Ətraflı axtarış
Baxanların
5045
İnternetə qoyma tarixi: 2010/03/13
Sualın xülasəsi
Тарихдә охујуруг ки, һәр бир һөкумәт вә мәдәнијјәт бир ҝүн сүгута уғрајыр. Мүмкүн дејил ки, Имам Заманын (әҹ) да һөкумәти һәм бир ҝүн арадан ҝетсин? Јәни, инсанлар она адәт етсинләр вә һөкумәтдән үз дөндәрсинләр?
Sual
Тарихдә охујуруг ки, һәр бир һөкумәт вә мәдәнијјәт бир ҝүн сүгута уғрајыр. Мүмкүн дејил ки, Имам Заманын (әҹ) да һөкумәти һәм бир ҝүн арадан ҝетсин? Јәни, инсанлар она адәт етсинләр вә һөкумәтдән үз дөндәрсинләр?
Qısa cavab

Белә бир шеј имам Заманын (әҹ) һакимијјәти дөврүндә тәсәввүр олуна билмәз. Чүнки, һөкумәтләр, ја зүлм вә һагсызлыг етдикләринә ҝөрә ја да әдаләтдән үз дөндәрдикләри үчүн сүгута уғрајырлар. Бу амилләрин һеч бири имам Мәһдинин (әҹ) һакимијјәти дөврүндә мүмкүн дејил.

Ətreaflı cavab

Бир һөкүмәтин сүгута уғрајыб арадан ҝетмәси ики јолла мүмкүндүр:

1)     Зүлм, һагсызлыг вә әдаләтсизлик сәбәб олур ки, һәр һансы бир һөкумәтин тәмәли сарсылсын вә сүтуну гырылсын. Нәтиҹәдә, ја инсанларын гијамы, ја да јадларын һүҹуму нәтиҹәсиндә бу һөкумәт арадан ҝедир. Тарихә нәзәр салсаг бир чох һөкумәтләрин сүгутуна мәһз бу амил сәбәб олур. Мәсәлән, ислам тарихиндә бәни Үмәјјәнин Аббасиләрин әли илә сүгута уғрамасына сәбәб онларын зүлм вә һагсызлыг вә әдаләтсизлик етмәләри олмушдур. Јахуд, Аббаси һөкумәти монголларын һүҹуму нәтиҹәсиндә вә сасани һөкумәти Ислам ордусу гаршысында диз чөкдү. Чүнки, бу һөкумәтләрин етдији зүлмә ҝөрә јерли әһали онлары нәинки мүдафиә етмәди һәтта, онлара бу зүлм вә һагсызлыглары ниҹат верәҹәк бирисини ахтарырдылар. Шаһән шаһ режиминин деврилиб Ислам ингилабынын галиб ҝәлмәси дә иран халгынын зүлмә гаршы гијамы нәтиҹәсиндә олду.

Бүтүн тарих боју залым һөкумәтләр белә бир вәзијјәтлә үзләшибләр. Белә ки, ја дахилдән дағылыблар ја да ки, јадлар һүҹум едәндә халгын һөкумәтдән үз дөндәрдији нәтиҹәсиндә тәслим олублар.

2)     Һөкумәтләрин сүгута уғрамаларынын диҝәр бир сәбәби јалан тәблиғат васитәси илә халгын онлардан үз дөндәрмәси нәтиҹәсиндә олур. Белә бир һадисә Һәзрәти Әли (әлејһиссалам) һөкумәти дөврүндә баш верди. Имам Әли (әлејһиссалам)-а гаршы зәһәрли тәблиғатлар вә мүһарибәләр о Һәзрәтә халг барәсиндә дүшүнмәјә имкан вермирди. Бундан әлавә, о ҝүнкү ҹәмијјәтдә баш алыб ҝедән инһирафлара ҝөрә имам Әли (әлејһиссалам) һакимијјәти гәбул етмәјә разы дејилди. Чүнки билирди ки, һәтта, ҹәмијјәтин ҝөркәмли үзвүләри белә сәһвә дүчар олублар вә белә бир ҹәмијјәтдә әдаләтин иҹрасы һөкумәт үчүн башағрысы олаҹагдыр. Инсанлар һәгиги ислам дининдән узаг дүшмәләри нәтиҹәсиндә, дүшмәнин јаратдыгы чашгынлыг вә мәнфи тәблиғатлар мүгабилиндә мүгавимәт руһуну әлдән вермишдиләр.[1] Нәтиҹәдә, о Һәзрәт (ә) шәһадәтә чатды вә һөкумәти арадан ҝетди .

Амма, имам Мәһдинин (ә) үмумидүнја һөкумәти дөврүндә јухарыда дедијимиз мәсәләләрдән биринҹиси мүмкүн дејилдир. Чүнки инсанлар аҝаһ вә агил олуб ағыл вә елми сәвијјәләри тәкамүл тапаҹагдыр. Ваһид үмумидүнја һөкумәти әсас тәблиғат вә информасија васитәләрини нәзарәт алтына алаҹаг, бүтүн Ислам әһкамы (гајда-ганунлары) о ҹүмләдән, әмр бемәруф (јахшы ишләрә сары) вә нәһј әзмүнкәр (чиркин ишләрдән чәкиндирмәк) ҹәмијјәтдә иҹра олунаҹагдыр. Беләликлә, һакимијјәтдән үз дөндәрмәклик вә сојуглуг ҹәмијјәтдә мүшаһидә олунмајаҹагдыр. Нәтиҹәдә, дејә биләрик ки, һөкумәтләрин дағылмасына сәбәб олан икинҹи һал (инсанларын алдадылмасы ) гејри-мүмкүн олаҹагдыр.

Доғрудур ки, шејтан да о дөвүрдә фәаллашаҹаг вә инсанларын бәзиләрини алдатмага мүвәффәг олаҹагдыр. Амма, әксәријјәт јухарыда бәјан етдијимиз дәлилләрә ҝөрә һаггы гәбул едәҹәк, алданмајаҹаг вә һакимијјәтдән үз дөндәрмәјәҹәкләр.[2]1 Доктор сејјид Мүгәддәм Шәһиди, Әли (әлејһиссалам) Әлинин дилиндән, јахуд, Әмирәл-мөминини (әлејһиссалам) һәјаты, дәфтәр нәшр фәрһәнҝи ислами, 1379, сәһ-160-64, Доктор сејјид Мүгәддәм Шәһиди, Сиреји сијаси вә иҹтимаи Имам Әли (әлејһиссалам), Сејјид Сәид Ләвәсани, дәфтәр тәдвин вә пежуһеш данешкаһ Азад ислами, 1380, сәһ-51-76.

[2] Имам Мәһди (әҹ) һөкумәти һаггында даһа чох мәлумат үчүн бах; Насир Мәкарим Ширази, Мәһди ингилаб бөзорҝ, Ибраһим Әмини, Дадгостәри ҹаһан, Һади Камил Сүлејман, Рузгарһаји, тәрҹүмә, Әли Әкбәр Мәһди Пур, 2-ҹи ҹилд.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Yəhudilərin sifətlərinin ən çox qeyd olunduğu Quran ayələri hansılardır?
  9868 اهل کتاب
  Qurani-kərim yəhudilərin tarix, əxlaq, əqidə, sifət və xüsusiyyətlərini elə müfəssəl şəkildə bəyan etmişdir ki, digər ilahi dinlərdən heç birinin tarixini belə vəsf etməmişdir. Yəhudi məsələsinə bu səmavi kitabın bir çox ayələrində geniş yer verilmişdir. Bu ayələrin hər birində Bəni-israilin (yəhudilərin) xüsusiyyət, sifət, adət, davranış və etiqadlarından birinə ...
 • Xəcaləti necə aradan aparmaq olar?
  7416 Əməli əxlaq
  Utancaqlıq və xəcalətin çoxlu xoşagəlməz və mənfi təsirləri vardır və insan həyatında qələbəyə mane olan bir amil sayılır. Digər xoşagəlməz xasiyyətlərdə olduğu kimi, insan bu ruhi vəziyyəti də özündən uzaqlaşdıraraq müalicə edə bilər. Uşaqların müxtəlif bəhslərdə iştirak etdirilməsi, ictimai işlərdə iştirak etməsinə təşviq edilməsi onların ...
 • İslam dininin sülh və barışıq və ya döyüş və narahatlıq dini olmasını açıqlayın.
  7999 Təzə kəlam
  İslam dini barışıq, sülh və əmin- amanlıq dini olmasını təsdiq edərək buyurur: "Ey iman gətirənlər! Hamınız sülhə və barışığa tərəf gəlin. Şeytanın addımlarından uzaq olun. Oizin açıq aşkar düşməninizdir".Amma bunu da diqqət yetirmək lazımdır ki, bəziləri şeytanın yolunu gedərək özü zülm etməklə bərabər başqalarını da bu yola ...
 • Öz iradəmizi necə gücləndirək?
  5930 Əməli əxlaq
  İradəli şəxs o insandır ki, çətinliklə üzləşdikdə, onun öhdəsindən layiqincə gəlsin, onu yerinə yetirmək qərarına gəlir və öz səyi və payidarlığıyla onu icra edir. Aşağıdakı göstərişlər iradənin təqviyət olması üçün sifariş olunmuşdur: 1. Həyatınızda və yaxud hər hansı bir işi ilk mərhələdə yerinə yetirmək üçün onun hədəfini özünüz üçün ...
 • Cünub şəxs cənabət qüslü əvəzinda olan təyəmmümlə məscidə daxil olub orada bir müddət qala bilərmi?
  3580 Nizamlar hüquq və əhkam
  Vəzifəsi təyəmmüm etmək olan cənabətli şəxs, camaat namazında iştirak etmək və ya moizəyə qulaq asmaq xatirinə məscidə daxil ola bilər. Həzrət İmam Xomeyni (r.ə.) bu sualın cavabında buyurur: "Qüsldə olan hər bir şəri təsir tamamilə onun əvəzində olan təyəmmümdə də (vaxtın dar olmasına görə olan təyəmmümdən başqa) caizdir."
 • Cəhənnəm əhlinin siması necədir?
  3286 بهشت و جهنم
  Quran ayələrinin məcmusunun araşdırılmasından belə nəticə almaq olar ki, bir tərəfdən cəhənnəm əhlinin siması, güclü yanıq nəticəsində, qorxulu formada və bir- birinin üstünə çəkilmiş dairələr və parçalanmış dodaqlarla görünərlər. Digər tərəfdən də, Allah cəzasının onlar üçün yenidən və neçə dəfə baş verməsi üçün, bədən və üzvlərinin dərisinin ...
 • Təşbeh qəbilindən İsanı “Allahın oğlu” hesab etmək olarmı?
  3416 Qədim kəlam
  “İbnullah” (Allahın oğlu) kəlməsi həqiqi mənada olan “ata-oğul” mənasından başqa heç bir digər mənanı çatdırmır. “Allahın əli”, “Allahın xəlili” və s. ifadələrin öz həqiqi mənalarında Allah üçün işlədilməsi qeyri-mümkündür və mütəal Allaha övlad aid edilməsi Onun bəsit və mütləq (qeyri-məhdud) olan vücudu ilə ziddiyyətlidir. Digər tərəfdən, əgər ...
 • Modern dünyada dinin yol göstərməsi necə təsəvvür olunur?
  3449 Təzə kəlam
  "Din" kəlməsi bütün dinlərə istər səmavi olsun istərsə də olmasın, təhrif olmuş olsun və yaxud təhrif olmamış (İslam) olsun, şamil olur. Bizim əqidəmiz budur ki, İslam dini yalnız buna malikdir ki, bütün dövr və əsrlərdə müsbət yol göstərməyə malikdir; Çünki İslam bütün dinlərin sonuncusu və ən kamil İlahi ...
 • Hansı baxışlar haram və günah sayılır?
  10236 Nizamlar hüquq və əhkam
  Allah Qurani kərimdə naməhrəmə baxmaq barəsində buyurur: «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»[1]Mömin kişilərə de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər." «و ...
 • Илаһи истәклә инсанын истәји арасында нә әлагә вар?
  4284 Qədim kəlam
  Инсан мүмүкүн мөвҹуд олмагла јанашы өз варлығыны тамамилә Аллаһ-тааладан алыр вә Аллаһ-таала өз тәквини (сабит) гануну илә инсаны мүхтар вә ирадә саһиби кими јаратмышдыр. Бу үстүнлүклә дә инсан бүтүн варлаглара үстүн гәрар верилмишдир. Беләликлә, инсан ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  111981 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  85317 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  64202 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  47396 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  35033 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  34554 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  24373 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  23689 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  23510 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  21717 Qədim kəlam
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...