Ətraflı axtarış
Baxanların
7676
İnternetə qoyma tarixi: 2009/06/21
Sualın xülasəsi
Ислам дининдә дәјишән үнсүрләр вармы?
Sual
Ислам дининдә дәјишән үнсүрләр вармы?
Qısa cavab

Илаһи динләрин принсипләри ики гисимдән тәшкил олунуб: Бир гисми сабит үнсүр, диҝәри исә дәјишәндир. Илаһи динләрин дәјишмәз, сабит вә дүнјәви принсипләри һәмишәлик вә һәр заман олмушдур. Әслиндә инсанын һәмишә сабит вә дәјишмәз олан хүсусијјәт вә шәхсијјәтинә аид олур.

Илаһи динләрдә инсанын дәјишән вә әвәз олунана һаләтләринә һәмишә диггәт јетирилмишдир. Бу сәбәбдән динин бәзи принсипләри дәјишән вә әвәз олунан кими заһир олуб. Бу динләрин дәјишән принсип вә һөкмләри дедикдә мәгсәди, динин үнсүрләринин о гисминә аид олур ки, ҹәмијјәтдә иҹтимаи, сијаси вә мәдәни шәраитә аид олсун, башга сөзлә десәк, заман вә мәкана бағлы олсун.

Ətreaflı cavab

Даһи алим шәһид Мүтәһһәринин ифадәси илә десәк Илаһи динләрин принсипләри ики бөлүмдән тәшкил олунуб: Бир гисми сабит, диҝәри исә дәјишәндир. Илаһи динләрин принсипләринин дәјишмәз, сабит вә дүнјәви гисимләри һәмишәлик вә һәр заман олмушдур, әслиндә инсанын һәмишә сабит вә дәјишмәз олан  хүсусијјәт вә шәхсијјәтинә аид олур.

Буҝүнкү инсанын кечмиш инсанларла бир чох ҹәһәтдән, о ҹүмләдән, елм, мәдәнијјәт, мәишәт, јашајыш вә бир чох адәт-әнәнәләринә ҝөрә әсаслы шәкилдә фәргләнир. Амма инсанын фитри вә тәббии мејлләри бүтүн дөврләрдә ејнидир. Тарих боју инсанларын вәһдәт тәшкил етдији ән чох ҹәһәтләри вә мәдәнијјәти онларын инҹәсәнәтә олан мејлидир. Инсанда ҝөзәллијә мејл вар - истәр тәбиәтдә олан ҝөзәллик, истәрсә дә ишләрдә олан ҝөзәллик олсун. Инсанын ҝөзәллијә олан бу мејли, ҝөзәл мәнзәрәјә бахмагла алдығы ләззәт, әтирли бир ҝүлү ијләмәси, тәсирли бир шерә марагла гулаг асмасы вә саир мејлләр тарих боју баш верән бүтүн дәјишикликләрә вә һаләтләрә бахмајараг бәшәрдә сабит вә дәјишмәз галмышдыр.[1]

Һәмчинин, мејл вә арзулар да үмуми шәкилдә сабит вә дәјишмәз галмышдыр. Бәшәр өвлады тарих боју мөвҹуд фәргләринә бахмајараг, онун һиссијјатлары, истедадлары, мејлләри вә гәризәләри ејни шәкилдә, сабит галмышдыр. Беләликлә, бәшәр бир ҹәһәтдән һәмишә сабит вә дәјишмәз галыр. Илаһи динләр дә бәшәрин дүнјада бу ҹәһәти үзәриндә ҹәмләшиб вә сабитдир.

Илаһи динләрдә инсанын дәјишән вә әвәз олунан һаләтләринә һәмишә диггәт олунуб. Бу сәбәбдән динин бәзи гисимләри дәјишән, әвәз олунан кими ҹилвәләниб. Бу динләрин “дәјишән һөкмләри” дедикдә мәгсәд, динин ҹәмијјәтдә иҹтимаи, сијаси вә мәдәни шәраитә аид олан башга сөзлә десәк заман вә мәкана бағлы олан үнсүрләринин гисминә аид олур.

 

Әлавә мүталиә үчүн бах:

1.             Меһди Һадәви Теһрани, “Вилајәт вә дәјанәт”, мүәссисеји фәрһәнҝије ханеји хирәд. Гум. Икинҹи чап, 1380 шәмси или.

2.             Мәһди Һадәви Теһрани, Мәбани кәлами иҹтиһад. Мүәссисеји фәрһәнҝије ханеји хирәд. Гум. Биринҹи чап, 1377 шәмси или. Сәһ-61-73.[1] Мәһди Һадәви Теһрани, Дин вә һүнәр, “Фәсил намеји һүнәр”, №28, сәһ-34.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Əhli-beyt (əleyhimus-salam)-ın düşmənlərinə lənət göndərməyin savabı xüsusunda məsum imamlardan rəvayət nəql olunmuşdurmu?
  9484 Hədis elmləri 2012/01/19
  Şiənin rəvayət məcmuələrində Əhli-beyt (əleyhimus-salam)-ın düşmənlərini lənətləmək və qarğış etməyin savabı ilə əlaqədar çoxlu rəvayət mövcuddur. İmam Riza (əleyhis-salam) Rəyyan ibni Şəbibə buyurdu: “Əgər Hüseyn (əleyhis-salam)-ın şəhid olan köməkçilərinin savabına nail olmaq və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) üçün düzəldilmiş otaqlarda sakin olmaq istəyirsənsə... hər vaxt Hüseyni xatırlasan, onun qatillərinə ...
 • Digər bir şəxsə sili vurmağın və üzün qızarması və yaxud qaralmasının diyəsi nə qədərdir?
  4597 Hüdud, Qisas və diyat 2014/01/30
  A və B, bu mövzuda, göstərici: « Üzə sili vurmağın diyəsi» sual 3269- u mütaliə edin. Başa zərər yetirilərsə, sağlam və yaxud əlil insanın qarşılığı təyin edilir.[1] Sili vurmaq və bunun kimilərin diyəsi, kişi və qadın, böyük və kiçik, o cümlədən bədən üzvləri arasında ...
 • Musiqinin haram olmasının dəlillərini açıqlayın?
  33064 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/18
  Fiqh terminində musiqiylə ğina bir- birindən fərqlidirlər. Ğina o səsə deyilir ki, insan boğazında bir neçə not şəklini alaraq səslənsin və dinləyicidə sevinc və fərəh halının yaranmasına səbəb və oyun və rəqs məclislərinə münasib olsun.Amma musiqi, bir səsdir ki, musiqi alətindən eşidilir.Bir çox ayə və rəvayətlərə və bir ...
 • Vəliyyi- fəqih mələklərdən üstündürmü?
  6698 Nizamlar (Qurluşlar) 2011/02/15
  Qeybət əsrində vilayət- fəqih Peyğəmbər (s) və imamlar (ə)- ın vilayətinin davamıdır. Başqa sözlə, vilayəti- fəqih, Peyğəmbər (s) və imamların (ə) vilayətindən götürülüb. O həmin ixtiyarla islam hökumətini təşkil edib və onu idarə etməyə məmur olubdur. Digər bir tərəfdən, İmam Xumeyninin nəzərinə ...
 • Nə üçün İmam Həsən (ə) İmam Hüseyn (ə) kimi qiyam etmədi?
  9541 تاريخ بزرگان 2011/05/05
  Tarixdə baş vermiş hər bir hadisəni öz zamanına məxsus siyasi şərait və vəziyyətinə görə nəzərə almaq lazımdır. İmam Həsən (ə)- ın hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk işi, Müaviyənin qoşunu və hücumlarının qarşısını almaq üçün hərbi qüvvələr yaratmaq idi. Amma cəmiyyətdə olan şəraiti nəzərə alaraq, İslam aləminin ...
 • Din vahiddir yoxsa çoxlu?
  6014 Təzə kəlam 2011/02/14
  Əgər dindən məqsəd, Allah tərəfindən nazil olub və peyğəmbərlər (ə) vasitəsi ilə camaata çatdırılan əqaid, əxlaq və qanunlar toplusu olarsa, bu halda din vahid bir şeydir və dinlərin fərqi zaman və məkanların tələbinə əsasən fərdi və tayfa xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq cüzi göstərişlərdə dəyişilir. Əgər dindən məqsəd, dünyadakı mövcud dinlər ...
 • Xəvariclər Nəhrəvan döyüşündə haqq yoldan azmışdılarmı? Əli (ə) Müaviə fitnəsini yatırtmaqdan qorxurdumu?
  10299 جنگهای امام علی ع 2012/09/10
  Xəvaric Əlinin (ə) tərəfdarları olan bir dəstə idi ki, Siffeyn döyüşündə hakimiyyət cərəyanında o həzrətdən üz çevirdilər, o həzrətdən itaət etməyib xarici adlandırıldılar. Bunun üçün də onlara Mariqin də deyilir. Xəvariclərin münhərif olması (haqqı azmaları): Bu dəstə bir çox yerlərdə haqqı danmış və ...
 • Şiə məzhəbində namaza təkid və onun fəlsəfəsi nədir?
  6542 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2012/04/18
  Şübhəsiz ki, İlahi hökmlər dəlil və fəlsəfə əsasındadırlar, amma lazım deyil İlahi əmrlərin hamısında dəlil və fəlsəfə axtaraq. Müsəlman şəxs İlahi göstərişlər qarşısında təslim olmalıdır və bu qəbul və təslim ruhiyyəsi insanın kamil olmasından xəbər verir. Bir sözlə, bəzi İlahi əmrlər ruhum təslim və bəndəlik imtahanı üçündür.
 • Quranın dəfi və ya tədrici nazil olmasından nə qədər keçir?
  6723 Quran elmləri 2010/11/10
  Quranın bir dəfəlik, Peyğəmbərin (s) qəlbinə nazil olması qədr gecəsində (ramazan ayının gecələrindən biri) olmuşdur. Bəzi ayə və rəvayətlərə nəzər saldıqda, bu ehtimalı vermək olur ki, qədr gecəsi həmin ramazan ayının igirmi üçüncü gecəsidir və Quranın (dəfi) bir dəfəlik nazil olması tədricən əlli altı ...
 • Qəbirlərin ziyarəti müvəqqəti olaraq qadağan olunmuşdur. Hansı ildə icazə verildi?
  7096 Qədim kəlam 2012/04/18
  İslamın əvvəlində qısa bir müddət qadağan olunan işlərdən biridə qəbirlərin ziyarəti olub. Bu qadağan olmanın müxtəlif dəlilləri vardır. İslami cəmiyyətin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən inkişaf və genişlənməsi ilə bu məsələyə məşğul olmaq üçün münasib fəza hazırlandı. Buna görə də Peyğəmbər Əkrəm (s) bir müddətdən sonra qəbirlərin ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  160339 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  146470 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  115626 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  106820 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  89227 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  88419 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52150 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  41664 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  40848 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  40511 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...