.
  12718 Təzə kəlam 2011/06/21
  İslam dini barışıq, sülh və əmin- amanlıq dini olmasını təsdiq edərək buyurur: "Ey iman gətirənlər! Hamınız sülhə və barışığa tərəf gəlin. Şeytanın addımlarından uzaq olun. Oizin açıq aşkar düşməninizdir".Amma bunu da diqqət yetirmək lazımdır ki, bəziləri şeytanın yolunu gedərək özü zülm etməklə bərabər başqalarını da bu yola ...
 • Nə üçün qədr gecəsində bədənə zəfəran sürtmək qadağan edilmişdir?
  8052 Əməli əxlaq 2011/04/16
  1). Zəfəranın üç əsas xüsusiyyəti vardır: Yemək ədviyası, dərman və gözəllik kimi istifadə olunması. 2). Zəfəranı bədənə sürtmək haram deyildir. Amma bu hədisə əsasən qədr gecəsi bədənə çox zəfəran sürtmək mələklərin ona salam verməməsinə səbəb olur. bunun əsas səbəbi bu ola bilər ki, bədənə çox zəfəran sürtmək, onun iyinin ...
 • шиә етигадында виләјәти-фәгиһин һансы мәгамы вар?
  5761 Təzə kəlam 2009/11/10
  Шиә әгидәсинә ҝөрә гејбәт әсриндә вилајәти-фәгиһ мәсум Имамларын (ә) вилајәтинин давамыдыр. Онларын вилајәти, мәсум Имамларын (ә) вилајәтинин Пејғәмбәрин (с) вилајәтинин давамы олдуғу кимидир. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163372 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  156557 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  118210 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110675 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  101683 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91901 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53726 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  46894 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  44265 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43595 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...