Advanced Search
Hits
9521
Tanggal Dimuat: 2010/06/30
Ringkasan Pertanyaan
Salah seorang anggota keluarga telah keluar dari Islam dan murtad. Apakah menurut fikih atau akhlak ia harus dibunuh?
Pertanyaan
Salah seorang anggota keluarga telah keluar dari Islam dan murtad. Apakah menurut fikih atau akhlak ia harus dibunuh?
Jawaban Global

Kemurtadan (irtidâd) dalam Islam memiliki selaksa persyaratan dan ketentuan. Untuk dapat mengetahui pandangan Islam ihwal kemurtadan, Anda dapat melihat pada Pertanyaan 53 (Site: 289) Kebebasan Akidah dan Hukum Gantung Orang Murtad dalam Islam dan Pertanyaan No. 3175 (Site: 4152) Hukum Murtad dalam Islam pada site ini. Namun harus diperhatikan bahwa terealisirnya syarat-syarat ini dan menetapkan murtadnya seseorang bukanlah suatu hal yang mudah. Sehingga semata-mata memberikan kemungkinan (ihtimâl) kita tidak dapat memandang seseorang itu telah murtad.

Dalam pada itu Anda dapat memanfaatkan hubungan kekeluaragaan dan pembahasan-pembahasan ilmiah Anda supaya menjauhkan orang ini dari pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangannya yang menyimpang.  Dan Anda memotivasinya untuk kepada Islam dengan menjelaskan pelbagai kebaikan Islam. Bagaimanapun menghukumi murtad seseorang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Melainkan harus ditetapkan dalam pengadilan Islam. Dan tatkala tiada pemerintahan Islam maka kemurtadannya harus ditetapkan di hadapan seorang mujtahid (baca: marja) dan mengeluarkan hukum murtad kepadanya. Melakukan hukum bunuh juga dalam pemerintahan Islam berada dalam tanggungan penguasa (hâkim syar’i) dan selain ini apabila Marja Taklid memberikan izin secara umum untuk membunuh seseorang – seperti Salman Rusydi – maka bagi kaum Muslimin wajib secara kifayah menjalankan hukum tersebut. [IQuest]

Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa Islam lebih banyak tersebar di Asia ketimbang di Eropa?
  44433 Teologi Lama 2011/06/29
  Mengingat Islam muncul di benua Asia maka penyebarannya lebih banyak di Asia. Tiadanya penyebaran agama Islam di Eropa boleh jadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya perbedaan internal kaum Muslimin dan tidak terjelaskannya wajah indah Islam murni Muhammadi di daerah tersebut dan lain sebagainya.Pasca wafatnya Rasulullah Saw, telah banyak ...
 • Mengapa surah al-Fâtiha dijadikan sebagai pembuka kitab al-Qur’an sementara ia bukan surah pertama yang diturunkan?
  7156 Tafsir 2010/11/10
  Standar dalam merunut dan mensistematisasikan surah-surah tidak berdasarkan pada sismatika pewahyuan dan penurunannya, sehingga mengemuka kritikan (pertanyaan) seperti ini, melainkan ayat-ayat al-Qur’an dan surah-surah turun berasaskan pelbagai peristiwa dan kejadian. Adapun runutan dan sistematikanya yang seperti kita lihat sekarang ini disusun dan ditata sendiri oleh Rasulullah Saw. Dan karena ...
 • Apa hukum mengeluarkan sperma (onani) melalui tangan istri?
  37492 Hukum dan Yurisprudensi 2010/10/12
  Hukumnya boleh dan halal apabila seorang suami mengeluarkan sperma melalui istrinya (baik dengan tangan istrinya atau anggota tubuh lainnya).[1]Dan hal itu bukan termasuk yang diharamkan. [IQuest]Untuk telaah lebih jauh silahkan lihat:
 • Orang-orang yang tidak mengerjakan shalat apakah pasti mereka akan memasuki neraka? Meski apabila ia banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik?
  28336 Teologi Lama 2012/04/03
  Sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, shalat merupakan aktivitas ritual pertama dan utama di antara amalan-amalan agama. Apabila manusia diterima shalatnya, maka amalan-amalan ibadah lainnya juga akan diterima. Dari satu sisi, sesuai dengan ungkapan lugas ayat-ayat al-Qur’an, barang siapa yang mengerjakan sebiji atom amal kebaikan maka ia ...
 • Apakah para Imam Maksum juga melakukan praktik mut'ah (pernikahan sementara)?
  11362 Para Maksum 2009/10/17
  Pernikahan sementara merupakan salah satu tradisi (sunnah) dalam Islam yang dibolehkan secara syar'i dalam al-Qur'an yang menegaskan kehalalalan pernikahan ini. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam surah al-Nisa (4) ayat 24. Sedemikian sehingga berdasarkan ayat tersebut orang-orang beriman dapat memanfaatkan pernikahan seperti ini sekiranya dipandang perlu dan ada keinginan ...
 • Mengenai cumi-cumi, apakah terdapat riwayat yang menjelaskannya?
  7718 Hukum dan Yurisprudensi 2010/02/18
  Mengenai keharaman mengkonsumsi cumi-cumi dan hewan laut berkaki delapan, kami tidak menemukan riwayat yang menjelaskan tentangnya. Hukum keharaman hewan laut seperti ini dapat dia         mbil dan disimpulkan dari riwayat-riwayat lainnya yang telah menjelaskan dasar-dasarnya secara umum. Di dalam riwayat-riwayat tersebut dijelaskan bahwa ...
 • Mengapa dalam al-Quran iman kepada malaikat disebutkan terlebih dahulu dari pada iman kepada rasul? Apakah para malaikat lebih mulia dari para rasul?
  91354 فرشتگان 2014/02/16
  Iman kepada para malaikat Allah merupakan salah satu bentuk iman kepada yang ghaib serta perwujudan dari penyembahan dan penghambaan kepada Allah Swt. Iman kepada para malaikat; yaitu pengakuan pada keberadaan, perbuatan, dan tindakan mereka yang dilakukan di dunia dan di akhirat. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ...
 • Berikan penjelasan mengenai biografi Imam Hadi as?
  1212 Imam Hadi As 2021/06/23
 • Apa itu syirik?
  17775 مشرکان و کافران 2013/08/19
  Syirik secara leksikal bermakna memitrakan dan bercampurnya dua mitra.[i] Dalam terminologi Al-Quran syirik digunakan sebagai lawan kata hanifat. Yang dimaksud dengan syirik adalah syarik[ii] yang bermakna menjadikan sesuatu semisal dan serupa dengan Allah Swt. Hanif bermakna munculnya kecenderungan dari penyimpangan kepada ...
 • Apa perbedaan antara mabâni Islam dan mawâzin Islam?
  7868 Teologi Lama 2010/03/13
  Mabâni adalah sekumpulan unsur dan panduan-panduan agama dalam bentuk prinsip-prinsip dan perkara-perkara pasti pada satu masalah. Mabâni memiliki sisi mendasar bagi unsur-unsur lainnya dan pada tingkatan tertentu menjelaskan dan menentukan unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur seperti proposisi-proposisi “harus.” Unsur-unsur ini memiliki sisi konsideran dan sejatinya merupakan hasil dari pandangan ...

Populer Hits

 • Ayat-ayat mana saja dalam al-Quran yang menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya?
  256231 Tafsir 2013/02/03
  Untuk mengkaji makna berpikir dan berasionisasi dalam al-Quran, pertama-tama, kita harus melihat secara global makna “akal” yang disebutkan dalam beberapa literatur Islam dan dengan pendekatan ini kemudian kita dapat meninjau secara lebih akurat pada ayat-ayat al-Quran terkait dengan berpikir dan menggunakan akal dalam al-Quran. Akal dan pikiran ...
 • Apakah Nabi Adam merupakan orang kedelapan yang hidup di muka bumi?
  243882 Teologi Lama 2012/09/10
  Berdasarkan ajaran-ajaran agama, baik al-Quran dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keraguan bahwa pertama, seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini adalah berasal dari Nabi Adam dan dialah manusia pertama dari generasi ini. Kedua: Sebelum Nabi Adam, terdapat generasi atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia ...
 • Apa hukumnya berzina dengan wanita bersuami? Apakah ada jalan untuk bertaubat baginya?
  227833 Hukum dan Yurisprudensi 2011/01/04
  Berzina khususnya dengan wanita yang telah bersuami (muhshana) merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan sangat keji. Namun dengan kebesaran Tuhan dan keluasan rahmat-Nya sedemikian luas sehingga apabila seorang pendosa yang melakukan perbuatan keji dan tercela kemudian menyesali atas apa yang telah ia lakukan dan memutuskan untuk meninggalkan dosa dan ...
 • Ruh manusia setelah kematian akan berbentuk hewan atau berada pada alam barzakh?
  212106 Teologi Lama 2012/07/16
  Perpindahan ruh manusia pasca kematian yang berada dalam kondisi manusia lainnya atau hewan dan lain sebagainya adalah kepercayaan terhadap reinkarnasi. Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan yang batil dan tertolak dalam Islam. Ruh manusia setelah terpisah dari badan di dunia, akan mendiami badan mitsali di alam barzakh dan hingga ...
 • Dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan dan diijabah?
  173916 Akhlak Teoritis 2009/09/22
  Kata doa bermakna membaca dan meminta hajat serta pertolongan.Dan terkadang yang dimaksud adalah ‘membaca’ secara mutlak. Doa menurut istilah adalah: “memohon hajat atau keperluan kepada Allah Swt”. Kata doa dan kata-kata jadiannya ...
 • Apa hukum melihat gambar-gambar porno non-Muslim di internet?
  169308 Hukum dan Yurisprudensi 2010/01/03
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda pilih jawaban detil ...
 • Apakah praktik onani merupakan dosa besar? Bagaimana jalan keluar darinya?
  161862 Hukum dan Yurisprudensi 2009/11/15
  Memuaskan hawa nafsu dengan cara yang umum disebut sebagai onani (istimna) adalah termasuk sebagai dosa besar, haram[1] dan diancam dengan hukuman berat.Jalan terbaik agar selamat dari pemuasan hawa nafsu dengan cara onani ini adalah menikah secara syar'i, baik ...
 • Siapakah Salahudin al-Ayyubi itu? Bagaimana kisahnya ia menjadi seorang pahlawan? Silsilah nasabnya merunut kemana? Mengapa dia menghancurkan pemerintahan Bani Fatimiyah?
  155768 Sejarah Para Pembesar 2012/03/14
  Salahuddin Yusuf bin Ayyub (Saladin) yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum Muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum Muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa.
 • Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
  137344 Sejarah 2014/09/07
  Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera ...
 • Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini?
  132453 Sejarah Para Pembesar 2011/09/21
  Perlu ditandaskan di sini bahwa dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara tegas nama Nabi Khidir melainkan dengan redaksi, “Seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (Qs. Al-Kahfi [18]:65) Ayat ini menjelaskan ...