Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Dalil-dalil Keadilan Ilahi )

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah salat nafilah malam itu?
  9549 Salat Malam dan Nafilah Harian
  Salat malam merupakan salah satu ibadah dan salat yang mengandung banyak keutamaan. Salat ini dikerjakan setelah tengah malam dan jauh dari segala bentuk riya dan pamer. Salat malam ini terdiri dari sebelas (11) rakaat. Delapan rakaat dikerjakan dalam dua rakaat-dua rakaat, seperti salat Subuh, namun dikerjakan dengan ...
 • Apa yang dimaksud dengan ta’abbudi dalam lisan syariat dan apa saja syarat-syaratnya? Untuk menetapkannya dalil apa yang harus disodorkan?
  30070 بندگی و تسبیح
  Kata ta‘abbud bersumber dari akar kata (derivat) ‘abd dan ‘ubudiyyah yang bermakna ibadah dan penghambaan. Dalam riwayat juga disebutkan dengan makna yang sama. Para juris dan ahli syariat menggunakan makna ta’abbud dalam beberapa makna lain. Salah satu hal yang di dalamnya menggunakan terma ta’abbud adalah ...
 • Siapakah Hadhrat Muslim itu?
  5820 Para Pembesar
  Muslim bin Aqil hidup semasa dan mendapatkan tiga Imam Maksum As (Amirul Mukminin, Imam Hasan dan Imam Husain As). Pada masa imâmah Imam Ketiga, Imam Husain As, Muslim berangkat menuju kota Kufah sebagai utusan dan duta Imam Husain As. Muslim mempersembahkan jiwanya untuk memenuhi tujuan imamnya. Ia ...
 • Apa ciri-ciri dan tanda-tandanya orang-orang yang memiliki pandangan barzakhi dan visi bashirat?
  47483 Irfan Praktis
  Untuk dapat mengenal lingkungan sekitar kita memerlukan beberapa media. Ulama Islam memandang beberapa media pasti yang dapat digunakan mengenal lingkungan sekitar. Pertama, indra; seperti indra penglihatan, indra pendengaran dan lain sebagianya. Kedua, akal. Ketiga, hati. Seluruh media untuk memperoleh pengetahuan, melalui jalan penyingkapan intrinsik, penyingkapan-penyingkapan ...
 • Tolong Anda jelaskan asas dan tipologi pemikiran Syiah?
  11204 Teologi Lama
  Asas pemikiran Syiah dan sumber seluruh maarif (plural pengetahuan) Syiah adalah al-Qur'an. Syiah memandang seluruh ayat-ayat dzahir Al-Qur’an, demikian juga perilaku dan perbuatan, bahkan diamnya Nabi Saw sebagai hujjah (argumen). Dan selanjutnya juga memandang ucapan, perilaku dan diamnya para Imam Maksum juga sebagai hujjah. Di samping al-Qur'an menjelaskan hujjiyah ...
 • Apa yang dimaksud dengan fisika dan metafisika? Dan bagaimana hubungan yang terjalin di antara keduanya?
  22944 Filsafat Islam
  Fisika bermakna tabiat-tabiat sebagai lawan dari ilahiyyat (teologi) dan riyadhiyyat (matematika). Adapun metafisika dalam makna filsafatnya hari ini adalah sebuah ilmu yang membahas tentang maujud qua maujud (maujud bima maujud). Transfisika atau mâ warâ thabiat merupakan sebuah ilmu yang mengulas masalah Tuhan dan pelbagai eksisten. Terkait hubungan yang terjalin antara ...
 • Bagaimana dapat diketahui seseorang mencapai puncak kepuasan seksual?
  257 Junub Wanita
  Puncak kepuasan seksual atau orgasme, adalah suatu kondisi kebahagiaan mental dan fisik yang dihasilkan dari gairah seksual. Para dokter percaya bahwa kondisi ini terjadi pada para wanita disertai dengan peningkatan bilangan denyut nadi dan detak jantung serta ukuran tekanan darah. Selain itu, selama orgasme, otot dasar panggul ...
 • Apakah ayat 144 surah Ali Imran menunjukkan akan kesyahidan Rasulullah Saw?
  29232 Tafsir
  Dengan memperhatikan sya’n al-nuzul (sebab-sebab atau kondisi-kondisi pewahyuan) ayat yang dimaksud dalam pertanyaan peristiwa ini terjadi pada perang Uhud yang tersiar berita di kalangan kaum Muslimin bahwa Rasulullah Saw telah terbunuh. Sekelompok kaum Muslimin keluar dari medan perang, sedemikian sehingga sebagian ...
 • Apakah dalam tafsir Kasyf al-Asrâr karya Khaja Abdullah Anshari tertulis pembahasan tentang distorsi dan penyimpangan (tahrif) al-Qur’an?
  11398 Tafsir
  Dalam tafsir “Kasyf al-Asrâr” yang disusun berdasarkan inspirasi dari tafsir Khaja Abdullah Anshari terdapat beberapa hal yang menunjukkan pandangannya tentang tiadanya distorsi dalam al-Qur’an. ...
 • Apa makna dari kesadaran diri menurut al-Qur’an?
  32206 Tafsir
  Kesadaran diri dalam al-Qur’an mengandung pengertian menemukan jati diri dengan cara mendidik dan menghidupkan potensi-potensi fitrah dan internal yang terdapat pada wujud dirinya dan kemudian menjiwai (memahami dengan hati) hakikat-hakikat keberadaan dan nama-mana serta sifat-sifat Ilahi. Kesadaran diri memiliki tingkatan dan cabang-cabang yang beragam seperti ...

Populer Hits