جستجوی پیشرفته
بازدید
8833
آخرین بروزرسانی: 1387/02/21
خلاصه پرسش
تغییر جنسیت چه تأثیری بر تغییر عناوین خانوادگی دارد؟
پرسش
هرگاه فردی تغییر جنسیت دهد، چه تأثیری بر عناوین خانوادگی، مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و نیز پدر و مادر دارد؟
پاسخ اجمالی

منظور از «عناوین خانوادگی»، عناوینی مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و نیز پدر و مادر است.

پس از تغییر جنسیت، قرابت نسبی از بین نمی رود. چنان چه «فرزند» تغییر جنسیت دهد، وی هم چنان فرزند همان پدر و مادر است. به عبارت دیگر، رابطه یا نسبت «پدر و فرزند» و نیز نسبت «مادر و فرزند» در قبل و پس از تغییر جنسیت، تغییر نمی کند.

ولی هرگاه برادر تغییر جنسیت دهد، خواهر می شود و هرگاه خواهر تغییر جنسیت دهد، برادر می شود. و هرگاه «دو برادر» تغییر جنسیت دهند، به «دو خواهر» تبدیل می شوند و برعکس.

نیز هرگاه عمو تغییر جنسیت دهد به عمه تبدیل می شود و هرگاه عمه تغییر جنسیت دهد به عمو تبدیل می شود.

همچنین هرگاه دایی تغییر جنسیت دهد، به خاله تبدیل می شود، و هرگاه خاله تغییر جنسیت دهد به دایی تبدیل می شود.

ولی هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد، به «مادر» تبدیل نمی شود و نیز هر گاه مادر تغییر جنسیت دهد، به عنوان «پدر» شناخته نمی شود. بنابراین، عناوین خانوادگی در بحث تغییر جنسیت پدر یا مادر، استثنایی بر بقیه موارد عناوین (مانند: برادر، خواهر، عمو و ...) است.

پاسخ تفصیلی

منظور از «عناوین خانوادگی» عناوینی مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و نیز پدر و مادر است. هرگاه فردی تغییر جنسیت دهد، چه تأثیری بر عناوین خانوادگی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، به اقسام عناوین خانوادگی اشاره کرده و تأثیر تغییر جنسیت بر روی هر یک از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

اقسام عناوین خانوادگی

1. تغییر جنسیت برادر یا خواهر:

هرگاه برادر تغییر جنسیت دهد، خواهر می شود و هرگاه خواهر تغییر جنسیت دهد، برادر می شود. به طور کلی، در تغییر جنسیت برادر یا خواهر باید دو نکته زیر را مد نظر قرار داد:

نکته اول: انتساب قطع نمی شود

منظور از «انتساب»، «قرابت نسبی» است. منظور از قرابت نسبی، تولد یکی از دیگری، مانند رابطه یا نسبت میان «پدر و فرزند» یا «مادر و فرزند»؛ و یا تولد دو نفر از یک منشأ واحد، مثل نسبت دو برادر یا دو خواهر یا یک برادر و یک خواهر نسبت به یکدیگر.

پس از تغییر جنسیت، قرابت نسبی از بین نمی رود. چنان چه «فرزند» تغییر جنسیت دهد، وی هم چنان فرزند همان پدر و مادر است. به عبارت دیگر؛ رابطه یا نسبت «پدر و فرزند» و نیز نسبت «مادر و فرزند» در قبل و پس از تغییر جنسیت، تغییر نمی کند.

نکته دوم: واژگونی یا تعویض نسبت:

منظور از واژگونی یا تعویض نسبت آن است که هر عنوان خانوادگی، به قرینه خودش تبدیل می شود، یعنی عنوان برادر به خواهر و عنوان خواهر به برادر تبدیل می شود. برای تعویض نسبت می توان دو دلیل یا مؤید زیر را بیان داشت:

اول: عنوان «برادر» برای فرد مذکر است و نیز عنوان «خواهر» برای فرد مؤنث است.[1]

طبیعی است وقتی مرد به زن یا برعکس تبدیل می شود، عناوین آن نیز تغییر می کند. گویا عناوین «برادر و خواهر» همانند «حکم» هستند که به تبع تغییر موضوعات (مرد و زن)، تغییر می کنند.

دوم: معیار در صدق عناوینی مانند: برادر و خواهر، حالت کنونی آنان است.[2] معنا ندارد که مردی به زن تبدیل شود، در عین حال، حالت سابق آن نیز باقی باشد.

تأثیر تغییر جنسیت بر قرابت های سببی و رضاعی

آن چه در مورد قرابت نسبی بیان شد، در مورد قرابت سببی و قرابت رضاعی نیز جاری است. برای مثال، قرابت یک شخص با برادر همسر یا خواهر همسر از نوع قرابت سببی است. پس هر گاه برادر همسر، تغییر جنسیت دهد، به «خواهر زن» تبدیل می شود و هرگاه خواهر همسر تغییر جنسیت دهد، به «برادر زن» تبدیل می شود.

در مورد «قرابت رضاعی» نیز همین حکم جاری است. برای مثال، خواهر رضاعی پس از تغییر جنسیت به «برادر رضاعی» تبدیل می شود و برادر رضاعی پس از تغییر جنسیت به «خواهر رضاعی» تبدیل می شود.

2. تغییر جنسیت دو برادر

هرگاه دو برادر تغییر جنسیت دهند،

اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود؛

ثانیاً، دو برادر به دو خواهر تبدیل می شوند، خواه تغییر جنسیت آن دو به صورت همزمان (مقارن) باشد، یا به صورت غیر همزمان (غیر مقارن)، ولی در هر حال، فرض این است که دو تغییر جنسیت به وسیله دو برادر صورت گرفته است، در حالی که در مورد قبل، تنها یک تغییر جنسیت توسط برادر یا خواهر صورت گرفته بود.

3. تغییر جنسیت دو خواهر

هرگاه دو خواهر تغییر جنسیت دهند،

اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود؛

ثانیاً، دو خواهر به دو برادر تبدیل می شوند. در این فرض همانند مورد قبل، دو تغییر جنسیت صورت گرفته است و فرقی نیست در این که تغییر جنسیت آن دو، به صورت همزمان (مقارن) باشد، یا به صورت غیر همزمان (غیر مقارن).

4. تغییر جنسیت عمو و عمه

در بحث تغییر جنسیت، «عمه» و «عمو» قرینه یکدیگر محسوب می شوند. پس از تغییر جنسیت عمو:

اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود. منظور از قرابت نسبی در این جا، ملاحظه عمو و عمه نسبت به فرد ثالث است (فرزند برادر)، و گرنه ملاحظه آن دو نسبت یه یکدیگر، همان رابطه «برادر و خواهر» است که قبلاً توضیح آن گذشت.

ثانیاً، عمو به عمه و عمه به عمو تبدیل می شود. در این فرض، فرقی نمی کند که تنها یکی از آن دو تغییر جنسیت دهند، یا این که هر دو تغییر جنسیت دهند. در هر حال، هر عنوان به قرینه آن عنوان تبدیل می شود.

5. تغییر جنسیت دایی و خاله

این مورد نیز مانند مورد قبل در مقایسه با فرد ثالث (فرزند خواهر) است، وگرنه ملاحظه آن دو (دایی و خاله) نسبت به یکدیگر، همان عنوان «برادر و خواهر» است. در هر حال، هرگاه دایی یا خاله تغییر جنسیت دهد:

اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود.

ثانیاً، دایی به خاله و خاله به دایی تبدیل می شود. در این حکم فرقی نمی کند که یکی از آن دو تغییر جنسیت دهد، یا هر دو به تغییر جنسیت روی آورند.

6. تغییر جنسیت پدر یا مادر

در این فرض، آن دو (پدر و مادر) نسبت به فرد ثالث (فرزند) ملاحظه می شود؛ چه این که هرگاه آن دو را نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم، تغییر جنسیت یکی از آن دو، باعث بطلان ازدواج می شود؛ زیرا پس از تغییر جنسیت، موضوع ازدواج عوض می شود و در وضعیت جدید موضوع عبارت است از: «دو مرد» یا «دو زن» طبیعی است ازدواج دو مرد یا دو زن باطل و حرام است.

پرسش اساسی این است که اگر پدر تغییر جنسیت دهد، آیا عنوان «مادر» را پیدا می کند؟ و چنان چه مادر تغییر جنسیت دهد آیا عنوان «پدر» را پیدا می کند؟

آن چه در مورد تغییر نسبت یا واژگونی نسبت در مورد «برادر، خواهر»، «عمو و عمه» و «خاله و دایی» بیان شد، در مورد «پدر و مادر» جاری نمی شود. به عبارت دیگر، هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد به «مادر» تبدیل نمی شود و نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد به عنوان «پدر» شناخته نمی شود. بنابراین، عناوین خانوادگی در بحث تغییر جنسیت پدر یا مادر، استثنایی بر بقیه موارد عناوین خانوادگی (مانند: برادر، خواهر، عمو و ...) است.

بر این مطلب می توان چند دلیل زیر را بیان کرد:

دلیل اول: عرفی بودن عناوین خانوادگی

«عناوین خانوادگی» علاوه بر این که دارای آثار شرعی و حقوقی هستند، از یک نظر، عرفی نیز هستند. پس باید ملاحظه نمود که آیا این عنوان ها عرفا قابل صدق است یا نه؟ اگر پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، آیا عرفاً «مادر» محسوب می شود یا نه؟ نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد، آیا مرد فعلی، «پدر» محسوب می شود یا نه؟

پاسخ منفی است؛ زیرا هرگاه افراد جامعه با چنین فردی مواجه شوند خواهند گفت: این «پدری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر زن است (نه مادر)؛ یا خواهند گفت: این «مادری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر مرد است (نه پدر).

برخی فقیهان شیعه به دلیل «عرف»، به عنوان دلیلی برای اثبات عناوین خانوادگی اشاره کرده اند. آیت الله محمد مؤمن در این باره می گوید:

بعید نیست که ادعا شود: پس از تغییر جنسیت مادر، باز هم وی مادر فرزندانش گفته می شود و دلیل این مدعا عرف است.[3]

و این در حالی است که در تغییر جنسیت خواهر و برادر، عمو و عمه، دایی و خاله این صدق عرفی مشاهده می شود. یعنی اگر خواهر، تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل گردد، عنوان «برادر» بر وی قابل صدق و جریان است. نیز اگر عمو تغییر جنسیت دهد و زن گردد، عرفاً عنوان «عمه» بر وی قابل صدق است و نیز اگر دایی تغییر جنسیت دهد، عرفاً عنوان خاله بر وی قابل جریان است. آیت الله سید محسن خرازی نیز به مسأله «صدق عرفی» به عنوان دلیلی برای اثبات یا نفی عناوین خانوادگی تأکید می کند:

بعد از تغییر جنسیت هم این شخص (پدر تغییر جنسیت داده) همان است. و لذا عنوان پدر در حال حاضر نیز حقیقتاً بر او صدق می کند از باب صدق مشتق بر کسی که به مصدر این مشتق الان متصف است؛ زیرا اگر فرزند این زن بگوید:

«پدر من همین زن است جز این که وی پیش از این مرد بوده و اکنون زن شده»، سخن او درست است و هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند.[4]

دلیل دوم: صدق عنوان پدر و مادر بر اساس زمان انعقاد نطفه

از نظر شرعی، پدر کسی است که فرزند از نطفه (اسپرم) وی به وجود آمده باشد. پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر باید حالت سابق، یعنی زمان انعقاد نطفه را ملاحظه کرد و نه حالت کنونی، از این رو، امام خمینی (ره) می فرماید: والظاهر أنّ اختلافهما فی الارث بلحاظ حال انعقاد النطفة[5]؛ ظاهر آن است که اختلاف آن دو در ارث، به لحاظ حال انعقاد نطفه است.

البته کلام فوق در بحث ارث است، ولی بحث «عناوین خانوادگی» با بحث «ارث» دارای ارتباط می باشد. بنابراین، می توان گفت: اگر پدر تغییر جنسیت دهد، زن فعلی، مادر محسوب نمی شود؛ چه این که، شخص فعلی وضع حمل نداشته است و نسبت «مادر و فرزند» وقتی صحیح است که فرزند در رحم وی پرورش یافته باشد و آن زن بچه را به دنیا آورده باشد.

البته در غالب موارد، «وضع حمل» و «تولد فرزند از مادر» وجود دارد و در برخی موارد شاهد تولدهای آزمایشگاهی یا تولدهای خارج رحم هستیم. پس تعبیر دقیق تر در مورد نسبت «مادر و فرزند» آن است که گفته شود: مادر کسی است که فرزند از تخمک او به وجود آمده است.

با این توضیح معلوم می شود که هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد، زن فعلی، مادر محسوب نمی شود؛ چون فرزند از تخمک او به وجود نیامده است. آیت الله محمد مؤمن می گوید:

پدر کسی است که از نطفه او، فرزند به وجود آمده باشد و این عنوان، بر کسی که فرزند را در شکم خود حمل کرده و سپس او را زاییده، صدق نمی کند، بلکه بعید نیست که ادعا شود: پس از تغییر جنسیت مادر، باز هم وی مادر فرزندانش گفته می شود و دلیل این مدعا عرف است.

دلیل سوم: ملاحظه حالت کنونی در صدق عنوان برادر و خواهر و عمو و ...

دلیل سوم بر این امر، آن است که در صدق عنوان «پدر و مادر»، نمی توان حالت کنونی (وضعیت پس از تغییر جنسیت) را مد نظر قرار داد، در حالی که در صدق عنوان «برادر، خواهر، عمو و ...» وضعیت کنونی ملاحظه می شود. به عبارت دیگر، در صدق عنوان «پدر و مادر» حالت سابقه، یعنی زمان انعقاد نطفه ملاحظه می شود. پس «پدر» کسی است که در زمان انعقاد نطفه، فرزند از اسپرم او به وجود آمده است و «مادر» کسی است که فرزند از تخمک او به وجود آمده است و این وضعیت با تغییر جنسیت، عوض نمی شود.

7. تغییر جنسیت پدر بزرگ و مادر بزرگ و عناوین خانوادگی

مطلبی که در مورد «پدر و مادر» بیان شد، در مورد «پدر بزرگ و مادر بزرگ» نیز جاری و صادق است. به عبارت دیگر، اگر پدر بزرگ تغییر جنسیت دهد، به «مادر بزرگ» تبدیل نمی شود، و نیز تغییر جنسیت مادر بزرگ، وی را به «پدر بزرگ» تبدیل نمی کند. دلیل این امر، همان است که در مورد «پدر و مادر» بیان شد. آیت الله محمد مؤمن می گوید:

منحصر بودن عنوان پدری و مادری به پدر و مادر در حالت تشکیل نطفه بچه، تنها در خصوص پدر و مادر است و پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز چه از لحاظ موضوعی و چه از لحاظ حکمی همانند این دو هستند.[6][1] ر.ک: آیت الله احمد مطهری، مستند تحریر الوسیلة، ص 202.

[2] ر.ک: آیت الله محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص 116 – 117.

[3] آیت الله محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص 115.

[4] آیت الله سید محسن خرازی، تغییر الجنسیة، فقه اهل البیت علیهم السلام، عربی، ش 33، ص 258.

[5] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 559.

[6] همان، ص 116.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

 • آیا براساس فتوای مرجع تقلید می توان خلاف مقررات حکومت اسلامی عمل کرد؟
  10112 تعارض فتوا و قانون 1387/04/11
  طبق نظر همه فقها و مراجع عظام تقلید رعایت مقررات نظام جمهوری اسلامی لازم است[1]،[2].در صورتی که از زمان فعلی عمل خود را مطابق قانون تنظیم کنید، اعمال آینده شما حلال و مجاز خواهد بود اما نسبت به اعمال گذشته می توانید با رجوع به ...
 • معنای صحیح وحدت اسلامی چیست؟
  46516 اهل سنت 1388/10/22
  وحدت اسلامی به معنای یکی شدن مذاهب و یا شیعه شدن سنی، یا سنی شدن شیعه نیست، بلکه وحدت به معنای اتحاد و هم بستگی پیروان مذاهب مختلف اسلامی است. همه مسلمانان در عین حال که با هم اختلاف دارند می توانند با تکیه بر ...
 • چرا ابلیس(شیطان) از آتش آفریده شده است؟
  29728 آفرینش انسان و جهان 1386/09/15
  خداوند متعال، حکیم على الاطلاق است و تمام افعال او بر اساس حکمت بالغه است. بنابراین، تمام موجودات بر اساس حکمت بالغه‌ی الهى آفریده شده‌اند و خداوند بهترین صورت و حالتى را که شایسته آن هستند، به آنها داده است.[1] آفرینش شیطان از آتش نیز طبق ...
 • چه فرقی بین غار، مغاره و کهف وجود دارد؟
  1457 لغت شناسی 1401/08/22
  در زبان فارسی متداول، حفره‌های موجود در کوه  با نام «غار» که برگرفته از زبان عربی است، شناخته می‌شود.در زبان عربی برای این حفره‌ها، از واژه‌های مختلفی بهره گرفته می‌شود که یکی از آنها همان کلمه‌ی «غار» است که در قرآن نیز به کار گرفته شده است.[1]واژه‌های ...
 • در قرآن کریم بارها به «أمر خدا» اشاره شده است. در این زمینه گفته می‌شود که «عالم خلق» و «عالم أمر» متفاوت‌اند. این تفاوت در چیست؟
  6713 تفسیر 1396/01/23
  واژه «خلق»، به معنای اندازه‌‌گیری مستقیم است که هم به معنای «آفرینش از عدم» و هم به معنای «آفرینش چیزی از چیز دیگر» به کار می‌رود. همچنین گفته شده است؛ به معناى «ایجاد چیزى است بر کیفیت مخصوص و روى حکمت و تقدیر معیّن». کلمه «امر» گاهى به ...
 • اگر کسی مطمئن باشد که نذری داشته، اما یادش نیست که به چه چیزی نذر کرده است، تکلیفش چیست؟
  31137 عهد، نذر و سوگند 1395/07/08
  در مورد این پرسش که می‌توان آن را به سه بخش تقسیم کرد، باید گفت، اگر مورد نذر مردّد بین اقل و اکثر باشد، همین‌که به اقل عمل کند، کافیست؛ مثلاً مردّد است که صد تومان به فقیر بدهد یا دویست تومان، همین‌که صد تومان را بدهد کافیست.
 • آیا امام علی(ع) توصیه فرموده که دیگران را مجبور نکنیم که به پرسش‌هایمان پاسخ دهند؟!
  6354 حدیث 1395/11/26
  آنچه در پرسش آمده؛ شاید ناظر به روایت زیر باشد: «وَ قَالَ ع‏ لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ مُعْضِلَةٍ [مَسْأَلَةٍ] سَلْ‏ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِیهٌ بِالْعَالِمِ وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ [الْمُتَعَنِّتَ‏] شَبِیهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّت»‏.[1] امام علی(ع) به کسى که پرسش دشواری ...
 • روحانیت تا چه اندازه می‌تواند به دنیا و مسائل دنیایی ورود کند؟
  10338 دنیا و زینتهای آن 1386/06/21
  به دنیا می‌توان از دو زاویه نگاه کرد:یک: دنیا به عنوان امر حقیقی و واقعی، مانند وجود زمین، کرات آسمانی، وجود انسان، قدرت، علم، اراده و حیات او و دیگر حقایق نظام عالم مادی. به این لحاظ دنیا نه تنها مذموم و نکوهیده نیست، بلکه نیکو ...
 • آیا عطر زدن روزه را باطل می کند؟
  85453 گوناگون 1388/04/22
  بنابر نظر بیشتر مراجع تقلید تنها نُه چیز روزه را باطل مى‏کند: اول: خوردن و آشامیدن، دوم: جماع (عمل زناشویی)، سوم: استمناء، چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص) و جانشینان پیغمبر (ع)، پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق، ششم: فرو بردن تمام سر در آب، هفتم: باقى ماندن ...
 • آیا در زمان پیامبر اسلام(ص) حکومت عدل تشکیل شد؟
  8859 تشکیل حکومت 1392/01/26
  پیش از پرداختن به پاسخ، بیان نکته‌ای لازم به نظر می‌رسد. هرچند در رأس حکومت یک نفر به عنوان رهبر یا پادشاه و یا با عنوان دیگری وجود دارد، امّا این بدان معنا نیست که حکومت توسط یک فرد اداره می‌شود، بلکه به طور عادی به هیچ ...

پربازدیدترین ها