Carian Terperinci
Pengunjung
11148
Tarikh Kemaskini 2007/11/17
Ringkasan pertanyaan
Munurut perspektif al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (ẓulûm) dan amat bodoh (jahûl) atau ia merupakan seorang khalifah Allah?
soalan
Munurut perspektif al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (ẓulûm) dan amat bodoh (jahûl) atau ia merupakan seorang khalifah Allah?
Jawaban Global
 1. Al-Qur'an dari satu sisi menyebut kedudukan tinggi manusia dengan berbagai persepsi yang mulia, manakala dari satu sisi yang lain, terdapat banyak ayat-ayat yang mencela dan mengecam manusia.
 2. Gerakan manusia yang berada di dalam dua garis lengkung menaik (qaws ṣuʻūd) dan menurun (qaws nuzūl) adalah infiniti serta tidak terhad dan tanpa sempadan. Ini disebabkan potensi yang dimilikinya adalah luar biasa.
 3. Manusia merupakan sebuah makhluk dwi-dimensi; dimensi ruḥānī dan malakūtī serta dimensi haywānī dan nafsānī.
 4. Manusia dapat memanfaatkan kehendak dan pilihan, tidak seperti kewujudan yang lain. Mereka dapat memilih untuk menyiapkan jalan kehidupan berdasarkan latar belakang dan sarana.
 5. Sesiapa pun yang meraih makam khalīfah Ilāhī pasti mengikuti hidayah Allah, menahan serta mengawal dirinya dari penderhakaan dan keinginan haiwani.
Jawaban Detil

Melihat sepintas lalu gambaran keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an kita akan mendapati sebuah kesimpulan bahawa secara umumnya, kita menghadapi dua kelompok manusia:

Bahagian pertama, ayat-ayat yang mengagungkan manusia dan menyebut “manusia” dengan ungkapan yang sangat mulia dan tinggi. Contoh ayat-ayat tersebut ialah:

 1. "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki daripada yang baik-baik, dan Kami utamakan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (Qs. Al-Isra [17]:70)
 2. "Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau akan menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan-Mu?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Qs. Al-Baqarah [2]:30)
 3. "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, lalu semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan khuatir akan mengkhianatinya. Tetapi manusia (berani) memikul amanat itu. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (lantaran ia tidak mengenal amanat itu dan menzalimi dirinya sendiri).Qs. Al-Ahzab [33]:72) dan sebagainya.

Akan tetapi terdapat juga sebahagian ayat-ayat yang mencela manusia, dengan bahasa yang keras mengherdik manusia misalnya dengan redaksi, "Manusia tidak pernah jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, “Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhan-ku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisi-Nya.” Maka Kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan Kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia (yang lalai), ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa." (Qs. Fusshilat [41]:49-51); atau "Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi." (Qs. Syura [42]:27); "Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." (Qs. Ibrahim [22]:34); "Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (lantaran ia tidak mengenal amanat itu dan menzalimi dirinya sendiri)." (Qs. Al-Ahzab [33]:72); "maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya" (Qs. Yasin [36]:77); "Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian." (Qs. Al-Ashr [103]:2) dan lain-lain lagi.

Dengan menyebut ayat-ayat di atas, maka timbullah pertanyaan ini, iaitu apakah misteri di sebaliknya? Apakah makna dan kefahaman kedua-dua golongan daripada ayat-ayat ini yang menunjukkan secara zahirnya masing-masing bertentangan?

Untuk menjawab pertanyaan ini lebih baik kita ambil bantuan daripada al-Qur'an sendiri, ini sebabkan sebahagian ayat al-Qur’an menafsirkan sebahagian yang lain.

Dalam surah al-Bayyinah kita membaca: (Sesungguhnya orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh adalah sebaik-baik makhluk." (Qs. Al-Bayyinah [98]:6-7)

Kedua-dua ayat yang berada di dalam satu surah ini bersambungan antara satu sama lain. Ia mengingatkan “insan” sebagai makhluk yang terbaik dan terburuk. Subjek yang diterangkan merupakan garis lengkuk menaik dan menurun. Ini bermakna, sekiranya seseorang itu memiliki iman dan amalan soleh maka ia menjadi ciptaan Allah yang terbaik. Jikalau seseorang itu menuruti jalan kekufuran, kesesatan, meragui agama dan membantah maka prestasinya menurun dan menjadi sejahat-jahat ciptaan.

Imam Ali (a.s) dalam sebuah riwayat berkata: "Allah (s.w.t) menciptakan makluk alam semesta atas tiga jenis: Para malaikat, haiwan dan manusia. Para malaikat memiliki akal tapi tidak mempunyai syahwat dan amarah. Haiwan memiliki sekumpulan syahwat, amarah dan tidak berakal. Namun manusia adalah mendominasi himpunan daripada kedua-duanya. Sekiranya akal mengatasi syahwatnya maka ia lebih baik daripada malaikat. Jikalau syahwat yang menguasainya maka ia lebih rendah dari pada haiwan."[1]

Daripada riwayat ini dapatlah diambil kesimpulan bahawa sebagaimana manusia merupakan entiti dwi-dimensi (dimensi rohani dan jasmani), kecenderungannya juga terdiri daripada dua jenis (kecenderungan dan ketertarikan maknawi, serta kecenderungan haiwani dan jasmani) sehingga ia dapat dengan menggunakan kehendak dan pilihan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, ia memilih salah satu daripada dua kecenderungan tersebut dan mencapai kedudukan tinggi kemanusiaannya, atau sehingga ia terjatuh atau dengan bahasa al-Qur'an seburuk-buruk makhluk atau lebih rendah lagi.[2]

Kerana itu, ayat-ayat nurani al-Qur'an menyingkap realiti ini, iaitu seluruh manusia mempunyai kekuatan dan potensi supaya dapat menjadi sebaik-baik dan semulia-mulia makhluk, bahkan lebih mulia daripada para malaikat. Demikianlah sehingga ketika ia merealisasikan seluruh potensi ini maka ia dapat mencapai martabat khalifatullah. Namun sekiranya ia tidak memanfaatkan dan memberdayakan berbagai potensi Ilahiah ini sebaik mungkin, atau bahkan merosakkannya, maka ia menjadi sasaran kecaman Ilahi di mana contoh-contohnya telah kami utarakan dalam tulisan ringkas ini.[]

Untuk telaah lebih jauh silakan merujuk:

Al-Mizan, jil. 16, hal. 524-527; Tafsir Nemune, jil. 8, jil. 17, hal. 451-457.

 


[1]. Tafsir Nur al-Thaqalayn, jil. 3, hal. 188.

[2]. "Ulaika kal an'am balhum adhal."  (Qs. Al-A'raf [7]:179)

 

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
  19019 کلیات 2012/07/18
  Untuk menjelaskan masalah ini, hendaklah diberi perhatian terhadap beberapa noktah penting ini: Sekiranya maksud anda "Syiah" itu ialah perbuatan yang silap yang dilakukan beberapa orang pengikut Syiah, maka sandaran terhadap perbuatan begini adalah jauh dari keadilan. Ini disebabkan: Islam tidak punya aib pada ...
 • Apa yang dimaksudkan dengan spiritualism hakiki dan spiritualism emosional?
  8273 Akhlak Praktikal 2011/07/21
  Kebiasaan terdapat orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap spiritual (rohani) dan keimanan pada umumnya kecenderungan mereka adalah berbentuk perasaan dan emosi jiwa. Ertinya orang-orang ini cenderong ke arah kerohanian dan spiritual dengan cara samada dengan mengikut cara (taqlid) kedua orang tuanya, suasana atau di bawah pengaruh dorongan naluri dan ...
 • Apakah agama itu satu atau banyak?
  7148 دین 2013/01/08
  Jikalau maksud agama ialah sekumpulan akidah, akhlak, undang-undang dan peraturan yang diturunkan daripada Allah (s.w.t) kemudian disampaikan kepada orang ramai dengan perantara para nabi, maka dalam bentuk ini semua agama merupakan sebuah perkara yang satu. Perbezaan di antara agama dalam arahan-arahan juzuknya hanyalah perubahan yang selaras dengan ...
 • Berilah penjelasan tentang maqâm Fana' dan baqa'.
  32111 Irfan Teori 2011/01/01
  Fana' dari sudut bahasa bermaksud ketiadaan dan kehancuran. Dan lawan dari Fana' adalah baqa', dan tetap ada. Seperti Tuhan adalah termasuk dalam kategori abadi dan baqa', sementara selain-Nya atau seluruh makhluk digolongkan ke dalam ketiadaaan, kehancuran, dan Fana'.Sedangkan dari sudut istilah dan pengertian ...
 • Apabila terjadinya akad mushālahah (ṣulḥ, damai) antara kedua belah pihak, tetapi setelah itu salah satu pihak mendakwa bahawa dalam akad tersebut ada unsur paksaan, apakah hal ini dapat membatalkan akad?
  7191 Paksaan 2012/07/18
  Dalam keaadaan seperti itu, maka yang harus dimenangkan dan dibela ialah ucapan pihak yang mendakwa bahawa akad itu telah dilakukan secara sah. Tetapi di samping itu, ia pun dituntut untuk mengucapkan sumpah. Sementara pihak yang mendakwa bahawa terdapat paksaan dalam akad tersebut harus menghadirkan saksi. ...
 • Apakah Tuhan itu dapat dilihat? Bagaimana?
  9701 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2013/03/30
  Sesuai dengan hukum akal dan syariat, sesungguhnya Allah tidak dapat dilihat dengan mata zahir, baik di dunia mahupun di akhirat. Namun Allah dapat disaksikan dan dilihat dengan mata hati. Hati dapat menyaksikan dan melihat Allah (s.w.t) menurut kemampuan eksistensialnya. Hal ini dapat dilakukan melalui jalan penyaksian (shuhūd) ...
 • Siapakah yang bertanggungjawab mengumpulkan khumus di zaman Imam Ali As?
  9154 تاريخ بزرگان 2011/07/19
  Seluruh kaum Muslimin meyakini bahawa khumus merupakan salah satu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah (s.w.t) dan harus dikerjakan. Hukum ini berlaku sejak zaman ia disyariatkannya. Ertinya hukum ini sentiasa berlaku semenjak setelah tamat perang Badar (dan seterusnya) di mana selain Rasulullah (s.a.w), Imam Ali (a.s) juga merupakan salah seorang yang ...
 • Dalam perspektif agama Islam dan Syiah, dalam masalah-masalah apa sajakah manusia memiliki ikhtiar dan kebebasan?
  7591 Teologi Klasik 2011/07/21
  Dengan merujuk pada teks-teks agama dan mencermati kandungan ayat-ayat dan riwayat-riwayat, dapat ditemukan adanya pemahaman akan kebebasan manusia. Makna dari pernyataan ini bukanlah bermaksud manusia itu memiliki kebebasan secara mutlak dan tidak ada satupun faktor atau kekuatan yang mampu memberikan pengaruh atau menguasai ke atas perbuatannya, bahkan ...
 • Mengapa kita harus menggunakan bahasa Arab dalam melakukan solat dan berbagai ibadah lainnya?
  15860 Falsafah Huquq Dan Ahkam 2011/08/20
  Islam adalah sebuah agama global dan menginginkan agar seluruh kaum Muslimin berada dalam satu barisan hadapan.Membentuk masyarakat seperti ini tanpa satu bahasa yang dapat difahami oleh semua pemeluknya, adalah sesuatu yang sulit diterima. Ulama bahasa mengakui bahawa ...
 • Mengapa para penziarah, khususnya para penziarah dari Iran, menumpahkan tangisan mereka di samping kuburan Baqi’?
  6648 Teologi Baru 2011/09/22
  Jawapan atas pertanyaan seperti ini bersandar pada pengenalan kita terhadap zat tangisan dan tujuan orang menangis.Tangisan terbahagi menjadi dua. Tangisan zahir dan tangisan batin. Tangisan batin hasil dari pelbagai pengaruh mental dan kesan di mana dengan tangisan batin ini muncul pada manusia akibat pelbagai aktiviti ...

Populer Hits