Gelişmiş Arama
Ziyaret
8392
Güncellenme Tarihi: 2009/11/29
Soru Özeti
Acaba Kur’anı ezberlemekle depresyona girme arasında bir ilişki var mıdır?
Soru
Acaba Kur’an ezberlemekle depresyona girme arasında bir ilişki var mıdır? Neden Kur’an ezberleyenlerden bazıları (bu yolda adım adım başarılı eğitimlere rağmen) depresyona duçar oluyorlar?
Kısa Cevap

Bu sorunun cevabı birkaç noktaya dikkat ettikten sonra açıklığa kavuşacaktır:

1. Eğer depresyona girmekten maksadınız psikolojik ve ruhi bir depresyona girme ise şunu söylememiz gerekmektedir: Kur’an ezberlemek ile ruhi depresyona girme arasında hiçbir ilişki ve gereklilik bulunmamaktadır. Tam tersine Kur’an okumak ve kur’an ezberlemek ruhi neşe ve mutluluk getirir. Zira Kur’an’ın sahip olduğu manevi ve nurani yönü itibari ile Kur’an hafızının ruhi ve psikolojik neşe ve mutluluk kaynağı olmaktadır ve bizler de aynı şekilde böyle fertlere şahit olmaktayız: “ela bi zikrillahi tatmeinnu’l kulup; biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”[1]

Elbette bu söylediklerimiz Kur’an mefhumlarını derk eden, onunla yaşayan ve ünsiyet ve ülfeti olanlar için geçerlidir.[2] Sadece Kur’an-ı ezberlemekle yetinenler, onun hakikat ve maariflerini derk etmeyen veya dünyevi maksatlar için bu işe yönelenlerin bu işten bir fayda elde edemeyecekleri aşikârdır. Nitekim rivayetlerden de bu mana istifade edilmektedir[3] ve bunlar bir müddet sonra kendilerinde soğukluk ve ümitsizlik ihsas ederler.

Aynı şekilde mümkündür ki bir kimse kur’an-ı ezberlemede aşırı çaba ve gayret gösterme sonucunda hafızasına fazla yüklenmiş, cismi açıdan yorgunluğa duçar olmuş ve neticede depresyona girsin. Kuranı hıfz etmeye çalışanlar arasında böyleli kimseler gözükebilirler. Ancak temennimiz şudur ki bu duruma maruz kalan kimseler zamanın geçmesiyle müptela olmuş oldukları cismi yorgunlukları ve tembellikler bertaraf olur rahatlıklarına kavuşurlar. İnşallah.  

2. Diğer bir açıdan genellikle bu şahıs sürekli Kur’an ile ünsiyet ve ilişkisinden ve ezber yapmak için ilahi ayetlerde dikkat ve teemmül etme nedeniyle, Allah-ü Teala’nın tesirli sözleri kalp ve canında etki bırakmış (inşallah böyle olmasını ümit ediyoruz)  ve yüzüne yansımıştır; ama zahirde depresyona girmiş görünmektedir; zira inzar (korkutacak) ayetlerini okuduğunda bu ayetlerde bahis edilen azabı sanki görmüş ve ona duçar olmuşçasına cehennem ve ilahi azap korkusuna inanmaktadırlar. Nitekim ariflerin İmamı Ali (a.s) takva sahiplerinin nitelikleri hakkında şöyle buyurmaktadır: “Muttakilere gelince onlar üstünlüklere sahip olan kimselerdir… onlar ve cehennem misali Cehennemi görmüş kimse gibidirler.  öyle inanmaktadırlar ki orayı görmüş ve orada azap çeken kimse gibidirler. Kalpleri mahzundur… Bedenleri narin ve zayıftır… İlahi korku onları okçunun yonttuğu ok gibi inceltmiştir. Onlara bakan hasta zanneder; oysa onlarda hiç bir hastalık yoktur ve "halk yanlış düşünüyor" der.”[4] Bu nedenle Kur’an hafızı olmakla depresyona girmek arasında hiçbir ilişki yoktur.

3. Elbette her ne kadar günümüz dünyasında Kur’an ezberleme araçları çok fazla olsa da, bu iş herkese tavsiye edilmemektedir. Kur’an ezberlemek,  Kur’an-ı korumak ve saklamak için kâğıt, kaset gibi benzeri imkanatların bulunmadığı çok eski zamanlarda iyi bir iş sayılmaktaydı. Ama günümüzde mukaddes metinlerin korunması ve muhafaza edilmesi için gelişmiş araç ve gereçlerin mevcut olmasından dolayı, insan vakit ve istidadını, sonsuz maariflerini erişebilmek ve onları saadet ve kemal yolunda kullanmak için, Kur’an ayetlerini okumaya ve üzerinde dikkat etmeye harcaması daha iyidir.

 


[1] Rad suresi 28.

[2] “Vesailu’ş Şia”  , c. 6, s. 182.

[3] “Vesailu’ş Şia”  , c. 6, s. 172 ve s. 182.

[4] Meadihah, Abdul- Mecit, “Hurşidi bi gurup”, “Nehcül Belağa”, hadis. 184, (Hammam hutbesiyle ünlenmiş).

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar