Ətraflı axtarış
Baxanların
6386
İnternetə qoyma tarixi: 2012/04/18
Sualın xülasəsi
Allah nə üçün div kimi xəyali varlıqlara varlıq bağışlayır? Digər tərəfdən yaddaşt edir ki, bu divlər ancaq Allahın izniylə ziyan yetirirdilər?
Sual
Bəqərə surəsinin 101- ci ayəsi deyir: "və divlər camaata o şeyi ki, qadınla ərlər arasında ayrılıq salırsa, örgədirlər və heç kəsə Allah istəmədən zərər yetirmirdilər və o şey ki, örgədirdilər ziyan yetirirdi və xeyir yetirmirdi". Allah nə üçün div kimi xəyali mövcudlara varlıq bağışlayır. Digər tərəfdən yaddaşt edir ki, bu divlər ancaq Allahın istəyilə ziyan yetirirdilər. Bu hansı Allahdır ki, divlər ziyan yetirmək icazəsi verir?
Qısa cavab

Cin bir varlıqdır ki, Quran onun yaradılışı barədə buyurur: "Və cinni ondan qabaq (Adəmin yaradılışından) isti və yandırıcı oddan yaratdıq".

Buna əsasən cin həqiqi varlıqlardandır ki, hidayətləri üçün Peyğəmbərlər göndərilibdir. İnsan kimi Allahın ibadətinə əmr olunubdur. Allahın göstərişləri qarşısında itaət ya boyun qaçırmaq nəticəsində, kafir və müsəlman dəstələrinə bölünürlər. İblisdə ki, yaradılış dastanında Adəmə səcdə etmədi cin tayfasından idi. Allahın icazəsiylə zərər yetirmək!:

Allahın izniylə zərər yetirmək bu mənayadır ki: Bu dünyada bütün qüdrətlər Allahın qüdrətiytindən qaynaqlanır. Hətta odun yandırmağı və qılıncın kəsməyi də onun icazəsi və fərmanı olmadan olmur. Necə ki, sehrbaz yaradılış aləmində Allahın iradəsinin ziddinə olaraq dəxalət edə, belə deyil ki, Allahı hökumət dairəsində məhdudlaşdırıbdır. Bəlkə bunlar bir sıra xüsusiyyatlar və əsərlərdir ki, o müxtəlif mövcudatlarda qoyubdur, bəziləri ondan yaxşı istifadə edir bəzisi pis istifadə.

Ətreaflı cavab

"Div" həqiqət yoxsa xəyal!?

Fars lüğətində div xəyali bir varlığa deyilir ki, özünə məxsus zahiri xüsusiyyatlarla şeytanın nəslindən olsun. Amma haçan ondan məqsəd "xüsusi ism" (ad) olsa, məqsəd iblisdir.[1] O ki, sizin sualda "div" adıyla adlandırılıb Quran lüğətində ona "cin" deyilir. Əslində cin kəlməsinin mənası nəzərdən və gözdən pünhan olan hər şeyə deyilir.[2]

Cin bir varlıqdır ki, Quran onların yaradılışıbarədə buyurur: "Və cinni ondan qabaq (Adəmin yaradılışından) isti və yandırıcı oddan yaratdıq".[3] Buna əsasən cin həqiqi varlıqlardandır ki, hidayətləri üçün Peyğəmbərlər göndərilibdir,[4] insanlar kimi Allahın ibadətinə əmr olunublar.[5] Allahın göstərişləri qarşısında itaət ya boyun qaçırmaq nəticəsində, kafir və müsəlman dəstələrinə bölünüblər.[6] İblisdə ki, yaradılış dastanında Adəmə səcdə etmədi cin tayfasından idi.[7]

Bəli bəzi avam dilində heç bir həqiqəti olmayan xəyal varlıqların adlandırmaq üçün "div" kəlməsindən istifadə edirlər. Amma o ki, bu ayədə və oxşar ayələrdə habelə Məsum İmamların (ə) rəvayətlərində cin barəsində gəlibdir, hamısı həqiqi bir varlıqdan danışır.

Bəqərə surəsinin 102- ci ayəsinə əsasən yəhudilər sehr və cadudan tabeçilik edib və onu iki mənbədən ələ gətirirlər:

 1. Həzrəti Süleymanın dövründə olan şeytanlar ki, camaata pis işlər görmək üçün, sehr örgədirdilər.
 2. Yerə gəlmiş iki mələyin təlimlərindən ki, camaata sehri batil etməyi örgədirdilər.[8]

Bu ayədə Allah iki mələkdən[9] (nə cinlər ya siz demişkən "divlər" yox) "harut" və "marut" adıyla ad aparır ki, xalqa bir sıra məsləhətlərə görə sehr örgədirdilər. Amma onlar o iki mələkdən bir sıra mətləblər örgənirdilər ki, onların vəsiləsiylə ər arvad arasında ayrılıq salsınlar

Bəs

Birinci: Sizin sualınızın əksinə, camaat divlərdən (cinlər) belə bir şey örgənmirdilər. Bəlkə iki mələk xalqı təlimatlandırmağa tapşırıq almışdırlar.

İkinci: Quran buyurmur ki, bu iki mələk qadınla kişi arasında ayrılıq və ixtilaf salmağı camaata örgədmirdilər, bəlkə buyurur: Camaat onlardan qadınla kişi arasında ayrılıq salmağın yolunu örhənirdilər![10]

Bildiyiniz kimi bu iki mətləbin arasında çox fərq var, bəzən bir müəllim öz şagirdlərinə bir sıra mətləblər örgədir ki, onlardan istifadə etməklə inkişaf etsin ya elmi problemlərin həll etsin. Amma şagird o məlumatlardan su istifadə edərək əks yolda addımlayır. Bəzən bir sıra elə mətləblər örgədir ki, yaxşı və pis işlərdə istifadə oluna bilər amma şagird ondan pis yolda istifadə edir. Müxtəlif bombaların hazırlanma elmləri ki, insanların ölüm vəsiləsidir əvvəl bu cür olub. Bəşər elmin inkişafından su istifafə edərək bu texnologiyaya əl tapa bildi.bu ayənin şəni nuzulundan istifadə edərək bu məsələni aşkar şəkildə başa düşmək olur. Bu iki ayənin şəni nuzulu gəlibdir ki: Bu iki mələk sehrbazların sehrini batil etmək üçün, camaata sehrin və onu batil etməyin yolunuörgədirlər və xalqdan əhd peyman alırdılar ki, biz sizin imtahan vəsilənizik bəs kafir olmayan (bu elmdən onun yolunda istifadə edin).[11] Şəni nuzul və harut marut dastanı haqqında artıq məlumat üçün sual 4960 (sayt 5247) müraciyə edin.

İradın cavabı "Allahın icazəsiylə ziyan yetirmək" əgər qeyd olunan ayəyə yaxşı diqqət olsa: Görərik ki, ayə gizli suala cavabdır. Bundan sonra ki, buyurur: Camaat o iki mələkdən ər arvad arasında ayrılıq salmağın yollarını örgənirdilər.

Zehndə yarana bilər ki, sehr və caduyla yaradılışa və dünya qanunlarına əl aparmaq olar və Allahın təkvini istəyi və onun iradəsi olmadan məsələləri istənilən şəkildə dəyişmək olar. Allah bu iradın cavabında buyurur: "Əgər sehrlə zərər yetirmək istəsələr yenə də Allahın iradəsi altından xaric olmayıblar...[12]

Daha çox şərh:

Ayənin bu hissəsi tohidin əsas əsrllərindən birinə işarədir ki, bu dünyada olan bütün qüdrətlər Allahın qüdrətindən qaynaqlanır. Hətta odun yandırmağı və qılıncın kəsməyi olunun fərmanı və icazəsi olmadan olmur. Necə ki, sehrbaz yaradılış aləmində Allahın iradəsinin ziddinə olaraq dəxalət edə, belə deyil ki, Allahı hökumət dairəsində məhdudlaşdırıbdır. Bəlkə bunlar bir sıra xüsusiyyətlər və əsərlərdir ki, o müxtəlif mövcudlarda qoyubdur, bəziləri ondan yaxşı istifadə edir bəzisi pis istifadə. Allahın insana verdiyi bu ixtiyar və azadlıqda onların imtahanı və təkamülü üçündür.[13]

İndi ki, bütün şeyi xasiyyəti Allahın əlindədir bu mənada deyil ki, Allah sehr etməyə və xalqa zərər yetirməyə razıdır. Bəlkə ancaq bu mənayadır ki, sehr və onun istifadəsi Allahın varlıq aləmində yaratdığı başqa qanunlardan istifadə kimidir. Necə ki, pıçaqda olan kəsicilik xasiyyəti və onun lətif cismlərdə əsəri varlığın qanunlarındandır və camaat bu qanundan çox istifadə edirlər. Əgər bir şəraitdə bir məzlum insan pıçaqla öldürülə, bu mənaya deyil ki, Allahın ümumi icazəsiylə ki, həmin pıçaq kimi kəsici şeyin haqqında varlıq qanunlarının icrasıdır, bu məzlum şəxs öldürülübdür. Amma heç vaxt bu mənaya deyil ki, Allah zalimə məzlumu öldürmək üçün "xüsusi" icazə veribdir. Bəlkə Allah müxtəlif ayələrdə zülm etməkdən, məzlum insanı öldürməkdən və xalqın hüquqların tapdalamaqdan çıkindiribdir. Bu cür adamlara dəhşətli əzab vədəsi veribdir.[14]

Əlaqədar göstəricilər:

 1. Sual 4960 (sayt: 5248) (harut və marut).
 2. Sual 2992 (sayt: 3237) (şər işlərin Allaha nisbətin keyfiyyəti).


[1] - Muin, Muhəmməd, Fərhəng, Muin, səh 457, Behzad nəşri, Tehran 1386.

[2] - Raqib İsfəhani, Əlfərdat fi qəbibul- Quran, cild 1, səh 203.

[3] - Hicr surəsi, ayə 27.

[4] - Ənam surəsi, ayə 130: (Qiyamət günündə Allah tərəfindən xitab olar ki) Ey cin və ins dəstələri sizin üçün özünüzdən elçilər gəlmədilər ki, mənim ayələrimi sizin üçün deyələr və sizi bu günkü görüşünüzdən qorxdular? Deyərlər: Biz öz dilimizlə şahidlik veririk (bəli elçilər gəldilər və qorxutdular) və dünya həyatı onları aldatdı və (bu cəhətdən) öz dilləriylə şahidlik verənlər ki, kafir olublar".

[5] - Əz- zariyat surəsi, ayə 56.

[6] - Əhqaf surəsi, ayə 29 bu ayədə cinlərdən bir dəstənin müsəlman olmasına işarə edir. Müxtəlif ayələrdə kafir cin dəstəsindən, ad aparılıb N. K. Fussilət surəsi, ayə 29, Əraf surəsi, ayə 38, Kafi, cild 1, səh 395.

[7] - Kəhf surəsi, ayə 50: "Və (yada sal) o vaxtı ki, mələklərə dedik: Adəmə səcdə edin nəticədə iblisdən başqa ki, cin (tayfasından) idi, hamı səcdə etdi (yoxsa mələk günah etmir) bəs Allahının fərmanından boyun qaçırdı".

[8] - Sehr örgənməyin caiz olan yerləri: Sehri batil etmək və sehrbazlarla mübarizə etmək üçün N. K. Cəfəri Yəqub, Kövsər təfsiri, cild 1, səh 308, Bica, bina.

[9] - N. K. Vəsailüş- şiə, cild 17, səh 147 sehri və onun pulunu haram buyuran fəsl.

«عن الرضا(ع):وَ أَمَّا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ فَكَانَا مَلَكَيْنِ عَلَّمَا النَّاسَ السِّحْرَ لِيَحْتَرِزُوا بِهِ سِحْرَ السَّحَرَةِ وَ يُبْطِلُوا بِهِ كَيْدَهُم»

[10] - Ayənin mənasına diqqət edin: "Və (yəhudilər) Süleyman dövründə şeytanların camaata örgətdiklərindən itaət etdilər. Süleyman heç vaxt (sehrə əl bulaşdırmadı) və kafir olmadı amma şeytanlar, küfr etdilər və xalqa sehr örgətdilər. Və (habelə yəhudilər) babilin iki "harut" və "marut" və mələyinə nazil olanlardan tabeçilik etdilər. (O iki mələk, sehr etməyin yolun, sehri batil etmək yolu ilə tanış olmaq üçün camaata örgətdilər). Heç kəsə bir şey örgətmişdir. Məgər qabaqcadan ona deyirdilər: "Biz imtahan vəsiləsiyik kafir olma! (Və bu təlimlərdən su istifadə etmə!)" Amma onlar o iki mələkdən elə mətləblər örgənirdilər ki, o iki mələkdən elə mtləblər örgənirdilər ki, onun vasitəsiylə ər arvad arasında ayrılıq ayrılıq sala bilsinlər amma heç vaxt Allahın icazəsi olmadan bir insana zərər yetirə bilməzlər. Onlar o hissələri örgənirdilər ki, onlara ziyan yetirirdi və bir xeyir vermirdi. Mütləq bilirdilər hər kəs bu cür malı olan olsa axirətdə heç bir bəhrəsi olmayacaq və nə çirkin və bəyənilməsi idi o ki, özünü ona satdılar, əgər biləydilər".

[11] - Bəqərə surəsi, ayə 102.

[12] - Təfsiri Əl- mizandan istifadə etməklə, cild 1, səh 355.

[13] - Məkarim Şirazi, T

Fsir- nümunə, cild 1, səh 377.

[14] - Allah buyurur: "Və o kəsin ki, Allah qanını haram sayıb, öldürməyin, məgər həqiqətə xatir! Və o kəs ki, məzlum öldürülüb sahibi (vəli) üçün sültə (qisas haqqı) qoyuruq amma öldürməkdə israf etməyin, çünki o himayət olunubdur". İsra surəsi, ayə 33.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Lütfən qadının hicabının necəliyi barəsində hədis yazın.
  7912 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/13
  Nur surəsinin 31- ci ayəsi başqa olmaqla çox sayda hədis və ayələr qadının hicabı barəsində söhbət açmışdır.həmçinin Nur surəsinin 31- ci ayəsində buyurulur: "Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyrulmuş şeylərdən çəkindirsinlər, namuslarını qorusunlar; öz- özlüyündə görünən (əl- az) istisna olmaqla, zinətlərini göstərməsinlər baş örtüklərini yaxalarına çəksinlər; zinətlərini ərlərindən başqasına ...
 • Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə işlədilmişdir?
  7438 Quran elmləri 2011/11/06
  Həyat, yaşamaq, mənasında və ölüm isə onun əks mənası kimi işlədilir. Həyat və ölüm hər ikisi Allahın yaratdıqlarındandırlar. Qurani kərim buyurur: O şəxs ki, ölüm və həyatı yaratdı, sizin imtahanınız üçün idi ki, sizlərdən hansı biriniz yaxşı əməl sahibi olacaq və o məğlub olunmaz və bağışlayandır.[1] ...
 • Cəmiyyətin dini dəyişdirilə bilərmi?
  6236 Təzə kəlam 2010/11/10
  Bu sualın cavabında əvvəlcə gərək nəyin nəzərdə tutulduğu aydınlaşdırılsın. Bəzən “cəmiyyətdə dinin dəyişdirilməsi” dedikdə məqsəd hər hansı bir cəmiyyət tərəfindən qəbul olunan haqq və ilahi dinin əslini dəyişdirmək ola bilər. Bu fərzdə söhbət dini ünsür və mərifət məsələsinin dəyişdirilib-dəyişdirilməməsi, sabit qalıb-qalmaması, onun hüdudlarının genişləndirilməsi və ya məhdudlaşdırılması olacaqdır. ...
 • Bir şəxsdən digərinə enerji mübadiləsi İslamda qəbul ediləndirmi? Bunun şəri hökmü nədir?
  5739 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/04/18
  Hörmətli işçi: Bu hadisənin əsli və bu yolla müalicə və onun sayılmaqda olan təsirləri hələ də isbat edilməmişdir. Bir çox bu işdən fərasətlə istifadə edənlər öz- özlərinə xəyallara düşmüşlər. Buna görə bəzi mərcə təqlid alimləri bu suala hələ də gizli və naməlum olduğu üçün cavab ...
 • Вилајәти-фәгиһин дәлилләри нәдир?
  7158 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/02/06
  “Вилајәт-фәгиһ” бәһсини мүхтәлиф јолларла исбат етмәк олар. Амма, бу бәһсдә биз јалныз, мәсәләни әгли вә нәгли илә дәлилләринә кифајәтләнәҹәјик:А) Әгли дәлил:Әгл һөкм едир ки, етигад вә мәнәвијјата сөјкәнән бир һөкумәтин ...
 • Allah insan beyni ilə tanınmağa qabil olmadığından, necə Onun barəsində mərifət əldə edə bilərik ki, şirkə səbəb olmasın?
  5601 Qədim kəlam 2012/04/18
  Allahı tanımaq üçün bənzətmə rəvayətlərdə rədd edilmişdir. Daha çox məlumat üçün ətraflı cavaba müraciət edin. ...
 • Вилајәт сөзүнүн әрәб дилиндә чохлу вә фәргли мәналарыны нәзәрә алараг лүтфән бу кәлмәнин һәгиги вә әсл мәнасыны ачыглајын?
  6412 Qədim kəlam 2010/09/29
  Вилајәт сөзү “вәлијә” сөзүнүн көкүндән олуб, мүхтәлиф мәналара маликдир. Амма бу бәһсдә нәзәрә алынан мәна ән чох “рәһбәрлик вә бәзи ишләрин мөвланын өһдәсиндә вә ихтијарында олмасы” мәнасыдыр. Мөвла бир нөв гүдрәти вә бир шејә әһатәси олана дејилир. Дини терминолоҝијада исә камил инсанын диҝәр инсанлара мүхтәлиф саһәләрдә ...
 • Nə üçün “Fatihə” (“Həmd”) surəsi “Səb`ul-məsani” adlandırılır?
  12857 Təfsir 2012/06/23
  Təfsir kitablarına və rəvayət mənbələrinə müraciət etməklə aydın olur ki, Qurani-əzim və “Səb`ul-məsani” dedikdə nəyin nəzarətə tutulmağı ilə əlaqədar müxtəlif nəzəriyyələr vardır: Bəziləri inanırlar ki, məqsəd Quran və onun ayələridir. Bəziləri inanırlar ki, “Səb`ul-məsani” dedikdə məqsəd “Həmd” surəsidir. Çünki bu surə Peyğəmbər (səlləllahu ...
 • Nə üçün qədr gecəsində bədənə zəfəran sürtmək qadağan edilmişdir?
  7914 Əməli əxlaq 2011/04/16
  1). Zəfəranın üç əsas xüsusiyyəti vardır: Yemək ədviyası, dərman və gözəllik kimi istifadə olunması. 2). Zəfəranı bədənə sürtmək haram deyildir. Amma bu hədisə əsasən qədr gecəsi bədənə çox zəfəran sürtmək mələklərin ona salam verməməsinə səbəb olur. bunun əsas səbəbi bu ola bilər ki, bədənə çox zəfəran sürtmək, onun iyinin ...
 • Əli (ə) ın sözü
  6112 Hədis elmləri 2012/01/08
  Əllamə Məclisi bəharul Ənvarda bir rəvayət nəql edir ki, onda belə gəlib: Bir şəxs Həzrəti Əli (ə) dan istədi ki bu suallara cavab versin: Vacib nədir? Daha vacib hansıdır? Problem nədir? Daha problem hansıdır? Təəccüblü nədir? Daha təəccüblü hansıdır? Yaxın nədir? Daha yaxın hansıdır? Hələ sualı qurtarmamışdı və dilini ağzına ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  162995 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155337 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117885 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109904 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99342 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91483 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53449 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45632 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43873 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43058 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...