Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa makna dan hakikat sabar itu?
  21360 فضایل اخلاقی
  Sabar dalam bahasa berarti mengurung dan meletakkan jiwa dalam keterbatasan dan kesempitan.[1] Begitu pula sabar memiliki arti menahan diri dari menunjukkan kepanikan dan ketidaktenangan.[2] Dalam ilmu Akhlak, tentang kesabaran banyak makna yang dijelaskan: 1. Sabar adalah mendorong diri untuk melakukan amal ...
 • Apakah Ahlusunnah meyakini konsep tawassul sebelum kedatangan Ibnu Taimiyyah?
  8201 Teologi Lama
  Konsep tawassul (berperantara) merupakan salah satu perkara yang senantiasa mendapat perhatian kaum Muslimin semenjak awal kedatangan Islam. Demikian juga para pembesar Ahlusunnah menaruh perhatian terhadap konsep tawassul ini. Imam Bukhari penyusun salah satu kitab standar riwayat Ahlusunnah, menukil amalan praktis khalifah kedua, Umar bin Khattab ...
 • Apa makna ayat “Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya?”
  19590 Tafsir
  Yahulu derivatnya dari kata “haul” yang bermakna mediasi sesuatu di antara dua perkara. Tatkala ucapan tentang hâil (batas, halangan, rintangan) mengemuka maka hal itu bermakna pertama: Harus terdapat dua hal sehingga hal ketiga menjadi medium di antara dua hal tersebut. Kedua: antara dua hal tersebut terdapat kedekatan ...
 • Apakah Anda dapat menetapkan dan membuktikan hikmah Tuhan itu?
  4731 پروردگار. نامها و ویژگی ها
  Para filosof dan teolog menyodorkan beberapa cara dan metode untuk menetapkan sifat-sifat Tuhan. Di antara cara dan metode tersebut adalah dalil-dalil rasional dan telaah pada penciptaan. Dalam model pelbagai penalaran ini yang menjadi titik tekannya adalah menafikan tiadanya yang sia-sia dalam penciptaan dan juga bersandar pada gerakan ...
 • Bagaimana hukum menyemir rambut dengan warna hitam?
  8592 Hukum dan Yurisprudensi
  Menyemir rambut kepala dan wajah (janggut) baik dengan perantara inai atau warna hitam adalah mustahab (dianjurkan). Menyemir rambut kepala dan wajah tidak hanya tidak bermasalah bahkan dianjurkan dalam beberapa riwayat:مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ ...
 • Apakah tampaknya keramat menunjukkan kebenaran pemiliknya?
  7109 Irfan Praktis
  Salah satu pembahasan yang cukup luas dalam Irfan adalah masalah keramat (thaumaturgicgift) dan pelaksanaan aksi-aksi adikodrati. Dalam jalan irfan, sair dan suluk, menemukan keramat, mukasyafah dan perbuatan-perbuatan adikodrati, bukanlah hal-hal yang dapat membuat manusia sombong dan memandangnya sebagai sesuatu yang penting. Hal-hal ini ...
 • Apa maksudnya beriman kepada Allah melalui asma-Nya ? Jelaskan !
  18914 Garis Besar
  Berdasarkan prinsip-prinsip Filsafat dan Irfan serta literatur-literatur agama, tiada seorang pun yang dapat menyelami hakikat zat Allah Swt. Hal ini disebabkan karena kenirbatas-Nya dan ketak-berujung-Nya hakikat zat tersebut.[1] Para arif, seperti filosof dan pemikir lainnya – sepakat bahwa zat Allah Swt secara mutlak dan tanpa ...
 • Mengapa udang dihalalkan, sementara kepiting diharamkan?
  19359 Filsafat Hukum
  Kendati seluruh hukum itu ditetapkan berdasarkan kemaslahatan (masâlih) dan kemudaratan (mafâsid), dan setiap hukum itu memiliki sebuah sebab dan falsafahnya, akan tetapi menjelaskan dan menyingkap sebab sempurna seluruh partikular dan detil hukum-hukumnya adalah sebuah pekerjaan yang amat sukar dilakukan. Paling tidak, yang dapat dijelaskan adalah ...
 • Apakah pembatasan ruang gerak kaum perempuan merupakan sebuah perbuatan yang dapat ditolerir?
  6138 Akhlak Praktis
  Keselamatan suatu komunitas bergantung sepenuhnya pada keselamatan para anggotanya, apa pun jenis kelaminnya (pria atau wanita). Kesalamatan individu dan anggota masyarakat hanya dapat dicapai dengan tarbiyah dan pendidikan yang benar. Agama Islam dalam bidang pendidikan dan tarbiyah anak (tingkatan pertama tarbiyah) dan tingkatan-tingkatan tinggi selanjutnya ...
 • Mengingat bahwa sel-sel manusia senantiasa mengalami perubahan semenjak dari masa janin hingga masa tua, pertanyaan saya yang manakah yang kelak dari badan ini yang akan dibangkitkan pada hari Kiamat sehingga tidak bertolak belakang dengan konsep keadilan Tuhan?
  6279 معاد و قیامت
  Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa sentral ganjaran dan hajaran, pahala dan hukuman atau dengan kata lain sentral segala kegembiraan dan kesenangan atau pusat segala penderitaan dan kesusahan seluruhnya terletak pada ruh dan jiwa. Karena itu apabila sebuah badan diazab maka hal itu disebabkan oleh ...

Populer Hits