Ətraflı axtarış
Baxanların
3745
İnternetə qoyma tarixi: 2010/04/22
Sualın xülasəsi
Гуран үч ҹәһәтдән мөҹүзәдир: а) сөз; б) мөвзу; в) Гураны ҝәтирән; бунларын һәр үчүнүн илаһи олмасына нә гәдәр дәлаләт едир?
Sual
Гуран үч ҹәһәтдән мөҹүзәдир: а) сөз; б) мөвзу; в) Гураны ҝәтирән; бунларын һәр үчүнүн илаһи олмасына нә гәдәр дәлаләт едир?
Qısa cavab

Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин

Ətreaflı cavab

Үмумијјәтлә, Гуранын бәзи еҹазкарлығы нишан верир ки, бу мүгәддәс Китаб, нә о заманда вә нә дә сонракы заманларда Аллаһдан гејри кимсә ҝөндәрә билмәз. Һәмчинин, Гуранын бәлағәт мөҹүзәси кими бир мөҹүзә дә һеч бир бәшәрин гүдрәтиндә олмајыб, һансыса бир заман вә мәкана мәхсус дејил.  Гуранын мөҹүзә олмасына дәлил кими јалныз буну гејд етмәк кафидир ки, о заман беди бир мөвзуну Аллаһдан гејри һеч ким  гәти олараг бәјан едә билмәзди. Һәтта, әҝәр фәрз етсәк ки, бу ҝүн бәшәр Гуранын бүтүн маариф вә елмләринә аҝаһдыр, мәлум олар ки, бу еҹазкарлыг мөвзу ҹәһәтдән јенә дә о вахт үчүн мөҹүзә сајылыр. Диҝәр ҹәһәтдән, бу еҹазкарлыг Гураны ҝәтирән һаггында да доғрудур. Бу мәнада ки, нә кечмишдә вә нә дә ҝәләҹәкдә һеч бир дәрс охумајан фәрд белә бир китабы ҝәтирә билмәзди. Һалбуки, Гуранын диҝәр мөҹүзәләри дә өз јериндә һәр бир үммәт, аләм, заман вә мәкан үчүн мөҹүзә олараг галыр вә әбәди олараг белә бир мөҹүзәни һеч ким ҝәтирә билмәз.

     Инди дә бүтүн бу мөҹүзәләрин һансы нә гәдәр илаһи олмасыны сүбут етмәк олар. Гуранын ҝәтирилмәси ҹәһәтиндән ону гејд етмәк олар ки, Гуранын мөвзусу јалныз, Аллаһ-таала тәрәфиндән ола биләр. Амма, сөзләриндә һамысы Онун тәрәфиндән олмасыны һәлә мөвзу еҹазкарлығы илә исбәт етмәк олмаз.[1]

   Әҝәр сорушулса ки, мөвзунун илаһи олмасыны гәбул етдикдән сонра фәрз етмәк олар ки, Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) өзүндән белә ифадәләр вә ибарәтләр дејә билмәздими? Ҹавабында дејирик: Бу сөз әслиндә, Гуранын фәсаһәт вә бәлағәт мөҹүзәсинә  гајыдыр. Нәтиҹәдә, јалныз иддиа олунмасыны истисна етмәклә, Гуран, ону ҝәтирән ҹәһәтиндән мөҹүзә сајылмыр. Бахмајараг ки, Гуранын сөзләринин гејри-илаһи олмасынын сүбуту мүмкүн дејил. Ән азы она ҝөрә ки, Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) өзүнә нисбәтдә белә бир китабын өзүндән сөјләмәси гејри-мүмүкүн бир иш сајылыр. Бүтүн фәрзләрдән белә нәтиҹә алырыг ки, Гуранын бүтүн сөзләри, ифадә вә ҹүмлә гурулушлары бүтүнлүклә Аллаһ-таала тәрәфиндән сөјләнилмишдир.

      Гуранын мөвзусунда гејд олунан дөрд ҹәһәтли мөҹүзә[2] сүбут едир ки, бу мөвзу, јалныз Аллаһ-таала тәрәфиндәндир. Амма, Гуранын сөз мөҹүзәси, јәни, бәлағәт вә әдәд мөҹүзәси онун сөзләринин вә ҹүмлә гурулушларынын да илаһи олмасыны исбат едир.[3]  Һәмчинин, Гуранын сөзләринин илаһи олмасынын диҝәр сүбуту әксәр ајәләрин бир мөзуда ҹәмләнмәсидир. Бүтүн бунларла бирҝә јенә дә суал олунса ки, әҝәр ајәләр үслубларында вәһдәтә малик олмасалар неҹә сүбут едә биләрик ки, ајәләрин ҹәм олуб сурә вә сурәләрин ҹәм олуб Гуран әмәлә ҝәтирмәси Аллаһ-таала тәрәфиндәндир?

     Ҹавабында дејә биләрик ки: белә мөвзулар адәтән “Гураныны тарихи” мөвзусунда арашдырылыр.[4] Бәзи әлһи-сүннәт алимләри вә әксәр шәргшүнаслар бу мөвзуја әл атмышлар ки, Гуранын ајәләринин ҹәм олунмасы вә тәртиблә дүзүлмәси[5] Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) вәфатындан сонра олмушдур.[6]   

  

        Даһа чох мәлумат үчүн:

   Һади Теһрани, Мәһди, Мәбани кәлами иҹтиһад, Муәссисеји фәрһәнҝи ханеји хирәд, Гум, биринҹи чап, 1377.[1] Бәзиләри һәмин нәзәријјәни гәбул едирләр вә мөтәгиддирләр ки, Гуранын мөвзусунун илаһи олмасына бахмајараг сөзләри Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) өз сөзләридир. Һалбуки, кечмишдән бу ҝүнә кими ислам алимләри бу етигаддадырлар ки, Гуранла һәдиси-Гүдсинин арасында фәрг һәмин мөвзудур. Белә ки, һәдиси Гүдсидә мөвзу Аллаһ-таала тәрәфиндән сөзләр исә Пеғәмбәрин (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) өз тәрәфиндәндир. Амма, Гурани-Кәримдә һәм мөвзу, һәм дә сөзләрин һамысы јалныз, Аллаһ-тааала тәрәфиндәндир.

[2] Мөвзу: Гуранын мөҹүзәси.

[3] Ола билсин ки, ислам алимләримизин кечмишдән бу ҝүнә кими Гуранын бәлағәт мөҹүзәсинә етдикләри тәкидләр һәмин мәнаны әһатә етмәсинә дәлаләт едир.

[4] Нүмунә үчүн бу китаблара мүраҹиәт един; Әбу Әбдуллаһ, Зәнҹани, Тарихул-Гуран; Маһмуд Рамјар, Тарих Гуран; Сејјид Мәһәммәд Багир Һөҹҹәти, Пежуһеши дәр тарих Гуран; Сејјид Мәһәммәд Рза Ҹалалаи Наини, Тарих ҹәм Гуран.

[5] Мөвзу: Гуранын ҹәм олунмасы.

[6] Һади Теһрани, Мәһди, Мәбани кәлами иҹтиһад, Муәссисеји фәрһәнҝи ханеји хирәд, Гум, биринҹи чап, 1377.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  113362 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  86396 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  65310 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  48791 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  37344 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  35899 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  24773 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  24068 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  23935 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  21945 Qədim kəlam
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...