Gelişmiş Arama
Ziyaret
11709
Güncellenme Tarihi: 2012/12/23
Soru Özeti
Farz namazlarımda iftitah tekbirinden sonra Fatiha suresinden önce teveccüh (veccehtu vechiye...) duasını okuyabilir miyim?
Soru
Selamun aleyküm; farz namazlarımda iftitah tekbirinden sonra Fatiha suresinden önce teveccüh (veccehtu vechiye...) duası okunabilir diyen müçtehitlerimiz var mıdır? Varsa kimlerdir; okunmaz diyen müçtehitlerimiz varsa onlar kimlerdir. Teveccüh (veccehtu vechiye...) duası şudur: Veccehtü vechiye’l-lezi fatere’s-semavati ve’l-arz alimi’l-ğaybi ve’ş-şehadeti, er-rahmani’r-rahim, al’a Millet-i İbrahime ve Din-i Muhammedin ve Vilayet-i Emirü’l-Müminin Ali b. Ebi Talib, hanifen, müslimen ve ma ene mine’l-müşrikin, inne salati ve nusuki ve mehyaye ve memati lillahi rabbi’l-alemin le şerike lehu ve bi-zalike umirtu ve ene mine’l-müslimin. La ilahe gayruke ve la mabude sivake. Euzu billahi’s-semiu’l-alimi mine’ş-şeytanirracimi, Bismillahirrahnmanirrahim. ALLAH RAZI OLSUN...
Kısa Cevap

 

Namaz kılanın yedi tekbirle namaza başlaması müstehaptır. Onlardan birini (niyetinde) tekbiret’ü’l-ihram saymalıdır (buna göre gerçekte altı tekbir müstehaptır.) Ve bu tekbirlerin arasında, Masum İmamlardan rivayet edilen üç duanın okunması müstehaptır.[1] Allame Hilli gibi bazı alimlerin sözlerinden anlaşılan, yedi tekbirden birincisinin mi sonuncusunun mu yoksa ortadakilerden birinin mi tekbiretü’l-ihram olacağına namaz kılanın kendisinin karar vereceğidir.[2] Öyleyse tekbiretü’l-ihramdan sonra ve Fatiha suresini okumadan önce bu tekbirler diğer zikirlerle beraber okunabilir.

Ama bazı fıkıh kitaplarında şöyle yazılıdır: Önce üç tekbir getirip sonra şu dua okunmalıdır:

‘Allahumme ente’l-meliku’l-hak; la ilahe illa ente; subhaneke inni zalemtu nefsi; fe’ğfir li zenbi fe-innehu la yeğfiru’z-zünube illa ente.’

Sonra iki tekbir getirip ardından şu duayı okumalıdır:

‘Lebbeyk ve sa’deyk ve’l-hayri fi-yedeyk ve’ş-şerri leyse ileyk ve’l-mehdi men hedeyte la münciye illa ileyke; subhaneke ve hananiike tebarekte ve taaleyte subhaneke rabbe’l-beyt.’

Ardından iki tekbir getirilip şu dua okunmalıdır:

‘Veccehtü vechiye li’llezi fatare’semavati ve’l-arz alimi’l-ğaybi ve’ş-şehadeti hanifen müslimen ve ma ene mine’l-müşrikin inne salati ve nusuki ve mehyaye ve memati lillahi rabbi’l-alemin le şerike lehu ve bi-zalike umirtu ve ene mine’l-müslimin.’[3]

Demek ki fakihlerin çoğu En’am suresinin 79. ayetini (az bir fazlalıkla) müstehap zikirlerden biri olarak namazın başında getirmişlerdir. Soruda gelen zikirin benzerini, bazı rivayet kitapları Fıkhu’r-Rıza’dan aldıkları da görülmüştür.[4]

 


[1] -Allame Hilli, Hasan b. Yusuf, Tebsiretu’l-Müteellimin Fi Ahkami’d-Din, s.45, Müessese-i Çap ve Neşr, Tahran, Evvel, HK.1411.

[2] -Horasani, Ali Muhammedi, Şerh-i Tebsiretü’l-Mütaallimin (Muhammedi) c.1, s.128, Bi Ta.

[3] -Yezdi, Seyyid Muhammed Kazım Tabatabai, el-Urvetu’l-Vuska, (Haşiyeli), c.2, s.469, Mesele:12, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, Evvel, HK.1419.

[4] -Ali b. Musa (8.İmam), el-Fıkhu’Mensup Li’l-İmam er-Rıza (a.s), s.104, Bab:7, Müesseset-ü Ali’l-Beyt, Meşhed, 1. Baskı, HK. 1406.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar