Ətraflı axtarış
Baxanların
5617
İnternetə qoyma tarixi: 2010/03/13
Sualın xülasəsi
Тарихдә охујуруг ки, һәр бир һөкумәт вә мәдәнијјәт бир ҝүн сүгута уғрајыр. Мүмкүн дејил ки, Имам Заманын (әҹ) да һөкумәти һәм бир ҝүн арадан ҝетсин? Јәни, инсанлар она адәт етсинләр вә һөкумәтдән үз дөндәрсинләр?
Sual
Тарихдә охујуруг ки, һәр бир һөкумәт вә мәдәнијјәт бир ҝүн сүгута уғрајыр. Мүмкүн дејил ки, Имам Заманын (әҹ) да һөкумәти һәм бир ҝүн арадан ҝетсин? Јәни, инсанлар она адәт етсинләр вә һөкумәтдән үз дөндәрсинләр?
Qısa cavab

Белә бир шеј имам Заманын (әҹ) һакимијјәти дөврүндә тәсәввүр олуна билмәз. Чүнки, һөкумәтләр, ја зүлм вә һагсызлыг етдикләринә ҝөрә ја да әдаләтдән үз дөндәрдикләри үчүн сүгута уғрајырлар. Бу амилләрин һеч бири имам Мәһдинин (әҹ) һакимијјәти дөврүндә мүмкүн дејил.

Ətreaflı cavab

Бир һөкүмәтин сүгута уғрајыб арадан ҝетмәси ики јолла мүмкүндүр:

1)     Зүлм, һагсызлыг вә әдаләтсизлик сәбәб олур ки, һәр һансы бир һөкумәтин тәмәли сарсылсын вә сүтуну гырылсын. Нәтиҹәдә, ја инсанларын гијамы, ја да јадларын һүҹуму нәтиҹәсиндә бу һөкумәт арадан ҝедир. Тарихә нәзәр салсаг бир чох һөкумәтләрин сүгутуна мәһз бу амил сәбәб олур. Мәсәлән, ислам тарихиндә бәни Үмәјјәнин Аббасиләрин әли илә сүгута уғрамасына сәбәб онларын зүлм вә һагсызлыг вә әдаләтсизлик етмәләри олмушдур. Јахуд, Аббаси һөкумәти монголларын һүҹуму нәтиҹәсиндә вә сасани һөкумәти Ислам ордусу гаршысында диз чөкдү. Чүнки, бу һөкумәтләрин етдији зүлмә ҝөрә јерли әһали онлары нәинки мүдафиә етмәди һәтта, онлара бу зүлм вә һагсызлыглары ниҹат верәҹәк бирисини ахтарырдылар. Шаһән шаһ режиминин деврилиб Ислам ингилабынын галиб ҝәлмәси дә иран халгынын зүлмә гаршы гијамы нәтиҹәсиндә олду.

Бүтүн тарих боју залым һөкумәтләр белә бир вәзијјәтлә үзләшибләр. Белә ки, ја дахилдән дағылыблар ја да ки, јадлар һүҹум едәндә халгын һөкумәтдән үз дөндәрдији нәтиҹәсиндә тәслим олублар.

2)     Һөкумәтләрин сүгута уғрамаларынын диҝәр бир сәбәби јалан тәблиғат васитәси илә халгын онлардан үз дөндәрмәси нәтиҹәсиндә олур. Белә бир һадисә Һәзрәти Әли (әлејһиссалам) һөкумәти дөврүндә баш верди. Имам Әли (әлејһиссалам)-а гаршы зәһәрли тәблиғатлар вә мүһарибәләр о Һәзрәтә халг барәсиндә дүшүнмәјә имкан вермирди. Бундан әлавә, о ҝүнкү ҹәмијјәтдә баш алыб ҝедән инһирафлара ҝөрә имам Әли (әлејһиссалам) һакимијјәти гәбул етмәјә разы дејилди. Чүнки билирди ки, һәтта, ҹәмијјәтин ҝөркәмли үзвүләри белә сәһвә дүчар олублар вә белә бир ҹәмијјәтдә әдаләтин иҹрасы һөкумәт үчүн башағрысы олаҹагдыр. Инсанлар һәгиги ислам дининдән узаг дүшмәләри нәтиҹәсиндә, дүшмәнин јаратдыгы чашгынлыг вә мәнфи тәблиғатлар мүгабилиндә мүгавимәт руһуну әлдән вермишдиләр.[1] Нәтиҹәдә, о Һәзрәт (ә) шәһадәтә чатды вә һөкумәти арадан ҝетди .

Амма, имам Мәһдинин (ә) үмумидүнја һөкумәти дөврүндә јухарыда дедијимиз мәсәләләрдән биринҹиси мүмкүн дејилдир. Чүнки инсанлар аҝаһ вә агил олуб ағыл вә елми сәвијјәләри тәкамүл тапаҹагдыр. Ваһид үмумидүнја һөкумәти әсас тәблиғат вә информасија васитәләрини нәзарәт алтына алаҹаг, бүтүн Ислам әһкамы (гајда-ганунлары) о ҹүмләдән, әмр бемәруф (јахшы ишләрә сары) вә нәһј әзмүнкәр (чиркин ишләрдән чәкиндирмәк) ҹәмијјәтдә иҹра олунаҹагдыр. Беләликлә, һакимијјәтдән үз дөндәрмәклик вә сојуглуг ҹәмијјәтдә мүшаһидә олунмајаҹагдыр. Нәтиҹәдә, дејә биләрик ки, һөкумәтләрин дағылмасына сәбәб олан икинҹи һал (инсанларын алдадылмасы ) гејри-мүмкүн олаҹагдыр.

Доғрудур ки, шејтан да о дөвүрдә фәаллашаҹаг вә инсанларын бәзиләрини алдатмага мүвәффәг олаҹагдыр. Амма, әксәријјәт јухарыда бәјан етдијимиз дәлилләрә ҝөрә һаггы гәбул едәҹәк, алданмајаҹаг вә һакимијјәтдән үз дөндәрмәјәҹәкләр.[2]1 Доктор сејјид Мүгәддәм Шәһиди, Әли (әлејһиссалам) Әлинин дилиндән, јахуд, Әмирәл-мөминини (әлејһиссалам) һәјаты, дәфтәр нәшр фәрһәнҝи ислами, 1379, сәһ-160-64, Доктор сејјид Мүгәддәм Шәһиди, Сиреји сијаси вә иҹтимаи Имам Әли (әлејһиссалам), Сејјид Сәид Ләвәсани, дәфтәр тәдвин вә пежуһеш данешкаһ Азад ислами, 1380, сәһ-51-76.

[2] Имам Мәһди (әҹ) һөкумәти һаггында даһа чох мәлумат үчүн бах; Насир Мәкарим Ширази, Мәһди ингилаб бөзорҝ, Ибраһим Әмини, Дадгостәри ҹаһан, Һади Камил Сүлејман, Рузгарһаји, тәрҹүмә, Әли Әкбәр Мәһди Пур, 2-ҹи ҹилд.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Şiə kitablarında gələn rəvayətlərdə bəzən oruc halında cinsi əlaqədə olmağın orucu batil etməməsi haqqında məsələ var. Bunun haqqında nə deyə bilərsiz?
  3212 Cənabət
  Soruşulan mövzu haqqında onu demək olar ki, həqiqətən də Şeyx Hürr Amili özünün Vəsil-Şiə kitabında "məni (sperma) gəlmədən arxadan oruc qadınla əlaqədə olmağın hökmü" adı bir fəsl açmış və bəzi rəvayətləri nəql etmişdir. Bu fəsldə Şeyx Tusidin üç rəvayət nəql etmişdir ki, onlardan birində kişinin öz qadını ...
 • Hansı şeylər namazı batil edir?
  10319 Nizamlar hüquq və əhkam
  12 şey namazı batil edir ki, onlara namazın mübtilatı deyirlər.1.             Namazın əsnasında onun şərtlərindən hər hansı birinin pozulması.2.             Namaz əsnasında dəstəmazı və ya qüslü batil edən şeylərin baş verməsi.3.            
 • Əgər namaz qılmayan bir şıxsin arxasınca danışılarsa qeybət sayılırmı?
  4219 Nizamlar hüquq və əhkam
  Şeyx Ənsari (rəh) qeybətin tərifində: Hədislərdən və Alimlərin qeybətin tərifi barəsində olan sözlərindən nəticə alırıq ki, qeybət ibarətdir: İnsanların arxasınca danışmaq, bir söz ki, qeybəti olunan şəxs o sözləri sevmir.[1] Qeybət (kəbirə) böyük günahlardan sayılır, ayə və rəvayətlərdə onun tərk edilməsinə təkid ...
 • Quranda (aləmin xəlq edilməsi barəsində deyilən) “altı gün”ün mənası 24 saatlıq həmin ündürmü?
  4237 Qədim kəlam
  Qurani-Kərimdə asimanların və yerin xəlq edildiyi zaman müddəti “altı gün” təbiri ilə qeyd olunur. Lakin Adəmin xilqətinin altıncı gündə olması, eləcə də Allah-taalanın hər gündə əncam verdiyi işlər qeyd olunmamışdır.Zahirdə “altı gün” təbiri altı dövrə işarədir. Necə ki, bu mənaya olan “yovm” – ...
 • Bədr döyüşündə Peyğəmbər (s) kömək edən mələklər, Ühüd döyüşündə qənimət əldə etməyə gedən əsgərlərin qarşısına nə ücün almadılar; Nə ücün imam Həsən və imam Hüseynin (ə) köməyinə getmədilər?
  7726 دانش، مقام و توانایی های معصومان
  Bədr döyüşü, Müsəlmanların ilk müharibə təcrübələridir ki, tarixdə baş vermişdir. Əlbətdə islam yeni bir din və bir dəstəbüt pərəst və müşrüklərlə qarşı- qarşıya durmuşdu. Onlar islamın məhv olmasından başqa hec bir istəkləri yox idi. Odur ki, müsəlmanların Allah tərəfindən mələklər vasitəsiyləhimayət olunması zəruri idi. Biz inanırıq ki, ...
 • Quran surələrinin adını Allah seçmişdir, yoxsa Peyğəmbər?
  4229 Quran elmləri
  İslami mənbələrə (Quran və rəvayətlərə) diqqət yetirməklə qəti şəkildə demək olar ki, Quranın surələrə bölgüsü Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in dövründə baş vermişdir. Peyğəmbərdən də nəql olunan hədislərə diqqət yetirməklə aydın olur ki, surələrdən bir çoxuna Peyğəmbərin öz dövründə və o həzrətin vasitəsi ilə ad seçilmişdir.
 • Haram yeməyi meyl etməyin hökmü nədir?
  4456 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əgər bir şəxs yemək yedikdən sonra, bilsə ki, yediyi yemək haram yeməkdir və ehtimal verməmişdir ki, haramdır bəlkə halal olmasının nişanələrini hiss etmişdir, misal üçün bir müsəlmandan almışdır ki, günah iş görməmişdir. Amma əgər yemək barəsində şəkk edibdirsə misal üçün müsəlman olmayan bir şəxsdən almışdır, belə bir halda təhqiq etməli ...
 • Yerli cavanlar cəmiyyəti arasında, Allahı tanıma mövzusunu necə izah vermək olar?
  4353 Qədim kəlam
  Etiqadi məsələlər silsiləsində, Allah tanıma mövzusu ən mühüm mövzulardandır ki, çox geniş məsələləri əhatə edir. Siz bu məsələləri təbliğ və izah etmək üçün, iki məsələyə riayət etməlisiniz. Birincisi budur ki, münasib və məntiqi müzakirələr seçsinlər. İkincisi budur ki, xitab olunanların elmi səviyyəsi və ruhiyyəsi dəqiq formada riayət olunmalıdır. Birinci ...
 • Müslim ibn Əqilin qızlarının adı nə idi?
  7715 تاريخ بزرگان
  Cənab Müslim ibn Əqilin həyatı barəsində olan kitabların hamısını araşdırarkən, bu nəticə ələ gəlir ki, cənab Müslimin Atikə və Həmidə adında iki qızı olubdur. Atikə Kərbəla hadisəsində Aşura günü düşmən xeymələrə hücum edərkən şəhid olur. Amma Həmidə Kərbəla əsirləri karvanında olub və cənab Müslimin nəsli yalnız onun vasitəsi ilə davam ...
 • Aya İmam Zamanın (əc) yaşaması üçün ağıl dərk edən dəlillər varmı?
  4999 عمر طولانی
  İmam Zamanın (əc) varlığı və o həzrətin imaməti, imamətin xüsusi bəhslərindəndir ki, bir başa ağıl dərk edən dəlillərdən bəhrələnmək olmaz. Bəlkə ağıl dərk edən dəlillərlə imamətin ümumi bəhslərində, hər bir zamanda imamın olması və rəvayət və tarixdən bəhrələnməklə imaməti yalnız həzrət Məhdinin (əc) vücudunda görmək olar və ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  124811 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  94459 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  75695 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  61551 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  59073 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  38759 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  30613 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  27724 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  27532 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  25900 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...