Ətraflı axtarış
Baxanların
6378
İnternetə qoyma tarixi: 2011/02/14
Sualın xülasəsi
Din vahiddir yoxsa çoxlu?
Sual
Din vahiddir yoxsa çoxlu?
Qısa cavab

Əgər dindən məqsəd, Allah tərəfindən nazil olub və peyğəmbərlər (ə) vasitəsi ilə camaata çatdırılan əqaid, əxlaq və qanunlar toplusu olarsa, bu halda din vahid bir şeydir və dinlərin fərqi zaman və məkanların tələbinə əsasən fərdi və tayfa xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq cüzi göstərişlərdə dəyişilir.

Əgər dindən məqsəd, dünyadakı mövcud dinlər olarsa, bu günkü dünyada müxtəlif və çoxlu dinlərin olmasında heç şəkk yoxdur. Bu müxtəlif dinlərdə, baxmayaraq ki, həqiqətlərin bəzisi müşahidə olunur, amma həqiqi tövhid və həqiqətin kamil forması yalnız islamda görünə və tapıla bilər.

Ətreaflı cavab

Cavabı əldə etmək üçün bəzi məsələləri (dinin həqiqəti, dinin məna ya mərhələləri, həqiqi din, islam sabit din, şəriət və məzhəblərin ixtilafının səbəbi Quran və səmavi kitablar kimi) açıqlamaq lazımdır.

A). Dinin həqiqəti:

Dinin lüğəvi mənası, bağlamaq,xuzu, itaət, tabeçilik, təslim və mükafatdır. Amma onun istilahi mənası, insanların tərbiyəsi və insan cəmiyyətinin işlərini idarə üçün olan, əqaid, əxlaq və qanun- qayda toplusudur.

B). Quranda dinin mənaları:

Quran ayələrində din iki yerdə işlədilmişdir:

 1. Haqq və batil olmasından asılı olmayaraq, qeybi qüdrətə olan bütün etiqadlar:

«"لکم دینکم و لی دین"»

2. İlahi dinlərə məxsusdur:

«"ان الدین عندالله الاسلام"»

C). Dinin mərhələ və dərəcələri:

Bu mövzuda bizim dinin ikinci istifadəsinə olan diqqətimiz, ilahi dinlərə məxsus və müxtəlif mərhələ və dərəcələri var:

1.     Nəfsul- əmri din: İnsanların nicata doğru hidayəti üçün olan ilahi elm və rəbbani iradədə olan, nəfsul- əmri dindir.

2.     Mürsəl din: Uca Allah tərəfindən insanların hidayətə doğru hidayəti üçün ilahi elçilər vasitəsi ilə göndərilənlər, mürsəl dini təşkil edir.

Nəfsul- əmri din vahiddir:

Çünki insanların zahirdə tamamilə bir- birindən fərqlənməsinə baxmayaraq, vahid gövhərləri var. Nəfsul- əmri din həmin müştərək gövhərə aiddir.

Mürsəl din çoxludur:

Dinlərin tarixi həqiqəti, tarixin dediyinə əsasən, mürsəl dinlərin sayının ilahi elçilərin sayı qədər olduğuna şahiddir. Burada elçidən məqsəd, şəriət sahibi və onu çatdırmağa əmr olunan peyğəmbərdir.[1]

3.     Həqiqi din:

4.     din insan cəmiyyətinin işlərini idarə etmək və insanları tərbiyə etmək üçün, qanunların cəmiyyətin həqiqi ehtiyacı və onun cəmiyyətin dəyişikliyi ilə və onun insanın fitrəti və gövhəri ilə uyğunluğu onun haqq olmasının ölçüsüdür.

Deməli, yalnız insanı və dünyanı yaradan kəs, insan və dünya və bunların bir- birinə bağlılığı barəsində tam biliyə malik ola bilər. bunun nəticəsi də budur ki, insana rəhbərlik və hidayətinə qadirdir. Bu girişlə məlum olur ki, haqq din o dindir ki, onun əqaid, əxlaq və qayda- qanunları Allah tərəfindən nazil olubdur. Batil din isə o dindir ki, Allahdan qeyrisi tərəfindən düzəlib və qoyulubdur.[2]

5.     İslam sabit din:

Qurani kərimdə ilahi din islam adıyla qeyd olub və onun sabitliyi və həmişəliyinə sübutlar gətirilmişdir.

Dinin sabitliyinə gətirilən ilk dəlil, dinin faili mənbəyinə əsaslanır. Bu dəlil iki ayəni bir- birinə əlavə etməklə əldə olur. birinci ayə ali imran surəsindədir ki buyurur:

«"ان الدین عندالله الاسلام"»[3]

Yəni haqq qarşısında təslim və itaət Allah yanında rəsmi tanınan yeganə dindir. İkinci ayə nəhl surəsindədir ki, buyurur:

«"ما عندکم ینفد و ما عندالله باق"»[4]

Yəni sizdə olan (dünya malı) tüknər, Allah dərgahında olan (axirət nemətləri) isə əbədidir.

Bu iki ayədən isyifadə olunan arqumentlərin xülasəsi budur ki, islam Allah yanındadır. Allah yanında olan şey, əbədidir. Deməli islam əbədidir.

İkinci arqument, dini qəbul edən mənbə olan insanın fitrətinə əsaslanır. Belə ki, islam insan fitrətinin tərbiyəsi və çiçəklənməsi üçün nazil olubdur. İnsanın fitrəti sabit və dəyişilməzdir. Deməli insanların fitrətini tərbiyə etmək üçün tənzimlənən din sabit və müştərək olacaq.

Qurani- kərim bu barədə buyurur:

«"فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله"»[5]

Yəni (ya rəsulun) batildən tapınaraq üzünü Allahın fitri olaraq xilqətinə heç bir dəyişiklik ola bilməz.

Allah, bütün ulul- əzm peyğəmbərlərin tövsiyə etdiyi və bütün ilahi dinlərin qəbul etdiyi vahid din barəsində belə buyurur:

«"شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما و صینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب»[6]

Yəni, (ya peyğəmbər!) Allah: "Dinini doğru- dürüst tutun, onda ayrılığa düşməyin!"- deyə Nuha tövsiyə etdiyi ki, sənə vəhy buyurduğunu, İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyini dində sizin üçün də qanuni etdi. Sənin dəvət etdiyin (tövhid dini) müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kimsəni özünə (peyğəmbər )seçər və tövbə edib ona tərəf qayıdan kimsəni də doğru yola yönəldər.[7]

6.     Şəriətlərin ixtilafı və məzhəblərin nəsx olmas:

7.     İlahi dinin vəhdət və sabitçiliyinin nəticəsi budur ki, heç vaxt dinin əsli olan islamda ilahi dinlərin heç bir fər


8.     q


9.     i yoxdur, əksinə fərqlər məzhəb və şəriətlərdədir. Çünki dinin əsli olan, tövhid, vəhy, peyğəmbərlik, ismət, imamət, ədalət, bərzəx, qiyamət və bunun kimi olan işlər, insanın özünün ilahi fitrətinə əsasən, öz gərəkət, hədəf və yolunu onunla möhkəmlədən ümumi yolladır. Amma cüzi və əməli göstərişlər, müxtəlif zaman və məkanların tələbi ilə, insanların fərdi və tayfa xüsusiyyətləri və insanın təbii və maddi cəhətləri ilə uyğun dəyişilirlər.

10.   Qurani- kərimdə əsas mövzu usuli- din ya onun ümumi yolları olan yerdə, peyğəmbərlərin bir- birini təsdiqləməsindən söz gedir.

«"مصدقاً لمابین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه"»[8]

Quran özündən əvvəlki kitabı (bütün ilahi kitabları) təsdiq edən və onu qoruyandır.

Amma danışıq mövzusunun dinin cüzi furuları olduğuna görə, sözümüz müxtəliflik, dəyişiklik, təfsir və nəsx barəsindədir.

«"لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجاً"»[9]

Hər bir ümmət üçün xüsusi bir şəriət və üslub qərar vermişik.

Müxtəlif şəriətlər, fərqli yollardırlar ki, onların hər biri, ümmətlərin istedadı və onların peyğəmbər və övliyaların məqam və ləyaqətinə uyğunluqla formalaşırlar. Onların kəsrəti, ya əsrlər boyu bir- birinin ardınca zühur edən, vahid həqiqətin müxtəlif formalarına göstərmək cəhətdəndir, ya da dəqiq açıqlama ilə desək, bəşərin düşüncə dərəcəsinin o möhkəm əsasla münasib olması ilədir.

Çünki ilahi vəhy vahid bir ipdir ki, onun bir tərəfi insanların əlində və onun o biri tərəfi isə Allahın yanındadır. İnsan bu yolda nə qədər irəliləyə bilsə, daha üstün bir idraka yetişə bilər. Yuxarı idrak aşağı idrakı inkar etmədən və ya aşağı idrak yuxarı dərəcələri görməyə mane olmadan.

Bu həmin ilahi ipdir ki, Allah ona sarılmağı əmr etmişdir.

«"و اعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا"»[10]

Yəni hamılıqla Allahın ipinə (dininə, Qurana) möhkəm sarılın və (firqələrə bölünüb bir- birinizdən) ayrılmayın.

Bu ipin dərəcələri, insanlar arasında işlədilən kəlmə və hərflərdən başlanır və

«"دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی"»

"dəna fətədəlla fəkanı qabə qəvsəyni əv ədna"[11] dərəcəsinə qədər davam edir.

Ona görə də, insanların ən kamili olan, peyğəmbərlərin sonuncusu öz zühuru ilə bu dərəcəni fəth etməyi müjdə verib, bu yolun dərəcələrinin gətirdiyi şəriətlərin nəsx və ya dəyişiklik və təfsirin dəyişilməsi sona çatır. Bu peyğəmbərlərin şəriətini çatdırmaqla , son kitab nazil olur:

«"الیوم اکملت لکم دینکم و اتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً"»[12]

Yəni, bu gün dinimizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi tamaladım və sizin üçün din olaraq islamı bəyənib seçdim.[13]

6. Quran və səmavi kitablar:

Quranı təsdiq etmək, üstünlük və əzəmətlə birgə olan digər peyğəmbərlərin kitablarına nisbət, onlara qarşı ən böyük xidməti etmişdir.

Şiənin məşhur fəqihi, mərhum Kaşiful-qita bu barədə buyurur: Əgər islam peyğəmbəri (s) və Quran olmasaydı, Məsihilik və Yəhudiliyin heç vaxt adı qalmazdı.[14] Çünki təhrif olmuş tövrat və incil Allahı Yəqubla üz- üzə qoyur və peyğəmbərləri şərab içən tanıtdırır və ismətli qadınlara ittihamlar edir. Onlar heç vaxt davam gətirə bilməzlər.

Qurani- kərim tövhidi yaymaqla yanaşı, bütün peyğəmbərləri ittihamlardan təmizlədi və İbrahim Xəlil və digər peyğəmbərləri izzət və əzəmətlə təriflədi və həzrət Məryəmi (s) paklıqla vəsf etdi və onun barəsində buyurdu:

«"ان الله اصطفاکِ و طهرکِ و اصطفاکِ علی نساء العالمین"»[15]

Yəni həqiqətən Allah səni seçmiş, (eyiblərdən) təmizləmiş və aləmlərin qadınlarından üstün tutmuşdur.[16]


[1] - Dinin digər mərhələlərindən xəbərdarlıq və daha çox mütaliə etmək üçün, müraciət edin: İctihadın kəlami əsasları, Hədəvi Mehdi, səh 383- 389

[2] - Cavadi Amuli, Abdulla, Şəriət mərifət güzgüsündə, səh 111- 112 xülasə ilə.

[3] - Ali- imran surəsi, ayə 19

[4] - Nəhl surəsi, ayə 96

[5] - Rum surəsi, ayə 30

[6] - Şura surəsi, ayə 13

[7] - Şəriət mərifət güzgüsündə, səh 118 ta 120 xülasə ilə

[8] - Maidə surəsi, ayə 48

[9] - Maidə suaəsi, ayə 48

[10] - Ali- imran surəsi, ayə 103

[11] - Nəcm surəsi, ayə 8- 9

[12] - Maidə surəsi, ayə 3

[13] - Şəriət mərifət güzgüsündə, səh 118 ta 120 xülasə ilə.

[14] - Kəşful- qita, Cihad kitabı, səh 391

[15] - Ali- imran surəsi, ayə 42

[16] - Şəriət mərifət güzgüsündə, səh 122- 123

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • “Yer üzü heç vaxt ilahi höccətdən boş qalmaz” hədisinə diqqət yetirməklə həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın asimanlara aparıldığı dövrdən Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in besətinə qədər yer üzündə Allahın höccəti kim idi?
  7382 Qədim kəlam 2012/01/19
  Bəzi rəvayətlərdə qeyd olunan “iki peyğəmbərin besəti arasındakı zaman fasiləsindən ibarət olan “fətrət dövrü”nün varlığı “yer üzü heç vaxt Allahın höccətindən boş qalmaz” rəvayəti ilə ziddiyyətli deyildir. Çünki “höccət” kəlməsi ümumi mənaya malikdir və həm məsum imamlara, həm də peyğəmbərlərin vəsilərinə şamildir. İslami mənbələrdə qeyd olunur ki, yer üzü ya ...
 • İmam Zaman (ə.c) hər yerdə hətta qeyri İslami (yəhudi) ölkələrdə də hazır olurmu?
  5420 Qədim kəlam 2011/10/18
  Ağıl və məntiq baxımından Allahın hidayəti olmadan insanın ideal təkamülünə yetişməsi mümkün deyil. Allah- Taala İlahi höccətləri camaata göndərməklə insanların hidayətini ən yaxşı formada yerinə yetirmişdir. İmamlar və Peyğəmbərlər Allah- Taalanın izni ilə bütün kainatda qüdrət və nüfuz etməyə kifayət qədər imkana malik olublar və olmaqdadırlar ki, öz vəzifələrini yaxşıca ...
 • Нәјә ҝөрә Шејтан оддан јараныб?
  7117 Qədim kəlam 2010/04/22
  Аллаһ-таала мүтләг һикмәт саһиби олуб бүтүн ишләри там шәкилдә һикмәт әсасындадыр. Беләликлә, бүтүн мөвҹудатлар сон дәрәҹә јүксәк илаһи һикмәт әсасында хәлг олунмушлар. Аллаһ-таала һәр бир варлыға ән лајигли вә ҝөзәл сурәти вермишдир.[1] Шејтанын атәшдән јаранмасынын ...
 • Ислам дининдә дәјишән үнсүрләр вармы?
  8044 Təzə kəlam 2009/06/21
  Илаһи динләринпринсипләри ики гисимдән тәшкил олунуб: Бир гисми сабит үнсүр, диҝәри исә дәјишәндир. Илаһи динләрин дәјишмәз, сабит вә дүнјәви принсипләри һәмишәлик вә һәр заман олмушдур. Әслиндәинсанын
 • Məscidul-əqsa müsəlmanların ilk qibləsi olduğu zaman orada namaz qılınırdımı? Hansı tərəfə?
  7858 Fiqh tarixi 2012/03/14
  Beytul-müqəddəs müsəlmanların qibləsi olduğu zaman orada heç bir müsəlman yox idi və orada necə namaz qılınması ilə əlaqədar bəhs irəli sürülmürdü. Amma sübut məqamında zahirən, onun hökmü Kəbə barəsində olan hökm kimi idi. Fəqihlər bu barədə buyurmuşlar: “Vacib namazları Kəbə evinin içində və onun damında qılmaq məkruhdur ...
 • Mələklərin varlığının səbəbi nədir və onların vasitə olmasına nə ehtiyac vardır?
  9410 Qədim kəlam 2012/07/22
  Məlaikələr Allahın məxluqlarından olan bir növ varlıq, Allah ilə şəhadət aləmi arasında vasitədirlər. Allah onları təkvin və təşri aləminin işlərini idarə etmək üçün təyin etmişdir. Qurani-kərimdə məlaikələr üçün çoxlu işlər sadalanmışdır: vəhyin nazil edilməsində, Allahın sözünün Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə çatdırılmasında, aləmin işlərinin tədbir ...
 • İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlığın əhəmiyyət və fəlsəfəsi nədən ibarətdir?
  10751 Qədim kəlam 2012/01/18
  İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlığın əhəmiyyət və fəlsəfəsini başa düşmək üçün bir neçə məsələyə diqqət yetirmək zəruridir:1. Quranda yüksək məqamlı insanların, böyük şəxsiyyətlərin və ilahi övliyaların dəyərli səciyyələrinin və fəzilətlərinin canlı saxlanmasına dair çoxlu təkidlər edilmişdir.2. Böyük şəxsiyyətli şiə imamları Kərbəla hadisəsinin canlı saxlanması üçün müxtəlif yollarla çoxlu tövsiyələr ...
 • Kamala yetişmək yolu
  5479 Əməli əxlaq 2011/08/23
  Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин. ...
 • Бир нәфәр хачпәрәсти Ислам ирфаны илә Ислама неҹә ҝәтирмәк олар?
  5869 Nəzəri irfan 2012/05/21
  Ислами ирфаны, онун хүсусијјәтләрини вә шахәләрини һәмчинин, Ислам вә Әһли-Бејт (әлејһиссалам) мәктәбинин сајәсиндә јетишән ирфаны ачыгламагла өз мәгсәдинизә чата биләрсиниз. Биринҹи: Ислами ирфан ики гисмә, нәзәри вә әмәли гисмә бөлүнүр. Нәзәри ирфанын әсас вә көклү мөвзусу ики мәсәләдир. Биринҹи, төвһидин һәгигәтинин ачыгланмасы; икинҹи һәгиги тәкаллаһлыны ...
 • Alim və fazil kimə deyirlər və fərqləri nədir?
  9783 Nəzəri əxlaq 2012/03/11
  Elm və bilik, cahillik və nadanlığın əksidir. Elm və biliyə sahib olan şəxsə alim deyilir. Amma fəzl, bir şeyin artıq olmağına deyilir. Və onun ziddi nöqsandır. Başqalarına nisbətdə üstünlüyü olan şəxsə fazil deyirlər. Bu cəhətdən demək olar ki, hər bir elm üstünlükdür, amma hər üstünlük elm deyil. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163054 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155534 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117957 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110033 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99644 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91571 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53512 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45863 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43949 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43152 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...