Carian Terperinci
Pengunjung
6082
Tarikh Kemaskini 2011/07/19
Ringkasan pertanyaan
Siapakah yang bertanggungjawab mengumpulkan khumus di zaman Imam Ali As?
soalan
Siapakah orang yang mengumpulkan khumus di zaman Imam Ali As?
Jawaban Global

Seluruh kaum Muslimin meyakini bahawa khumus merupakan salah satu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah (s.w.t) dan harus dikerjakan. Hukum ini berlaku sejak zaman ia disyariatkannya. Ertinya hukum ini sentiasa berlaku semenjak setelah tamat perang Badar (dan seterusnya) di mana selain Rasulullah (s.a.w), Imam Ali (a.s) juga merupakan salah seorang yang bekerja dengan baik dalam menunaikan kewajiban Ilahi ini.

Imam Ali (a.s), setapak pun tidak pernah surut dalam menjalankan kewajiban ini. Sesuai dengan bukti sejarah setelah wafatnya Rasulullah (s.a.w), orang-orang Syiah setelah masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (a.s), iaitu di zaman para Imam Maksum (a.s) tetap menaruh perhatian lebih terhadap pelaksanaan kewajiban ini. Mereka menyerahkan khumus harta benda mereka kepada para Imam Maksum (a.s). Berdasarkan bukti sejarah, di zaman Rasulullah (s.a.w) dan juga di zaman Imam Ali (a.s) demikian juga di zaman Imam Maksum lainnya, yang patut menjadi perhatian adalah harta yang dikenakan khumus adalah harta ghanâim (jamak dari ghanima yang bermakna pampasan) dan juga harta non-ghanaim seperti khumus harta karun (kanz) atau khumus hasil galian (ma'dan).  Namun tidak disebutkan dalam riwayat (sejarah) tentang pengumpulan khumus keuntungan makâsib (penghasilan dari jenis pekerjaan dan perdagangan) di zaman Rasulullah (s.a.w) dan Imam Ali (a.s).

Meski pun tiada satupun bukti sejarah, ia bukanlah dalil tentang tiadanya bahagian khumus ini kerana pada umumnya kitab dan sumber-sumber muktabar kaum Muslimin sepanjang perjalanan sejarah telah musnah (atau dimusnahkan) dalam berbagai peperangan di samping itu bahagian khumus makâsib ini juga telah dijelaskan di zaman para Imam Maksum lainnya.

Jawaban Detil

Berdasarkan ajaran-ajaran agama dan al-Qur'an,[1] khumus merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah (s.w.t) pada waktu pembahagian ghanimah (pampasan perang) pada perang Badar. Syiah dan Sunni sama-sama bersependapat tentang asas yang diwajibkan khumus. Keduanya cuma berbeza pada sebahagian perkara dan masalah khumus. Ahlusunnah membatasi khumus pada ghanimah perang, barang galian dan harta-harta karun. Akan tetapi di samping hal tersebut, Syiah memandangan pada hal-hal lain seperti khumus pendapatan yang lebih dalam kehidupan.

Sebenarnya, akar perbezaan Syiah dan Sunni ihwal khumus harus disusuri dalam redaksi kalimat "ghanimtum"[2] pada ayat khumus; lantaran ulama Sunni memaknai ghanimah di sini sebagai rampasan perang. Sementara Syiah meyakini bahawa khumus wajib diserahkan daripada segala manfaat dan faedah yang dihasilkan manusia samada manfaat tersebut diperolehi dari usaha perdagangan, melalui harta karun, barang galian atau hasil penyelaman ke dasar laut. Keyakinan Syiah ini dapat dibuktikan daripada ayat khumus itu sendiri: Kerana dalam kamus-kamus bahasa menyatakan bahawa hal-hal yang disebutkan ini dinamakan dengan ghanimah.[3]

Syiah untuk menyokong pandangannya, menjelaskan bukti-bukti dari sunah Rasulullah (s.a.w) dan para Imam Maksum (a.s). Sebagai contoh, di zaman Rasulullah (s.a.w) dan Imam Ali (a.s) telah dikatakan bahawa: selain rampasan-rampasan perang, khumus juga diperoleh daripada barang-barang galian dan harta-harta karun demikian juga hasil penyelaman bawah laut (mutiara-mutiara yang dikeluarkan oleh para penyelam) di zaman mereka. Dalam Sunan Baihaqi disebutkan bahawa di zaman Imam Ali (a.s) seseorang terjumpa sebuah harta karun dan datang menghadap Imam Ali (a.s). Imam Ali berkata: "Empat perlima dari harta tersebut adalah milikmu dan seperlimanya adalah kepunyaan kami."[4]

Demikian juga pada kitab tersebut dari sumber-sumber rasmi Ahlusunnah, disebutkan bahawa Rasullullah (s.a.w) bersabda: "Terdapat khumus pada "rikâz." Ketika beliau ditanya tentang apa itu rikâz? Rasulullah (s.a.w) bersabda: Emas dan perak yang diciptakan Allah (s.w.t) pada awal penciptaan di muka bumi."[5]

Dalam kitab Wasail al-Syiah juga terdapat sebuah hadis yang memperincikan tentang hal ini iaitu di zaman Imam Ali (a.s) yang menyebutkan seseorang menemukan "rikâzi" (hasil galian atau harta karun), tatkala hal ini diketahui oleh Imam Ali (a.s), beliau meminta orang itu untuk membayar khumus (seperlima) harta tersebut.[6]

Akan tetapi pertanyaan yang masih tersimpan terpendam dalam benak adalah mengenai apakah keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan atau niaga dikenai khumus atau tidak di zaman Nabi (s.a.w) dan Imam Ali (a.s)?

Dalam menjawab pertanyaan ini harus dikatakan bahawa kita tidak memiliki bukti-bukti sejarah yang jelas berkenaan dengan masalah ini yang menyatakan bahawa Nabi (s.a.w) dan Imam Ali menerapkan khumus pada keuntungan dan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan dan perniagaan. Akan tetapi permasalahan ini sama sekali tidak menimbulkan masalah pada kewajiban membayar khumus pendapatan; kerana terdapat banyak riwayat yang dinukil daripada para maksumin yang lain sedemikian sehingga Syaikh Hurr al-Amili, penyusun kitab Wasâil al-Syiah, mengumpulkan riwayat-riwayat terkait dengan khumus dalam berbagai bab. Kebanyakan riwayat yang dinukil berkaitan dengan khumus pendapatan menegaskan persoalan ini bahawa khumus diserahkan oleh masyarakat dalam berbagai klasifikasi. Berikutan ini kami akan menyebutkan beberapa riwayat berkenaan dengan masalah khumus sebagai perumpamaan di sini:

1.     Salah seorang sahabat Imam Kesembilan (Imam Jawad (a.s)) menulis demikian: "Sampaikanlah kepada kami apakah khumus itu wajib dikenakan pada segala sesuatu yang digunakan oleh manusia, termasuk seluruh pendapatan dan demikian juga para pengusaha? Dan bagaimana khumusnya diserahkan? Imam menulis dengan tulisannya sendiri menyatakan bahawa khumus dikeluarkan setelah ditolak biaya hidup (cost of living).[7]

Dari redaksi riwayat ini dapat disimpulkan bahawa yang bertanya memiliki keraguan tentang khumus secara umum dan juga tentang bagaimana khumus tersebut diserahkan. Sebagaimana ghalibnya surat-menyurat di zaman itu, Imam dengan kalimah pendek sekaligus menjawab dua pertanyaan tersebut. Tatkala Imam berkata: Khumus dikeluarkan setelah ditolak biaya hidup. Dengan jawapan ini Imam menjawab pertanyaan kedua perawi tentang bagaimana khumus itu diserahkan dan juga jawapan pertanyaan pertama berkenaan asas kewajiban khumus pada seluruh pendapatan.

2.     Aku berkata kepada Imam (a.s) bahawa anda telah memerintahkan kepadaku untuk mengerjakan urusan-urusan anda dan mengambil hak anda. Aku sampaikan masalah ini ini kepada kesahabat-sahabat anda. Sebahagian mereka tidak berpuas hati dan bertanya: "Apa hak imam itu?" Saya tidak tahu harus berkata apa dalam menjawab pertanyaan mereka? Imam bersabda: khumus wajib bagi mereka. Aku berkata: Dalam hal apa? Imam berkata: Dalam benda-benda dan perusahaan-perusahaan. Saya berkata: Bagaimana dengan orang-orang yang berniaga dan membuat sesuatu dengan tangannya? Imam menjawab: Iya. Apabila ada lebihan bagi mereka setelah (menolak) biaya hidup.[8] Perawi riwayat ini adalah seseorang yang bernama Abu Ali bin Rasyid yang merupakan wakil khusus Imam Jawad. Tatkala orang seperti ini berkata bahawa saya menulis bahawa anda (Imam) memerintahkan saya untuk mengambil hak anda, sudah tentu surat tersebut dialamatkan kepada Imam (a.s).

3.     Ibrahim bin Muhammad Al-Hamadani menulis surat kepada Imam (a.s): Ali (bin Mahzyar) membacakan surat ayah anda bagiku di mana dalam surat itu terdapat perintah bahawa para pemilik air, tanah setelah menolak biaya hidup mereka, satu perduabelas dari pendapatan hasil mereka diserahkan kepada Imam. Adapun orang-orang yang air dan harta yang mereka miliki tidak mencukupi dalam kehidupan, maka mereka tidak diwajibkan (untuk menyerahkan khumus) samada satu perduabelas atau yang lain. Orang-orang yang tinggal bersama kami berbeza pendapat (tentang hal ini). Mereka berkata: Air dan tanah wajib dikenakan khumus pada kadarnya, itu pun pendapatan setelah ditolak biaya air itu sendiri dan biaya tanah serta biaya pengendaliannya, bukan pendapatan hidup manusia itu sendiri, isteri dan anak-anaknya. Imam menjawab surat tersebut dan Ali bin Mahzyar melihat surat tersebut yang menyatakan bahawa orang-orang seperti ini wajib mengeluarkan khumus setelah ditolak biaya hidup dirinya, isteri dan anak-anaknya termasuk biaya-biaya yang harus dibayar kepada pemerintah (seperti cukai, biaya elektrik dan sebagainya).[9]

Menurut sanad, hadis ini  adalah sahih dan kuat, ia secara tegas memerintahkan manusia supaya menyerahkan khumus daripada hasil pendapatan setelah menolak biaya hidupnya. Apabila anda perhatikan sebahagian para Imam tidak mengambil khumus lebih dari satu perduabelas, ini adalah kerana memperhatikan situasi tertentu di zamannya atau sebahagian dari khumus tersebut diserahkan kepada kaum Syiah sehingga mereka tidak tertekan secara ekonomi dan kewangan dalam kehidupan mereka.

Hal di atas merupakan penyaksian tentang perlaksanaan khumus ghanâim (plural ghanimah) dan bukan-ghanimah di zaman Imam Ali (a.s) atau di zaman Imam Maksum yang lain. Namun tentang siapakah yang bertugas mengumpulkan khumus pada Imam Ali (a.s) merupakan hal yang tidak jelas kerana sejarahnya tidak sampai kepada kita. Namun ia bukanlah dalil bahawa hukum ini tidak dilaksanakan di zaman Imam Ali (a.s) kerana banyak sekali kitab-kitab muktabar Syiah dibakar dalam beberapa peperangan atau musnah dalam perjalanan abad atas beberapa sebab. Kerana itu banyak sekali riwayat dan persoalan penting yang tidak sampai kepada kita. Akibatnya dengan memperhatikan penjelasan hukum-hukum (syariat) yang disampaikan oleh Imam Ali (a.s) dan para Imam Maksum yang lain[10] kita menemui penerangan masalah khumus seperti itu dalam fikah Syiah dewasa yang diambil daripada sunnah Rasulullah (s.a.w) atau para Imam Maksum (a.s),  di mana sunnah-sunnah ini merupakan firman Ilahi dan Islam hakiki serta merupakan salah satu tanggungjawab-tanggungjawab ke atas harta.[][1]. "Ketahuilah, sesungguhnya setiap harta rampasan perang yang kamu perolehi, maka sesungguhnya seperlima harta itu untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari al-Furqân (hari pemisah antara yang hak dan yang batil), iaitu di hari bertemunya dua pasukan (pada perang Badar). Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. Al-Anfal [8]:41)

[2]. Wa'lamu innama ghanimtum min syain fainna liLlah khumsahu. (Qs. Al-Anfal [8]:41)  

[3]. Mufradat Raghib, jil. 1, hal. 615; Thabarsi, Majma' al-Bayân, jil. 4, hal. 544.  

[4]. Sunan Baihaqi, jil. 4, hal. 156.  

[5]. Ibid., hal. 152.  

[6]. Hurr al-Amili, Wasâl al-Syiah, jil. 9, Kitab Khums, bab ke-6, hadis pertama, Muassasah Ali al-Bait, Qum, 1409.  

[7]. Ibid, hadis ke-9, Kitab Khums, bab ke-8, hadis pertama.

[8]. Ibid, bab ke-6, hadis ke-2.  

[9]. Ibid, hadis ke-3.  

[10]. Kulaini, Ushul Kâfi, terjemahan Mustafawi, jil. 2, hal. 478.  

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah ajaran "Budha" adalah agama ilahi?
  7333 Teologi Klasik
  Sepanjang catatan sejarah, manusia selalunya tidak pernah sepi dari berbincang tentang permasalahan agama. Ini kerana hanya melalui agama sahaja manusia dapat menyempurnakan dirinya dan menghubungkan dirinya kepada Maha Pencipta yang menciptakannya. Akan tetapi sejarah juga membuktikan dalam nukilannya bahawa perjalanan manusia ini sering dikotori oleh agama-agama bumi (ardhi) ...
 • Apakah perbezaan antara wilāyatul faqih mutlak dan wilāyatul faqih?
  4636 Huquq Dan Ahkam
  Kekuasaan-kekuasaan wali faqih dapat dikaji dalam dua paksi berikut:Wali faqih memiliki wilāyah atas orang ramai.Wali faqih memiliki kuasa atas berbagai urusan.Apabila autoriti wali faqih kita anggap tidak terbatas pada beberapa orang tertentu (seperti orang gila, anak yatim dan sebagainya) dan kekuasanya tidak terhad pada ...
 • Apakah agama masyarakat dapat diubah?
  5011 Teologi Baru
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, pertamanya perlulah dijelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dari perubahan dalam pertanyaan tersebut. Kadangkala boleh jadi yang dimaksudkan dengan redaksi “agama masyarakat dapat diubah”, adalah perubahan pada “akar agama Ilahi dan benar – yang diterima oleh sebuah masyarakat; dalam ...
 • Siapakah yang bertanggungjawab mengumpulkan khumus di zaman Imam Ali As?
  6082 تاريخ بزرگان
  Seluruh kaum Muslimin meyakini bahawa khumus merupakan salah satu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah (s.w.t) dan harus dikerjakan. Hukum ini berlaku sejak zaman ia disyariatkannya. Ertinya hukum ini sentiasa berlaku semenjak setelah tamat perang Badar (dan seterusnya) di mana selain Rasulullah (s.a.w), Imam Ali (a.s) juga merupakan salah seorang yang ...
 • Mengapa Syiah memiliki keyakinan terhadap masalah imāmah dan para imam secara khusus?
  8328 کلیات
  Nampaknya yang anda maksudkan dari pertanyan ialah bagaimana kita dapat meyakini dan memahami peribadi imam. Akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan anda seharusnya terlebih dahulu kami menjawab pertanyaan mengapa kita harus meyakini masalah imāmah? Imāmah dalam Islam memiliki nilai penting dan merupakan tingkatan terakhir dalam perjalanan manusia menuju ...
 • Tolong jelaskan asas pemikiran Syiah dan ciri-cirinya?
  10259 کلیات
  Asas pemikiran Syiah dan seluruh sumber maʻārif (jamak bagi perkataan pengetahuan) Syiah adalah al-Qur'an. Syiah melihat seluruh zahir ayat-ayat Al-Qur’an, perilaku dan perbuatan, bahkan diamnya Nabi (s.a.w) sebagai hujjah. Selanjutnya Syiah juga memandang ucapan, perilaku dan diamnya para Imam Maksum juga sebagai hujjah. Di samping al-Qur'an menjelaskan ...
 • Apakah ketaksuban sentiasa tidak baik? Sekiranya benar demikian apakah dalilnya.
  4828 گناه و رذائل اخلاقی
  Taksub (تعصب) dan asabiyah (عصبیة) berasal dari kata dasar ‛aṣaba yang membawa makna urat dan saraf yang menghubungkan sendi-sendi.[1] Setelah itu sebarang perhubungan dan kaitan dinamakan taksub dan asabiyah. Taksub dan iri hati dalam beragama, kasih terhadap saudara mara, membantu dan ...
 • Apakan yang ciri-ciri penting seorang penduduk bandar dalam masyarakat Islam?
  7563 روش شناسی
  Agama Islam sebagai penutup syariat Ilahi merupakan agama yang menyeluruh dan sempurna. Oleh sebab itu, Islam mengambil berat tentang hukum dan undang-undang sosial seperti hukum-hakam seseorang individu dalam sebuah masyarakat. Menurut pandangan Islam, terdapat prinsip dan penguatkuasaan dalam kehidupan sosial dan hubungan individu sebuah masyarakat yang mana ...
 • Berapa banyak jumlah kaum Muslimin yang hadir dalam peristiwa Ghadir Khum? Apakah jumlah yang disebutkan dalam sebagian kitab tidak berlebihan?
  4867 Sejarah
  Orang-orang yang hadir pada peristiwa Ghadir Khum adalah penduduk Madinah dan selainnya merupakan orang-orang yang bermukim di sekitar Madinah dan kemungkinan besar penduduk suku utara Najd. Berdasarkan pembahasan mengenai jumlah penduduk Madinah dalam jawaban detail akan dijelaskan bahwa Madinah memiliki kemampuan untuk mengutus penduduknya ke Mekah sejumlah ...
 • Siapakah yang akan masuk ke dalam syurga?
  8215 بهشت و جهنم
  Dengan mengamati ayat-ayat al-Qur'an dapatlah difahami bahawa syurga merupakan janji tetap Allah (s.w.t) yang telah diperuntukkan bagi orang-orang "muttaqin", "mu’min" dan orang yang patuh terhadap seluruh perintah Allah (s.w.t) dan Rasulullah (s.a.w). Orang seperti ini adalah insan yang benar-benar bahagia dan berjaya. Dengan menyemak ...

Populer Hits