Ətraflı axtarış
Baxanların
3729
İnternetə qoyma tarixi: 2010/07/18
Sualın xülasəsi
Нәјә ҝөрә гадынын ирсдә пајы кишинин ирсинин јарысы гәдәрдир?
Sual
Нәјә ҝөрә гадынын ирсдә пајы кишинин ирсинин јарысы гәдәрдир?
Qısa cavab

   Кишинин ирсинин гадынынкындан чох олмасынын сәбәбләриндән бири гадынын аилә хәрҹләринин кишинин өһдәсиндә олмасыдыр. Јәни, киши өз хәрҹләрини өдәмәкдән әлавә гадынын вә ушагларынын да јашајыш хәрҹләрини өдәмәлидир. Башга тәрәфдән, киши меһријјәни верән, гадын исә аландыр.

    Әслиндә демәк олар ки, гадынын ирс вә меһријјәсиндән әлә ҝәтирдији нә варса онун хәзинәси сајылыр. Һалбуки, кишинин ирсдән әлә ҝәтирдији мал өзүнә, гадын вә өвладларына хәрҹләнир.  Бундан әлавә, исламда малијјат вә саир дә кишинин өһдәсиндәдир ки, бу да бир нөв малын хәрҹләнмәсидир. Мәсәлән, ҹиһад јолундакы хәрҹләр вә ја әҝәр аиләдән кимсә һансыса ҹинајатә вә гәтлә мүртәкиб олса, хәсарәт вә ган баһасынын өдәнилмәси вә саир кишинин өһдәсиндәдир. Һалбуки, бу ишләрин һеч бириндә гадынын мәсулијјәти јохдур. Заһирдә кишини ирс сәһминин гадынынкындан чох олмасына бахмајараг, әслиндә, ҹәмијјәтдә сәрвәтләрин бәһрәсиндән кишинин пајы гадынынкындан гат-гат аздыр. Диҝәр ҹәһәтдән кишинин артыг ҝөтүрдүјү бу ирс гаршысында даһа чох мәсулијјәтләри вардыр. Сөзүн гысасы, кишинин ирсинин гадын ирси илә фәргләнмәсинин әсас сәбәбләри онларын һәр биринин һүгуг вә тәклифләринин бир нөв таразлашдырылмасы вә әдаләтә риајәт олунмасы үзүндәндир.

Ətreaflı cavab

Суалын ҹавабыны ачыгламаздан әввәл бир мәсәләјә ишарә етмәк лазымдыр ки, кишинин гадынын пајына нисбәт ирсинин ики гат олмасы гануну һәмишә вә күлли дејил, бәлкә дә шәриәтдә ганун вар ки, бәзән гадын вә киши ирс апармагда бәрабәрдирләр. Мәсәлән, дүнјадан ҝетмиш шәхсин атасы вә анасы һәр икиси ејни сәвијјәдә ирс апарырлар вә онларын арасында фәрг јохдур.

  Гәдимдән белә бир суал ирәли сүрүлүр ки, нәјә ҝөрә гадынын ирс пајы кишинин ирс пајынын јарысы гәдәрдир вә бу бир нөв кишиләрин хејринә ајры-сечкилик дејилми? Рәвајәтләрдән бириндә имам Садигдән (әлејһиссалам) сорушулур ки, гадынын зәиф вә еһтијаҹы даһа чох олдуғу һалда кишинин ирс пајынын јарысы гәдәр ирс апармасынын сәбәби нәдир?  Һалбуки, киши физики ҹәһәтдән гадындан ҝүҹлү вә гүдрәтлидир вә мәсәлә әксинә олмалыдыр. Имам (әлејһиссалам) суалын ҹавабында бујурур: “Она ҝөрә ки, кишинин вәзифәси ағырдыр вә өһдәсиндә чох мәсулијјәтләр вар. Киши ҹиһад етмәли, бу саһәдә верҝиләри өдәмәли, өзүнүн хәрҹиндән әлавә гадынын вә өвладларынын јашајыш хәрҹләрини өдәмәлидир. Һәмчинин, киши евиндә вә гоһумлары арасында ағсаггал кими дә таныныр. Өз өвладларынын вә ја гоһумларынын (әҝәр онларын диҝәр јахын һамиси олмаса) төрәтдикләри ҹинајәтләрин зәрәрини дә өһдәсинә алмалыдыр (ган баһасы вә саир). Һалбуки, гадынын бүтүн бу ишләрин һеч бириндә ваҹиб вәзифәси јохдур.[1]

Имам Садигдән (әлејһиссалам) башга бир рәвајәтдә нәгл олунур ки, кишинин гадына меһријјә вермәси бир нөв ирсдә олан әскиклијин әвәзини чыхыр.[2]

   Ислам аләминдә гадынын ирс мәсәләсиндә баш верән дәјишикликләр әслиндә гадынларын хејринә олан бир ингилаб иди. Ҹаһилијјәт дөврүндә кишинин һәјат јолдашы вә гызлары үмумијјәтлә ирсдән мәһрум идиләр вә дүнјадан ҝедәнин бүтүн вар-јоху онун оғланларына чатырды. Амма, ислам ҹаһилијјәт ганунуну батил етди[3] вә гадыны да ирс апаранларын сырасында гәрар вериб, она әввәлдән өз малына мүстәгил шәкилдә малик олмаг вә хәрҹ етмәк һүгугуну верди. Бу елә бир ганун иди ки, Авропа өлкәләриндә ики әср бундан әввәл тәһәггүг тапмышдыр.

Заһирдә гадынын ирсинин кишијә нисбәт ики дәфә аз олмасына бахмајараг әҝәр диггәт олунса гадынын ирсинин кишинин пајындан ики дәфә артыг олдуғу ашкарланыр. Бу Ислам дининин гадынларын һүгугларынын мүдафиәсинин нәтиҹәсидир.

Кишинин өһдәсинә гојулмуш вәзифәләр сәбәб олур ки, әмәлдә онларын ҝәлирләринин јарысы гадынлара хәрҹ олунсун. Киши өз һәјат јолдашыны еһтијаҹы олдуғу гәдәр доландырмалы, ону  мәскән, палтар, јемәк вә саир лазым олан шејләрлә тәмин етмәлидир. Бундан әлавә, өзүнүн вә өвладларынын да хәрҹләрини өдәмәлидир. Һәтта әҝәр гадынын шәни тәләб етсә ки, онун үчүн хидмәтчи тутулсун, гадынын өзүнүн бу ишә имканы олдуғу һалда хәрҹи кишинин өһдәсиндәдир.[4]

Бу изаһла мәлум олур ки, гадынын ирс пајынын чох олмасы буну тәләб едир ки, киши илә гадынын сәрвәтләри бәрабәр сәвијјәдә олмалыдыр, һалбуки бу арада әҝәр етираз олса гадын тәрәфиндән јох, әксинә, киши тәрәфиндән олмалыдыр.[5]

Бунун гаршысында кишинин өһдәсиндә олан бүтүн вәзифәләриндә гадынын һеч бир хәрҹ етмәјә мәсулијјәти јохдур. О ҹүмләдән, палтар, јемәк вә саир .... кими ишләрин һеч бириндә гадынын өһдәсиндә һеч бир вәзифә јохдур. Она ҝөрә дә әмәлдә мал вә сәрвәтдә гадынын пајы кишинин пајындан чохдур.Тәфсир Нүмунә китабында бу һагда ајдын бир нүмунә гејд олунмушдур ки, ону бу бәһсдә ачмаг мәсәләјә даһа јахшы ајдынлыг верәр. О да будур ки, әҝәр дүнја сәрвәтләринин ҹәми 30 милјард манатдырса вә ирс кими гадынларла (гадын вә гызларла) кишиләр арасында бөлүнмәли олса, бу мигдардан 20 милјард манат кишиләрә, 10 милјард манат исә гадынлара дүшәр. Гадынлар адәт үзрә аилә һәјаты гурур вә онларын хәрҹи кишиләрин өһдәсиндә олур. Бу ҹәһәтдән, гадынлар өз он милјардыны өзүндә сәрмајә кими сахлајыб, кишинин 20 милјардына шәрик олурлар. Чүнки, кишинин пајы һәјат јолдашынын вә өвладларынын хәрҹинә сәрф олунур. Бәс белә олан һалда кишин пајындан он милјард манат гадына вә өвладларынын хәрҹинә сәрф олунур. Бу он милјарды гадынын әввәлдән олан он милјардына әлавә етдикдә әслиндә бирликдә гадынын пајы ијирми милјард маната чатыр.[6]   

   Бүтүн бу мәтләбләри нәзәрә алараг гадынын ирс пајынын кишинин пајынынын јарысы гәдәр олмасынын сәбәбләрини үч гисмдә ачыгламаг олар:

 а) Меһријјә;  Ниҝаһ заманы кишинин өһдәсинә дүшән вәзифәләрдән бири гадынын меһријјәсидир. Гадын һәр заман истәсә киши онун меһријјәсини онун ихтијарында гојмалыдыр. Белә олмаса гадынын кишинин гаршысында һеч бир вәзифәси јохдур вә өзүнү кишинин ихтијарында гојмаја да биләр. Демәли јашајышын илк ҝүнүндән киши шәри ҹәһәтдән гадынын меһријјәсини өһдәсинә алыр вә Әһли-Бејтин (әлејһимуссалам) сөзләриндә гадынын ирсинин аз олмасынын сәбәбләриндән биринин һәмин мәсәлә илә бағлы олмасына ишарә олунмушдур.[7]

б) Нәфәгә; Аилә һәјатында киши, өз хәрҹләриндән әлавә һәјат јолдашынын вә өвладларынын да аиләдә лазым олан хәрҹләрини өһдәсинә алмалыдыр. Ҝејим, јемәк вә диҝәр хәрҹләрин өдәнилмәси кишинин өһдәсиндәдир. Гадынын һәтта, чохлу сәрвәти дә олса, бүтүн бу хәрҹләрин гаршысында өзүнә вә өвладларына хәрҹ етмәкдә һеч бир вәзифәси јохдур. Бәлкә дә әҝәр истәсә евдә ҝөрдүјү ади ишләр мүгабилиндә о ҹүмләдән, ушаға сүд вермәк, јемәк һазырламаг вә саир ишләрдә кишидән музд да тәләб едә биләр.

 д) Кишинин хүсуси вәзифәләри; Кишинин өһдәсиндә ағыр мәсулијјәтләр вә вәзифәләр вар ки, гадынлар ондан азаддырлар. Мәсәлән, Аллаһ јолунда ҹиһад, бу јолда хәрҹләр вә саир гејд етмәк олар. Неҹә ки, Гуран ајәләриндә Аллаһ јолунда дөвләтлә ҹиһад ҹанла ҹиһаддан мүгәддәмдир. Киши ҹиһад јолунда олан бүтүн хәрҹләри өзү өдәмәлидир.[8] Һәмчинин, јахын гоһумларын ҹинајәтләринин хәрҹи вә ган баһасы оларса киши она да шәрикдир. Һалбуки гадын бүтүн бунлардан азаддыр.  

  Диггәт олунса мәлум олур ки, гадынын зәрәринә вә кишинин хејиринә вә ја әксинә кишинин зәрәринә вә гадынын хејиринә ганун тәтбиг олунмасында, Ислам нә кишини тәрәфиндә дајаныр вә нә дә гадынын, бәлкә дә, Ислам дининин әсас һәдәфи инсанларын, истәр киши вә истәрсә дә гадын олсун, Ислам ганунлары васитәси илә әсл сәадәтә чатмаларыдыр.[9] Һәр һалда, Ислам кишинин вазифәсини, мәсулијјәтләрини вә игтисади вәзијјәтини нәзәр алмагла мүхтәлиф сәрвәтләрин, о ҹүмләдән, ирсин бөлүнмәсиндә һөкм вермишдир вә бу гисмәтдә һеч бир ајры-сечкилик ола билмәз.  Диҝәр тәрфдән, Исламда гадын вә киши һаггында олан ганунлар топлусу тәләб едир ки, киши вә гадынын һәр бириси һаггында бәзи мәсәләләрдә, о ҹүмләдән, ирс мөвзусунда хүсуси ганунлар гојулсун вә бу да һеч вахт Исламын мәдәни ганунларынын зәиф вә ирадлы олмасына дәлил ола билмәз. Сонда белә бир суал гаршыја чыха биләр ки, әҝәр гадынын хәрҹлыри кишинин өһдәсиндәдирсә, онда гадынын сәрвәт топламасына нә еһтијаҹ вар?

 Ҹавабында демәк олар ки, гадынын меһријјәси вә ирс пајы онун бир нөв ҝәләҹәк сәрмајәси сајылыр ки, әҝәр өз һәјат јолдашындан ајрылса вә ја һәјат јолдашы дүнјасыны дәјишсә, онунла јашајышыны бир мүддәт азад вә әминијјәтлә тәмин едә билсин.[10]

Амма гадынын јашајыш харҹларинин кишинин өһдәсиндә олмасынын сәбәбләриндән бири будур ки, гадын һеч бир гәм-гүссә чәкмәдән өвлад тәрбијәси илә мәшғул олсун вә ҹәмијјәтә сағлам өвладлар тәһвил версин. Бунунла да аиләнин нуру вә әсли сајылан арамчылыг вә һәрарәти горуја билсинләр.

    Сонда әзиз охуҹуларын диггәтинә чатдырырыг ки, Ислам нөгтеји-нәзәриндән әҝәр һансыса гызын, ја гадынын даһа чох һимајәт олунмасына еһтијаҹ варса вә бу зәруридирсә, бу һалда хүсуси ганунла онлардан игтисади ҹәһәтдән хүсуси һимајәт етмәк лазымдыр. Бу мәнада ки, әҝәр ата гызынын даһа чох һимајәт олунмасыны зәрури сајарса өз һәјаты дөврүндә мал-дөвләтинин бир һиссәсини она һәдијјә едә биләр, јахуд мал-дөвләтинин үчдә бир һиссәсиндән өз гызы үчүн ирс кими хүсуси сәрвәт вәсијјәт едә биләр.


[1] Һүрр Амули, Вәсаил-шијә, ҹ.26; сәһ.93, Алул-бејт; Шејх Туси, Тәһзибул-әһкам, ҹ.9; сәһ.174,275; нашир Дарул-кутубул-исламијјәт; Әл-Кафи, ҹ.7; сәһ.85

[2] Шејх Сәдуг, Иләлуш-шәраје, ҹ.2; сәһ.57, нашир, Дарул-кутубул-Исламијјәт.

[3] Әбул-Фәтһ Рази, Тәфсир Рөвзу-ҹинан, ҹ.10; сәһ.57, Гүдис Рәзәви адына тәһгигат мүәссиссәси чапы.

[4] Мәрјәм Савәҹи, Исламда вә аиләдә гадынын һүгуглары, сәһ.113; икинҹи чап, нашир Мүҹәррәд, 1371-ҹи шәмси или.

[5] Мәһәммәд Һүсејн Фәзлуллаһ, Ислам һүгугунда гадынын ролу вә мәгамы, Әбдулһади Фәгиһзадәнин тәрҹүмәси, нашир Дадҝөстәр, сәһ.23.

[6] Мәкарим Ширази, Насир, Тәфсир Нүмунә, ҹ.3; сәһ.288, нашир, Дарул-кутубул-исламијјәт.

[7] Мәһәммәд ибн Рза, Әл-Гумми Мәшһәди, Кәнзул-дәгаиг, ҹ.3; сәһ.343; Мәдәнијјәт назирлијинин чапы.

[8] Гази Тәбатәбаи, Гадынын әриндән ирс апармасы һаггында тәһгиг, нашир Миһән, сәһ.143, 1353-ҹү шәмси или.

[9] Мүтәһһәри Муртәза, Исламда һөкумәтиндә гадынын һүгугу, сәһ.253; нашир, Фәрһән Ислами, биринҹи чап, 1353-ҹү шәмси или.

[10] Талигани Сејјид Мәһуд, Гуранын нурундан, ҹ.6; сәһ.90, нашир Теһран, Ширкәт саһами интишарат.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Əgər mənzil icarə etdikdə, vaxtı müəyyənləşdirməsək, şəri cəhətdən bir problem varmı?
  2760 İcarə və rəhin
  İcarə müddəti də müəyyən edilməlidir. Belə olmayan halda icarə əqdi düzgün deyil. İcarənin batil olması ilə də ev və maldan istifadə də caiz deyil. Bir halda ki, tərəflər icarə əqdindən savayı bir- birlərinin malından istifadə etməyə razı olsunlar. Daha çox məlumat üçün bu barədə 29273 göstəricisinə (İcarənin ...
 • إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ “İyyakə nə’budu və iyyakə nəstəin” ayəsinin təfsiri nədir?
  4618 Təfsir
  Ayənin tərcüməsi: “(Pərvərdigara!) Yalnız Sənə pərəstiş edir və yalnız Səndən kömək istəyirik.”[1] Allaha ibadət etmək bəndənin Onun qarşısında “məmluk” (Onun mülkiyyəti) olmasını,[2] Ondan kömək və yardım istəməsini göstərir.[3] “Nəstəin” kəlməsinin kökü olan “ovn” mütləq şəkildə nüsrət ...
 • Səfərə çıxmaqın, qəsr namazının və şəhərin sonunun meyar və sərhədlərini izah edin
  4882 Səfərdə olmaq
  Böyük mərcə təqlidləri bu suala aşağıdakı kimi cavab vermişlər: Həzrət ayətullah ul üzma Xamenei: 1. Səkkiz fərsəx[1] olan yolla getmək istəsəniz namazı şikəstə qılınız və əgər səkkiz fərsəx olmayan yolla getsəniz namazı bütöv qılmalısınız. 2. Əvvəl səkkiz fərsəxi ...
 • Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə işlədilmişdir?
  4633 Quran elmləri
  Həyat, yaşamaq, mənasında və ölüm isə onun əks mənası kimi işlədilir. Həyat və ölüm hər ikisi Allahın yaratdıqlarındandırlar. Qurani kərim buyurur: O şəxs ki, ölüm və həyatı yaratdı, sizin imtahanınız üçün idi ki, sizlərdən hansı biriniz yaxşı əməl sahibi olacaq və o məğlub olunmaz və bağışlayandır.[1] ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  13957 Təfsir
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...
 • Şiə nəzərindən məhərrəm ayının pişvazına getməyin mənası vardırmı?
  3387 Nizamlar hüquq və əhkam
  Şəhidlərin sərvəri İmam Hüseyn (əleyhis-salam) üçün əzadarlıq və matəm mərasimi təşkil etmək məsum imamların (əleyhimus-salam) tərəfindən təşviq edilən sünnət və qanunlardan biridir. Bu mərasimin əsası məhz onların təşviqi ilə qoyulmuşdur.[1] Amma onun necə keçirilməsinə gəldikdə isə, haram işlərlə yanaşı olmayıncaya qədər heç bir eybi yoxdur. ...
 • Vəhdəti-vücudda məqsəd nədir?
  7947 İslam fəlsəfəsi
  Arif və filosofların vəhdəti-vücudda məqsədi bütöv varlıq aləminin Allah olması deyil. Çünki bu bütövün həqiqi varlığı və vəhdəti yoxdur. Məqsəd Allahın digər varlıqlarla birgələşməsi (eyniləşməsi) də deyil. Çünki birgələşmək (yəni iki şeyin öz əşyalığını və ikiliyini əldən verərək yeni bir ...
 • Aya Malik Əştərin əcdadvə övladları tək Allahçı və vilayətçi idilər?
  5178 تاريخ بزرگان
  Etibarlı tarix kitablarında Malik Əştərin əcdadını tək Allaha pərəstiş etməsi barəsində ki, "Nəx" və "Məzhəc" tayfalarından və Yəmən torpqalarında olmuşdur, heç bir şey qeyd olunmamışdır. Tarixdə yalnız buna işarə olunmuşdur ki, Yəməndən ilk İslama üz gətirən tayfalardan olmuşdurlar. Malik Əştərin iki övladı olmuşdur; İbrahim və İshaq adlarında, İshaq, ...
 • Динин мүхтәлиф сәтһ вә мәрһәләләри һансылардыр?
  7918 Din fəlsəfəsi
  Динин әсас мәрһәләләри бунлардан ибарәтдир:а) Өз-өзүнәоландин: Илаһибиргүввәвәирадәиләинсанын
 • Məhəmməd ibni Hənəfiyyənin rəvayətində deyilən “hüczə” kəlməsinin mənası nədir?
  4138 Hədis elmləri
  Rəvayətlərdə “hüczə” kəlməsindən məqsəd dünyada bizimlə Allah, Peyğəmbər və imamlar (əleyhimus-salam) arasında qərar verilən sarılma vasitəsi və səbəbidir. O səbəblər din, gözəl əxlaq, saleh əməllərdən ibarətdir. Əgər insanlar islam dininə tabe olsalar, gözəl əxlaqa yiyələnsələr və yaxşı işlər görsələr, bu əməllər axirətdə ilahi ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  113391 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  86415 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  65336 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  48811 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  37402 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  35925 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  24782 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  24075 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  23943 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  21955 Qədim kəlam
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...