Ətraflı axtarış
Baxanların
9864
İnternetə qoyma tarixi: 2011/02/14
Sualın xülasəsi
Nə üçün "Əhli- beyt" deyəndə bir neçə nəfər nəzərdə tutulur?
Sual
Nə üçün "Əhli- beyt" deyəndə bir neçə nəfər nəzərdə tutulur?
Qısa cavab

"Əhli- beyt" deyəndə, peyğəmbər (s) ailəsindən əsas beş nəfər; həzrət peyğəmbər (s), Əli (ə), Fatimə (s) imam Həsən (ə) və Hüseyn (ə) nəzərdə tutulur.

Bununla da əsas səbəbi şiə və sünni hədisçiləri tərəfindən nəql olunmuş çox sayda olan hədisıərdir. Həmçinin bu hədis, əhli sünnənin yetmiş və şiənin yetmişdən çox ən etibarlı mənbələrində nəql olunmuşdur. Bundan əlavə bəzi Quran ayələri vardır ki, Əhli- beyt peyğəmbərin bütün yaxınlarına deyil, əksinə yuxarıda adlarını qeyd etdiyimiz insanların olduğunu təsdiq edir.

Ətreaflı cavab

"Əhli- beyt" sözü Quran, hədis və kəlam (sxolostika) elmi terminində "peyğəmbərlərin ailə"si mənasında işlədilir. Bu söz yalnız bir dəfə Qurani- kərimin Əhzab surəsinin 33- cü ayəsində işlədilmişdir.

«انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»

"Həqiqətən Allah peyğəmbər ailəsindən bütün günahı və çirkinliyi pak etmək istəyir.

"Əhl" sözünün kökü, lüğətdə ünsiyyət və yaxınlıq mənasını verir.[1] "Beyt" sözü isə bir yerdə və məkanda sakin olmaq ev mənasında işlədilir.[2]

Əhli- beyt sözü isə lüğətdə birlikdə yaxınlıq, qohumluq və kiminləsə qohum olmaq mənasını verir.[3] Amma ümumilikdə "Əhli- beyt" Sözü olduqca geniş məna daşıyır və qohumluq, din, nəsil, məskən, şəhər və vətən mənalarında işlədilir.[4]

"Əhli- beyt" sözü kəlam, (sxolostika) hədis və Quran elmləri terminində tamami ilə yuxarıda qeyd etdiyimiz mənalardan fərqli olaraq peyğəmbər (s) və bir neçə imama şamil olur. bunun da əsas səbəbi əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi bəzi ayələr və çox sayda olan rəvayərlərdir. Əhzab surəsinin 33- cü ayəsində gəlmiş "Əhli- beyt" Sözü barəsində isə bəzi təfsirçilərin və sxolostların (mütəkəllim, teoloq) fərqli nəzərləri vardır ki, aşağıdakılardan ibarətdir:

1.      Bəzi əhli- sünnət təfsirçilərinin inancına əsasən ayədəki "əhli- beyt" sözü peyğəmbərlərin qadınlarına (həyat yoldaşları) aiddir. Onların iddiasına əsasən bu ayədən əvvəlki və sonrakı ayələr bunu çatdırır. Çünki, ayənin əvvəli və axırı peyğəmbərin qadınlarından söhbət açır.

Bundan əlavə bu nəzərin təsdiqi üçün İbni Abbasdan, Əkrəmədən, Məqatildən, ibni cübeyrdən və ibni Saibdən hədislər nəql edirlər. buna nümunə olaraq Əkrəmədən (sünni alimi) belə hədis nəql edirlər ki, "bir gün Əkrəmə bazara gəlir və fəryad çəkərkən deyir: "Peyğəmbərin əhli- beyti, onun arvadlarıdır; hər kəsin bu barədə çəkki varsa mən onunla mübahisə və mübahilə edə bilərəm.[5]

Bəzi əhli- sünnət təfsirçiləri və bütün şiə alimləri bu nəzəri rədd edərək yazırlar:

"Əgər ayə peyğəmbərin qadınlarına aid olsaydı (ərəb dili qramatikasına əsasən) ayədə olan şəxs əvəzlikləri cəm qadın cinsində olmalıydı. Yəni belə :

«انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس اهل البیت و یطهرکن تطهیراً»

Amma əksinə biz ayədə olan şəxs əvəzliklərinin kişi cinsinə aid olduğunu müşahidə edirik

(عنکم و یطهرکم)

Deməli ayədə işlənən Əhli- beyt sözündən Allah Taalanın məqsədi peyğəmbərin qadınları seyil. Yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisə gəldikdə isə o cümlədən bu Hiyan, İbn Kəsir və sair.

Bu hadisi İbn Abbasa nisbət verilməsini düzgün saymamışlar, İbni Kəsir bu barədə deyir: Əgər bu rəvayətdən "təthir" ayəsinə nazil olma səbəbi kimi istifadə olunsa, qəbul etmək lar. Amma belə deyilsəki, bu ayədə olan "Əhli- beyt" kəlməsindən mən peyğəmbərin (s) qadınlarıdır yanılmış olarıq. Çünki, bu nəzəri rədd edən rəvayətlər daha çox olur.[6] Əlbəttə bunu da qeyd edək ki, ibni Kəsirin bu sözü "ayə peyğəmbərin arvadlarının isməti və paklığı üçün nazil olub" olduqca yanlışdır. Çünki, bu söz həm ayənin əsil hədəfi və cəhətləri ilə və həm də onun (ibn kəsir) söylədiyi rəvayətlə müxalifdir.

2.      Bəzi əhli sünnət təfsirçiləri isə ayədə olan "Əhli- beyt" sözündən məqsəd reyğəmbərlərin qadınları ilə bərabər peyğəmbərin özü və Əli, Fatimə, Həsən, Hüseynin (s) olduğunu iddia edirlər.[7] Bunu da qeyd edək ki, bu nəzərin iddiaçıları heç bir hədisə istinad etmədən bunu söyləyirlər.

3.      Təfsirçilərin bir qismi isə bu fikidədirlər ki, ayə ümumi xarakterlidir. Yəni həm peyğəmbərlərə, həm də ona yaxın olan hər bir kəsə, hətta qulam və kənizlərə belə aiddir. Səğləbi bu barədə belə deyir: "Bu ayə bütün bəni- Haşimə və ya bəni- Haşimin möminlərinə aiddir,[8] Bu nəzər də həmçinin heç bir tarixi sübut və dəlilə əsalanmır.

4.      Bir dəstə təfsirçilər isə ayə barəsində belə deyirlər: "Ayədə olan Əhli- sünnə "Əhli- beyt" kəlməsi ola bilsin o insanlara şamil olsun ki, onlara sədəqə vermək haramdır. Əlbəttə onlar bu nəzəri söyləməklə Zeyd ibn Ərqəmin hədisinə istinad edirlər. hədisdə deyilir:

"Zeyd ibni Ərqəmədən soruşurlar "Əhli- beyt deyəndə kimlər nəzərdə tutulur; peyğəmbərin (s) arvadları da bu dəstədəndirlərmi?

O deyir: Bəli qadınlarda Əhli- beytdən hesab olunur.

Amma əhli beytə aid olan kəslərə sədəqə haramdır. Yəni, o kəslər əhli- beytdən sayılır ki, onlara sədəqə haram olsun. Deməli, Əlinin (ə) Əqilin, Abbasın və Cəfərin ailəsi əhli- beytə şamil olur.[9] Əbul Futuhun bəyanına əsasən bu nəzərin heç bir tarixi əsasə yoxdur.[10]

5.      Bütün şiə təfsirçilərinin və bir çox əhli sünnə alimlərinin nəzəri budur ki, ayədəki Əhli- beyt kəlməsi yalnız, peyğəmbərə (s), Əliyə (ə), Fatiməyə (s), imamHəsən və Hüseyn (ə)- a şamil olur.

Bundan əlavə, bütün imamlar, həmçinin Ummu Sələmə, Ayişə, Əbu əid Xedri, ibni Abbas və bir çox səhabələr də bu fikirdədirlər ki, əhli- beyt kəlməsindən məqsəd məhz peyğəmbər (s), Əli (ə), Fatimə (s), imam Həsən və Hüseyn (ə)- dır.

Amma mümkündür belə bir sual zehnimizə gəlsin ki, necə olur ki, ayədə peyğəmbərin qadınlarından danışılarkən birdən birə "Əhli- beyt" mövzusuna toxunulur? Bir halda ki, əhli- beytdən məqsəd peyğəmbərin qadınları deyil.

Bu suala alimlər müxalif cavablar vermişlər ki, onların bəzisini burada qeyd edirik:

1). Mərhum Təbərisi buna cavab olaraq deyir:

Qurani- kərimdə belə məsələlər olduqca çoxdur.

Bundan əlavə ərəb dili fəsahətinə əsasən bunun nümunəsi şerlərdə və başqa ədəbiyyatlarda da müşahidə etmək olar.[11]

2). Mərhum Əllamə Təba- əbai bu sualı belə cavablandırır: "Bizim heç bir dəlilimiz yoxdur ki, bu ayənin

«انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً»

O biri ayələrlə bir nazil olmasını iddia edək, əksinə bir çox hədislərə istinad etməklə deyə bilərik ki, bu ayə özündən qabaqkı ayələrdən fərqli bir vaxtda nazil olub. Amma peyğəmbərin əmri və ya ondan sonra ayələri Qurana yerləşdirən zaman "təthir" ayəsini də indiki yerinə yerləşdiriblər.[12]

3). Nümunə təfsirində isə bu sualın cavabında belə deyilir:

Qurani- kərim peyğəmbərin (s) qadınlarına bunu demək istəyir ki, "siz elə bir ailədə yaşayırsınız ki, onların bir qismi məsum və günahsızdırlar. O kəslər ki, məsumluq və ismət ağacının altında kölgənəcək tapıb, gərək hamıdan çox diqqətli olmalı və unutmamalıdırlar ki, məsumlar ailəsində yaşamağın ağır məsuliyyəti vardır.[13]

4). Olduqca geniş surətdə bu ayənin (təthir) şənində hədislər nəql olunmuşdur ki, onun qismlərini aşağıda qeyd edirik:

A). Ayənin nazil olunma səbəblərini açıqlayan və əhli- beytin kim olduğunu bəyan edən hədislər.[14]

B). Kəsa hədisini təsdiq edən hədislər, Əbu Səid Xıdrıdan, Malik ibni Ənəsdən, ibni Abbasdan, Əbül Hömrədən və Əbu Börzədən çoxlu hədislər nəql olunmuşdur ki, kəsa (əba) macərasından sonra "təthir" ayəsi nazil oldu. Peyğəmbər bundan sonra 9 ay müddətində davamlı olaraq hər gün sübh namazı vaxtı həzrət Əlinin (ə) və Fatimənin paqısını döyər və belə deyərdi:

"Salam olsun sizə, Allahın rəhməti və bərəkəti sizə şamil olsun, namazdır! Namaz Allahın rəhmətidir" Sonra isə təthir ayəsini tilavət edərdi.[15]

"Əhqaqul həqq"in[16] şəhərində bu məsələ əhli sünnətin yetmişdən çox tanınmış mənbəsində qeyd olmuşdur. (Əlbəttə şiə mənbələri saysızdır)[17]

Deməli bu mövzu rəvayət baxımından sübut olunur ki, ayədəki "Əhli- beyt" sözündən məqsəd peyğəmbərin arvadları deyil, əksinə peyğəmbərin özü, Əli (ə) Fatimə (s), Həsən və Hüseyn (ə)- dır. Amma ayrı bir sual da oluna bilər ki, nə üçün "Əhli- beyt" kəlməsi bütün imamlara şamil edilir:

(Yəni imam Səccaddan (ə) imam Zaman (ə)- a kimi).

Cavab: Qurani- kərimin Əhli- beytin (ə) məqamı haqqında bu qədər təkidlə danışmasının əsasə hikməti budur ki. insanlar gərək öz təkamül yollarında onları özlərinə nümunə seçsinlər. Çünki, Qurani kərimin göndərilməsində əsasə hədəf insanların hidayətidir.

«الم * ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین»[18]

Əgər bu və bu kimi ayələrə diqqət yetirib fikrə dalsaq yuxarıda qeyd etdiyimiz mətləbi daha da aydın və açıq şəkildə başa düşüb təsdiq edərik. Çünki, bütün imamlar ümmətin başçısı və onların hidayətçisi olaraq gəlmişlər. bu səbəbdən də "Əhli- beyt" kəlməsi onlara aid edilir. İslam peyğəmbəri olan Məhəmməd (s), Allah tərəfindən göndərilmiş hidayətçi, təfsirçi və heç bir zaman misli görünməmiş bir şəxsiyyət idi. Amma bu ulu şəxsiyyət özündən sonra insanları hidayət edən, onların qüsursuz müraciət ocağı olan kimsələri müəyyən və təsdiq edərkən, "Əhli- beyt" kəlməsindən istifadə edir.

Məsələn: "Səqəleyn" hədisində buyurulur:

"Mən sizin aranızda iki ən qiymətli gövhəri əmanət qoyuram.

Biri Allahın kitabı (Quran), o biri də Əhli- beytimi. Əgər bu iki əmanətə sığnaraq öz yolunuzu davam etdirsəniz heç vaxt yolunuzu itirməyəcək və Allaha tərəf gedəcəksiniz. Bu iki əmanət heç vaxt bir- birlərindən ayrılmayacaqlar. Qiyamət günündə kövsər hövzunun yanında mənə qovuşacaqlar."[19]

"Səfinə" (gəmi) hədisində də insanların nicatından danışarkən "Əhli- beyt" kəlməsindən istifadə etmişdir.

"Həqiqətən mənim Əhli- beytim Nuhun gəmisi kimidir. Hər kəs ona minsə nicat tapar. Amma onunla müxalifətçilik edən qərq olar."[20]

Əlavə mütaliələr üçün aşağıdakı ünvanlara müraciət edə bilərsiniz.

Əhli- beyt (ə) və Şura surəsinin 23- cü ayəsi, (məvəddət ayəsi, sual 11050 (sayt 10925

Peyğəmbərin Əhli- beyti, sual 833 (sayt 902)

Əhli- beytin misdaqları sual 1247

Əhli- beytin kəsa sahibi olması, sual 11057(sayt, 10923[1] - Misbahul munir, Fiyumi, səhifə 28

[2] - Misbahul munir, Fiyumi, səhifə 68

[3] - Misbahul munir, Fiyumi, səhifə 68

[4] - Müfradat Rağib, İsfəhani, səhifə 29

[5] - Təbəri, Cameul bəyan, cild 22, səhifə 7 Təfsiril Quranil əzim, cild 6, səhifə,365

[6] - Təfsir ibn kəsir, cild 5, səhifə 452- 453

[7] - Fəxrəddin Razi, kəbir təfsiri, cild 25, səhifə 209, Beyzari, ənvarul tənzil, cild 4, səhifə 163, Əbu Hiyan, Əlbəhrul muhit, cild 7, səhifə 233

[8] - Qortobi, Əlcameul- əhkamul Quran, cild 14, səhifə 183, Alusi, ruhul məani, 14, 22

[9] - Əbu Hiyan, əl bəhrul Muhit, cild 7, səhifə 231- 232

[10] - Əbul Futuhul Razi, Rövzul cinan və Ruhul cinan, cild 15, səhifə 421

[11] - Məcməül bəyan, cild 7, səhifə 560

[12] - Əl- mizan, cild 16, səhifə 312

[13] - Numunə təfsiri, cild 17, səhifə 295

[14] - Təbəri, cild 22, səhifə 6- 7, Qortobi, cild 14, səhifə 183, Hakim, cild 2, səhifə 416,

146, Buxari, Əl- tarix, cild 1, səhifə 69- 70, Termizi, Əlsünən, cild 5, səhifə 663

[15] - Təbəri, cild 22, səhifə 5- 6, Buxari, Əlkəni, səhifə 25- 26, Əhməd ibni Hənbəl, müsnəd cild 3, səhifə 259, Həskani, Şəvahidul tənzil, cild 2, səhifə 11- 15, Siyuti, İdarul mənsur, cild 6, səhifə 606- 607

[16] - Məşəri, cild 2, səhifə 502- 547, cild 9, səhifə 2- 91

[17] - Əli Rəfii, Ələmrüddəşti, şenaxtnameye Əhli- beyt, səhifə 301- 307

[18] - Bəqərə surəsi, ayə 1- 2

[19] - Səhih Termizi, cild 2, səhifə 380, Əhməd ibn Hənbəl, müstənəd cild 3, səhifə 17

[20] - Hakim, Müstədrək səhiheyn, cild 2, səhifə 432, firuzabadi, Fəzailul xəmsə cild 2, səhifə 65

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Nə zaman ata və ananın əvəzinə namaz qılmaq olar?
  11399 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/31
  Namaz və orucda diri insan üçün əvəz edicilik düzgün deyil. Mükəlləf hər bir şəxsə vacib namazlarını hansı formada edə bilirsə (ayaq üstə, oturan halda, uzanan halda və ya hətta işarə ilə) özünün yerinə yetirməsi vacibdir. Həzrət İmam Xumeyni (rh) və digər mərcələr buyurublar:
 • Dinlə elm arasında necə uyğunluq yaratmaq olar?
  6295 Din fəlsəfəsi 2011/06/27
  Din və elmi iki zidd yol hesab edənlər ilahi dinləri, xüsusilə aydın İslam dinini düzgün tanımamışlar. Bundan əlavə diqqət etməmişlər ki, dinin təsir dairəsi elm və texnologiyanın təsir dairəsindən tam surətdə fərqlidir və təsir dairələrinin fərqliliyi, ziddiyət anlamına gəlmir. Din üç hissədə: İnsanın özü ilə əlaqəsi, insanın başqaları ilə rabitəsi ...
 • Qadının irsi kişi ilə hansı halda bərabərdir?
  5737 İrs 2013/08/27
  Ümumiyyətlə iki halda qadınla kişinin irsi bərabərdir: Ata və ananın irsi (çox halda) 2. Meyyitin ana tərəfdən olan qohumlarının irsi. Qadın işçilərin sayının çox olması, qadınla kişinin irsinin bərabər olması ya bərabər olmamasına səbəb olmur. Bəli biz bu sözü qəbul edirik ki, cəmiyyətin düzgün yolda inkişafı üçün, ...
 • Qurani-kərimin qissələri və əhvalatları tarixi gerçəklik əsasında bəyan olunmuşdur, yoxsa gerçəkliyi olmayan təmsillər və simvolik məqsədlər daşıyır?
  10582 Quran elmləri 2012/03/14
  Qurandakı əhvalatlar və qissələr haqq əsasındadır, sadiq və doğru hadisələrdir, onda gerçəkliyin əksinə olan heç bir şey yoxdur. Buna görə də Quran qissələrinin (mətləbi başa düşmək üçün) “xəyali və simvolik əfsanəyə və s.” bölgüsünün heç bir düzgün izahı yoxdur. Çünki Quranda bəyan olunan tarixi hadisələrin hamısı tamamilə ...
 • Bir adam necə yuxu yozmaq qüdrətin ələ gətirə bilər?
  9099 Hədis elmləri 2012/01/11
  Röya ya yuxu görmək bir işdir ki, hamı üçün həyat boyu baş verir. Ama onun keyfiyyeti hələ alimlər üçün belə aydın olmamışdır. Qurani kərim Həzrəti Yusifdən yad edərkən buyururu ki, həm doğru yuxu gördü[1] və həmdə Allah yuxu yozmaq elmin ona öyrətdi.[2] Yusif zindanda ...
 • Bu yuxular necə yuxulardır: Kekayi, irzayi, məcazi, sadiqə. Bu barədə dini kitablarda rəvayət vardırmı?
  5785 Nəzəri irfan 2012/03/11
  Bizim rəvayətlərdə hekayi, irzayi və məcazi"[1] istilahları gəlməyib, amma sadiq (düzgün) yuxu istilahı kazib (yalançı) yaxud mənasız yuxular ibarətinin qarşılığında rəvayətlərdə gəlibdir. Bəhsin aydın olması üçün bunu qeyd etmək lazımdır ki, yatan zaman insanın ruhu xarici aləmə və başqa işlərə məşğul olmaq ...
 • Nə üçün anası seyid olan şəxs seyid hesab olunmur?! Halbuki Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-ın övladlarının hamısı seyiddir?!
  10395 Qədim kəlam 2012/04/19
  İslamda “seyid” kəlməsi əsil-nəsəbləri ata tərəfdən həzrət Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in babası Haşimə çatanlara deyilir, hətta Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-ın övladları olmasa da. Başqa sözlə, seyid dedikdə o kəslər nəzərdə tutulur ki, nəsəbləri Haşimə çatsın, amma həzrət Fatimənin övladlarından olması vacib deyildir. Buna əsasən, Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-ın ...
 • Necə olur ki, bəziləri (Allaha itaət yolunda) əqli və mənəvi təkamül üçün ömür nemətindən daha artıq faydalanırlar?!
  6126 Qədim kəlam 2011/03/06
  Bu sualın cavabı əsas etibarı ilə iki mehvərdə tədqiq oluna bilər: Birincisi budur ki, ümumi şəkildə dünyaya məxsus olan bütün nemətlər və xüsusi şəkildə dünya həyatı və ömür iki yönə malikdir. Yəni əgər iman, Quranın hidayəti və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) itrətinin yolu əsasında ...
 • Əhli- sünnənin nəzərində bəyan olunan Əhli- beyt kimlərdirlər?
  6823 اهل بیت و ذوی القربی 2012/09/01
  "Əhlul- beyt" kəlməsi Qurani- kərimdə iki dəfə zikr olubdur.[1] Bir dəfə İbrahim (ə)- ın ailəsi üçün və müzakirə mövzusu olan o biri ayə də, Əhzab surəsinin 33- cü ayəsidir. Bu ayənin axırında, Allah Əhli- beytin pak edilməsinə olan iradəsindən xəbər verir. Tarix boyu bu ...
 • Kəsa hədisinin əhəmiyyətini bəyan edin?
  7759 Hədis elmləri 2011/12/25
  Şərif kəsa hədisi ki, hədis kitablarında və Şeyx Abbas Quminin Məfatihul- cinan kitabında gəlib ki, cəhətdən əhəmiyyət daşıyır. Biri İmamət və vilayət məsələsidir digəri isə ismətdir. Əhli- beytin (ə) İmaməti və vilayəti bir sıra şahidlər vasitəsiylə hədisdə sübut olur. Peyğəmbər (s) xüsusi danışıq və rəftarla ki, hədisdə nəql olub, İmaməti ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  161728 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  150583 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  116560 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  108298 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  93354 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90101 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52645 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  42662 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  42481 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  41650 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...