Ətraflı axtarış
Baxanların
5724
İnternetə qoyma tarixi: 2011/11/24
Sualın xülasəsi
Övladlarımızda ibadətə rəğbət və məhəbbəti necə gücləndirə bilərik?
Sual
Mənim oğlum ibadətlərə, xüsusilə namaza süstlük göstərir. Bəzən atasının israrı ilə və onun hüzurunda olduğu zaman namaz qılır, amma onun hüzurunda olmadığı zaman qılmır. Mən onun gələcəyi ilə əlaqədar daim nigarançılıq hissi keçirirəm. Onun 23 yaşı vardır və bu yaxınlarda onu evləndirmək fikrindəyik. Ana ünvanı ilə mənim vəzifəm nədir? Əgər atası namazı qəsdən tərk etdiyini bilsə, narahat olacaq, onu evdən qovacaqdır və onun gözündən düşəcəkdir. Xahiş edirəm, mənə yol göstərəsiniz.
Qısa cavab

İnsanın dini vaciblərə təşviq edilməsi üçün ilk növbədə onun ideoloji əsaslarını araşdırmaq, sonra onun islah edilib gücləndirilməsinə çalışmaq lazımdır. Hər bir insanın Allah-taala, varlıq aləmi, insan, məad və s. barəsində əqidə və dünyagörüşü onun imanına, fərizə, vacib və yaxşı əməllərə iltizamlı olmasına, rəftar, davranış və əməllərinə birbaşa təsir edir. Təlim-tərbiyə ilə əlaqədar səylərin, ideoloji bazaların gücləndirilməsində qarşı tərəfin (o cümlədən övladın) hüsnü-zən və etimadını qazanmaq zəruridir. Övladla səmimi əlaqənin olmaması tərbiyəvi proqramları təsirdən salır.

Düzgün tərbiyə proqramlarından və üslublarından istifadə etməklə övladlarınızla səmimi əlaqə bərqərar edə bilərsiniz. Münasib və zəruri üslubların bəziləri aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Övlada ehtiram qoyub əzizləmək;

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) buyurmuşdur: “Övladlarınıza ehtiram qoyun və onları gözəl tərbiyə edin.”

2. Cavanlıq dövrünün tələblərini tanımaq (istiqlaliyyət ruhuna malik olmaq, ülvi-insani duyğular və s.), övladlardan hər birinin ruhi xüsusiyyətlərini ümumi şəkildə araşdırıb tədqiq etmək, cavanlıq və yeniyetməlik dövrlərində bəyənilən, qanuni ehtiyaclarını və təvəqqelərini təmin etmək.

3. Ailə mühitini hərarətli eşq-məhəbbət ocağına, səmimi ruhi aramlıq və asayiş mühitinə çevirmək;

4. Müvəffəqiyyətlərə təşəkkür və münasib təşviqlərdən istifadə etmək;

5. Hətta üzünü turşutmaqla da olsa, yaramaz işlərin müqabilində narazılığını bildirmək;

6. Öz istəklərini təklif və məşvərət yolu ilə, yaxud sözü daha artıq nüfuzlu olan bir kəsin vasitəsi ilə, məs; nişanlısının vasitəsi ilə tələb etmək;

7. Həddindən artıq çox və təkrar olunan əmr və nəhylərdən çəkinmək.

Ətreaflı cavab

Övladın düzgün tərbiyəsi valideynin ən böyük vəzifələrindən biridir. Bu işin çox dəqiq yolları və münasib üslubları vardır ki, onlara diqqət yetirmək lazımdır. Tərbiyə hədəflərinə daha tez və asan yolla nail olmaq üçün gərək mümkün qədər etimad olunan müşavirə mərkəzinə (elmiyyə hövzəsinin müşavirə mərkəzləri kimi) müraciət edərək dini, psixoloji, tərbiyəvi mütəxəssislərin tövsiyələrindən və müşavirlərin yol göstərməlilərindən bəhrələnəsiniz.

Amma hər şeydən öncə diqqət yetirməlisiniz ki, ayrı-ayrı insanların ideoloji əsasları, Allah, dünya, yaradılış aləmi, insan, məad və s. barəsində dünyagörüşü və əqidəsi onun Allaha imanına, vacib əmmələri yerinə yetirməkdə iltizamlına, rəftar və davranışına birbaşa təsir qoyur.[1]

Biz burada daha ümumi olan düzgün tərbiyə üslublarından bir neçəsini təklif edirik. Hər insanın özünəməxsus xüsusiyyətləri, xislətləri vardır. Bu xüsusiyyətləri dəqiq şəkildə araşdırmaq, onun məxsus ruhiyyə və xislətləri əsasında (həyatının hər bir dövrünə münasib olmaq şərti ilə) rəftar etmək lazımdır. Çox hallarda övladın uşaqlıq dövründə tərbiyəsi üçün istifadə edilən üslublar yeniyetməlik və cavanlıq dövründə münasib olmaya və problem yarada bilər.

Yeniyetməlik və cavanlıq dövründə mövcud olan xüsusiyyətlərdən bəziləri aşağıdakılardır:[2]

a) Ailədən əldə edilən rəftar örnəklərinin əhəmiyyətinin azalması, geyim növü, zahiri quruluşu, saçın daranma forması və s. kimi şeylərdə dostlarından, yaşıdlarından təsirlənməsi; Hətta din və əqidələrdə belə, ən çox dostlarının yığıncağında dəyərli olan yolu seçir.[3]

b) Evdən kənarda müxtəlif ictimai əlaqələrin bərqərar edilməsi, dostlarla ictimai, siyasi, mədəni, dini, idman fəaliyyətlərinə və s. şeylərə maraq göstərmək və onlarla əlaqə bərqərar etmək nəticəsində ailə üzvləri və valideynlə əlaqə yaradılmasına daha az vaxt qalır, bəzən övladda onlarla yadlaşma hissi baş qaldırır.[4]

v) Şəxsiyyətin istiqlaliyyətinə vurğunluq, uşaqlıq dövrünün məhdudiyyətlərindən xilas olmaq, böyüklərin cərgəsinə qoşulmaq hissi; belə ki, bu cəhətdə müvəffəqiyyət qazanmadığı surətdə öz etirazını, adətən inadkarlıq və tüğyançılıq surətində büruzə verir, qeyri-adı hərəkətlər və işlər törədir, rəftarı kobudlaşır, əxlaqı itir və həqiqətdə qəlbində “mənim şəxsiyyətimə ehtiram qoyun, məni müstəqil və azad bir insan kimi rəsmi olaraq qəbul edin!” deyir.[5]

v) Ehtiramsızlıq, yaranmaz rəftar, həddindən artıq və təkrar danlaq onları kobud və pis əxlaqa, intiqamçılıq hissinə və bəzi hallarda cinayətə sövq edir.[6] Əli (əleyhis-salam) buyurur: “Məzəmmət edib danlamaqda həddini aşmaq (qarşı tərəfdə) kin və inad odunu şölələndirir.”[7]

Həzrət başqa bir yerdə buyurur: “Müntəzəm surətdə məzəmmət və tənbeh etməkdən çəkin! Çünki məzəmmətin təkrar olunması bəzən günahkarı özünün yaranmaz əməllərində daha cəsarətli və qorxusuz edir, (digər tərəfdən də) danlaqları etibardan salıb dəyərsiz edir.”[8]

q) Başqalarının hüzurunda övlada, xüsusilə cavana nəsihət verilməsi onun şəxsiyyətinin təhqir olunmasına səbəb olur. Əli (əleyhis-salam) buyurur: “Camaat arasında nəsihət etmək qarşı tərəfin şəxsiyyətinin sınmasına, təhqir olunmasına səbəb olur.”[9]

Övladlarınızla düzgün rəftar edib davranmağınız üçün layiqlidir ki:

1. Tərbiyə işində məsumların (əleyhimus-salam) tutduğu yola və onların rəvayətlərinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Buna görə də məsumların cavanlarla əlaqədar necə rəftar edib davrandığını bilməliyik.

Əli (əleyhis-salam) cavanlıq dövrü ilə əlaqədar buyurur: “Cavanın elminin az olduğuna diqqət yetirməklə onun nadanlığı və cəhalətli üzrlü sayılır.”[10]

Məsumların bu göstərişinə və digər kəlamlarına diqqət yetirmək cavanların xəta və sapmaları qarşısında insanın səbir və dözümünün artmasına səbəb olur.

2. Dini inancların təlimində ümidsizlik yaradan bəyanlardan ciddi şəkildə çəkinmək lazımdır; bunun müqabilində isə Allahın bütün bəndələrinə, xüsusilə cavanlara qarşı lütf, rəhmət və mehribanlığını xatırlatmalıyıq. Psixoloqlardan bir çoxu, xüsusilə Kemz Vastik və Racerz rəftarın duyğu və hislərdən qaynaqlandığını bəyan etmişlər. Fikir və düşüncə tərzi, idrakların və ehsasların bəyan olunma yolu rəftarda təyinedici rola malikdir. Buna görə də əgər tərbiyəçi dini təlimləri yalnız qorxu, ümidsizlik və mənfi nəzərlərlə yanaşı olan bir şəkildə bəyan edib irəli çəksə, dinin mütərəqqi hədəfləri həyata keçməyəcəkdir.[11] İmam Sadiq (əleyhis-salam) buyurur: “Sevmək (məhəbbət göstərmək) qorxutmaqdan daha irəlidir.”[12]

3. Müxtəlif münasibətlərlə əlaqədar övlada, xüsusilə cavana qarşı məhəbbət bəsləmək, xüsusi diqqət yetirmək, mehr-məhəbbət dolu nəzər salmaq, müxtəlif hədiyyələr vermək və s. yollarla övladın qəlbini özünüzə daha artıq cəzb edib meylli etməlisiniz ki, ülvi-insani duyğularla əlaqədar özlərindəki çatışmazlıqları bərpa olunsun və ailədən öz layiqsiz dostlarına pənah aparmasın. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) övladın əzizlənməsi ilə əlaqədar buyurur: “Övladlarınıza ehtiram qoyun və onları düzgün tərbiyə edin.”[13]

4. Kobud və yaramaz rəftarlardan uzaq olun. Əli (əleyhis-salam) bu barədə buyurur: “Kobudluq və nalayiq əxlaq dostların və qohum-əqrəbanın insandan qaçmasına, uzaqlaşmasına səbəb olur, yadları etinasızlığa məcbur edir.”[14]

5. Övladın bəzi xəta əməllərini və yanlış işlərini görməməzliyə vurmaq, bəzi səhvlərindən xəbərsiz olduğunu göstərmək. Çünki bundan qeyri hallada onun sizə qarşı həya və özünü saxlamaq hissi azalacaqdır. Əli (əleyhis-salam) buyurur: “Aqil şəxsin yarısı səbir (dözüm), digər yarısı isə görməməzliyə vurmaqdır.”[15]

6. Valideyn birbaşa öyüd-nəsihət etməkdən mümkün qədər çəkinsin və öz istəklərini dolayısı yollarla irəli çəksin. İmam Riza (əleyhis-salam) buyurur ki, atamın belə dediyini eşidim: “Nəsihət ağırdır (mülayim deyildir) və başqalarına ağır gəlir.”[16]

7. Ailənin yanında daha artıq və səmimi iştiraka iltizamlı olmaq (bu, xüsusilə atanın vəzifəsidir), xüsusilə bütün ailə üzvilərinin hazır olduğu zaman. Bu iş ailə mühitində mehr-məhəbbətə və səmimiyyətə səbəb olur.

8. Valideyn və tərbiyəçilərin sözü ilə əməl və rəftarı arasında tam uyğunluq olmalıdır. Başqalarından tələb edib istədiyimiz işlərə əvvəlcə özümüz əməl etməliyik. İmam Sadiq (əleyhis-salam) buyurur: “Camaatı dildən başqa şeylə (əməllə) xeyir işlərə çağırın.[17] Amiranə bəyan növündən, ciddi tələbkarlıqdan çəkinmək, zorakılıq və təhdiddən uzaq olmaq, hökmlərin hikmətini bəyan və təhlil etmək. Çünki İslamın məntiq üzündən bəyan olunmaması çox ağır xəsarət vuraraq müsəlman cavanların dindən qaçması ilə nəticənə bilər. Necə ki, məsihilərin öz dinlərindən qaçması və islam dininə üz gətirmələri onların öz dinlərindən məntiqi cəhətdən qane olmamaları olmuşdur.[18]

10. Övladın dini məkanlarda və məclislərdə iştirakına şərait yaratmaq (bu şərtlə ki, xurafatlardan və məntiqsiz şeylərdən uzaq olsun), onu bu məkanlara istiqamətləndirməkdə məntiqi səylər göstərmək, dini sahələrdə müvəffəq olan nümunələri övlada tanıtdırmaq və s. onun dini təlimlərə iltizamlı olmasına səbəb olacaqdır. Əgər belə dini mərasimləri və yığıncaqları öz evinizdə keçirsəniz və o bu məclisdə müəyyən bir məsuliyyəti öhdəsinə alsa, bu istiqamətdə daha təsirli olar.

11. آخِرُ الدَّوَاءِ اَلْکَیّ “Sonuncu çıxış yolu dağ basmaqdır.”[19] Əgər bir müddətdən sonra mehribançılıq üzündən olan üslublar müsbət nəticə verməsə, yalnız bu zaman ciddi tələbkarlıq və kobud yolladan istifadə etmək olar. Lakin diqqətli olmaq lazımdır ki, başqa üslublarda olduğu kimi, bu üslublarda da ifrata yol verməyək. Çünki tam əks nəticə verə bilər. Digər tərəfdən də, qeyd olunan üslubların faydalı olmasına xatircəm olmayınca axırıncı üslubdan istifadə etmək tövsiyə olunmur. Buna görə də övladın evdən qovulması layiqli iş hesab olunmur. Hər bir halda əgər mürəbbi və xüsusi şəkildə valideyn övladın tərbiyəsi ilə əlaqədar öhdəsinə aldığı məsuliyyətdə səhlənkarlığa, təqsirə yol verməsə, bununla belə təsirli olmasa, özünü danlamamalıdır. Çünki insan qərar qəbul etmə məqamında azaddır.[20] Hər kəs öz əməllərinin cavabdehi olmalıdır.[1] “Porsiman” adlı proqram

[2] Əlavə məlumat üçün “Rəvanşenasiye roşd” kitablarına baxa bilərsiniz.

[3] “İmam Xomeyni (rəhmətullah əleyh)” adına müəssisə, “Ailə quruluşunun gücləndirilməsi və onun çatışmazlıqlarının tanınması”, 1-ci cild, səh. 40

[4] Yenə orada, 1-ci cild, səh. 39

[5] Fəlsəfi, Məhəmməd Təqi (rəhmətullah əleyh), “Qoftari Fəlsəfi”, “fikir və meyllər baxımından cavanlar və yetkinlər”, 1-ci cild, səh. 38

[6] Fəlsəfi, Məhəmməd Təqi (rəhmətullah əleyh), “Qoftari Fəlsəfi”, “cavan – əqli və ehsaslar nəzərindən”, 1-ci cild, səh. 55

[7] “Töhəful-uqul”, səh. 84

[8] “Ğurərul-hikəm”, səh. 278

[9] İbni Əbil-Hədid, “Nəhcul-bəlağə"nin şərhi, 2-ci cild, səh. 341

[10] “Ğurərul-hikəm”, səh. 76

[11] “Ailə quruluşunun gücləndirilməsi”, 1-ci cild, səh. 266

[12] Şeyx Kuleyni (rəhmətullah əleyh), “Kafi”, 8-ci cild, səh. 128

[13] “Müstədrəkul-vəsail”, 15-ci cild, səh. 168

[14] “Ğurərul-hikəm”, səh. 435

[15] Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhri, “Mizanul-hikmət”, hədis 14915

[16] “Kəşful-ğummə”, 3-cü cild, səh. 84

[17] Mühəddis Nuri (rəhmətullah əleyh), “Müstədərkul-vəsail”, 8-ci cild, səh. 456

[18] Doktor Sacidi, “Din qorizi çera, din gərayi çesan?”, səh. 226

[19] Əllamə Məclisi (rəhmətullah əleyh), "Biharul-ənvar", 31-ci cild, səh. 503

[20] “İnsan” surəsi, ayə: 3: “Biz düz yolu ona (insana) göstərdik, (ya düzgün yolu seçərək onu ötür və) şükür edən olur, ya da (yolunu azaraq) naşükürlük edir.”

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Lütfən qadının hicabının necəliyi barəsində hədis yazın.
  7912 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/13
  Nur surəsinin 31- ci ayəsi başqa olmaqla çox sayda hədis və ayələr qadının hicabı barəsində söhbət açmışdır.həmçinin Nur surəsinin 31- ci ayəsində buyurulur: "Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyrulmuş şeylərdən çəkindirsinlər, namuslarını qorusunlar; öz- özlüyündə görünən (əl- az) istisna olmaqla, zinətlərini göstərməsinlər baş örtüklərini yaxalarına çəksinlər; zinətlərini ərlərindən başqasına ...
 • Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə işlədilmişdir?
  7438 Quran elmləri 2011/11/06
  Həyat, yaşamaq, mənasında və ölüm isə onun əks mənası kimi işlədilir. Həyat və ölüm hər ikisi Allahın yaratdıqlarındandırlar. Qurani kərim buyurur: O şəxs ki, ölüm və həyatı yaratdı, sizin imtahanınız üçün idi ki, sizlərdən hansı biriniz yaxşı əməl sahibi olacaq və o məğlub olunmaz və bağışlayandır.[1] ...
 • Cəmiyyətin dini dəyişdirilə bilərmi?
  6236 Təzə kəlam 2010/11/10
  Bu sualın cavabında əvvəlcə gərək nəyin nəzərdə tutulduğu aydınlaşdırılsın. Bəzən “cəmiyyətdə dinin dəyişdirilməsi” dedikdə məqsəd hər hansı bir cəmiyyət tərəfindən qəbul olunan haqq və ilahi dinin əslini dəyişdirmək ola bilər. Bu fərzdə söhbət dini ünsür və mərifət məsələsinin dəyişdirilib-dəyişdirilməməsi, sabit qalıb-qalmaması, onun hüdudlarının genişləndirilməsi və ya məhdudlaşdırılması olacaqdır. ...
 • Bir şəxsdən digərinə enerji mübadiləsi İslamda qəbul ediləndirmi? Bunun şəri hökmü nədir?
  5739 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/04/18
  Hörmətli işçi: Bu hadisənin əsli və bu yolla müalicə və onun sayılmaqda olan təsirləri hələ də isbat edilməmişdir. Bir çox bu işdən fərasətlə istifadə edənlər öz- özlərinə xəyallara düşmüşlər. Buna görə bəzi mərcə təqlid alimləri bu suala hələ də gizli və naməlum olduğu üçün cavab ...
 • Вилајәти-фәгиһин дәлилләри нәдир?
  7158 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/02/06
  “Вилајәт-фәгиһ” бәһсини мүхтәлиф јолларла исбат етмәк олар. Амма, бу бәһсдә биз јалныз, мәсәләни әгли вә нәгли илә дәлилләринә кифајәтләнәҹәјик:А) Әгли дәлил:Әгл һөкм едир ки, етигад вә мәнәвијјата сөјкәнән бир һөкумәтин ...
 • Allah insan beyni ilə tanınmağa qabil olmadığından, necə Onun barəsində mərifət əldə edə bilərik ki, şirkə səbəb olmasın?
  5601 Qədim kəlam 2012/04/18
  Allahı tanımaq üçün bənzətmə rəvayətlərdə rədd edilmişdir. Daha çox məlumat üçün ətraflı cavaba müraciət edin. ...
 • Вилајәт сөзүнүн әрәб дилиндә чохлу вә фәргли мәналарыны нәзәрә алараг лүтфән бу кәлмәнин һәгиги вә әсл мәнасыны ачыглајын?
  6412 Qədim kəlam 2010/09/29
  Вилајәт сөзү “вәлијә” сөзүнүн көкүндән олуб, мүхтәлиф мәналара маликдир. Амма бу бәһсдә нәзәрә алынан мәна ән чох “рәһбәрлик вә бәзи ишләрин мөвланын өһдәсиндә вә ихтијарында олмасы” мәнасыдыр. Мөвла бир нөв гүдрәти вә бир шејә әһатәси олана дејилир. Дини терминолоҝијада исә камил инсанын диҝәр инсанлара мүхтәлиф саһәләрдә ...
 • Nə üçün “Fatihə” (“Həmd”) surəsi “Səb`ul-məsani” adlandırılır?
  12857 Təfsir 2012/06/23
  Təfsir kitablarına və rəvayət mənbələrinə müraciət etməklə aydın olur ki, Qurani-əzim və “Səb`ul-məsani” dedikdə nəyin nəzarətə tutulmağı ilə əlaqədar müxtəlif nəzəriyyələr vardır: Bəziləri inanırlar ki, məqsəd Quran və onun ayələridir. Bəziləri inanırlar ki, “Səb`ul-məsani” dedikdə məqsəd “Həmd” surəsidir. Çünki bu surə Peyğəmbər (səlləllahu ...
 • Nə üçün qədr gecəsində bədənə zəfəran sürtmək qadağan edilmişdir?
  7914 Əməli əxlaq 2011/04/16
  1). Zəfəranın üç əsas xüsusiyyəti vardır: Yemək ədviyası, dərman və gözəllik kimi istifadə olunması. 2). Zəfəranı bədənə sürtmək haram deyildir. Amma bu hədisə əsasən qədr gecəsi bədənə çox zəfəran sürtmək mələklərin ona salam verməməsinə səbəb olur. bunun əsas səbəbi bu ola bilər ki, bədənə çox zəfəran sürtmək, onun iyinin ...
 • Əli (ə) ın sözü
  6112 Hədis elmləri 2012/01/08
  Əllamə Məclisi bəharul Ənvarda bir rəvayət nəql edir ki, onda belə gəlib: Bir şəxs Həzrəti Əli (ə) dan istədi ki bu suallara cavab versin: Vacib nədir? Daha vacib hansıdır? Problem nədir? Daha problem hansıdır? Təəccüblü nədir? Daha təəccüblü hansıdır? Yaxın nədir? Daha yaxın hansıdır? Hələ sualı qurtarmamışdı və dilini ağzına ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  162995 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155337 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117885 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109904 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99342 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91483 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53449 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45632 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43873 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43058 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...