Ətraflı axtarış
Baxanların
6270
İnternetə qoyma tarixi: 2011/05/17
Sualın xülasəsi
İmam ilə xəlifənin fərqi nədir?
Sual
İmam ilə xəlifənin fərqi nədir?
Qısa cavab

Bəzi sünnü alimlərinin, o cümlədən İbni Xəldunun nəzərinə əsasən, imam ilə xəlifənin arasında heç bir fərq yoxdur və onların hər ikisi bir mənaya – “din və dünya siyasətinin qorunmasında şəriət sahibinin tərəfindən naib olmaq” mənasına gəlmişdir. Amma qısa şəkildə demək lazımdır ki, Quran və rəvayətlərdən əldə olunduğu kimi, imamət məqamı çox böyük və yüksək məqamdır, hətta nübüvvət və risalət məqamından da yüksəkdir. Mənasından aydın olduğu kimi, imam o şəxsə deyilir ki, bütün dünya və dini işlərdə insanlara rəhbərliyi öhdəsinə almış olsun.

Amma “xəlifə” isə bir şəxsin canişini və onun yerində oturan şəxs mənasınadır. Aydındır ki, xəlifədə imamın şərtləri yoxdur. Şiə nəzərindən bu iki məqamın (imamət və xilafətin) bir yerdə (bir nəfərdə) cəm olması mümkündür. Necə ki, həzrət Əli (əleyhis-salam) və şiələrin sair məsum imamları həm imam ünvanına, imamın xüsusiyyətlərinə və şərtlərinə malik idilər, həm də Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in canişini və onun xəlifəsi idilər. Amma bəzən bir şəxs imam olur, amma xəlifə deyildir. Misal üçün, həzrət İbrahim (əleyhis-salam)-ı qeyd etmək olar. Allah-taala o həzrəti ağır imtahanlarla sınaqdan çıxardıqdan sonra onu imamət məqamına çatdırdı, lakin o, sözün xüsusi mənasında peyğəmbərin canişini və xəlifəsi deyildi.

Bəzən bir şəxs xəlifə olur, amma imam deyildir. Misal üçün, Peyğəmbərin (Mədinədə olmadığı zaman) onun yerində oturan xəlifələri qeyd etmək olar. O həzrət Mədinədə olmayanda İbni Məktum kimi şəxsləri öz yerinə təyin edirdi. Buna əsasən, imam ilə xəlifə arasında “ümum xüsus min vəch” vardır (yəni hər imam xəlifədir, amma hər xəlifənin imam olması qəti deyildir).  

Ətreaflı cavab

Aydın olduğu kimi, “Peyğəmbərin canişini” ünvanında olan imam ilə xəlifənin arasındakı fərqdən sual olunur. Bu məsələ irfani cəhətdən yox, etiqad və kəlam nəzərindən araşdırılmalıdır. Amma irfani cəhətdən ixtisarla demək olar ki, irfani yönə malik olan xilafət elə bir şeydir ki, zahir olub davam etməsində istixlafın (xəlifə təyin etməyin) güzgüsü sayılır və xəlifə o kəsə deyilir ki, öz vəzifəsinin əvvəlində və axırında müstəxləfun ənhun (xəlifəsi olduğu şəxsin) güzgüsü, əksetdiricisi olsun, heç vaxt o qiblədən kənara çıxmasın. Şəksiz, “xəlifə – özündən qeyrisinin tərəfindən canişin olan” mənasınadır. Deməli, hər bir xəlifə xilafəti müstəxləfun ənhun tərəfindən öhdəsinə alır və gərək özündə müstəxləfun ənhun əxlaqını icad edərək ilahi hökmləri icra etsin. İlahi xilafət vücudi kamal və təşkiki məqulədir (bir-biri ilə fərqli və müxtəlif dərəcələrə malik olan kateqoriyadır), onun yüksək mərhələləri başqa peyğəmbərlər olmaqla kamil insandadır, aşağı mərhələləri isə görkəmli şəxsiyyətlər olan insanlarda mövcuddur.[1]

Buna əsasən, xilafət və canişinlik kəlməsinin daxilində bu məna gizlənmişdir: xilafət müstəxləfun ənhun xəlifədə zahir olmasıdır və xəlifə o kəsə deyilir ki, onun mənliyi və vücudu müstəxləfun ənhə bağlıdır, ondan ayrılıqda heç bir məna və həqiqət onun üçün təsəvvür oluna bilməz.

Məsələnin kəlam cəhətindən araşdırılması

Lüğətdə “imam” rəhbər, “imamət” isə rəhbərlik etmək mənasınadır. Amma kəlam alimləri bu elmin (teologiyanın) terminində imamət üçün müxtəlif təriflər zikr etmiş, əksər hallarda onu “dini və dünyəvi işlərlə əlaqədar cəmiyyətə ümumi rəhbərlik və rəyasət” mənasına götürmüşlər. Buna əsasən, imam elə bir rəhbər mənasınadır ki, onun danışığı və rəftarı başqaları üçün örnək olsun, cəmiyyətin rəhbərlik məsuliyyətini öhdəsinə alsın – istər onun rəhbərliyi Peyğəmbərin tərəfindən canişinlik ünvanı daşısın, istərsə də ümumiyyətlə zatən bu məqama malik olsun.

Quranda “imam” kəlməsi çox geniş bir mənada işlədilmişdir. Belə ki, peyğəmbərlərdən bir çoxuna şamil olur. İbni Mənzurun dediyinə görə, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in özü də imamul-əimmədir – imamların imamıdır.[2] Çünki o ən yüksək rəhbərlik məqamına malikdir, onun rəhbərliyi xüsusi əsalətə (ilkinliyə) malikdir və heç kəsin canişini deyildir. Halbuki xilafət məsələsində rəhbərlik mövzusu özünə daha başqa bir forma alır: rəhbərlik “Peyğəmbərin canişinliyi” ünvanı ilə baş verir. Bu cəhətdən alimlərin bəzisi imamətin tərifində “xilafətun ənir-Rəsul” (Peyğəmbərin tərəfindən xəlifə olmaq) ifadəsini işləmişlər.

“Xəlifə” lüğətdə “bir şəxsin yerində oturmaq və onun canişini olmaq” mənasına gəlmişdir. Həqiqətdə ondan “naiblik” (əvəzedicilik) mənası əldə olunur. Buna əsasən, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih), özünün xəlifələri və canişinləri ilə əlaqədar nəql olunan hədisdə buyurmuşdur: “Məndən sonra imamlar on iki nəfərdir ki, onların birincisi Əli ibni Əbi Talib, axırıncısı isə Məhdidir (Qaimdir). Bunlar mənim xəlifələrim, vəsilərim və övliyalarım, məndən sonra ümmətimə Allahın höccətləridir.”[3]

O həzrət məsum imamları xüsusi şəkildə “özünün canişinləri” kimi təqdim etmişdir.

Amma Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) “Pərvərdigara, mənim xəlifələrimə rəhmət et!” buyurduğu zaman soruşdular ki, “sizin xəlifələriniz kimdir?” Həzrət buyurdu: “O kəslərdir ki, məndən sonra gələrək hədisimi və sünnətimi rəvayət edərlər.”[4] Bu hədisdə isə həzrətin canişinləri ümumi şəkildə təqdim olunmuşdur. Belə ki, Peyğəmbərin sünnətini və hədislərini rəvayət edənlər qeyb dövrünün fəqihləridir. Buna görə də (bu dövrdə) Peyğəmbərin xəlifəsi o kəsə deyilir ki, o həzrətin olmadığı bir dövrdə onun işlərini və vəzifələrini yerinə yetirsin, şəriət gətirmək məsələsi istisna olmaqla onun bütün vəzifələrini öhdəsinə alsın.

Sünnü alimlərinin əksəriyyəti xilafətlə imaməti sinonim hesab etmiş və demişlər ki, xilafət və imamət bir məna daşıyır. Bu iki kəlmədən biri hər şeyə aid edilə bilsə, digəri də həmin mənaya olacaqdır. Misal üçün, İbni Xəldun demişdir: “Xilafət din və dünyəvi siyasət işlərində şəriət sahibinə naib (əvəzedici) olmaq deməkdir. Həmin cəhətdən bu məqama “xilafət” və “imamət”, bu vəzifəni öhdəsinə alanlara isə “xəlifə” və “imam” deyilir.”[5]

Bu iki kəlmə (imamət və xilafət) sinonim olaraq iki kəlmə şəkilində işlədilsə də, belə nəzərə çarpır ki, müxtəlif mənalara malikdirlər. Çünki imamət mənasının gerçəkləşməsində rəhbərlik şərtdir. İmam gərək öz dediklərinə əməl etsin, həm danışıqda, həm də əməl və rəftarda camaata rəhbərlik etsin. Lakin xilafət kəlməsinin lüğət mənasının gerçəkləşməsində bu məsələ kifayətdir ki, bir şəxs xəlifə ünvanı ilə Peyğəmbərin canişini kimi təyin olunsun və onun olmadığı bir dövrdə o həzrətin işlərini yerinə yetirsin. Hətta xəlifə öz sözlərinə uyğun əməl etməsə də, yenə də lüğət baxımından ona xəlifə adı vermək olar.

Buna əsasən, imamət və xilafət sinonim deyildir, bu iki mənanın bir şəxsdə cəm olması da mümkündür. Misal üçün, əgər Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) Əli (əleyhis-salam) kimi dini göstərişlərə əməl edən, əməl cəhətindən insanların rəhbəri olan görkəmli bir şəxsi öz canişini və xəlifəsi təyin etsə, cəmiyyətin ictimai-siyasi işlərini ona həvalə etsə, din və şəriət qanunlarının qorunub saxlanmasını onun öhdəsinə qoysa, belə bir şəxs həqiqətdə həm imam, həm də ilahi hökmləri icra, dini proqramları və qayda-qanunları tətbiq etmək məqamında xəlifə sayılır.

Bəzən Həzrəti İbrahim (əleyhis-salam) kimi bir şəxsin imam olduğu halda xəlifə olmaması mümkündür. Məqsəd budur ki, həzrət İbrahim xüsusi mənada “Peyğəmbərin canişini və xəlifəsi” deyildi, yəni eyni zamanda həm imam, həm də xəlifə deyildi. Amma şübhəsiz, “Allahın xəlifəsi” ünvanını daşıyırdı. Çünki bütün peyğəmbərlər Allahın yer üzündəki canişinləri və xəlifələridir.

Bəzən də bir işə “xilafət” aid edilə bilsə də, “imamət” demək düzgün deyildir. Yəni mümkündür, bir şəxs xəlifə və canişin olsun, amma imam olmasın. Misal üçün, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) bir şəxsi özünün xəlifəsi və canişini qərar verərək onun olmadığı dövrdə müəyyən işləri yerinə yetirməyi ona həvalə etsə, lüğət cəhətindən belə bir şəxs Peyğəmbərin xəlifəsi adlandıra bilər, amma bütün işlərdə cəmiyyətin rəhbəri və “mütləq imam” sayıla bilməz.

Həmçinin əgər cəmiyyət üzvləri öz aralarından müəyyən bir şəxsi seçərək Peyğəmbərin işlərindən hər birini ona həvalə etsələr, öz əqidələrinə əsasən onu xəlifə adlandıra bilərlər. Lüğət cəhətindən də bu işin eybi yoxdur, amma onun barəsində həqiqi və gerçək rəhbər və mütləq imam ifadəsi işlənə bilməz.

Quran nəzərindən imamətin çox yüksək dəyəri və məqamı vardır. Quran onu insan təkamülünün son mərhələsi hesab edir. Belə ki, yalnız müstəsna insanlar belə bir məqama çata bilərlər. Belə ki, buyurur: “Yada sal o zamanı ki, Allah İbrahimi müxtəlif vasitələrlə imtahana çəkdi və İbrahim bu imtahanları layiqincə yerinə yetirdikdə Allah buyurdu: “Mən səni insanların imamı və rəhbəri qərar verdim.”[6]

Qəti şəkildə demək lazımdır ki, həzrət İbrahim (əleyhis-salam)-a verilən imamət məqamı ən yüksək və ən uca bir məqam idi ki, bu qədər imtahanları layiqincə verdikdən sonra Allah tərəfindən belə bir məqama layiq görülmüşdü. Buna əsasən, imamət məqamı nübüvvətdən də yüksəkdədir. Əlbəttə, imamət məqamı müəyyən hallarda, o cümlədən ulul-əzm peyğəmbərlərdə olduğu kimi nübüvvətlə bir yerə yığıla bilər.

Əhli-sünnətin əksinə olaraq şiələr inanırlar ki, Peyğəmbərin canişinliyindən ibarət olan imamət eynilə nübüvvət kimidir, seçki yolu ilə yox Allah tərəfindən təyin olunan bir məqamdır. Buna görə də imam vəhy məsələsi istisna olmaqla bütün işlərdə Peyğəmbərlə eyni səviyyədədir. Amma əhli-sünnətə gəldikdə isə, onlar Peyğəmbərin canişinini Allah tərəfindən təyin olunan bir məqam yox, ictimai bir nemət və məqam hesab edirlər. Belə ki, camaat tərəfindən xəlifəyə verilir və xəlifə seçki yolu ilə bu məqama nail olur.

Şiə nəzərindən belə bir məqam – imamət o zaman qanuni olur ki, Allah tərəfindən təyin edilmiş olsun. Adətən belə bir məqama malik olan şəxs də özünün bütün işlərində, eləcə də ilahi hökmlərin və şəriət məsələlərinin bəyanında məsum (günahdan, xətadan və unutqanlıqdan uzaq) olmalıdır.

Beləliklə əhli-sünnətlə şiələrin imamət məsələsindəki ixtilafı üç əsas məsələdə zahir olur:

1. İmamət ilahi məqamdır;

2. İmamın elmi Allah tərəfindən verilir və hər növ xətadan uzaqdır;

3. İmam məsum olmalıdır.

Əlbəttə, məsum olmaq imamət məqamında olmağı gərəkli etmir. Çünki şiənin etiqadına əsasən, həzrət Zəhra (əleyha salam) da məsum idi, amma ona imamət məqamı verilməmişdi. Eləcə də Həzrət Məryəm ismət məqamına malik idi.

Bəziləri belə bəhslərə irad tutaraq deyirlər ki, Peyğəmbərin canişinliyi və xilafət məsələsi tarixi bir məsələ olmuşdur və keçmişə aiddir, hal-hazırda bu bəhslərin nə kimi faydası vardır?!

Şiə nəzərindən imamətə etiqadın çoxlu müsbət nəticələri vardır ki, təkcə xilafətə etiqadla əldə olunmur. O cümlədən:

Əvvəla: İmamət üsuli-dinin bir hissəsi və nübuvvətin davamıdır. Çünki şiələr imaməti hidayət və təbliğlə əlaqədar Peyğəmbərin məsuliyyətlərinin davamı hesab edirlər. Buna əsasən, din dünyanın axırına qədər daim canlı qalacaqdır.

İkincisi: Zəruri bəhslərdən biri olan “hökumət quruluşu” barəsində bəhs də bu məsələnin təfərrüatındandır. Quran və hədisdə islam hakimi və rəhbərlə əlaqədar yüzlərlə hökm və fərman vardır. İmamət məqamının Allah tərəfindən təyin edildiyini qəbul etdiyimiz təqdirdə bu hökmlərin icrası elə şəxslərə həvalə edilməlidir ki, ümmətə rəhbərlik məsuliyyəti Allah tərəfindən onlara verilmiş olsun.

Üçüncüsü: Üsuli-dinin bəyan olunması, ilahi maarifin təqdimi, fürui-din hökmlərinin bəyanı və insanların hidayət olunması[7] və s. kəlami mövzunun səmərələrindən biridir ki, imam onu öhdəsinə alır.

Yuxarıdakı hədəflər yalnız elə seçilmiş şəxslərin sayəsində mümkündür ki, onların vücud tutumları geniş olsun və onun sayəsində ilahi dinin şərh olunmasının dəqiq proqramlarını öhdəsinə alsın. Bu da imamətə etiqad sayəsində mümkün ola bilər.[1] Cavadi Amuli, Əbdüllah, “Təsnim” təfsiri, 3-cü cild, səh. 56

[2] İbni Mənzur , “Lisanul-ərəb”, 14-cü cild, səh. 29, “üm” kəlməsi

[3] Şeyx Səduq, “Mən la yəhzuruhul-fəqih”, 4-cü cild, səh. 180

[4] Yenə orada, səh. 420

[5] İbni Xəldun, “Müqəddimə”, səh. 191

[6] “Bəqərə” surəsi, ayə: 124

[7] Şiənin əqidəsinə görə batini hidayət imamın xüsusiyyətlərindəndir və belə bir

üsusiyyət xəlifənin məfhumunda yoxdur.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Keçən illərdəki yaddan çıxmış (cinslərin) malların xumsunu necə hesablamaq olar?
  3075 Xumsun hesablanması və onun ödənmə qaydası
  Ümumi olaraq o şəxs ki, mükəlləf olduğu vaxtdan və ya bir neçə il öz malının xumsunu verməmişdir, əgər bilməsə nə qədər xums öhdəsində vardır, hakimi şər (camee şəriət) müctəhid və ya onun vəkili musalihə etməli və müctəhid onun xumsunu təqribi təyin edir; onu verməklə malını təmizləyir.
 • Haram yeməyi meyl etməyin hökmü nədir?
  3857 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əgər bir şəxs yemək yedikdən sonra, bilsə ki, yediyi yemək haram yeməkdir və ehtimal verməmişdir ki, haramdır bəlkə halal olmasının nişanələrini hiss etmişdir, misal üçün bir müsəlmandan almışdır ki, günah iş görməmişdir. Amma əgər yemək barəsində şəkk edibdirsə misal üçün müsəlman olmayan bir şəxsdən almışdır, belə bir halda təhqiq etməli ...
 • Müaviyə ibn Əbu Sufyanın qısa həyatı və zirəkliyi haqqında nə demək olar?
  5766 متعه
  Müaviyə ibn Əbu Süfyan elə bir şəxsiyyətdir ki,İslam dinin zühurundan iyirmi il sonra yəni, Məkkənin fəthindən sonra atası, anası və qardaşı ilə birlikdə İslamı qəbul etmiş və "müslimətül-fəth" və ya "Məkkənin fəthindən sonrakı müsalmanlar" dəstəsi adı ilə tanınmışlardandır. O, İslamı qəbul etməzdən əvvəl müşriklərin qoşunları sırasında qərar ...
 • Şiə rəhbərləri Allahın yerə nazil olmasını küfr bilirlərmi?
  3963 پروردگار. نامها و ویژگی ها
  Şiənin İmamlarından rəvayətlər var ki, Allahın yer üzünə nazil olma etiqadının batil olmasının məntiqi şəkildə açıqlayır və ona İmamların kafir olmalarına heç bir işarə etmir. Allahın yer üzünə nazil olmasına etiqad, nəticəsi Allahın cism olmasına gətirib çıxaran təhrif olmuş rəvayətdən səhv anlayışın nəticəsidir. Çiə və sünnü alimlərinin ...
 • Ayət namazının qəzasını qılmaq üçün qüsl etmək lazımdır?
  2893 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əksər mərcəi təqlidlər müstəhəbbi qüsllərdən birini, ay və günəş tutulduğu vaxtda ayət namazını bilə bilə qılmayan şəxsin qüslü bilirlər. Və bu o surətdədir ki, ay və günəş bütünlüklə tutulmuş olsun.[1] Amma bu arada bəzi mərcəi təqlidlər o cümlədən Ayətullah uzma Sistani, Onun ...
 • Tin surəsinin təfsirində (Furat təfsiri)belə bir hədis gəlmişdirki əncirdən tindən məqsəd Həsən zeytundan isə məqsəd Hüseyn əleyhissəlamdır. Bu barədə olan hədis mötəbərdirmi?
  4482 Təfsir
  Qurani kərim zahiri mənalarına malik olmaqdan əlavə, mümkündür çoxlu batini mənaları da olsun. Nümunə üçün Allahın tin surəsinin əvvəllərində and içdiyi tin və zeytunun zahiri mənası ola bilsin həmin incil və zeytun olsun ki, bütün camaatın diqqət mərkəzində olanlar olsun. Yəni İncil və Zeytun ...
 • Mən bir cavanam və çox istəyirdim bilim, həyatdan məqsəd nədr?
  3481 Hədis elmləri
  İslam təlim və göstərişlərində, son dərəcədə həyatdan məqsəd işarə olunmuşdur. Quran Kərim insan həyatından məqsəd Allaha bəndəlik və onun sayəsində dünya və axirətdə mənəvi kamal və səadətə yol olmasını bildirmişdir. Başqa cür desək insanın həyatı və yaranmasından məqsəd gözəl əməl sahibi olmaq müsabiqəsi kimi bildirmişdir. Rəvayətlərdə yaradılmışdan məqsədin bir çox ...
 • “Onlar yalana qulaq asanlar və haram yeyənlərdir.” – ayəsi rüşvətin haram olunmasına necə dəlalət edir?
  3393 Nizamlar hüquq və əhkam
   Buayə, islamdarüşvətinharamolmasınadəlalətedənayələrdənbiridir. Bubəyanlaki:
 • Mələklər həzrət Məhdi (əleyhis-salam)-ın köməkçiləridirsə, onda nə üçün qeybdə yaşayır və zühur etmir?
  3548 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi
  Bu sual ilə əlaqədar iki məsələyə diqqət yetirmək lazımdır: Birincisi budur ki, ilahi-qeybi yardım və köməklərin müxtəlif şərtləri vardır və bu şərtlər həyata keçməyincə baş verməsi mümkün deyildir. Misal üçün, “Bədr” müharibəsində müsəlmanlar lazımi şərtlərə malik idilər və Quranın buyurduğuna əsasən məlaikələr onlara kömək edirdilər. Halbuki, “Ühüd” müharibəsində onlara ...
 • Беһишт вә ҹәһәннәмдә дә өлүм вармы?
  3374 Qədim kəlam
  Гуран ајәләри, рәвајәтләр вә әгли дәлилләрин һамысы јекдилликлә она дәлаләт едир ки, инсан Беһиштә вә ја ҹәһәннәмә ҝетдикдән сонра бир даһа өлүм ҝөрмәјәҹәк. Гурани-Кәрим бир тәрәфдән Гијамәти Әбәди ҝүн адландырыр, диҝәр тәрәфдән исә Беһишт әһлини һәмишәлик галанлар кими вәсф едир. Рәвајәтләрдә ҝәлиб ки, беһиштликләрә вә ҹәһәннәмликләрә хитаб ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  114093 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  86974 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  65925 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  49528 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  38703 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  36233 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  25073 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  24379 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  24063 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  22115 Qədim kəlam
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...