Ətraflı axtarış
Baxanların
5390
İnternetə qoyma tarixi: 2010/02/06
Sualın xülasəsi
Вилајәти-фәгиһин шәраити нәдир?
Sual
Вилајәти-фәгиһин шәраити нәдир?
Qısa cavab

Исламда рәһбәрлијин әсаслары бунлардан ибарәтдир: фәгиһлик, әдаләт вә ислам ҹәмијјәтини идарә етмәк гүдрәти. Иран Ислам Республикаснын конститусијасынын 109-ҹу маддәсиндә бу үч шәртә ишарә олунуб.

Рәһбәрин шәраит вә сифәтләри:

 1. Фигһ елминин мүхтәлиф бөлмәләриндә фәтва вермәк вә елми сәлаһијјәти олмаг.

 2. Ислам үммәтинә рәһбәрлик етмәкдән өтрү әдаләт вә лазыми шәкилдә тәгвасы олсун.

 3. Дүзҝүн сијаси вә иҹтимаи дүнја ҝөрүшүнә малик олмаг. Тәдбирли, шүҹаәтли, рәһбәрлик үчүн лазым олан мүдүријјәт вә гүдрәтә малик олмаг.

Ətreaflı cavab

Вилајәти-фәгиһ һаггында олан дәлилләрдән мәлум олду ки ислам ҹәмијјәтинин рәһбәрлијини о шәхс өһдәсинә ала биләр ки, фәгиһлик мәгамына чата билсин вә илаһи һөкмләри сәһиһ мәнабеләрдән алә ҝәтирә билсин. Әлбәттә, рәвајәтдә белә шәхсләрдән “рәвајәт вә ја мәсум Имамларын (әлејһимуссалам) ганунуну нәгл едәнләр” ады илә гејд олунур. Ајдындыр ки, “һәдис вә ја  мәсум Имамларын (әлејһимуссалам) јолуну” о шәхсләр нәгл едә биләр ки фәгиһ, јәни, мүҹтеһид, јахуд шәриәт елминдә олан, зидд мәсәләләрин һәллини, дәлилләрин ҹәм олунмасы вә рәвајәтләрин сәнәдләринин мөтәбәр олуб-олмамасыны јолуну вә елмини ајдынлығы илә билсин. Бәлкә дә, о вахт Имамын (әҹ) һәдисиндә ““рәвајәт вә ја мәсум Имамларын (әлејһимуссалам) ганунуну бәјан едәнләр” –дән мәгсәд, о заман һеч дә дини термин кими танынмајан “фәгиһ” вә ја “мүҹтеһид” сөзү нәзәрдә тутулмушдур. Јахуд, ола билсин бүтүн равиләрин фәгиһ олмамаларына бахмајараг, о заманкы фәгиһләр равиләрин арасындан чыхырды.

Һәр һалда, гејбәт әсриндә үммәтә рәһбәрлијин әсас шәртләриндән бири “фәгиһлик” мәгамыдыр. Ондан да мәгсәд, “мүтләг иҹтиһад”-дыр.  Јәни, фәгиһ о кәсдир ки шәриәт мәсәләсини дини мәнбәләрдән сәһиһ шәкилдә, елми сурәтдә әлә ҝәтирмәји башарсын. Һәмчинин, фәгиһин иҹтиһады “мүтәҹәззи иҹтиһад” олан хүсуси бир мөвзуја мүнһәсир олмамалыдыр.[1]

Ислам рәһбәрлијинин диҝәр шәраитләриндән бири дә “әдаләтдир”. Вилајәти-фәгиһин дәлилләриндә әдаләт сөзүнүн ачыг шәкилдә ишләдилмәмәсинә бахмајараг ағыл һөкм едир ки, әсасы әгидә үзәриндә гурулмуш бир ҹәмијјәтин идарә вә рәһбәрлији о әгидәјә мәһәл гојмајанлара верилмәсин. Башга  ҹәһәтдән, бизим рәвајәтләримиз вар ки фасиг вә әдаләтсиз рәһбәрдән итаәт етмәк олмаз.[2] Мәслән бу ајәдә Аллаһ-таала бујурур: “Гəлбини, Бизи  xaтырлaмaгдaн гaфил eтдијимиз, нəфсинин истəклəринə ујaн вə (һəр) ишиндə ифрaтa вaрaн бир кимсəјə итaəт eтмə!”[3]

Үсули-Кафи китабында, имам Багир (әлејһиссалам)-дан нәгл олунур, Ислам Пејғәмбәриндән (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм)-дән белә бир рәвајәт нәгл едир, Һәзрәт бујурур: Рәһбәрлик јалныз, үч хүсусијјәтә малик олана аиддир:

 1. Ону, Аллаһын ҝүнаһ һесаб сајдығы ишләрдән горујан вәрә әхлагы.

 2. Өзүнүн гәзәб вә ихтијарына малик олмасына сәбәб олан һелм.

 3. Ихтијарында олан рәијјәтә гаршы јахшылыг етсин вә онлара ата меһрибанлығы ҝөстәрсин.[4]

Һәмин рәвајәт ағылын гәбул етдији башга бир шәрти дә бәјан едир. О да будур ки, “өһдәсинә ҝөтүрдүјү иши јеринә јетирмәјә гүдрәти олсун.” Јәни, о адил фәгиһ ислам ҹәмијјәтинин рәһбәри ола биләр ки, ҹәмијјәти идарә етмәјә гүдрәти олсун. Бу мәтләби, дининдән асылы олмајараг бүтүн елм саһибләри[5] тәсдиг едирләр.

Беләликлә, Исламда рәһбәрлијин әсаслары бунлардан ибарәтдир: фәгиһлик, әдаләт вә ислам ҹәмијјәтини идарә етмәк гүдрәти. Иран Ислам Республикаснын конститусијасынын 109-ҹу маддәсиндә бу үч шәртә ишарә олунуб.

Рәһбәрин шәраит вә сифәтләри:

 1. Фигһ елминин мүхтәлиф бөлмәләриндә фәтва вермәк вә елми сәлаһијјәти олмаг.

 2. Ислам үммәтинә рәһбәрлик етмәкдән өтрү әдаләт вә лазымы шәкилдә тәгва.

 3. Дүзҝүн сијаси вә иҹтимаи дүнја ҝөрүшүнә малик олмаг. Тәдбирли, шүҹаәтли, рәһбәрлик үчүн лазым олан мүдүријјәт вә гүдрәтә малик олмаг.

Биринҹи бәнд: Бу иш, фәгиһин мүтләг иҹтиһадына аиддир. Бу ҹәһәтдән, фәгиһин бир мөвзуда јох, шәриәтә аид бүтүн мөвзуларда фәтва әһли олмасы әсас сајылыр.

Икинҹи бәнд: Рәһбәрин әдаләтинә аиддир. Әдаләтин мүхтәлиф мәртәбәләри тәсввүр олундуғуна ҝөрә ислам үммәтинин рәһбәрлијинә мүнасиб әдаләт шәрт сајылыр.

Үчүнҹү бәнд: Рәһбәрин бу мәгама һансы истедады бәјан олунур?  О ҹүмләдән,  дүзҝүн сијаси вә иҹтимаи дүнја ҝөрүшүнә малик олмаг. Тәдбирли, шүҹаәтли, рәһбәрлик үчүн лазым олан мүдүријјәт вә гүдрәтә малик олмаг. Бүтүн бунлар да ҹәмијјәтин рәһбәрлијиндә әмәл вә нәзәри әсаслардыр.

 

Даһа чох мәлумат үчүн бах:

Мәһди Һадәви Теһрани, вилајәт вә дәјанәт, мүәссисеји фәрһәнҝи Ханеји-хирәд, Гум, икинҹи чап, 1380ҹи шәмси или.[1] Ајәтуллаһ Ҹавад Амули, Вилајәти-фәгиһ, сәһ-121-122. Сејјид Казим Һаири, Әсасул-һөкумәтил-исламијјә, сәһ-247.

[2] Мүнтәзири, Вилајәти-фәгиһ, 1-ҹи ҹилд, сәһ-289-300.

[3] Кәһф сурәси, 28-ҹи ајә.

[4] Әл-Кулејни, Әл-Кафи, 1-ҹи ҹилд, сәһ-407, (китабул-һөҹҹәт, баб ма минәл-һәггил-Имам әләл-рәијјәт)

[5] Мүнтәзири, Вилајәти-фәгиһ, 1-ҹи ҹилд, сәһ-289-300

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Həftə içində qılınan müstəhəb namazlarla, bidət sayılan zuha namazının arasında olan fərq nədir?
  6049 Nizamlar hüquq və əhkam
  Şiə nəzərində zuha namazı bidət sayılan bir əməldir. Yalnız cümə günü istisna olunmaqla. Sünnü məzhəbində də bəziləri onun bidət olduğunu hesab edirlər. Amma həftə daxilində olan digər namazlar bidət deyil, müstəhəb sayılır; çünki Seyyid ibni Tavus həftə daxilində müstəhəb namazlara aid olan rəvayəti zuha ünvanında ...
 • Quranda gəlibdir ki, insanın rizqi və ruzisi halallıqdan əlavə pak da olmalıdır. Halal ilə pakın arasında nə fərq var?
  4636 Quran elmləri
  "Təyyib" kəlməsi sihahul- lüğətin[1] nəqlinə əsasən pak şeylərə deyildir. İbni Mənzurun bu mənanı qəbul etməklə etiqadı var ki, təyyib geniş mənada işlənir və müxtəlif yerlərdə münasib mənanı çatdırır. Yer pakdır deyiləndə məqsəd o yerdir ki, otların əkilməyi üçün münasibdir. Pak küləkdən məqsəd mülayim küləkdir ...
 • Beş kimsənənin (ə) adları Töratda və İncildə gəlibdir?
  9039 Qədim kəlam
  Bəzi hədislərə əsasən pənctəni ali əbanın yəni Əziz Peyğəmbər (s), İmam Əli (ə), həzrəti Zəhra (ə), İmam Həsəni ÇMüctəba (ə), və İmam Hüseyn (ə) adları İncildə və Tövratda zikr olubdur o cümlədən İmam Rza (ə) Casilqlə (kimsənənin böyüklərindən) və Rəsulul- calutla (yəhudilərin rəhbəri) münazirələrində bu məsələyə işarələr ...
 • İmam ilə xəlifənin fərqi nədir?
  7488 Qədim kəlam
  Bəzi sünnü alimlərinin, o cümlədən İbni Xəldunun nəzərinə əsasən, imam ilə xəlifənin arasında heç bir fərq yoxdur və onların hər ikisi bir mənaya – “din və dünya siyasətinin qorunmasında şəriət sahibinin tərəfindən naib olmaq” mənasına gəlmişdir. Amma qısa şəkildə demək lazımdır ki, Quran və ...
 • Sizin nəzərinizcə, dinsizlərin islam və sair səmavi dinlər müqabilində əks mövqe seçmələrinin səbəbi nə ola bilər?
  6887 Təzə kəlam
  Dinsizlərin səmavi dinlər, xüsusilə islam dini müqabilində əks mövqe seçmələrinin müxtəlif siyasi, ictimai, iqtisadi, mədəni kökləri ola bilər. Bu dörd səbəbdən daha artıq məlumat əldə etmək üçün ətraflı cavaba baxa bilərsiniz. ...
 • Zərdüşt ayini ilahi din olubdurmu?
  7932 Qədim kəlam
  Zərdüşt dininin mahiyyəti, Qatın məzhəbi nəğmələrinə diqqət etməklə, tam tövhidi mahiyyəti olubdur. Amma Avestada olan mətnlərə diqqət edəndə, iki Allaha pərəstişin əlamətləri gözə çarpır. Bu əlamətlərin, üzə çıxması "Mani" və sonrakı Zərdüştçülər tərəfindəndir. Deməli indiki şirklə dolu avestanın mətninə diqqət etməklə, Zərdüşt dininin təhrif olmasını deməliyik. Baxmayaraq ki, bu dinin ...
 • Asdi insanlar da məsum ola bilərlər?
  6020 Qədim kəlam
  İsmət amanda qalmaq, günaha bulaşmaqdan və unutmaqlığa mane olmaq mənasınadır. İsmət müxtəlif dərəcə və mərtəbələrə malikdir. Onun ən yüksək mərtəbəsi ilahi peyğəmbərlərə və övsiyalara məxsusdur. Bu məqamlar Quran nəssinə və rəvayətlərə əsasən ancaq onların barəsində isbat edilir. Digərləri barəsində isə baxmayaraqki, bir ...
 • Aya Şirkətlər ev almaq üçün verilən pula xums düşürmü?
  3702 Nizamlar hüquq və əhkam
  Həzrət Ayətullah əl- uzma Xamineyinin dəftərxanasının cavabı: Əgər verilən məbləğ alver yoluyla hazırlanıb əldə olunmuşdursa, ona xums düşür, yalnız o halda ki, ilin ortasında alınıb və ya satılsın və onun satılmasıyla öz məqamı və ehtiyacı həddində ev alınsın. ...
 • Bəndəlik nədir? Bəndə kimdir? Bəndəlik yolu ilə necə getmək olar?
  7622 Əməli əxlaq
  Lüğət alimləri abadəti xüzu və zəlilliyin sonu mənasında məna edirlər. Onlar deyirlər: İbadət xuzu və təvazönün ən üstün mərhələsi olduğuna görə, yalnız o şəxsə layiqdir ki, ehsan və nemətin və vücud və təkamülün ən uca mərhələsi onda olsun. Bu cəhətdən Allahdan qeyrisinə olan ibadət şirkdir, çünki, ibadətdə ...
 • Təzə qızılı (işlənmiş) bir miqdar çox köhnə qızıl ilə dəyişməyin düzgün olmamasının səbəbi nədir?
  4864 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi
  Sələdə ayə və rəvayətlərdə qəti şəkildə pislənib və haram edilmiş və onun haram olmasının bəzi hikmətlərinə də işarə olubdur. Cəmiyyətdə borc almağa meylin aradan getməsi, sələmənin zalım hərəkət olması və cəmiyyətin ehtiyacı olan ticarətlərə camaatın meylinin aradan getməsi kimi şeylər, sələmənin haram olması hikməti kimi açıqlanıbdır. Amma diqqət etmək ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  135430 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  104968 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  86224 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  84752 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  69001 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  42331 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  42269 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  30888 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  30790 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  29328 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...