Ətraflı axtarış
Baxanların
5872
İnternetə qoyma tarixi: 2010/03/13
Sualın xülasəsi
Исламын сијаси тәфәккүрүндә ислам дөвләтинин сәрһәди һара кимидир?
Sual
Исламын сијаси тәфәккүрүндә ислам дөвләтинин сәрһәди һара кимидир?
Qısa cavab

Ислам, өлкә мәфһумунун мугабилиндә әрази вә милләт мәфһумунун мугабилиндә үммәт анлајышы бәјан едир. Ислам әразиси ваһиддир вә фәрз разылашмалар әсасында олан сәрһәдләр Ислам нөгтеји нәзәриндән бу бирлијин әслинә вә әсасына һеч бир тәсир ҝөстәрмир.

Бу ваһид әрази, идиал шәкилдә мәсум Имам (әлејһиссалам) тәрәфиндән идарә олунмалыдыр вә Имам Мәһди (әҹ) үмуми дүнја һөкумәти бу арзуну ҝерчәкләшдирир. Әҝәр Мәсумларын (әлејһимуссалам) гејбәт дөврүндә белә бир фүрсәт әлә дүшәрсә, бу бүтүн ислам әразиләринин вә торпагларынын ваһид бир чәрчивәдә мүсәлманларын хејринә оларса, фәгиһ бу мәҹмәнин идарәсинә ваһид Ислам һөкумәти шәкилндә өһдәсинә ҝөтүрә биләр . Амма бу әразинин һәр бир гисмәти бир фәгиһ васитәси илә идарә олунмасы мәхсусән, әҝәр бу фәгиһ јерли оларса, мүсәлманларын хејринә олса һәмин јол сечилмәлидир. Беләликлә, исламын сијаси мәктәбиндә даими вә үмумдүнја әсас кими олараг һесаб олунур ки, ислам торпаглары ваһиддир амма, һәр дөвр вә заманда хејринә олараг бу әразини вә јахуд бир өлкәнин мүхтәлиф әјаләтләри инзибати ваһидләр шәклиндә идарә олуна биләр. Бундан башга, сијаси вәзијјәтлә әлагәдар олараг истәнилән диҝәр сијаси идарә услубу да сечә биләр.

Ətreaflı cavab

Мүасир сијаси ҹоғрафија хәритәсиндә дүнја өлкәләри гәрар вә разылашмалар әсасында олан сәрһәдләр васитәси илә бир-бириндән ајрылырлар вә һәр өлкәнин өзүнә мәхсус һакимијјәт гурлушу вар. Бу өлкәләрдә јашајан инсанларын һәр бири, ја һәмин өлкәнин вәтәндашы,[1] ја да хариҹи[2] һесаб олунурлар.

 Өлкәдә гәбул вә иҹра олунан ганунларын бир гисми һәмин өлкәнин вәтәндашларына, бир гисми хариҹиләрә мәхсусдур вә диҝәр бир гисми бу ики дәстә арасында мүштәрәкдир.

 Суал олунур ки, бу ҹүр ҹоғрафи бөлүнмәләр Ислам нөгтеји нәзәриндә еһтибарлы сајылырмы?

 Башга сөзлә десәк, Ислам тәфәккүрүндә дүнјанын сијаси ҹоғрафи хәритәси неҹә тәсәввүр олунур?

 Бу суалын ҹавабында дејә биләрик  ки, Ислам өзүнү үмумибәшәр вә һәр бир замана мәхсус дин кими танытдырыр. Ислам дини һәр јери өзүнә мәхсус билир вә ҝәрәк һәр јердә Ислам ганунлары гәбул олуна. О әразиләр ки, әһалинин әксәр һиссәси бу илаһи дини гәбул едибләр, “бәләдул-Ислам” вә ја “дарул-Ислам” (ислам әразиси) белә олмајан тәгдирдә “бәләдүл күфр” вә ја “дарул күфр” (күфр әразиси) адланыр.    Беләликлә, исламын гәбул етдији сәрһәдләр анҹаг, етигад вә әгидәјә әсасланыр вә ислам нөгтеји нәзәриндә дәјәрли олан әгидә анҹаг, ислам әгидәсидир. “Аллaһ јaнындa (һaгг oлaн) дин, əлбəттə, ислaмдыр.” [3]

   Ислам өлкә мәфһумунун мүгабилиндә[4] әрази, милләт[5] мәфһумунун мүгабилиндә исә үммәт анлајышларындан истифадә едир. Јәни, тајфабазлыг, иргичилији рәдд едир вә анҹаг, етигад вә инанҹлара диггәт јетирир.

    Ислам торпаглары ваһиддир, фәрз вә разылашмалар әсасында олан сәрһәдләр ислам нөгтеји нәзәриндән бу бирлијин әслинә вә әсасына һеч бир тәсир ҝөстәрмир. Бу ваһид әрази идеал шәкилдә мәсум Имам (әлејһиссалам) тәрәфиндән идарә олунмалыдыр вә имам Мәһди (әҹ) үмуми дүнја һөкумәти бу арзуну ҝерчәкләшдирир. Әҝәр Мәсумларын (әләејһимуссалам) гејбәт дөврүндә белә бир фүрсәт әлә дүшәрсә вә бүтүн Ислам әразиләринин вә торпагларынын ваһид бир чәрчивәдә идарәси мүсәлманларын хејринә оларса, фәгиһ бу мәҹмуәнин идарәсини ваһид ислам һөкумәти шәклиндә өһдәсинә ҝөтүрә биләр. Амма, бу әразинин һәр гисмәти бир фәгиһ васитәси илә идарә олунмасы мәхсусән, бу фәгиһ јерли оларса, мүсәлманларын хејринә оларса, һәмин јол сечилмәлидир. Беләликлә, исламын сијаси мәктәбиндә даими вә үмумидүнја әсас кими олараг һесаб олунур ки, Ислам торпаглары ваһиддир анҹаг, дөвр вә замандан аслы мүсәлманларын хејиринә бу әразини ајры ајры өлкәләр вә јахуд бир өлкәнин мүхтәлиф әјаләтләри, инзибати ваһидләри шәкилиндә идарә олуна биләр. Бундан башга сијаси вәзијјәтлә әлагәдәр олараг истәнилән диҝәр сијаси идарә үсулу да сечилә биләр.[1] Citizen

[2] Foreigner

[3] Али Имран сурәси, 19.

[4] Country

[5] Nation

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90141 Təmkin etməyin həddi və şərayiti 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Dindən qaçan şəxsi necə hidayət etmək olar?
  5124 Əməli əxlaq 2011/07/28
  Belə insanlara ən yaxşı yol göstərmə aşağıdakılardan ibarətdir:1. Ona başa salmaq və soruşmaq lazımdır ki, Allah-taalanın bizə bəxş etdiyi bu qədər nemətlər – başda insanın xilqəti olmaqla ...
 • Ər- rəhman surəsinin 33 cü ayəsində fövqəladə güc və sultandan məqsəd nədir? Bir haldaki, hazırda bəşər aya və başqa planetlərə gedir?
  15494 Təfsir 2013/02/03
  "Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin ətrafından (çevrəsindən) kənara çıxa bilərsinizsə, çıxın. Siz (oradan) ancaq (qüdrət və) qüvvətlə (Allahın sizə bəxş etdiyi elmin qüdrətilə) çıxa bilərsiniz!" «یَا مَعْشَرَ الجِْنّ‏ِ وَ الْانسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَانفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا ...
 • Kərbəlada namaz Məkkədə olduğu kimi tam şəkildə qılınmalıdır?
  7363 Cürbəcür 2012/04/17
  Namazın İmam Hüseynin (ə) hərəmində tam yaxud qəsr qılınması barəsində aşağıdakıları qeyd etmək olar: Səfərdə olan şəxs məscidul həram və Peyğəmbər (s) məscidində və Kufə nməscidində namazını tam qıla bilər. Lakin əvvəllər bu məscidlərin bir hissəsi olmayan, amma sonradan bunlara əlavə olunan yerlərdə namaz qılmaq ...
 • Lütfən, Şəhidi Saninin (rəhmətullahi əleyh) həyatını müxtəsər şəkildə bəyan edin.
  6100 تاريخ بزرگان 2012/03/14
  Şəhidi Sani ləqəbi ilə məşhur olan Zeynuddin ibni Nuriddin Amili 911-ci hicri qəməri ilində Livanın Cəbəl-Amil məntəqəsində yerləşən Cəbə (جبع) kəndində dünyaya gəlmişdir. O, fiqh elmini və ədəbiyyatı 925-ci ilə qədər atasından öyrənmiş, sonra yüksək səviyyəli elmləri öyrənmək üçün müxtəlif yerlərə səfər etmişdir. O, sair islam ...
 • Ayə və rəvayətlər nəzərindən, hansı əməllər yaxşı və bəyənilmiş əməllərin batil olmasına səbəb olur?
  5749 Əməli əxlaq 2012/01/16
   Quran və rəvayətlərdə Allaha iman şirkdən və mürtəd olmaqdan uzaq olmaq, əməllərin qəbul olmasın da ilk şərtlər kimi gəlib ki, onsuz heç bir yaxşı əməl qəbul olmur. Namazı tərk etmək, yaxşı əməllərdə minnət qoymaq, baş verən hadisələrə razı olmamaq və ... bu kimi əməllərinizin silinməsinin səbəblərinin (ki, ətraflı cavabla bu ...
 • Əgər ovlanmış balığın qarnında müəyyən bir ov (balıq) olsa, onun əti halaldır, yoxsa haram?
  5773 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/20
  Yuxarıdakı sual mərcəyi-təqlidlərin bəzilərindən başqa formalarda da soruşulmuşdur. Onların cavabı belədir: Həzrət Ayətullah Xamenei: “Ovlanmış balıq halaldır.”Həzrət Ayətullah Sistani: “Ehtiyat-vacibə görə haramdır.”
 • Əmr As həyatı boyu özündən necə çöhrələr göstərmişdir?
  8603 تاريخ بزرگان 2011/09/12
  Əmr ibni As çox hiyləgər insanlardan biri olan Əmr ibni As ibni Vail Səhmidir. O, Nabiğə adlı məşhur fahişə qadından dünyaya gəlmişdir və ata tərəfdən zahirdə As ibni Vailə mənsub edilirdi. As ibni Vail Səhmi də Peyğəmbəri-Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in oğlu Qasım dünyadan gedən zaman o həzrətə dil yarası ...
 • Peyğəmbərin öz həyatında sonrakı xəlifələrin işləri qarşısında sükut etməsinin səbəbi nə idi?
  5855 Qədim kəlam 2011/11/24
  Bu sualın cavabında bir neçə məsələyə diqqət yetirmək lazımdır:1. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) öz ilahi risalətini aşkar etdiyini vaxtdan (besətin üçüncü ilindən) etibarən müxtəlif əlamətdar hadisələrlə əlaqədar dəfələrlə Əli (əleyhis-salam)-ın fəzilətlərini və onun xilafət məsələsini camaata çatdırmış, onun müxaliflərinin həqiqi simasını aşkar etmiş və onları camaata tanıtdırmışdı. Bununla ...
 • Əl verməyin, naməhrəmlə təmasda olmağın və hicabın olmamasının cəzası nədir?
  9399 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/03/11
  Bizim dini mətnlərdə sualda deyilən günahlar üçün axirət cəzaları bəyan olubdur ki, nümunə olaraq neçə rəvayətlə kifayətlənirik: Naməhrəmə əl vermək: Əziz Peyğəmbər (s) bu barədə buyurubdur: 1.Hər kəs naməhrəm qadına əl verə, qiyamət günündə zəncirə çəkilmiş halda məşhur olar ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  161771 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  150720 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  116581 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  108331 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  93506 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90141 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52656 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  42683 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  42558 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  41682 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...