Baxanların
3507
İnternetə qoyma tarixi: 2010/03/11
Sualın xülasəsi
Һәзәрәт Мәһдинин (әҹ) зүһур әламәтләри нәдир?
Sual
Һәзәрәт Мәһдинин (әҹ) зүһур әламәтләри нәдир?
Qısa cavab

Имам Заманын (әҹ) зүһуруну әламәтләри һаггында бәһс бир аз гатышыгдыр. Она ҝөрә дә мәһдәвијјәт мөвзусунда олан бүтүн рәвајәтләри арашдырмаг лазым ҝәлир. Үмуми шәкилдә рәвајәтләри арашдырмагла белә нәтиҹәјә ҝәлмәк олар ки, зүһурун әләмәтләри бир ҹәһәтдән ики дәстәјә бөлүнүр:

1)     Зүһурдан габаг мүтләг олаҹаг әламәтләр:

Суфјанинин гијамы, Јәманинин гијамы, асимандан ҝәлән сәда, Нәфси-Зәкијјәнин өлдүрүлмәси, Суфјанинин ордусунун сәһрада јерә батмасы вә Дәҹҹалын үзә чыхмасы бу әламәтләрдәндир.

2)     Әламәт вә һадисәләр ки баш вериб вә вермәләри мүмүкүндүр. Һәр һалда зүһурун әламәтләрини үмүми олараг дөрд гисмә бөлмәк олар:

А) Иҹтимаи әламәтләр: нәтиҹә бу олаҹаг ки дүнја мәдәнијјәти сүгута уғрајаҹаг, фәсад вә алчаглыг чиркабында гәрг олаҹагдыр.

Б) Дини вә етигади әламәтләр:   илаһи дин тәһриф вә арадан ҝетмәк тәһдидинә мәруз галаҹаг.

В) Тәбии әламәтләр: асиманда вә ҝөј үзүндә баш верәҹәк дәјишикликләр вә саир..

Г) Фәрди вә гејри-ади әламәтләр:  асимандан ҝәлән сәда, Нәфси-Зәкијјәнин шәһадәтә чатмасы вә саир..

Бу амил вә әламәтләрин һәр биринин өзүнәмәхсус диҝәр мәҹмуәләри дә вардыр ки, һәдисләрдә онлар һаггында данышылыр.

Ətreaflı cavab

Имам Заманын (әҹ) зүһуруну әламәтләри һаггында бәһс бир аз гатышыг вә чәтиндир. Шиә вә әһли-сүннәт рәвајәтләринә , һәтта, хачпәрәстлик вә јәһудилик кими сәмави динләрин китабларында, зәрдүштлик дининдә, һинд динләриндә вә тәлимләриндә бу һагда данышылыр. Бүтүн бунлары камил шәкилдә мүталиә етмәк, бир јерә јығмаг вә диггәтлә арашдырмаг лазым ҝәлир. Бундан әлавә, рәвајәт сәнәд вә дәлаләт ҹәһәтдән дә диггәт мәркәзиндә олмалыдыр.

Шиә рәвајәтләриндән белә әлә ҝәлир ки, зүһур әламәтләрини үмүми олараг ики гисмә бөлмәк олар:

1)     Зүһурдан габаг мүтләг олаҹаг әламәтләр:

Суфјанинин гијамы, Јәманинин гијамы, асимандан ҝәлән сәда, Нәфси-Зәкијјәнин өлдүрүлмәси, Суфјанинин ордусунун сәһрада јерә батмасы вә Дәҹҹалын үзә чыхмасы бу әламәтләрдәндир.

2) Мүхтәлиф шәртләр дахилиндә бир гисм әламәтләр дә вардыр ки, әҝәр бу шәртләр һәјата кечсә әламәтләр дә баш верәҹәкдир вә бу әламәтләр чохдур.[1]

Диҝәр ҹәһәтдән дә зүһурун әламәтләрини күлли олараг дөрд дәстәјә бөлмәк олар ки гыса шәкилдә онлар һаггында данышаг.

А) Иҹтимаи әламәтләр: нәтиҹә бу олаҹаг ки дүнја мәдәнијјәти сүгута уғрајаҹаг, фәсад вә алчаглыг чиркабында гәрг олаҹагдыр. Онлардан бәзиләринә ишарә едәк:

1) Зүлмүн бүтүн дүнјаја јајылмасы, башга сөзлә десәк, зүлм бүтүн дүнјаны башдан-баша бүрүјәҹәкдир.

2) Јер үзүндә башчылар вә һакимләр фасиг олаҹаглар. Бу нөгтәни гејд етмәк зәруридир ки, бүтүн дүнјада зүлм вә ҝүнаһ башчыларын фасиг олмасы бу мәнададыр ки, бүтүн сијаси гурумлар дүнјада иҹтимаи сијаси мәдәни вә игтисади зүлүм әсасында фәалијәт ҝөстәрәҹәкләр башчылар зүлүм вә истисмар әсасында һөкумәти идарә едәҹәкләр. Әлбәттә мәгсәд бу дејил ки, дүнјада әдаләтли инсан әдаләтли гурул вә һөкумәт тапылмасын. Садәҹә үмуми шәкилдә дүнјаја һаким олан гүввәләр залим вә фасиг олаҹаглар.

3) Залим идарәчилијин нәтиҹәләриндән бири баһачылыг вә игтисади арамсызлыглар олаҹагдыр.

4) Јаланчыларын вә дәҹҹалларын ҹәмијјәти ислаһ етмәк бәһанәси илә мејдана атылмасы, Дәҹҹалын үзә чыхмасы зүһурун мүтләг баш верәҹәји нишанәләрдән биридир. Неҹә ки, кечмиш динләрдә дә бу мәсәләјә ишарә олунмушдур. Дәҹҹалын лүғәтдә мәнасы һаггын үстүнү батиллә өртән кәләк, мәкр вә һијлә кими ҝәлмишдир. (Рәвајәтләрдә бизә ҝәлиб чатмыш нишанәләрә диггәт етсәк) Дәҹҹал ады канкрет олараг бир шәхсә дејил бәлкә үмуми шәкилдә һијләҝәр шәхсләрә вә дөвләт гурлушларына ишарә едир. Бунлар инсанлардан бир дәстәни алдатмаға мүвафиг олаҹаг вә һагг јолуну кәсәҹәкләр. Бәзиләри дәҹҹал кәлмәсини мүасир гәрб мәдәнијјәтини дә әһатә етмәсини гејд едир.[2]

5) Алчаг тәбиәтли вә јаланчы инсанлар ҹәмијјәтдә өз саһибинә чевриләҹәкләр.

6) Салеһ вә доғру, дүзҝүн инсанлар кәнар едиләҹәк (онлара етина олунмајаҹаг) бунун әкси олараг јаланчы, бош бош данышан инсанлар габаға вериләҹәкләр.

7) Зүһурун мүтләг нишанәләриндән бири олан Суфијанын үзә чыхмасы (хуруҹу) . Бурда гәти шәкилдә демәк олмаз ки, Суфјани мүәјјән бир шәхсдир, јохса үмуми шәкилдә һијләҝәр шәхсләрә вә дөвләтләрә ишарәдир. Анҹаг бу мәсәлә ајдын шәкилдә мәлумдур ки, Суфјани сәрмајәдар, гарәтчи, гүдрәтли залим, мүртәд вә хурафат јајан фәрд вә ја фәрдләр вә дөвләтләрдир. Ҹәмијјәтдә ҝениш шәкилдә харабкарлыг онларын әсас сифәтләриндәндир.[3] Рәвајәтләрдә ишарә олунуб ки, Суфјани өз ордусу илә Бәјда сәһрасында (Мәккә илә Мәдинә арасында олан әразидә) јерә батаҹаглар, анҹаг бир нәфәр сағ галаҹаг ки, бу һадисәни хәбәр верәҹәкдир.[4]

8) Дүнјада мүһарибә вә фитнә јаранаҹаг, ганлар ахыдылаҹаг. Рәвајәтләрдә түркләр тәрәфиндән башланылаҹаг мүһарибәјә ишарә олунур. (Заһирдә Түрк ибни Јафәс ибни Нуһун нәсилиндән олан тајфалардыр ки, бу ҝүн Монголустан Пәнҹаб,Түркијә, Сибир, Әфганыстан вә Һиндистан сакинидирләр) Әлбәттә, бу ҝениш мәнада гәрб өлкәләринә дә шамил олур.[5]

Һәмчинин рәвајәтләрдә ишарә олунур ки, зүһурун мүмкүн олан ишарәләриндән бири будур ки, јер әһалисинин үчдә ики һиссәси бир бирини өлдүрәҹәкләр вә мүмкүндүр ки, бу һадисә баш вермәсин.[6]

9) Дүнјада зүлм вә фәсада гаршы инглаблар олаҹагдыр ки, олардан бәзиләри һөкумәт тәшкил етмәјә мүвәффәг олаҹагдыр. Бу гијамлардан бири ахыр заманда һаггын батилә гаршы мүбаризә символу олан Јәмани һәрәкәтидир.[7]

Диҝәр бир һәракат Имам Һүсејн (ә) нәслиндән олан әдаләт уғрунда гијамәт едән Сејјид Хорасани (Хорасанлы Сејјид) гијамыдыр. Имам Мәһди (ә) ингилабы үчүн шәраит јарадаҹаг бу һәракатларын бири Јәмәндә икинҹиси Иранда баш верәҹәкдир.[8]

Рәвајәтләрдә ишарә олунур ки, Иранда инсанларын ислама вә әһлибејтә тәрәф чағыраҹаг һөкумәт гурулаҹагдыр. Куфәјә кими олан әразидә һакимијјәти әлә алыб зүлүм вә фәсаддан тәмизләјәҹәкләр. Имам Мәһди (ә) зүһуруна кими дураҹаг вә о Һәзрәтә табе олаҹаглар.[9]

Б) Дин вә етигад алт-үст вә сәһв тәблиғ олуб әсл батини арадан ҝедәҹәк. Һәзрәт Әли (әлејһиссалам) дан нәгл олунур ки, ахырзаманда намазы тәрк едәҹәкләр, әманәтләр зај олаҹаг, јалан һалал сајылар, сәләм јемәк јајылаҹаг, рүшвәтхорлуг һәр јери бүрүјәҹәкдир. Дини дүнјаја сатаҹаг гадынлардан мәсләһәт алаҹаг, гоһум әлагәләрини кәсәҹәк, нәфсә пәрәстиш едәҹәк, адам өлдүрмәји ади иш сајаҹаг, сәбирлиләри зәиф сајаҹаг, зүлм етмәји фәхр биләҹәк, һаггы таныјанлары хаин Гуран охујанлар фасиг олаҹаг, мәсҹидләр ҝөзәлләшдириләҹәк, һүндүр минарәләр тикиләҹәк (амма әсас мәгсәддән узаг дүшәҹәкләр) әһд-пејмалар гырылаҹаг, һәва вә һәвәсләр мүхтәлиф олаҹаг.[10]

Үмуми шәкилдә, зүһурдан габаг дин гајда-ганунулары арадан галдырылаҹаг, амма бу нисби олаҹагдыр. Јәни, һамы јох, ҹәмијјәтин әксәр һиссәси бу ҹүр олаҹагдыр. Белә ки, имам Мәһди (әҹ) зүһур едәндә тәзә үслүб, китаб вә динлә һөкумәти идарә едәҹәк. Мәгсәд будур ки, ислам хурафатлара гарышдырылаҹаг, Гуран тәһрифләрә мәруз галаҹаг, бунларын һәгигәт вә батини јаддан чыхмыш олар.[11]

6) Тәбии амилләр: Имамын (әҹ) зүһурунун диҝәр нишанә вә шәраитләриндән бири рәвајәтләрдә бизә ҝәлиб чатмыш тәбии бәлалар, ҝүнәш вә ја тутулмалары, асиманда дәјишикликләр, биосфердә баш верән дәјишикликләр, ҝүнәшин гәрбдән чыхмасы вә саир..

Устад шәһид Мүтәһһәри ҝүнәшин гәрбдән чыхмасыны илаһи рәһмәтин гәрбдән чыхмасы кими, јәни, имам Хумејнинин (рәһмәтуллаһ) тарихдә Парисдән чыхыб, Ирана ҝәлмәси илә исламын јајылмасы кими тәтбиг етмишдир.[12]

1) Асимандан ҝәлән сәс вә нида;

Рәвајәтләрдән белә нәтиҹә әлә ҝәлир ки, зүһурдан габаг асиманда бир мәләк уҹа сәслә имам Мәһдинин (әҹ) зүһуруну инсанлара мүждә верәҹәкдир. Бу мәләк Ҹәбраил әминдир вә онун сәсини бүтүн дүнја, һамы өз дилиндә вә өз ләһҹәсиндә ешидәҹәкдир. Инсанлар о сәси ешидәҹәк, анҹаг һансы тәрәфдән ҝәлдијини мүәјјән едә билмәјәҹәкләр. Бунунла јанашы, инсанларын гәлбинә шүбһә салмаг үчүн шејтан фәрјад чәкәҹәкдир: “Осман мәзлумҹасына өлдүрүлдү!” [13]

2)     Нәфси-Зәкијјәнин өлдүрүлүб шәһадәтә јетмәси. Нәфси-Зәкијјә уҹа мәгамлы, Һашим ҹаванларындан биринин ләгәбидир. О, Сүфјани ордусу илә үз-үзә ҝәлиб, Мәдинәјә сығынмалы олаҹаг. Сүфјани ордусу Мәдинәјә тәрәф һәрәкәт едәндә Мәккәјә јола дүшүҹәк. О, Мәккәдә инсанлары Әһли-Бејтә (әлејһимуссалам) тәрәфә дәвәт едәҹәк, амма һеч бир ҝүнаһ етмәдији һалда, рүкн вә мәгам арасында көмәксиз һалда башы кәсиләҹәкдир. Бу шәһадәт инсанларын виҹданыны ојадаҹаг, белә ки, инсанларда имам Мәһдијә (әҹ) бејәт етмәјә һазырлыг иҹад едәҹәкдир. Нәфси-Зәкијјәнин шәһадәтиндән имам Мәһдинин (әҹ) ингилабына кими он беш ҝүн фасилә вардыр. О, имам Мәһдинин (әҹ) инсанлар арасында нүмајәндәси вә елчиси олаҹагдыр.[14]

Јухарыда сајдығымыз әламәтләрдән башга диҝәр әламәтләр дә рәвајәтләрдә бәјан олунуб.[15][1] Гурејши, Багир Шәриф, Зиндәҝи Имам Әл-Мәһди (ә), сәһ-304.

[2] Дәҹҹал һаггында мүхтәлиф китаблар вардыр. Мәһди ингилаб бозорҝ, Мәкарим Ширази, Насир, сәһ-192; Шифаһи, Мәһтаз, Дәҹҹал, Әфсанә ја вагејјәт, сәһ-28-62, Кермишаһи, Һүсејн, Фәрһәнҝ-мөвуд, сәһ-92-94; Әмини, Ибраһим, Дадгостар ҹаһан, сәһ-223; Мүгәддәс Әрдәбили, Һәдигәтуш-шијә, сәһ-758.

[3] Мәһди ингибали бозорҝ, сәһ-202, Шејх Муфид, Һәзрәт Мәһди һаггында он нәгд вә ҹаваб, сәһ-90.

[4] Рашид Мүһәссил, Мәһәммәд Тәги, Ниҹатбәхш дәр әдјан, сәһ-159.

[5] Һади Камил Сүлејман, Рузгар рәһаји, тәрҹүмә Мәһди Пур, Әли Әкбәр, 2-ҹи ҹилд, сәһ-938-939.

[6] Таһири Һәбибуллаһ, Симаји афтаб, сәһ-511.

[7] Әл-Курани, Әли, Әл-Мумәһһидунә лил-Мәһди, сәһ-138-139.

[8] Шәһиди, Сејјид Әсәдуллаһ, Зәминеји сазымани ингилаби ҹаһани Мәһди, сәһ-439, 445.

[9] Гули Мәһәммәди Арман, Фәридә, Мәһди хуршиди мунтәзиран, сәһ-26-27.

[10] Биһарул-Әнвар, 52-ҹи ҹилд, сәһ-193.

[11] Ҹавад Амули, Әбдуллаһ, Вилајәти-фәгиһ, сәһ-372, Мәһди ингилаби бозорҝ, сәһ-320-321.

[12] Рузигари рәһаји, сәһ-853; Әс-Сәдр, Сејјид Мүһәммәд, Тарихи ма бәдәз-Зүһүр, сәһ-164-217.

[13] Зиндәҝи имам Әл-Мәһди, сәһ-315, Рузигар рәһаји, сәһ-869, 871.

[14] Гули Мәһәммәди Арман, Фәридә , Тавус беһиштијан, 4-ҹи ҹилд, сәһ-167, Һәмән, әл-бејәту лилләһ, сәһ-268, Садат Мәдәни, Сејјид Әли Әсғәр, Нишанеһаји зүһур, сәһ-113.

[15] Биһарул-Әнвар, 52-ҹи ҹилд.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Tələsmənin aradan qaldırılması üçün nə etmək lazımdır?
  3304 Nəzəri əxlaq 2012/04/17
  Tələsmə (təlskənlik), dini təlimlərdə qadağan olunmuş işlərdəndir. Onun mənası isə işləri yerinə yetirməkdə tez addım atmaqdır. "Tələsmənin", "sürət" və "yerində addım atmaqla" fərqi vardır. Sürətin mənası budur ki, insan, lazım olan şərait və hazırlıq işlərindən sonra fürsəti əldən verməyə və işi yerinə yetirmək üçün qədəm götürə (addım ...
 • Hal hazırda behişt və cəhənnəm var?
  3479 Qədim kəlam 2010/05/19
  Ayə və rəvayətlərdən belə çıxır ki, vəd edilmiş behişt və cəhənnəm hal hazırda mövcuddur. Axirətdə isə tam şəkildə öz əksini tapacaq. İnsan öz əbədi yerində əməlləri, inancları və əxlaqı səviyyəsində sövq veriləcək. Lakin behişt və cəhənnəm üçün digər növlərdə təsvir olunub. Məsələn: dünyada müşahidə ilə, insanın bərzəxdəki ...
 • Ananın razılığı olmadan, qeyri müsəlman qadınla evlənməyin hökmü nədir?
  3238 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/06/13
  İslam məktəbi insanların fəsada düşmələrinin qarşısını almaq üçün və əxlaqi fəsadlardan yaranan problemlərin aşkar olmasından fərd və cəmiyyəti qorumaq üçün, həmçinin ailə ocağını möhkəmləndirmək üçün və... evlənməyə çox tövsiyə edibdir. Həyatı və gələcəyi üçün qərar verə bilən inkişaf həddinə yetişən bir cavanın işinə İslam ...
 • Ələm və fələləm- in mənası nədir?
  5137 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Əl- eləm və fələləm fiqh terminidir ki, müctəhidliyin şərtləri bəhsində işlənir. Və "alim və başqasından daha elmli" deməkdir. Bildiyimiz kimi müctəhidin şəraitlərindən biri də onun ələm olmasıdır; yəni başqa alimlərdən daha elmli olmalıdır. (Bu cür müctəhiddən təqlid olunması lazımdır). Əgər bu müctəhidin müəyyən bir məsələdə fətvası olan müctəhiddən təqlid ...
 • Вилајәти фәгиһин васитә илә сечилмәси гајдасында дөвр ирады гаршыја чыхыр. Буну неҹә һәлл етмәк олар?
  4040 Nizamlar (Qurluşlar) 2010/02/06
  Һазырда Иран Ислам Республикасында вилајәти фәгиһи сечән мүтәхәссисләр (хубраган) мәҹлисини мүһафизләр шурасы тәсдиг едир. Инди бела бир шүбһә јараныр ки “әҝәр мүһафизләр шурасыны рәһбәр тәсдиг едирсә, мүһафизләр шурасынын үзвүләри вилајәти-фәгиһи сечән мүтәхәссисләри тәсдиг едирсә, вә онлар да рәһбәрлији сечирсә, бу мәсәлә гејри-мүмүкүн олан ...
 • Amerika fabriklərində hazırlanan üzüm mürəbbalarından yemək halaldır?
  2679 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/11/12
  Üzüm mürəbbasından istifadə etmək barədə istər Amerka fabriklərində hazırlanmış olsun olsun istər qeyri İslami ölkələrdə, sizin sualınızın araşdırmasında, əziz mərcəyi təqlidlərin dəftərlərindən aşağıdakı cavablar alınmışdır: Həzrəti ayətullah- ul- üzma Xameyi (Allah izzətin artırsın)Əgər məstedici olmasa və yəqininiz də olmasa ki qeyri əhli kitab kafirin bədəni rütubət halında onunla ...
 • Niyə görə zəkat ona vacib olmamasına baxmayaraq Həzrət Əli (ə) namaz halında zəkat verdi?
  4913 Qədim kəlam 2011/09/04
  Həzrət Əli (ə) heç vaxt fağır və yoxsul olmamışdır, əksinə həmişə zəhmət çəkib çoxlu mal-dövlət ələ gətirər və hamısını bir yerdə Allah yolunda xərcləyər, ianə verərdi. Beləlilkə özü üçün bir şey qalmazdı. Bu ayədə o Həzrətin zəkat verdiyi yerlərdən birinə işarə edilir. Bundan əlavə, Quranda bir çox yerlərdə müstəhəb sədəqələrə ...
 • “Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
  3142 Təfsir 2012/07/22
  Bu şərif ayədə gələn الْمُقْتَسِمِينَ “əl-müqtəsimin” kəlməsi “ayrılıq salanlar və bölənlər” mənasınadır. Bu ayənin şəni-nüzulu (kimlərin barəsində nazil olması) ilə əlaqədar təfsirlərdə bir neçə ehtimal verilmişdir: 1. Kafir başçılar; belə ki, onlar həcc mövsümündə öz qüvvələrini Məkkənin yollarında və girişlərində bölüşdürürdülər ki, müsafirlərə desinlər: ...
 • İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)bəzilərinin adlarını müsəlman olduqdan sonra dəyişibmi?
  2346 رفتار با پیروان 2014/05/18
  İslam Peyğəmbərinin adəti belə olmayıb ki, hər bir müsəlman olanın adını dəyişsin. Əlbəttə, çoxları olub ki, adlarında olan bəzi mənfi cəhətlərə görə müsəlman olduqdan sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) onların adlarını dəyişib. Bu məqamda adları dyişmiş bəzi müsəlmanların adlarını qeyd edirik: 1.Zeydul-xeyl adı Zeydul-xeyrə dəyişib; ...
 • İslam və Məsihiyyət yolunda olan dialoqlarda hansı problemlər var?
  3291 Təzə kəlam 2011/07/02
  Esta pregunta no tiene una respuesta breve. Pincha en respuesta detallada. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  105926 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  80769 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  58562 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  41284 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  31355 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  23973 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22471 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  22242 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  20785 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  20390 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...