Ətraflı axtarış
Baxanların
3403
İnternetə qoyma tarixi: 2010/11/10
Sualın xülasəsi
İmam Məhdi (əc) günah və səhvə yol vermir?
Sual
İmam Məhdi (əc) günah və səhvə yol vermir?
Qısa cavab

Bu şübhənin mənşəyi üç yerdən qaynaqlana bilər: Birincisi, imamlar arasında fərq qoymaq; ikinci, o həzrətin imaməti uşaqlıq dövründən başlaması; üçüncüsü isə o həzrətin uzun ömürlü olmasıdır. Əgər birinci bənd bu suala səbəb olmuşdur lazımdır deyək: Şiə nəzərində bütün on iki imam vahid nurdurlar və onların arasında heç bir fərq yoxdur, onlar hamısı pak sülbdən və bətndən olmuş və uşaqlıqdan ömürlərinin sonuna qədər pak və hər bir səhv və günahdan amanda qalmışdır. Əgər sualın mənşəyi ikinci bənddirsə buna da diqqət yetirmək lazımdır ki, onun yaşının az olması başqa az yaşlılar kimi deyil və uşaqlıq dövründən Allahın amanında hifz olmuşdurlar və o dövürdən həddi buluğ zamanına kimi də hər bir səhv, üsyan və bir şeyi unudmaqdan amanda qalmışdırlar. Cismi isə qocalıq və yaşlandığına görə, fikri və ruhu isə ömrünün uzun olmasına görə heç bir ziyan görmür ki, qocalığın təsirindənsəhv və bir şeyi unudaraq anlaşılmazlığa yol versinlər.

Bunun üçün də, günah və hafizəsizliyi o həzrətə nisbət vermək səhv bir fikirdir. Bu mövzuda da belə bir işin baş verməsi tarixdə də görünmımişdir!

Bəs imamları sair insanlarla müqayisə edib onlarla bir mərhələdə bilmək düzgün deyil.

Ətreaflı cavab

Başqa məzhəb və dinlərin əksinə olaraq, şiə peyğəmbərlərin ömürlərinin bütün mərhələlərini uşaqlıqdan başlayaraq dünyadan köçənə kimi məsum olduqlarına və imamların da onlar kimi olduğuna inamlı və etiqadı vardır.

İsmətdən məqsəd, Allah tərəfindən olan bir məkəldir ki, möhkəm iradə və elmi qeybdən qaynaqlanır və məsumun günahdan, səhvdən amanda qalmasına və vəhyi Allah tərəfindən alıb təbliğ etməsində hər bir səhvdən amanda qalır, peyğəmbərlər (ə) kimi birbaşa və yaxud imamlar (ə) kimi bir başa olmayaraq bundan bəhrələnmişlər ki, Allah tərəfindən olan və ya heç bir şey əlavə olmadan insanlara çatsın və onların arasında icra olsun, beləliklə insanlar da insanlıq məqamının ən uca pilləsinə yüksələ bilsin.

İstəmədən məqsəd olan bu hədəf o vaxt bərpa olar ki, insan onu bütün ömür boyu icra etsin, əks halda Peyğəmbər və imamın hidayət və vilayətinə naqislik gətirmişdir və belə halda qəlblərdən silinmiş və yaxud doğru tözih və təfsir edilməyib hidayətdə də təsiri yoxdur.

İmam Məhdinin (əc) imaməti bir neçə yolla sabit olmuşdur və bu qanundan istisna olur, çünki onun imaməti, ömrünün bütün mərhələsində, uşaqlıqdan ömrünün sonuna kimi ismətlə bir olmuş və onun əməl və fikrində səhv etmək nəzəriyyəsinə yer qalmır.

Həzrət Məhdi (əc)- ın məqamını, ismətini xüsusiylə də elmini dərk etmək çətin bir işdir. Bunun üçündə öz acizliyimizi qəbul etməli və o həzrəti digər şəxslərlə müqayisə etməkdən əl göterməliyik, İmam Əli (ə) buyurur: həqiqətən bizim vilayətimiz çətindir (bəs) onu daşıya bilməz yalnız o mömin ki, Allah onun qəlbini qeybətə görə imtahana çəkmişdir və bizim vilayətimizi qəbul etməz yalnız o siinələr ki, o əmanətdar və ağıl mənbəyidir."[1] O həzrət buyurdu: Bu ümmətdən heç birini peyğəmbər (s) ailəsiylə müqayisə etmək olmaz: Çünki onlar peyğəmbər əhli beytinin hidayətindən bəhrələnmişdirlər, başqalarıyla bərabər deyildirlər: Çünki onlar dinin əsası və imanın sütunlarındandırlar, və sair.[2]

İmam Rza (ə) uzun bir hədisdə bu mövzuda buyurur: İmamətin qüdrəti çox, şəni uca, məqamı ali, yeri yüksək və dərinliyini isə insanların fikri onu dərk etməz, və ya öz nəzərləriylə o həqiqəti tapıb imamı təyin etməyə qadir deyildir. Elə güman edirsiniz ki, imam peyğəmbər ailəsindən kənardır?!

Burada fikirlər qarışır düşüncəsiz alim və şairlər sükut edib ədiblər çarəsiz qalırlar ki, imamın fəzilətlərindən birini vəsf etmək üçün çarəsiz qalmışlar."[3]

Dediyimiz səhv və haqqı inkar etmək uşaqlıqda ola bilər ki, insanın hələ elmi və iradəsi yoxdur və ya cahillik və zəiflikdən (imanın zəifliyindən) bu yola düşə bilər, və yaxud nəfsin istəyi və heyvani istəklərdir ki, ahıl (orta yaşlarda) insanın ağıl və iradəsinə və beləliklə ruhun və cismin zəiflədiyi qocalıq vaxtında insana qələbə çalır. Amma imam Allah tərəfindən üç tərəfdən kömək olur ki, ümmətin rəhbərliyi və imaməti öz yerini tutub, bunun üçündə Allahın elmi qeybin və iradəsi uşaqlıqdan onu əhatə edir. Beləliklə imam Məhdi (əc)- ın imaməti uşaqlıq dövründən (beş yaşından) başlayıb və bunu özündə sabit edir ki, heç bir çatışmamazlıq, onun uşaqlıq və yaxud buluğ həddinə çatdıqdan sonra onda olmamışdır.[4] Buluğ dövründən orta yaşlara qədər də Allah Taalanın öz nəzəri sayəsində yaradılış və məada elmi yəqin tapmış və yüksək iradəyə sahib olmuşdur. Bəs öz istəyi ilə heç bir səhv və küfrə bilərəkdən və yaxud bilməməzlik üzündən yol verməz. Onun ömrün min ildən artıq keçməsi onun ağıl, iman və cisminin zəifləməsinə səbəb ola bilməz; çünki, qeyd etdiyimiz kimi ki, dedik o həzrəti digər insanlarla müqayisə etmək olmaz bundan əlavə, bir çox rəvayətlər bunu bizə çatdırır ki, o həzrət zühur etdiyi zaman (baxmayaraq ki, yüz illər bundan sonra olsun) 40 yaşında və bir cavan sürətində olacaqdır.[5]

Qeybəti kübra (böyük qeybət) dövründə də o həzrətdən səhvin baş verməsini sabit edən dəlilimiz yoxdur ki, onu açıqlayıb cavab verək, beləliklə yuxarıdakı mətləblərin gələcəkdə də baş verməsi ehtimalı gözlənilmir.

İmam Rza (ə)- dan olan "اللهم ادفع عن ولیک... " duada oxuyuruq: "həqiqətən o, (imam Zaman (əc) ) sənin bəndəndir və sən onu özün üçün seçib öz qeyb aləmindən xəbər vermək üçün ayırdın və onu günahlardan hifz (qoruyub) edib naqislikdən amanda saxladın və bütün pisliklərdən qorudun. İlahi!

Biz qiyamət günü onun üçün şəhadət veririk ki, o heç bir günah etməmiş və hüç vaxt harama düşməyib və heç bir zaman itaət və hörmətini zay etməyib və ya dəyişməmişdir. Sənin şəriətini dəyişməyib,, həqiqətən o (sənin qüdrətinlə) hidayət olmuş, təmiz, pərhizkar və hər eybdən uzaq olan sənin razılığınla kamal tapan və təmiz hidayətçidir.[6]

Tovhid və Allahın peyğəmbərinə (s) şəhadət verdikdən sonra bütün imamların imamətinə belə şəhadət veririk: "Şəhadət veririk ki, siz məsum, əziz, Allaha yaxın, pəhrizkar, sadiq, seçilmiş, Allahın itaətçisi, onun hökmünün icraçısı və onun kəramətini doğruldan hidayətçi rəhbər və imamlarsınız. Allah sizi öz elmi üçün seçdi və sizi qeyb elmindən xəbərdar olmağınıza razı oldu; öz qüdrətiylə sizləri seçib varlığın sirlərini sizə açaraq öz hidayətçi sayəsində sizləsi əziz etdi. Və razı oldu ki, siz onun yer üzündəki nümayəndələri olasınız. Allah sizi naqislikdən qoruyub fəsadlardan amanda saxladı, pisliklərdən üoruyub, eyibləri siz əhli beytdən uzaqlaşdırdı və xüsusi bir paklıqla sizi təmiz və pak etdi.[7]

İlahi! Yalnız sənsən ki, qəm və qüssəni uzaqlaşdırırsan, əgər çətinlikdə olduğumuz zaman qaçırsaq nicat verir və çətinlikdə onlara kömək olursan. Bəs bu çətinliyi də öz vəlindən uzaqlaşdırıb onu yer üzündə xəlifə təyin et, bizləri isə peyğəmbərin və əhli beytin düşmənlərindən qərar vermə, biz bu işdən sənə pənah aparırıq, bəs bizə nicat ver. İlahi! Məhəmməd (s) və onun övladllarına salamımı göndər və bizləri sənin dərgahına həqiqi üz çevirənlərdən hesab et. Amin ya rəbbəl aləmin.

Mənbələr:

1.Hərani, hərre ibn Əli, tərcümə əhməd Həbəşi, Tuhəful- uqul.

2. Seyyid Rəzi, Tərcümə Məhəmməd Dəşti, Nəhcül- bəlağə.

3. Safi Lütfüllah, Müntəxəb- əl- əsər.

4. Qumi, Şeyx Abbas, Məfatihul- əl- cinan.

5. Kiya Şimşəki, Bülfəzl, Vilayət dər irfan.

6. Muxtari Mazandarani. Məhəmməd Hüseyn, imamət və rəhbəri.[1] - Nəhcül- bəlağə, tərcümə, Məhəmməd Dəşti, səh 373, xütbə 189, Bənd 4, ba kəmi təsərrof.

[2] - Nəhcül- bəlağə, tərcümə, Məhəmməd Dəşti, səh 45, xütbə 2

[3] - Üsuli Kafi, cild 1, bab nader came fi fəzli əl imam və sifatih və Tuhəful- uqul, soxənane imam Rza (ə)

[4] - Bax: Sual 285- 1068

[5] - Safi Lütfüllah, Müntəxəb- əl- əsər, səh 351- 352

[6] - Qumi Şeyx Abbas, Məfatihul- əl- cinan, dua bəraye imame Zəman (ə.c)

[7] - Qumi, Şeyx Abbas, axəre Məfatihul- əl- cinan, dua dər qeybəte imame Zəman (ə.c)

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Nə üçün zairlər, xüsusilə iranlı zairlər “Bəqi” qəbiristanlığının yanında ağlayırlar?
  5068 Təzə kəlam
  Bu sualın cavabı ağlamağın mahiyyətinin və harada istifadə olunmasının tanınmasına bağlıdır. Ağlamağın bir zahiri, bir də batini vardır. Onun batini insanın ülvi (emosional) duyğularından və ruhi təsirlənmələrindən qaynaqlanır. Belə ki, onun insanda hasil olması ilə eyni zamanda beyində müəyyən fəaliyyətlər baş verir və gözdən yaş ...
 • Təthir ayəsi Quranın hansı surəsindədir?
  5541 Təfsir
  Məruf təthir ayəsi, Əhzab surəsinin 33- cü ayəsidir. Bu ayədə Allah- Taala öz iradəsiylə əhli- beyt adlı bir dəstəni hər tərəfli pak olmasını açıqlamışdır. Bu ayə bir çox ayələrdən biridir ki, bir sıra rəvayətlər- yetmiş rəvayətdən çox- onun nazil olması məqamında sünnü və şiələrdən bizə ...
 • Allahı həm sevmək, həm də Ondan qorxmaq necə mümkün ola bilər?
  5940 Əməli əxlaq
  Allaha məhəbbətlə əlaqədar qorxu və ümid çox da təəccüblü deyildir. Çünki bu məsələ müəyyən mənada bizim həyatımızın hər bir sahəsində də nəzərə çarpır. Lakin bu o qədər şiddətli aşkardır ki, ondan qafilik. Ən sadə məsələ olan yol getməyimiz də qorxu, ümid və məhəbbət əsasındadır. Çünki müəyyən bir şeyə ümidimiz olmayınca ...
 • Məsumların kəlmələrinin və işlərinin höcciyyət ölçüsü nə qədərdir?
  3421 ولایت، برترین عبادت
  İslamın mötəbər dəlillərindən biri, Peyğəmbərin (s) və digər Məsumların (ə) sünnətidir ki, Quran ayələri kimi Müsəlmanlar üçün höccətdir, üç şəkildə bizim əlimizdədir. Məsumun sözü, işi və təsdiqi. Məsumların hədislərdə və rəvayətlərdə gəlmiş sözləri "Məsumun qovlu (sözü)" onların etdikləri fellər və işlər "Məsumun feli" onların başqalarının işini yaxud ...
 • "وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أَسیراً" ayəsi hansı zamanda nazil olubdur?
  4155 Təfsir
  Şiə və əhli sünnət, tarixçilərinin, hədisçilərinin və təfsirçilərinin əksəriyyətinin etiqadı budur ki, insan surəsinin ayələrindən bir sırası o cümlədən;«وَ یطْعِمُونَ الطَّعامَ...»Ayəsi Allahın Rəsulunun (s) itrəti yəni İmam Əli (ə), Fatimə, Həsən və Hüseyn (ə) şənində nazil olubdur. Onun nazil olma zamanı zihəccə ayında ...
 • Төвбә сурәсинин ики сон ајәсинин сәнәд вә әһвалаты нәдир?
  3658 Təfsir
  Үмуми олараг суалда гејд олунан “сәнәд”дән мәгсәдин нә олдуғу там ајдын дејил вә заһири белә олан суалларын мүәјјән ҹавабы јохдур. Амма, ола биләр бу сөздән мәгсәд, ајәнин назил олма сәбәби вә ја тәфсири олсун. Јахуд, Гуранын охунушларында олан бәзи ихтилафлара ҝөрә мәсум Имамлардан ...
 • Һәзәрәт Мәһдинин (әҹ) зүһур әламәтләри нәдир?
  3879 Təzə kəlam
  Имам Заманын (әҹ) зүһуруну әламәтләри һаггында бәһс бир аз гатышыгдыр. Она ҝөрә дә мәһдәвијјәт мөвзусунда олан бүтүн рәвајәтләри арашдырмаг лазым ҝәлир. Үмуми шәкилдә рәвајәтләри арашдырмагла белә нәтиҹәјә ҝәлмәк олар ки, зүһурун әләмәтләри бир ҹәһәтдән ики дәстәјә бөлүнүр:
 • Oveys Qərəninin duasını mənim oxumağım üçün, mənə göndərə bilərsinizmi?
  3162 روش شناسی
  Bu dua, Əmirəl- möminin Əli bin Əbitalib (ə)- ın Oveys Qərəniyə öyrətdiyi bir duadır: «وَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَیْدٍ عَنْ أُوَیْسٍ الْقَرَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (ع) قَالَ‏ مَنْ دَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَ قَضَى جَمِیعَ حَوَائِجِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ...
 • Mələklərin varlığının səbəbi nədir və onların vasitə olmasına nə ehtiyac vardır?
  5691 فرشتگان
  Məlaikələr Allahın məxluqlarından olan bir növ varlıq, Allah ilə şəhadət aləmi arasında vasitədirlər. Allah onları təkvin və təşri aləminin işlərini idarə etmək üçün təyin etmişdir. Qurani-kərimdə məlaikələr üçün çoxlu işlər sadalanmışdır: vəhyin nazil edilməsində, Allahın sözünün Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə çatdırılmasında, aləmin işlərinin tədbir ...
 • Osmanlı və Hindistanda olan İslam nəzəriyyəsində olan fərq nədir?
  4000 Fiqh tarixi
  Hind və Osmanlı hakimiyyətində olan İslamı müqayisə etmək üçün bu iki ölkədə olan məzhəblər ki, hakim olmuşdurlar, Məlumat əldə edilsin. Osmanlı hakimiyyətində olan fiqhi məzhəb (7- ci əsrdə kimi) hənəfi məzhəbi olmuşdur ki, sünnü məzhəbində olan dörd məzhəbdən biridir. Əlbəttə Osmanlılar əqidə cəhətindən Əşəri ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  113065 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  86158 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  65028 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  48472 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  36720 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  35721 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  24655 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  23953 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  23885 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  21905 Qədim kəlam
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...