Ətraflı axtarış
Baxanların
3641
İnternetə qoyma tarixi: 2010/07/18
Sualın xülasəsi
Имам Заманын (әҹ) зүһурдан сонра вәзифәси нәдир? Бу сөз дүздүр ки, Имам Заман (әҹ) бир нәфәр саггаллы гоҹа гадынын әли илә шәһадәтә јетишәҹәк?
Sual
Имам Заман (әҹ) бөјүк гејбиндән сонра нә едәҹәк? Бу сөз дүздүр ки, Һзәрәт бир нәфәр саггаллы гоҹа гадынын әли илә шәһадәтә јетишәҹәк? Һәзрәтин әли илә зүлмүн көкү кәсиләрсә, бәс бу иш неҹә баш верә биләр?
Qısa cavab
Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин
Ətreaflı cavab

   Имам Заман (әҹ) зүһурундан сонра Аллаһ-тааланын изни илә вә онун ихтијарында гојдуғу гүдрәт васитәси илә бүтүн мәнәви вә мадди шәраити инсанлар үчүн һазыр едәҹәк вә бунунла да Һәзрәтин зүһурунун ән мүһүм һикмәтләриндән бири олан әдаләт бүтүн дүнјада бәргәрар олаҹаг. Инсанлар бу әдаләт вә әминијјәтин сајәсиндә илаһи һәјата наил олаҹаг, әсл кәрамәт вә әмнијјәти һисс етсин. О заман Имам Заман (әҹ) ҝөјдән ҝәлән уҹа бир нида илә бүтүн дүнјаја танытдырылаҹаг вә бүтүн әдаләтсевәрләр вә сүлһсевәрләр она гошулуб итаәт едәҹәк вә о Һәзрәтин әдаләт һөкумәтинин көлҝәсиндә гәрар тутаҹаглар.[1] Әлбәттә, О һәзрәт бу мүгәддәс һәдәфә чатмагдан өтрү гаршыја чыхан бүтүн манеәләри чох мөһкәм бир гүдрәтлә арадан апараҹаг ки, бәшәријјәтин камала јетишмәсиндән өтрү лазым олан шәраит јарансын. Јәни, она гаршы чыхан бүтүн инадкар гүввәләрә вә манеәләрә  галиб ҝәләҹәк. Неҹә ки, Гуран-Кәримдә Гәсәс сурәсинин 5-ҹи ајәсиндә охујуруг, бујурур: ”Биз исə истəјирик ки, јер үзүндә зəиф дүшүб əзилəнлəрə миннәт гојаг (мəрһəмəт ҝөстəрəк), oнлaры јер үзүндә кечмишдәкиләрә рәһбәр вə вaрислəр eдəк.” Бу мәтләб Имам Заманын (әҹ) зүһурдан сора Мәккәдә Бејтуллаһи-Һәрамда хүтбәсиндә даһа ајдын олачаг.[2]

Амма, имам Заманын (әҹ ) шәһадәти һаггында мүхтәлиф мәзмунда рәвајәтләр нәг олунуб вә бу мәсәлә ҝәләҹәјә аиддир. Буна ҝөрә дә бу мәсәлә јалныз нәгли јолла сабит олмалыдыр. Лакин, Һәзрәтин бир нәфәр гоҹа гадын васитәси илә шәһид олмасы бүтүн алимләрин нәзәри дејил вә гәти олараг бу фикри гәбул етмәк олмаз. Бәзи тәгигатчыларын нәзәринә әсасән бу һәдис јалныз Илзамун-насиб китабында ҝәлиб.[3] Рәвајәтин мәзмунуну гәбул етсәк дә бизә гәти шәкилдә мәлум олан одур ки, бүтүн дүнјада һакимијјәт там шәкилдә имам Заманын (әҹ) ихтијарына кечәҹәк вә имам Заман (әҹ) әдаләт әсасында бүтүн залымләри тахтдан салаҹагдыр. Амма, бу һәдисләрдә һеч кимин ҝүнаһ етмәјә шәраити олмамасына гәти шәкилдә ишарә јохдур.

 

                   Даһа чох мүталиә үчүн әдәбијјат;

1.     Ән-Немани, Мәһәммәд ибн Ибраһим, Китабул-гејбәт, сәһ.329-331

2.     Тәбәси, Нәҹмәд-дин, Имам Мәһдинин (әҹ) һөкумәтин бир бахыш

3.     Биһарул-Әнвар, Мәҹлиси, ҹ.52; сәһ.337-338.

4.     Кәмаләд-дин, Шејх Сәдуг, сәһ.372.

5.     Һәјат әсри, Мәһәммәд Һәкими.

6.     Мәһди (әҹ) үмид вә ниҹат јолу, Әзизуллаһ Һејдәри.


[1] Мөвзу; Имам Заманын (әҹ) зүһурунун әламәтләри; Имам Заманын (әҹ) зүһурундан сонра ҹәмијјәтин нишанәләри.

[2] Ән-Немани, Мәһәммәд ибн Ибраһим, Китабул-гејбәт, сәһ.329-331.

[3] Тәбәси, Нәҹмәд-дин, Имам Мәһдинин (әҹ) һөкумәтин бир бахыш, сәһ.215.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Секулјаризм тәрәфдарларынын әсас мүддәалары һансылардыр?
  4617 Təzə kəlam 2009/11/10
  Дини сијасәтдән ајыран секулјар фикирләр әсасән, ики гисмә бөлүнүр:Дин вә мәзһәбиндән асылы олмајараг һәр бир секулјар фикирли инсанын әсасландығы мүддәалар. Јалныз мүсәлман дүнјасына хасс секулјар тәфәккүр тәрзи ...
 • Quranda başqalarının qəlbin sındırmaq haqqında ayə varmı?
  11884 Təfsir 2011/08/23
  Hətta, əgərQurandabeləbirayəaçıqşəkildəyəni, “qəlbsındırmaq” ünvanıiləgəlməsədə
 • Məsumların yaşadıqları dövründə mömin insanların Quranla rəftarları necə olmuşdur?
  3116 Qədim kəlam 2011/04/16
  Qurani kərim Allah- Taala tərəfindən bəşəriyyət üçün göndərilmişdir ki, insanlar onu oxumaqla, başa düşməklə və əməl etməklə ilahi səadətə və xoşbəxtliyə nail olsunlar. Amma Quranın bütün ayələrini elə də asanlıqla başa düşmək olmur. Əksinə Qurani- kərimin ayələrinin bəzisini başa düşmək asan, bəzisini çətin və bəzisini isə çox çətindir. Yalnız Allahın ...
 • Qadınların aybaşı görməsinin fəlsəfəsi nədir?
  10674 Təfsir 2012/07/16
  Heyz qanının əmələ gəlməsinin səbəbi uçaqlığın damarlarının qanla dolması və sonra selikli qışanın qat- qat soyulması və qanların hərəkətidir. Heyz qanı və qadının aybaşı qadın orqanının sağlamlığının nişanəsidir. Onun zəhmət və əziyyətlərlə xaric olması Allahın qadına olan bir lütfüdür. Amma bu xaric olma qadın üçün şiddətli və ...
 • Rəvayətlərdə İmam Hüseynə (ə) xüsusi əhəmiyyət verilibdirmi? Bu xüsusi üstünlüklərin digər İmamlar (ə)- ın məsum lması ilə uyğunluğu varmı?
  3255 تاريخ بزرگان 2012/03/11
  İmamət məqamının İmam Hüseyn (ə)- in nəslinə keçməsi, o həzrətin türbətində şəfa, qəbrinin kənarında duanın qəbul olması və ... kimi üstünlüklər, şübhəsiz Allah tərəfindən İmam Hüseyn (ə)- a verilibdir. Bu üstünlüklərin İmam Hüseyn (ə)- ın məqamının digər İmamlarla (ə) fərqli olmasını isbat etməyə heç bir sübut yoxdur. ...
 • İmam camaat namazın rükətlərinin sayında səhv edərlən, məmumların vəzifəsi nədir?
  3338 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/05
  Əgər imam camaat namazın rükətlərinin sayında şəkk etsə, ya namazı səhv qılsa və məmun namazın rükətlərinin sayında yəqini olsa, bunu imam camaata anlada və onu rükətlərin sayı və vəzifəsindən xəbərdar edə bilər.[1] Amma bu xəbərdarlıq elə formada olmalıdır ki, namazın batil olmasına səbəb olmamalıdır. Məsələn, əllə işarə, Allahu ...
 • Lütfən qadının hicabının necəliyi barəsində hədis yazın.
  3929 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/13
  Nur surəsinin 31- ci ayəsi başqa olmaqla çox sayda hədis və ayələr qadının hicabı barəsində söhbət açmışdır.həmçinin Nur surəsinin 31- ci ayəsində buyurulur: "Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyrulmuş şeylərdən çəkindirsinlər, namuslarını qorusunlar; öz- özlüyündə görünən (əl- az) istisna olmaqla, zinətlərini göstərməsinlər baş örtüklərini yaxalarına çəksinlər; zinətlərini ərlərindən başqasına ...
 • Mümkündürsə, keçmiş əsrlərdən indiyə qədər müsəlman alim qadınlarının adını bəyan edin.
  4398 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/01/19
  Keçmiş dövrlərdən indiki zamana qədər islam aləmində fəqih, mühəddis, filosof və s. qadınların adları bəzi tarixi mənbələrdə qeyd olunmuşdur. O cümlədən:1. İmam Kazim (əleyhis-salam)-ın qızı və imam Riza (əleyhis-salam)-ın bacısı Həzrət Məsumə (əleyha salam);2. Ümmü Külsum Roğəni Qəzvini – ...
 • “Cövhəri hərəkət” dedikdə məqsəd nədir?
  3733 İslam fəlsəfəsi 2012/07/22
  Hərəkət dedikdə məqsəd bir şeyin tədrici olaraq qüvvədən (sırf istedaddan) felə (vücuda) doğru xaric olmasıdır. Cövhər dedikdə o mahiyyət nəzərdə tutulur ki, xaricdə icad olunmaq üçün mövzuya (nəyinsə üzərində vücuda gəlməyə) ehtiyacı yoxdur. Amma ərəz xaricdə icad olunmaq üçün bir mövzuya ehtiyaclıdır. Misal üçün, ağ rəng bir ...
 • Qərb fəlsəfəsində həyatın mənası nədir?
  6368 فلسفه غرب 2012/03/14
  Müasir dövrdə ən mühüm və aktual fəlsəfi mövzulardan biri də “həyatın mənası”dır. Bu ünvan barədə bir sıra suallar irəli çəkilir, o cümlədən: Həyatın müəyyən və konkret bir hədəfi və məqsədi vardır, ya yox? Həyat dəyərlidir, ya yox? Özlərinin xüsusi maraq və şəraitlərində insanların həyata dair müstəqil bir ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  107713 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  82137 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  59892 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  42967 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  32922 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  27207 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  22958 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22933 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  21640 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  20908 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...