Ətraflı axtarış
Baxanların
6166
İnternetə qoyma tarixi: 2010/04/22
Sualın xülasəsi
Нәјә ҝөрә Шејтан оддан јараныб?
Sual
Нәјә ҝөрә Шејтан оддан јараныб?
Qısa cavab

Аллаһ-таала мүтләг һикмәт саһиби олуб бүтүн ишләри там шәкилдә һикмәт әсасындадыр. Беләликлә, бүтүн мөвҹудатлар сон дәрәҹә јүксәк илаһи һикмәт әсасында хәлг олунмушлар. Аллаһ-таала һәр бир варлыға ән лајигли вә ҝөзәл сурәти вермишдир.[1] Шејтанын атәшдән јаранмасынын да өзүнә мәхсус илаһи һикмәти вар. Шејтан ҹин тајфасындан олуб оддан јаранмыш вә ләтиф ҹисмә маликдир. Үмуми шәкилдә ҹисмләр ики гисмдир:

Булашыг ҹисмләр; мәсәлән, һејванлар вә инсан кими варлыгларын ҝилдән јаранмыш варлыглар. Ләтиф ҹисимләр; мәсәлән, ҹинләр кими оддан јаранмыш ҹисмләр. Бу ики нөв ҹисмләрин мигдар вә һәҹмләри вар. Амма фәргләри һәгигидир, о да бундадыр ки, шејтан инсан үчүн ҝөрүнмәз вә ләтиф ҹисмә малик олдуғуна ҝөрә мүхтәлиф шәкилләрә дүшүб, мүхтәлиф мәканлара истәдији кими дахил ола биләр, амма инсан шејтан үчүн ҝөрүнән олуб, сүрәтлә мәкан вә һаләтини дәјишмәк габилијјәтинә малик дејил вә онун һәрәкәти тәдриҹидир.

Шејтанын атәшдән јаранмасы һикмәтини ашағадакы мәтләбләрдә хүласәләшдирмәк олар:

1) Шејтанын имтаһаны; Шејтан атәшдән, инсан исә јарадылмышдыр. Атәши торпагдан үстүн сајан Шејтан, өзүнү инсандан үстүн гәләмә верир вә бунунла да Аллаһ-тааланын һөкмүндән бојун гачырыр. Беләликлә, Шејтанын оддан јаранмасынын һикмәти онун имтаһаны үчүндүр. Белә ки, атәшдән олдуғуну билән Шејтан өзүнү мәғрур сајаҹаг, јахуд Аллаһ-таала мүгабилиндә һәмишә бәндәчилик едиб илаһи ҝөстәришләрә бојун әјәҹәк? Неҹә ки, Гурани-Кәрим дә шејтанын Аллаһ-тааланын әмриндән бојун гачырмасы вә Адәмә сәҹдә етмәмәсинин сәбәбини дә һәмин дәлиллә әсасландырмышдыр: “(Аллaһ Иблисə): "Мəн сəнə əмр eдəндə сəнə сəҹдə eтмəјə нə мaнe oлду?" - дeјə бујурду. (Иблис:) "Мəн oндaн дaһa јaxшыјaм (үстүнəм), чүнки Сəн мəни oддaн, oну исə пaлчыгдaн јaрaтдын!" - дeди.”[2]

2) Инсанын имтаһаны; Шејтан инсана гаршы дүшмәнчилијә анд ичмишдир. О, алдадыҹы мөвҹуд олуб һәмишә инсаны етигадларында вә әмәлләриндә ҝүнаһа вә фәсад ишләрә дәвәт едир. О, вәсвәсә вә һијләҝәрлик мәшәидир. Белә ки, һеч бир һәгигәти олмајан батили һагг кими нишан верир.Шејтан инсанлары она мәлум олмајан мүхтәлиф јолларла батиндән вә хариҹдән ҝүнаһа тәрфә чәкир. Шејтанын ләтиф ҹисми олдуғуна ҝөрә инсанларын батининә дә нүфуз јолу вар. Әлбәттә, бу нүфуз инсанын өз ихтијары әсасындадыр. Јәни, инсанлар өзләри шејтана өз гәлбләринә јол верирләр. Әҝәр инсан истәсә, шејтанын онун гәлбинә нүфузуна һеч бир јол гојмаз.

Шејтанын ҝөрүнмәмәсинә вә онун ҝөзләрдән мәхфи олмасына бахмајараг, инсан һәмишә шејтанын нүфузунун гаршысыны алмаға һазыр олмалыдыр. Гуранда охујуруг: “Еј Адəм oғуллaры! Ајыб јeрлəрини өзлəринə ҝөстəрмəк үчүн либaслaрыны сoјундуруб вaлидeјнинизи (Адəм вə Һəввaны) Ҹəннəтдəн гoвдурдуғу кими, Шeјтaн сизи дə aлдaдыб јoлдaн чыxaртмaсын. Шүбһəсиз ки, o (Шeјтaн) вə oнун ҹaмaaты сизлəри сизин oнлaры ҝөрə билмəдијиниз јeрлəрдəн ҝөрүрлəр.” [3]    Бу да инсанын белә бир дүшмәнлә имтаһана чәкилмәсини ҝөстәрир.[1] Бахмајараг ки, бүтүн бу һикмәтләри дәрк етмирик вә бәшәрин елминин мәһдуд олдуғуна ҝөрә Аллаһ-тааланын ишләриндәки чох һикмәтләрдән хәбәрсизик.

[2] Әраф сурәси, 12-ҹи ајә.

[3] Әраф сурәси, 27-ҹи ајә.

Ətreaflı cavab
Бу суалын изаһлы ҹавабы јохдур
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Aya Şeyx Müfid və Şeyx Səduq Həzrəti Möhsinin şəhadətini qəbul ediblərmi?
  7796 فرزندان زهرا س 2013/12/16
  Şiə məzhəbinin böyük bir hissəsi bunu qəbul edir ki, Həzrət Fatiməyi Zəhra (s) şəhadətindən əvvəl hamilə olmuş və Möhsün adlı övladı O həzrətin evinə hücum olunan hadisə səbəbindən siqt olmuşdur. O cümlədən bəzi Əhli Sünnət mənbələrində də həzrət Möhsünün şəhadətinə işarə olunmuşdur.[1] Lakin şeyx ...
 • Xumsu müctehidin icazəsi olmadan seyyidlərə vermək olarmı?
  6507 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Xumsun lüğətdəki mənası beşdə bir deməkdir. Amma fiqh terminində isə "İllik gəlirin artıq qalanının beşdə bir hissəsinə deyilir". Xums anlamı İslam dininin vacib buyurduğu əməllərdən biridir. Həmçinin bu əməl Quranda cihad hökümləri ilə birgə qeyd edilmişdir. Bunun özünə aid fəlsəfəsi vardır ki, onların bəzisini aşağıda qeyd edirik.
 • Əmr As həyatı boyu özündən necə çöhrələr göstərmişdir?
  8150 تاريخ بزرگان 2011/09/12
  Əmr ibni As çox hiyləgər insanlardan biri olan Əmr ibni As ibni Vail Səhmidir. O, Nabiğə adlı məşhur fahişə qadından dünyaya gəlmişdir və ata tərəfdən zahirdə As ibni Vailə mənsub edilirdi. As ibni Vail Səhmi də Peyğəmbəri-Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in oğlu Qasım dünyadan gedən zaman o həzrətə dil yarası ...
 • İmalar (ə) niyə öz hərəmlərini teror hücumlarından qoruya bilməyiblər?
  5740 Qədim kəlam 2011/10/04
  Allah- Taala İslamın əziz Peyğəmbəri (s) və pak imamlara (ə) təşrii vilayətdən (qanun qoymaq və şey işləri halal və haram etmək haqqı) əlavə, təkvini vilayət də vermişdir və onların aləmdə hər hansı bir işi görməyə güdrətləri çatır. Bu cür vilayət və qüdrət onların zahiri həyat vəziyyətlərinə məxsus deyil. ...
 • Çox şəkk edənin hökmü nədir?
  6393 • دیگر احکام مرتبط با نماز 2015/05/27
  Şübhə yoxdur ki, çox və həddən artıq şəkk etməklə vəsvəsəyə yetişmək şeytanın hilələlrindən biri olub, Allah bəndələrini öz bəndəçiliklərində süsləşdirib ibadətdən uzaqlaşdırır və Allah eləməmiş kimi bəzən insanı ibadətə qarşı laqeyd həddinə kimi gətirib çıxarır. Ona görə də həddən arıq şəkk edəndə ona fikir vermək lazım deyil.
 • Nə üçün ölü müctəhidə təqlid etmək caiz deyildir?
  5810 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/05/17
  Ölü müctəhidə təqlid etməyi caiz bilməyən fəqihlər bir çox dəlillərə istinad etmişlər. Həmin dəlillərdən agah olmaq üçün gərək fiqhi kitablara müraciət olunsun. Amma bu sual digər şəkildə də irəli çəkilə bilər. O da bundan ibarətdir ki, bu qrup müctəhidin nəzərindən belə bir hökmün faydası və həqiqətdə onun ...
 • Bərzəx aləmində yaxud da qiyamətdə azan deyilirmi?
  5585 Hədis elmləri 2012/03/11
  1. Azanın bərzəx aləmində deyilməsi barəsində rəvayətlərdə qeyd edilməmişfir. 2. İmam Baqirdən (ə) rəvayət olunur ki, “Peyğəmbər əkrəm (s) merac zamanı keçmiş bütün peyğəmbərlərin onun yanında olduqları zaman, Cəbrail (ə) Allahın əmri ilə onlara azan və iqamə dedi.”[1] 3. Qiyamətdə ...
 • İslam Peyğəmbərinin (sələllahu ələyhi və alihi və səlləm) səhabələrindən on nəfərə behişt müjdəsinin verilməsi”- rəvayəti səhihdirmi?
  6269 Fiqh 2014/05/18
  Əhli-sünnə rəvayətlərinin mənabelərində belə bir rəvayət vardır. O cümlədən, “onluq müjdəsi” və o rəvayətdə deyilir ki: “İslam Peyğəmbərinin (sələllahu ələyhi və alihi və səlləm) səhabələrindən on nəfərə behişt müjdəsi verib.” Amma, şiə alimləri belə bir rəvayəti qəti dəlillərlə rədd edir və rəvayətin saxta olmasını isbat edir. ...
 • Peyğəmbər (s) niyə öz evində torpağa tapşırıldı?
  4897 تاريخ بزرگان 2012/03/11
  İslamın əziz Peyğəmbəri (s) dünyadan gedəndən sonra, müsəlmanlar o həzrətin müqəddəs bədənini dəfn etməyin yerini müəyyənləşdirməkdə, fikir ayrılığına düçar oldular. Bir dəstə dedi: Məscidində dəfn olunsun. Digər bir dəstə dedi: Səhabələri ilə dəfn olunsun. Bu zaman Əmirəl- möminin Əli (ə) buyurdu: Allah, Peyğəmbəriən pak yerdə qəbzi- ruh ...
 • Oruc tutumayan müsəlman üçün yemək və içməli su hazırlayıb verməyin hökmü nədir?
  4539 Cürbəcür 2015/05/30
  Əgər oruc tutmayan şəxsin şəri üzürü varsa və ya oruc tutmaq vacib deyilsə (məsələn, xəstəlik üzündən oruc tuta bilmir) bu əməlin iradı yoxdur. Əgər qüdrəti olan halda, qəsdən oruc tutmursa və xeç bir üzrü yoxdursa, bu iş günahdır və imkan həddində o şəxsi orucu tərk etdiyinə görə ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  155029 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  131615 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  110587 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  101295 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  84941 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  72746 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50226 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38023 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  37833 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  36583 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".