advanced Search
KAGUA
1539
Tarehe ya kuingizwa: 2018/11/11
Summary Maswali
Kodi za yanayohusiana na maudhui
SWALI
Shati za kusihi kwa itikafu na sunna zake
MUKHTASARI WA JAWABU
 Kwanza tuwie radhi kawa kuchelewa kukujibu swali lako. Tuna tazizo wakati mwengine la kuchelewa kujibu maswali kwa haraka, hii ni kwa kutokana na kuzidiwa na maswali, au wafanya kazi wetu kuto kuwa na muda wa kutosha katika kujibu maswali mbali mbali.
JAWABU KWA UFAFANUZI
Itikafu ni ibada yenye masharti maalumu, masharti ya ibada hii ni kama ifuatavyo:
1- Imani ya Kiislamu
2- Kuwa na akili timamu
3- Kuweka nia ya ukuruba (kujipendekeza) kwa Mola Mtukufu. Hii ina maana ya kuwa; iwapo mtu atakaa itikafu kwa kujionesha mbele za watu, itikafu yake haitakuwa na thamani ya ibada, na wala hatopata thawabu za ibada hiyo.
4- Mwanzo wa kukaa itikafu ni kabla ya kuchomoza kwa alfajiri (kabla ya adhana ya sala ya asubuhi), na mwisho wa kikao cha itikafu kamili, ni hadi kuingia sala ya magharibi ya siku ya tatu. Ni lazima pia aianishe itikafu yake, yaani kama ni itikafu ya wajibu (kama itakuwa ni ya kuweka nadhiri), au ni itikafu ya mustahabbu (ya sunna), ni lazima kuiashiria kupitia nia iliyomo moyoni mwake.
5- Funga; kufunga ni wajibu kwa mwenye kukaa itikafu.
6- Uchache wa itikafu ni siku tatu; yaani itikafu yake isipunguge siku tatu, ama ikizidi zaidi ya siku tatu si tatizo. Itikafu isiyofikia kiwango cha siku tatu ni itikafu batili.
7- Itikafu iwe ndani ya msikiti mkuu unaozingatiwa na watu wa eneo alilopo; katika maeneo mbali mbali, mara nyingi huwa kuna misikiti midogo midogo tofauti, na huwa kuna misikiti maalumu ambayo huhesabiwa kuwa ni misikiti yenye kipau mbele zaidi. Itikafu yabidi ikaliwe kwenye misikiti mikubwa yenye kapau mbele zaidi.
8- Itikafu ni lazima idumu bila ya kukatishwa; yaani mwenye kukaa itikafu hataruhusiwa kutoka nje ya itikafu bila ya kuwepo dharura maalumu yenye kukubalika. Na hata kama atatoka kwa dharura, basi haitakiwi kukaa nje kwa muda mrefu, kiasi ya kwamba kiakili akawa amehisabika kuwa hayupo katika itikafu. Hii inamaanisha kwamba; iwapo atatoka nje na kubaki huko kwa muda mrefu kupita budi, itikafu yake itabatilika.
Sharti za itikafu
Yanayobatilisha itikafu ni kama ifuatavyo:
1- Yale yote yanayobatilisha funga ni yenye kubatilisha itikafu, kwani moja kati ya sharti za itikafu ni funga. Hii inamaanisha kwamba; iwapo funga itabatilika, pia itikafu nayo itabatilika.
2- Kutenda tendo la ndoa; iwapo mtu atatenda tendo la ndoa, itikafu yake itabatilika bila ya kuwepo tofauti baina kutenda tendo hilo wakati wa mchana au usiku.
3- Kupitia msingi wa kisheria wa kujitahadharisha na mambo yenye mashaka; ni wajibu mtu kujiepusha na yale yote ya haramu yanayobatilisha itikafu. Na iwapo atatenda moja kati ya matendo ya haramu yanayobatilisha itikafu, itikafu yake itabatilika. Lakini iwapo atatendo bila ya kukusudia bali kwa kusahau, itikafu yake itabaki salama (haitobatilika). Ila tendo la ndoa tu, tendo hili hubatilisha itikafu hata kama litatendeka bila kukusudia (kwa kusahau).
  Ni muhimu kutambua kuwa; iwapo mtu atabatilisha itikafu yake ya wajibu, kupitia moja kati ya mambo yanayobatilisha itikafu, itambidi ailipe itikafu hiyo. Pia kama ataibatilisha itikafu ya sunna ambayo imeshapitiwa na siku mbili za mwanzo, pia anawajibika kuilipa. Ama ikiwa ataibatilisha itikafu ya sunna kabla ya kumalizika siku mbili za mwanzo, yeye hatowajibika kuilipa itikafu hiyo.
Kafara za kubatilisha itikafu
Iwapo mtu ataibatilisha itikafu yake ya wajibu (ambapo yeye mwenyewe aliweka nadhiri kukaa itikafu hiyo). Kisha akaibatilisha kupitia tendo la ndoa. Mtu huyo ni lazima alipe kafara. Kafara ya itikafu ya wajibu ni sawa na kafara ya kufunja saumu ndani ya mwezi wa ramadhani. Na kama ataibatilisha itikafu hiyo kupitia tendo jenjgine lisilokuwa tendo la ndoa, pia atatakiwa kulipa kafara. Na kafara yake ni sawa na kafara ya kuvunja funga iliyo nje ya mwezi wa Ramadhani. Kafara ya kuvunja funga nje ya mwezi wa Ramadhani, ni kufunga siku tatu mfululizo.
Sunna za itikafu
Miongoni mwa Sunna za itikafu ni kama ifuatavyo:
1- Kukaa itikafu ndani ya mwezi wa Ramadhani, ni vyema pia kukaa ndani ya siku za kumi la mwisho la mwezi huo.
2- Kuchunga adabu na Sunna za Ramadhani katika itikafu.
3- Kujiepusha na dhambi za macho, masikio, ulimi pamoja na viungo vyengine.
4- Kujiepusha na choyo, husuda, kusengenya, tuhuma pamoja na mizozo.
5- Kuwa na huruma, subira, heshima, unyenyekevu, khofu mbele ya Mola wake, kujiepusha na waovu na kukaa mbali na washari.
6- Kuomba dua pamoja na kusoma Qur-ani.
Kutokana na watu wengi kukaa itkafu kwa pamoja, ni lazima basi mwenye kukaa itikafu kuchunga haki za kijamii ndani ya itikafu yake. Pia wakaaji itikafu ni lazima kuchunga haki za ibada na dua za pamoja. Ni jambo la lazima mtu kuheshimu watu waliolala msikitini humo, hivyo basi nyenendo zake zisije sababisha maudhi kwa wengine. Pia kuna mambo mawili muhimu yapaswayo kuzingatiwa;
A- Dua; Dua yenye kukubaliwa na Mola ni ile yenye unyenyekevu ndani yake, na ni vyema kuombwa kifichoni.
B- Kuheshimu na kuchunga haki za watu, ndio jambo la mwanzo kabla kutenda ibada zako. Kwa mfano mtu anaweza kua na hamu ya kusoma dua au Qur-ani kwa sauti kubwa, lakini jambo hili halikubaliki iwapo litasababisha maudhi kwa wengine.
Ni vyema basi mtu kusoma dua au Qur-ani kwa sauti ya chini, sauti ambayo haitasababisha maudhi kwa wengine.
 
TARJAMA YA JAWABU KATIKA LUGHA NYENGINE
MAONI
Idadi ya maoni 0
Tafadhali ingiza thamani
mfano : Yourname@YourDomane.ext
Tafadhali ingiza thamani
<< Niburute.
Tafadhali ingiza kiasi sahihi ya usalama Kanuni

MPANGILIO WA KIMAUDHUI

MASWALI KIHOLELA

 • kwa mtazamo wa Qur-ani, ni amali gani zinazoweza kuharibu na kubatilisha amali njema zenye kuthaminiwa?
  1544 حبط و تکفیر
  Ndani ya Qur-ani na Riwaya mbali mbali, kuna mafunzo mbali mbali yenye kuwafahamisha waja masharti ya mwanzo yanayosababisha kukubaliwa amali zao, na masharti msingi yaliyotajwa katika mafunzo hayo ni kumuamini Mola, kujiepusha na shirki pamoja kuto ritadi, na bila ya kuwepo misingi hiyo Mola hatozikubali aina zozote ...
 • je majina ya watu watano watukufu yametajwa ndani ya Taurati na Injili?
  9518 اهل بیت و ذوی القربی
  Kwa mujibu wa nukuu za baadhi ya Hadithi ni kwamba, majina ya matano ya Aali Abaa (a.s), yaani Aali wa Mtume Muhammad (s.a.w.w), ambao ni: Ali, Fatima,Hasan na Husein, yametajwa ndani ya Taurati na Injili. Pia suala hilo linaonekana kuashiriwa ndani ya ile Hadithi yenye kunukuu majadilianao ...
 • je ni kweli kuwa Maimamu ni wabora zaidi kuliko hata Mitume?
  11523 دانش، مقام و توانایی های معصومان
  Suala la Maimamu (a.s) kuwazidi Mitume katika daraja za kielimu, ni suala moja linalo onekana kuzungumziwa sana na Riwaya mbali mbali, na sababu hasa za wao kuwazidi Mitume kielimu, zinatokana na ule uhakika wa nuru ya maumbile yao, kwani uhakika wa nuru yao unatokana na uhakika wa ...
 • Nini maana ya Feminism?
  10097 Sheria na hukumu
  Neno (Feminism) linatokana na lugha ya Kifaransa ambalo asili yake ya Kilatini ni (Femind), neno hili hutumika katika lugha mbali mbali huku likiwa na maana moja inayomaanisha uke au jinsia ya kike, ijapokuwa neno hili linapotumika kutoka lugha moja kwenda nyengine huonekana kuwa na mabadiliko kidogo ya ...
 • ni namna gani Qur-ani imelielezea fungamno juu ya imani na kupatikana kwa utulivvu wa moyo?
  7960 اسلام و ایمان
  Kilugha panapotumika neno Imani au itikadi, humaanisha kule mtu kukubali na kusadiki, na maana hii huwa ni kinyume cha neno kukadhibisha na kukanusha. Kitaalamu neno imani huwa linamaanisha kule mtu kusadiki na kuamini jambo fulani kimatamshi, kimoyo pamoja na kimatendo, lakini neno utulivu ambalo ni tafsiri ya ...
 • Batasan pakaian bagi perempuan untuk mengerjakan salat
  3395 پوشش
  Batasan wajib menutup aurat bagi perempuan adalah menutup seluruh badan termasuk rambut kecuali wajah (seukuran dengan basuhan ketika berwudhu), kedua telapak tangan dan kedua kaki sampai pergelangannya. Dari sisi ukuran kainnya, maka kain itu harus bisa menutupi badan artinya seukuran dengan badan dan rambutnya tidak kelihatan. ...
 • nini hukumu ya mtu aliyekuwa anadaiwa funga kisha akawa hakuilipa funga hiyo hadi akafikiwa na Ramadhani nyengine ya mwaka ulioufata?
  9498 قضای روزه و کفارات
  Tokeo hilo linaweza kutokea katika sura tatu, nasi tutazifafanua sura hizo na kuzijibu kwa mujibu mitazamo ya maulamaa isemavyo. Na jawabu zetu ni kama ifuatavyo: 1- iwapo mtu ataacha kufunga kwa kutokana na maradhi, kisha maradhi hayo yakaendelea hadi akafikiwa na Ramadhani ya mwaka wa ...
 • kwa nini tuwe wakalidi (wafuasi)?
  4588 تقلیدچیست؟
  Ruhusa ya kumfuata ulamaa maalumu katika matendo ya ibada za kila siku, inatakiwa kutolewa na akili ya mtu mwenyewe. Na wala ruhusa hiyo haingojewi kutoka kwa Maulamaa, huku kila mmoja akielewa umuhimu wa suala hili ndani ya maisha yake ya kila siku. Katika hali yakawaida, ...
 • je hivi mnaweza mkanipatia baadhi ya Riwaya zenye kukataza kuwepo kwa mahusiano baina ya msichana na mvulana?
  9044 Sheria na hukumu
  Msichana na mvulana wanaweza kuwa na aina mbali mbali za mahusiano ndani ya jamii ya wanaadamu, na bila shaka baadhi ya mahusiano hayo huwa si mahusiano salama na si halali. Kwa kweli swali lililo ulizwa na muulizaji wetu, ni swali lisilokuwa la wazi, lakini sisi tutalijibu swali ...
 • nini hukumu ya msafiri aliyefunga, ambaye atasafiri kabla au baada ya kuingia Adhuhuri?
  5181 گوناگون
  1- safari itakayo fanywa baada ya adhuhuri huwa haiharibu funga, na funga ya siku hiyo itakuwa sahihi.[1] 2- na mtu ambaye yuko safarini kisha akaamua kurudi kwake kabla ya adhuhuri, au akaamua kwenda sehemu ambayo ana nia ya kuweka makazi yake hapo ...

YALIYOSOMWA ZAIDI