Baxanların
3086
İnternetə qoyma tarixi: 2008/11/30
Sualın xülasəsi
Quranın təhrif olunmamasını necə təsəvvür etmək olar halbuki, ərəb dilində səslərin əvəz olunması ilə cümlə mənaları tam dəyişə bilər?
Sual
Quranının təhir olunmamasını necə təsəvvür etmək olar halbuki, ərəb dilində səslərin əvəz olunması ilə cümlə mənaları tam dəyişə bilər?
Qısa cavab
Təhrif haqqında müxtəlif mənalar səsləndirilib.İslam alimləri Quranın azaldılması və ya çoxaldılması cəhətdən, təhrifin olmamasına yekdilliklə rəy veriblər. Bu mənada ki, nə xaricdən Qurana bir şey əlavə olunub və nə də Quranın əsl mətinindən bir şey azaldılıb. Amma Quran hərflərinin hərəkələrinin və ya səsli hərflərin dəyişdirilməsi haqqında da onu demək olar ki, Quranda heç bir hərfdə də istər səs cəhətdən, istərsə də hərf cəhətdən təhrif (dəyişiklik) olmamışdır. Bu günkü Quran qiraəti İslamın əvvəlindən oxunmuş qiraətlərdir və sonradan qeyri-məşhur qiraətləri əlavə edənlərin heç bir dəlili yoxdur.
Hər halda,əgər fərz etsək ki, Quranın avazla oxunuşunda müxtəlif səliqələr var amma, Quranın əsl mətni dəyişməz olaraq, qəti şəkildə İslamın əvvəlindən nazil olandır və heç bir şey Quranın əsalətinə və əbədi olmasına zərər yetirə bilməz.
 
Ətreaflı cavab
Təhrif haqqında müxtəlif mənalar və təriflər verilib. hər şeydən əvvəl müsəlmanlar arasında təhrif haqqında tərifi  aydınlaşdarıb sonra əsl mövzuya başlamaq lazımdır:
1.Mənəvi təhrif:  Mənəvi təhrif budur ki, ayəni elə təfsir və məna etsinlər ki, əsl və həqiqi mənasının əksinə olsun.[1]  Bu tərifə əsasən, bu günə qədər və bundan sonra Qurana verilən bütün şəxsi rəyilə təfsirlər və yanlış fikirlər və əsassız nəzəriyyələrin hamısı bir növ Quranın təhrifi sayılıb və sayılacaq.[2]
2.Quran mətnin, hərflərinin, hərəkələrinin təhrif olunması amma, hafizələrdə hifz olunması və aradan getməməsi;  belə ki, xaricdən ümumiyyətlə, əsl Quranın hansı olduğu məlum olmasın. Məsələn, Quranın müxtəlif qiraət üsulları vardır. Qəti olaraq demək olar ki, bu qiraətlərdən biri düzgündür amma, hansı məlum deyil. O bir qiraətdən başqa hamısı ya Qurana bir şey artırıb ya da əskildib.[3]
Bəzi şiə alimləri belə nəzərdədirlər ki, bu gün ən çox məhşur olan asimdən nəql olunmuş Həfzin qiraəti ən düzgün qiraətdir və bu qiraət nəsldən-nəslə , sinədən sinəyə keçərək bu zəmanəyə kimi bizə çatmışdır.  Bu gün müsəlmanlar arasında olan əsl Quran həmindir və yerdə qalan qiraətlərin hamısı ictihaddır.[4] Həmçinin, bu Quranının qiraətinin Həfzə nisbət verilməsi o mənada deiyl ki, bu qiraət Havzdəndir və müsəlmanlar Həfzdən təqlid edirlər. Bəlkə də bu mənadadır ki, Həfzin özü müsəlmanlar arasında ən məhşur qiraətdən təqlid edib.[5]
həmçinin, Məsum İmamların (əleyhimussalam) rəvayətlərində də nəql olunub ki, Quran yeganə Allah-Taala tərəfindən bir hərf üzərində nazil olub. Bu rəvayətin özü qiraətlər içində yalnız birinin düzgün digərlərinin isə səhv olduğuna bir dəlildir.[6] Əgər rəvayətləri digər rəvayətlərdə İmamların (əleyhimussalam) müsəlmanlara – Quranı cəmiyyət necə oxuyursa sizə elə oxuyun – göstərişi ilə birləşdirsək,[7] belə nəticə alırıq ki, qiraətlər içində ən məşhur qiraət elə ümumi müsəlmanlar arasında ən məhşur olanıdır. Bəs, əsl Quran mətni də elə həmin Qurandır. Beləliklə, Quranın hərf və səslərində heç bir təhrifə yol verilməmişdir.
3. Təhrif, yəni Quranın əsli qalmaqla yanaşı bəzi kəlmə və ya kəlmələrinin azaldılıb və ya artırılması mənasındadır;
Bəziləri qeyd edirlər ki, İslamın əvvəlrində Quranda belə təhriflər baş verib. Amma, Osmanın tək bir Quranı meyar qərar verməsi proqramı ilə bu müşkül həll olur. Osman bütün Quran vahid bir nüsxədə cəm etdikdən sonra bütün şəhər başçılarına tapşırır ki, müsəlmanların əllərində olan Quranların hamısını alıb baxsınlar, təzə cəm olunmuş vahid nüsxə ilə müxalif olan müshəflərin hamısı yandırsınlar. (Əlbəttə, şiə əqidəsinə görə Osmanın əlində olan Quran, İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləmin) zamanında olan məhşur Quran olub) Beləliklə. bu mənada olan Quran təhrifi Osmanın zamanından sonra əməli cəhətdən qət oldu. Amma, ondan əvvəl baş vermişdi.[8]
4.Təhrif, yəni ayənin, ayələrin və ya surənin azalıb ya artırılmasıyla yanaşı əsl Quranın hifz olunması; Həmçinin, hamının İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) qiraətində bir olması. Belə bir təhrifin nümunəsi kimi qeyd etmək olar ki, Əhli-Beyt (əlehiymasslam) məktəbinə əsasən, Quranda Tövbə surəsindən başqa bütün surələrin əvvəlindəki  Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim ayəsi surəninin özündəndir. Amma, əhli-təsənni arasında bəziləri Bismillahı surədən hesab edir, bəziləri  isə surədən saymırlar. Əlbəttə, onu da qeyd edək ki, bütün müsəlmanların ittifaq nəzəri var ki, İslam Peyğəmbəri  (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) Tövbə surəsi istisna olmaqla yerdə qalan bütün surələrin əvvəlindən Bismillahı qiraət edərmiş.[9]
5. Təhrif yəni azaltma və ya çoxaltma; yəni, belə fərz olunsun ki, bu gün əlimizdə olan Quran ya bütöv və tam Quran deyil və ya xaricdən bu Qurana nə isə əlavə olunub.  Belə bir təhrifin Quranda baş verməsi şiə alimləri tərəfindən ən möhkəm dəlillərlə inkar olunur və lazım olan yerda bu dəlillər qeyd olunub.[10]
Beləliklə, Qurandakı hərəkələr, səsli hərflər haqqında bu günkü qiraətlərdən başqa digər qiratələrdə müxtəliflik olmasına baxmayaraq, demək olar ki, məşhur qiraətdən başqa hamısı şəxsi ictihaddır və mütəvatir olması sübut olunmayıb.  Əlbəttə, alimlər arasında bu qiraətlərində arasında hansının daha dəqiq nəzərə gəlməsi üçün müəyyən me  yarlar təyin olunmuşdur.[11] Amma, hətta Quranda belə bir təhrifin fərz olunmasını nəzərə alsaq da, bu təhrif (qiraətdə fərqlər) Quranın əsl mətn möhkəmliyinə və əbədi olmasına heç bir təsir qoya bilməz. Çünki, bü qiratələr arasında əsl qiraət də vardır.  Quranın əbədi olmasına təsir edən yeganə təhrif, Quranın azalmasına və ya hərf, kəlmə və ya xarcidən kəlmələrin ona əlavə olunmasını fərz etməkdir. Bu sahədə isə bütün müəsəlman alimlərinin möhkəm etiqadı budur ki, belə bir təhrif və yanlış Qurani-Kərimdə baş verməmişdir.
Aidiyyatlı mövzular:
1.Quranda hərəkə və söz təhrifi olmayıb; sual:1114 (saytda:1158)
2.Quranının təhrifi mümkün deyil; sual: 453 (saytda:486)
3.Quranın cəm olunması; sual: 71 (saytda: 314)
 

[1] Məkarim Şirazi, Nasir, Təfsir Nümunə, c.11; səh.29; Darul-kutubul-İslamiyyə, Tehran, səh.1374 şəmsi ili.
[2] Seyyid Əbul-Qasim Xoi; Ət-Tibayan fi təfsiril-Quran nəqlinə əsasən; səh.197-199; Nəşr Ümid; Bütün bu bölmələr Xoyinin kitabından nəql olunur.
[3] Ət-Tibayan fi təfsiril-Quran nəqlinə əsasən; səh.197-199;
[4] Mərifət, Hadi, Təlxisut-Təmhid; səh.399-400; Müəssisətul-nəşr İslami;
[5] Mərifət, Hadi, Təlxisut-Təmhid; səh.399-400; Müəssisətul-nəşr İslami;
[6] Mərifət, Hadi, Təlxisut-Təmhid; səh.399-400; Müəssisətul-nəşr İslami;
[7] Mərifət, Hadi, Təlxisut-Təmhid; səh.399-400; Müəssisətul-nəşr İslami;
[8] Xoi Əbul-Qasim, Ət-Tibayan fi təfsiril-Quran, səh.197-199; Nəşr Ümid.
[9] Хои Əbul-Qasim, Ət-Tibayan fi təfsiril-Quran, səh.197-199; Nəşr Ümid.
[10] Хои Əbul-Qasim, Ət-Tibayan fi təfsiril-Quran, səh.197-199; Nəşr Ümid; səh.200-259; Siyanətul-Quran minət-təhrif, Məhəmməd Hadi Mərifət, Müəssiseyi nəşril-İslami; Həmçinin, şiənin belə bir təhrifin inkarı haqqında dəlilləri ilə 453-cü sualın (saytda: 486) cavabında açıqlanıb.
[11]  Мərifət, Hadi, Təlxisut-Təmhid; səh.399-400; Müəssisətul-nəşr İslami;
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • "Möminlər"dən məqsəd müsəlmanların hansı dəstəsidir?
  4301 Qədim kəlam 2011/07/02
  Möminlər Allahın varlığını təsdiq edən, Onun müqabilində təslim olan, bütün ilahi peyğəmbərlərə iman gətirən və bunlara əməl etməkdə də israrlı olanlardır.Nəzərinizə çatdıraq ki, imanın mərtəbə və dərəcələri vardır. Quran ayələrinə, Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədislərə əsasən Əhli-beytin (ə) vilayətinə etiqad bəsləmək imanın ali və əsil mərtəbələrindəndir. Quran ayələri vasitəsi ...
 • Вилајәти-фәгиһ мәсәләсиндә, мәнсуб етмәк вә сечилмәк нәзәријјләринин һансы
  3074 Nizamlar (Qurluşlar) 2010/02/06
  Бәзиләри ислам һөкумәти мәсәләсиндә әтрафында, вилајәти-фәгиһ мөвзусунда мүхтәлиф нәзәријјәләр вермәјә чалышмыш вә белә тәсәввүр јаратмаг истәмишләр ки вилајәти-фәгиһ нәзәријјәси өзү ики гисмә, “сечмәк нәзәријјәси” вә “мәнсуб етмәк нәзәријјәсинә” бөлүнүр. Лакин, кечмиш бәһсләрдән даһи шиә фәгиһләринин нәзәријјәси нишан верди ки вилајәти-фәгиһ нәзәријјәсиндә јалныз, мәсум ...
 • Həzrət İsanın (ə) həyatda olmasını nəzərə alsaq, nə üçün Quran isa (ə) barəsində “mutəvəffik, ölüm” təbirindən istəfadə etmişdir?
  3203 Təfsir 2012/09/01
  Bu suala səbəb olan bəzi səhv tərcümələrdir. Buna görə əgər ayənin düzgün mənası aydın olarsa mətləb də aydınlaşacaqdır. Bu barədə onu qeyd etmək olar ki, doğrudur ki, Qurani kərimdə (tufi) kəlməsi ölüm mənasında işlədilmişdir, amma Quranın digər yerlərində də bu kəlmə başqa mənada işlədilmişdir. Buna görə bu ayəni həzrət İsanın ...
 • Ramazan hansı mənayadır və onun həqiqəti nədir?
  4317 Nəzəri irfan 2012/04/10
  “Ramazan” lüğətdə şiddətli hərarətə, habelə günəşin hərarətinin çox olduğuna görə daşın qızıb hərarətli olmasına deyilir. Həm də deyilmişdir ki, “səhradan şəhərə qayıtmaq” mənasına olan “hərr” kökündən alınmışdır. Termində isə Ramazan qəməri tarixinin 9-cu ayı, islamda orucluq ayı və Quranın nazil olma ayıdır. İmam Səccad (əleyhis-salam) Ramazan ayının ...
 • İran dini mədrəsələrində təhsil sistemi necədir?
  8329 Fiqh tarixi 2011/11/14
  Bu gün İran elmi hövzələrində təhsil şagirdlərin birinci dövrəni və ya orta məktəbi bitirdikdən sonra başlayır. Bu təhsil zamanı başlanğıc mərhələnin dərslərini (sərf, ərəb dilinin qramatikası (nəhv), məna və bəyan, məntiq), səth dərslərini (üsul, fiqh, fəlsəfə), ümumi dərsləri (əqaid, təfsir, iqtisadiyyat, Quran elmi, əxlaq, xarici dillər, kompyuter ...
 • Səfərə çıxmaqın, qəsr namazının və şəhərin sonunun meyar və sərhədlərini izah edin
  4411 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/05/19
  Böyük mərcə təqlidləri bu suala aşağıdakı kimi cavab vermişlər: Həzrət ayətullah ul üzma Xamenei: 1. Səkkiz fərsəx[1] olan yolla getmək istəsəniz namazı şikəstə qılınız və əgər səkkiz fərsəx olmayan yolla getsəniz namazı bütöv qılmalısınız. 2. Əvvəl səkkiz fərsəxi ...
 • Aya münafiqlər ruhlardan istifadə etməklə İran üçün problem yarada bilərmi?
  3034 Qədim kəlam 2011/05/10
  Ruhların çağırılıb hazır edilməsi və ruhlarla rabitə yaratmaq mümkündür; yəni ağıl nəzərindən mümkündür və bəzi insanlar buna malikdirlər ki, bir şəxsin ruhuyla rabitə yaratsın. Əlbəttə ki, İlahi övliyalardan digərləri və o şəxslər ki, bu iş üçün rizayət yolunu seçib özlərinə əziyyət verirlər bu işə nail ola bilmirlər. bəs münafiqlər ki, ...
 • Mən bir kişiylə müvəqqəti olaraq məhrəm olmuşam. Əlbəttə o özü mənim tərəfimdən vəkil oldu və nikah oxundu, amma mehriyyə və zamanın nə qədər olmasını mənə deməmişdir. Aya bu nikah düzgündürmü?
  3170 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/01/08
  Bəzi Müctəhidlərin cavabı bunlardan ibarətdir:Ayətullah Xamineyinin dəftərxanası:Əgər kişi mühriyyə və zamanın təyin olunmasında belə vəkil olmuşdursa, maneəsi yoxdur. Əlbəttə o halda ki, bütün şəraitlər o cümlədən ehtiyat vacibdir ki, atanın və ya babanın (atasının atası) bakirə qızların nikahında icazəsi olmalıdır.Həzrət Ayətullah Sistaninin dəftərxanası:Maneəsi yoxdur.Həzrət Ayətullah ...
 • Bidət nədir və İslamda onun meyarı nədir?
  7361 Qədim kəlam 2012/07/22
  Lüğətdə “bidət” yeni iş və misli görünməmiş bir şey mənasınadır. Termində isə: “dində olmayan bir şeyi dinə daxil etmək”dir. Yəni həqiqətdə dinin və şəriətin bir hissəsi olmayan, eləcə də İslamın heç bir qayda-qanunları ilə uyğun olmayan şeyləri dinə daxil etməkdir. Buna görə də İslamın külli qada-qanunlarının yeni ...
 • Qurani kərimdə Qədir xum barəsində olan ayələr əhli sünnət tərəfindən dəyişdirilmişdirmi?
  5691 Qədim kəlam 2010/11/10
  Bir çox böyük Quran təfsirçiləri, istər sünnü olsun istərsədə şiə məktəbindən, bu mətləbi belə qəbul edirlərki, "Əlyəvm yəisəl- ləzinə   əl islamə dinən" Maidə surəsinin üçüncü ayəsinin içərisində mötərizədə olan bir cümlədir, və bir çoxları da bu nəzərdədilər ki, bu mötərizə cümləsi əvvəldən və Peyğəmbərin (s) izni ilə ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  105964 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  80793 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  58582 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  41322 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  31383 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  24054 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22481 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  22251 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  20799 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  20402 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...