Ətraflı axtarış
Baxanların
9245
İnternetə qoyma tarixi: 2009/02/18
Sualın xülasəsi
Yəhudilərin sifətlərinin ən çox qeyd olunduğu Quran ayələri hansılardır?
Sual
Yəhudilərin sifətlərinin ən çox qeyd olunduğu Quran ayələri hansılardır? Onların yer üzündə böyük fəsad törədəcəyinə dəlalət edən ayələri bəyan edin.
Qısa cavab

Qurani-kərim yəhudilərin tarix, əxlaq, əqidə, sifət və xüsusiyyətlərini elə müfəssəl şəkildə bəyan etmişdir ki, digər ilahi dinlərdən heç birinin tarixini belə vəsf etməmişdir. Yəhudi məsələsinə bu səmavi kitabın bir çox ayələrində geniş yer verilmişdir. Bu ayələrin hər birində Bəni-israilin (yəhudilərin) xüsusiyyət, sifət, adət, davranış və etiqadlarından birinə işarə edilmişdir. Allah-taala buyurur: “Biz o kitabda Bəni-israilə xəbər verdik ki, yer üzündə iki dəfə fəsad törədib inadkarlıq edəcəksiniz – böyük bir inadkarlıq.” “Yəhudilər dedilər: Allahın əlləri bağlıdır!” Öz əlləri bağlı olsun! Dedikləri bu sözlərə görə Allahın rəhmətindən uzaq (lənətə düçar) oldular. Allahın əlləri açıqdır, hər cür istəsə, infaq edir (ruzi verir). Pərvərdigarın tərəfindən nazil olanlar onların çoxunun küfr və tüğyanını artıracaqdır. Biz qiyamət gününə qədər onların arasında düşmənçilik və kin saldıq. Hər vaxt müharibə odunu qızışdırsalar, Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fəsad törətməyə çalışırlar. (Halbuki) Allah fəsad edənləri sevmir.”

Burada sözügedən əqidə və sifətlərin sadəcə ünvanlarına işarə edir və onun müfəssəl izahını “ətraflı cavab” bölməsinə həvalə edirik.

Quranda Bəni-israil – yəhudi qövmü üçün bəyan olunan sifətlərin bəziləri bunlardır: Asimani kitab olan Tövratı təhrif etmək, ilahi əhd-peymanın pozmaq, ilahi ayələri inkar etmək, peyğəmbərləri qətlə yetirmək, töhmət vurmaq, nəfsani istəklər əsasında iman gətirmək, müxaliflərin haqq olmasını inkar etmək, müsəlmanlara qarşı həsəd və onların islamdan üz çevirməsini arzulamaq, islam Peyğəmbərinin (səlləllahu əleyhi və alih) nübüvvətini israrla inkar etmək, nifaq (ikiüzlülük), lovğalıq, qəlbin bərkiməsi və daşlaşması, təkəbbür, özünü hamıdan üstün hesab etmək, Allahın müqəddəs məqamına qarşı hörmətsizlik, öz peyğəmbərlərini ələ salıb istehza etmək və s.

Onların azğın əqidə və etiqadları isə aşağıdakılardır: Üzeyir peyğəmbəri Allahın oğlu hesab etmələri, özlərini Allahın övladları saymaları, Allahı əli bağlı hesab etmələri, Allahı fəqir saymaları, az müddətdən başqa əzaba düçar olmayacaqlarına inanmaq və s.

Ətreaflı cavab

Dünya xalqları və ümmətləri arasında yəhudi qövmü (Bəni-israil) inadkarlıq, xəbislik, daşürəklilik, lovğalıq, özünü hamıdan üstün bilmək və s. mənfur xüsusiyyətlərə o qədər malikdirlər ki, bu kimi yaramaz xislətlər tarixdə onları digər xalqlardan seçmişdir. Onlara məxsus olan bu mənfur xüsusiyyətlər üzündən Qurani-kərim onların tarix, əxlaq, sifət və əqidələrinə xüsusi nəzər yetirmiş və bu xüsusiyyətləri müfəssəl şəkildə bəyan etmişdir. Belə ki, sair ilahi dinlərin heç biri Quranda belə geniş vəsf edilməmişdir. Buna görə də Quranın bir çox ayələri yəhudilərlə əlaqədar nazil olmuşdur. Mütəal Allah bu ayələrin hər birində yəhudilərin sifət, xüsusiyyət, üslub, davranış, adət və əqidələrindən birinə işarə etmişdir. Belə ki, Allah-taala buyurur: “O kitabda Bəni-israilə xəbər verdik ki, yer üzündə iki dəfə fəsad və inadkarlıq (tüğyan) edəcəksiniz – böyük bir inadkarlıq (tüğyan).”[1]

“Yəhudilər dedilər: Allahın əlləri bağlıdır!” Öz əlləri bağlı olsun! Dedikləri bu sözlərə görə Allahın rəhmətindən uzaq (lənətə düçar) oldular. Allahın əlləri açıqdır, hər cür istəsə, infaq edir (ruzi verir). Pərvərdigarın tərəfindən nazil olanlar onların çoxunun küfr və tüğyanını artıracaqdır. Biz qiyamət gününə qədər onların arasında düşmənçilik və kin saldıq. Hər vaxt müharibə odunu qızışdırsalar, Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fəsad törətməyə çalışırlar. (Halbuki) Allah fəsad edənləri sevmir.”[2]

Aydındır ki, bu iki ayə yəhudilərin bütün yaramaz və mənfur xüsusiyyətlərini bəyan etməmişdir. Buna görə də onların xüsusiyyətlərini bəyan edən digər ayələrə işarə etməklə bu ayələri iki bölmədə və iki mövzu daxilində bəyan edəcəyik:

a) Yəhudilərin xoşagəlməz adət və yaramaz sifətləri;

b) Onların xarab və yanlış əqidələrindən bəzisi.

 

Birinci bölmə: yəhudilərin xoşagəlməz adət və yaramaz sifətləri

Qurani-kərim yəhudilərin pis və mənfur sifətlərinin məcmusuna işarə edir. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Asimani kitabların, xüsusilə Tövratın təhrif olunması.

Mütəal Allah Quranda onların bu xüsusiyyətinə işarə edərək buyurur: “Yəhudilərdən bəziləri Allahın kəlmələrinin mənasını dəyişdirir və deyirlər: “Eşitdik və üsyankarlıq etdik. Eşit və kaş kar olaydın! – raina. Öz danışıqlarında dillərini fırladır və islam dininə tənə vururlar. Əgər “eşitdik və itaət etdik – unzurna” desəydilər, daha yaxşı və düzgün olardı. Küfrlərinə görə Allah onları lənətlədi və az miqdardan başqası iman gətirmədilər.”[3]

Yəhudilərin gördüyü çirkin işlərdən biri həqiqətlərin təhrif edilməsi, ilahi əmr və fərmanların həqiqətinin dəyişdirilməsi idi: “Yəhudilərdən bəziləri Allahın kəlamını başqa mənaya dəyişdirirdilər.” Yəni Allahın kəlmələrini və ayələrini təhrif edirdilər. Bu cür təhriflər bəzən kəlmədə, bəzən də məna və əməldə baş verirdi. Ayənin davamındakı cümlələr göstərir ki, burada təhrif dedikdə məqsəd ifadələrin və kəlmələrin təhrifidir. Çünki Allah-taala buyurur: “Onlar deyirlər: “Eşitdik və üsyan etdik”. Yəni “eşitdik və itaət etdik” demək əvəzinə, “eşitdik və üsyan etdik” deyirdilər. Bu da dəqiq şəkildə məsxərə üzündən deyilən bu atalar sözünə bənzəyir: “Sizdən göstəriş, bizdən itaətsizlik” Bu cümlə və ifadələr sözü gedən mətləbə dair ən gözəl şahiddir.

Qurani-kərim bundan sonra bu qrupun təhəddi (mübariz tələb etmək) ilə yanaşı olan kinli sözlərinin digər hissəsinə işarə edir. Onlar bu yolla bir qrup sadəlövh və avam adama hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq istəyirdilər. Yəhudilər həqiqətlərin təhrifi və asimani kitabların (halbuki bu asimani kitablar onların özlərini və tərəfdarlarını firona məxsus zülm və ədalətsizlikdən nicat vermək vasitəsi idi) təbliğində xəyanət silahından əlavə, istehza və lağa qoymaq kimi silaha da əl atırdılar. Bu da məğrur düşmənlərin və haqq müxaliflərinin yeganə hərbəsidir.[4]

Bəşəriyyətə qarşı yəhudilər qədər inadkar və düşmən bir tayfa tarix boyu görünməmişdir.[5] Onlar özlərinin mənfur məqsədləri və təxribatçı fikirləri ilə uyğun gəlməyən hər bir sözü təhrif edirdilər. Hətta əgər ağıllarını işlədərək bu sözün Allah tərəfindən olduğunu bilsəydilər belə, yenə də təhrif edirdilər. Onlar əvvəllər də Tövratı təhrif edərək, ədalət və rəhmət ayələrinin yerinə qəzəb və təcavüzkarlığa əmr edən sözləri qoyurdular.[6]

2. Əhd-peymanı pozmaq, ilahi ayələri inkar etmək, töhmət və peyğəmbərləri qətlə yetirmək

Mütəal Allah Quranın iki ayəsində yəhudilərin sifətlərindən üçünə: əhd-peyman pozmaq, ilahi ayələri inkar etmək və peyğəmbərlərə töhmət vuraraq onları qətlə yetirməyə işarə edərək buyurur: “Əhd-peyman pozduqlarına, ilahi ayələrə kafir olduqlarına, peyğəmbərləri öldürdüklərinə görə, habelə “bizim qəlblərimiz bağlanmışdır” dediklərinə görə Allah onların qəlblərini möhürlədi. Az saydan başqa iman gətirməzlər. Eləcə də küfrlərinə və Məryəmə atdıqları böyük böhtana görə.”[7]

Allah-taala yəhudilərə küfr nisbətini üç dəfə təkrar edir: 1. Yəhudilərin ilahi ayələri inkar etmələrini və peyğəmbərləri öldürmələrini bəyan edən zaman, 2. Onların dedikləri “bizim qəlblərimiz bağlanmışdır” sözünü bəyan edərkən, 3. Onların tərəfindən həzrət Məryəmə atılan ağır böhtanı bəyan edərkən. (Bu sözü yəhudilərdən başqa heç kəs deməmişdir.)[8]

Mütəal Allah şənbə günü şikar etməmək barədə onlardan möhkəm əhd-peyman aldığı zaman onlar ilahi təlimlərə əməl etmədilər, öz sözlərinin tam əksinə olaraq əhd-peymanı pozdular və Allah qarşısında tüğyan və inadkarlıqlarını davam etdirdilər. Nəticədə peyğəmbərlər tərəfindən onlar üçlün bəyan olunan aşkar ilahi ayələrə qarşı kafir oldular, insan üçün təsəvvür olunan ən kiçik belə haqq olmadan peyğəmbərləri şəhadətə çatdırdılar! Halbuki Allah o peyğəmbərləri aləmlərə rəhmət ünvanı ilə göndərmişdi. Yəhudi tayfası xeyirxahlıq əsasında olan hər bir dəvəti lağa qoyur, Allaha doğru dəvət edənlərə deyirdilər: “Bizim qəlblərimiz bağlanıbdır və heç bir haqq söz ona daxil ola bilməz.” Amma Allah-taala onların bu iddialarını rədd edərək buyurur: “Onların qəlbləri sair insanların qəlbləri kimi hidayət üçün açıqdır, amma onlar öz azğın və irticaçı fikirləri ilə qəlblərini ilahi hidayətə bağlamışlar. Allah da bu işlərinə görə onların qəlblərini qaraltmışdır. Nəticədə az saydan başqası iman gətirməz. Çünki onların özləri qəlblərini iman və mərifət qapılarına doğru açmırlar.[9]

3. Nəfsani istəklər əsasında iman

Yəhudilərin xüsusiyyətlərindən biri budur ki, yalnız onların nəfsani istəklərinə uyğun olan şeylərə iman gətirsinlər. Buna görə də Allah tərəfindən onların hidayət və səadəti üçün göndərilən peyğəmbərlərin haqq dəvət və istəklərindən imtina edərək özlərini onların müqabilində yüksəkdə görür və onları şəhadətə çatdırırdılar.[10]

Allah-taala bu barədə buyurur: ”Şübhəsiz, Biz Musaya kitabı (Tövratı) əta etdik. Ondan sonra bir-birinin ardınca peyğəmbərlər göndərdik, İsa ibni Məryəmə aydın dəlillər, möcüzələr bəxş etdik. Onu Ruhul-qudusun vasitəsi ilə qüvvətləndirdik. Məgər hər hansı bir peyğəmbər sizin nəfsani istəklərinizin əleyhinə çıxan zaman, onun müqabilində təkəbbür etmədinizmi, ona iman gətirməkdən imtina etmədinizmi?! (Bununla kifayətlənmədiniz, hətta) onların bəzilərini təkzib edib, digər bir qismini qətlə yetirdiniz. (Onlar istehza üzündən) deyirdilər: “Bizim qəlblərimiz qılafdadır (paslanıbdır, biz sənin sözlərindən heç nə başa düşmürük. Bəli, elə bu cürdür,) Allah onların etdikləri küfrlər səbəbi ilə onlara lənət etmiş, Öz rəhmətindən uzaqlaşdırmış, məhrum etmişdir (həmin səbəbə görə heç nəyi dərk etmirlər). Onlardan çox az bir hissəsi iman gətirər.”[11]

4. Haqqın inkar edilməsi

Məsihi və yəhudilərin digər xüsusiyyətlərindən biri budur ki, bu qrupun hər biri öz yanlarında məlum olan haqq və həqiqət məsələlərini inkar edirlər və bu da çox çirkin və xoşagəlməz sifətdir.[12]

Allah-taala bu barədə buyurur: “Yəhudilər dedilər: Məsihilərin (Allah yanında) heç bir mövqe və məqamı yoxdur; Məsihilər də dedilər: Yəhudilərin heç bir mövqeyi, məqamı yoxdur (batil və yanlış yoldadırlar). Hansı ki, hər ikisi səmavi kitabı oxuyurdular (və belə puç təəssübləri kənara qoymalı idilər). Nadan şəxslər də onlar (müşriklər) kimi sözlər deyirdilər. Allah Qiyamət günü onların arasında, ixtilaflı olan məsələdə hökm edəcəkdir.”[13]

“Heç bir mövqeyi, məqamı yoxdur” cümləsindən məqsəd budur ki, yəhudi və məsihilərin Allah yanında heç bir məqam və mövqeyi yoxdur. Yaxud onların dininin Allah yanında heç bir dəyəri yoxdur. Ayənin davamında “hansı ki, hər ikisi səmavi kitabı oxuyurdular” deyə buyurulur. Yəni Allah onların hidayəti üçün bir kitab yollamışdır və həmin kitab onların ixtiyarındadır. Bu kitabdan müxtəlif məsələlərdə mərifət nuru kimi istifadə edə bilərdilər, lakin təəssüflər olsun ki, öz hökmlərində təəssüb, inadkarlıq kimi şeylərə tabe olurlar. Ayənin davamında buyurulur: “Nadan şəxslər də onlar (müşriklər) kimi sözlər deyirdilər.” Ayənin bu hissəsində bu qrupun sözləri bütpərəst cahillərin təəssübkeşlik üzündən olan sözlərinə təşbeh etmişdir.[14]

5. Müsəlmanlara qarşı həsəd

Mütəal Allah Qurani-kərimdə yəhudilərin bu sifətlərinə işarə edərək buyurur: “Nə kitab əhlindən olan kafirlər, nə də müşriklər Rəbbiniz tərəfindən siz müsəlmanlara xeyir-bərəkət nazil olmasını heç vaxt istəmirlər. Halbuki Allah Öz nemətini istədiyi şəxsə məxsus edir. Allah böyük fəzl (nemət) sahibidir.”[15]

Müşriklər, yəhudilər, məsihilər və münafiqlərin Quranın Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə nazil olmasından xoşhal olmaması qəribə deyildi. Allah-taalanın o həzrəti risalətə seçməsindən, onunla birlikdə olanları hidayət edərək fəzilətli etməsindən də xoşhal deyildilər. Əksinə, onların bu işlərdən xoşhal olması qəribə ola bilərdi.

“Kaşif” təfsirində bu ayənin izahında imam Əli (əleyhis-salam)-dan nəql olunur ki, “Halbuki Allah Öz nemətini istədiyi şəxsə məxsus edir” cümləsindən məqsəd nübüvvətdir.[16]

Həsəd onların zat və ruhlarına elə nüfuz etmişdir ki, Peyğəmbərə əmr olunur ki, onlara belə desin: قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِکُمْ “Öz qeyz və əsəbiliyinizdən ölün!”[17]

Onlar (müşriklər, yəhudilər və s) nübüvvət və risalətin yaxşı şey olduğunu bilirdilər. Amma Allah-taala onlardan qeyrisini fəzilətli edib nübüvvət məqamına seçdiyi üçün kin-küdurətlərindən və əsəbiliklərindən az qalırdı ki, partlasınlar. Halbuki اَللهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ “Allah risalət və nübüvvəti harada (və kim üçün) qərar verdiyini daha yaxşı bilir.” Risalət və nübüvvət digər rəhmətlər kimidir, Allah onu camaatın istəyinə əsasən yox, Öz istəyi əsasında və iradə etdiyi kəslərə bağışlayır. “Allah böyük fəzl və mərhəmət sahibidir.” Mümkündür ki, ilahi fəzl və mərhəmət bütün insanlara nəsib olsun. Əgər həsəd etməsələr və əməllərini xalis şəkildə Allah üçün yerinə yetirsələr, mümkündür ki, müşrik, yaxud yəhudi bir insan bir ilahi lütf sayəsində həqiqi müsəlman olsun və möminlərin çoxundan qabağa keçsin. Çünki bu fürsətlər hamı üçün mövcuddur və Allahın geniş və sonsuz rəhməti bütün insanlara şamil ola bilər.[18]

6. Müsəlmanların islamdan dönüb uzaqlaşmasını arzulamaq.

Qurani-kərim bu barədə buyurur: “Əhli-kitabdan bəziləri öz vücudlarında kök salmış həsəd səbəbi ilə haqq onlar üçün tamamilə aydınlaşandan sonra sizi İslamdan və imandan küfr halına qaytarmaq istəyirlər. Siz, Allah Öz fərmanını (cihad hökmünü) nazil edənə qədər onları əfv edib güzəştə gedin. Allah hər şeyə qadirdir.”[19]

İnsanların hamısı istəyir ki, hər kəs öz dinində qalsın. Filosoflardan biri bu barədə deyir: “Mənim nəzərimdə ən gözəl və mübarək gün o gün olacaqdır ki, camaatın hamısının mənim kimi fikirləşdiyinə şahid olam.” Amma yəhudilər müsəlmanların arasında fitnə yaratmağa böyük səviyyədə və geniş miqyasda səy göstərirlər ki, onları cahiliyyət dövrünə qaytarsınlar. Bu işdə həsəddən başqa bir səbəb də yox idi. Onların özlərinin başqaları kimi müsəlman ola biləcəklərinə elmləri var idi, lakin bununla eyni halda qanunsuz yollarla əldə etdikləri qazanclarının kasadlaşması qorxusundan bu işi görmürlər.

Yəhudilər Ühüd müharibəsindən sonra yaranan fürsətdən istifadə edərək hiyləgərliklə məkrli planları icra edirdilər. Rəvayətlərdə deyilir ki, Ühüd hadisəsindən sonra yəhudilər müsəlman cavanları öz evlərinə dəvət edir, öz qızları və şərabla onları aldadıb yoldan çıxarırdılar. (Necə ki, hal-hazırda da belədir.) Bundan sonra onların qəlbinə Quran və islam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih) barəsində şəkk-şübhə salırdılar. Peyğəmbər bu məkrli planlardan agah olduğu zaman müsəlmanların əyyaşlıq və kef məclislərində iştirakını qadağan etdi, zina, şərab, qumar və donuz əti yemək üçün ağır cəza tədbirləri təyin etdi. Bundan sonra müsəlmanlar onların məkrli planlarından agah oldular və bir daha həmin məclislərə getmədilər.

Bəlkə də Allah-taalanın buyurduğu “haqq onlar üçün aşkar olduqdan sonra” ifadəsində məqsəd bu ola bilər ki, yəhudilər islamın haqq din olmasını, eləcə də şirkin və islam Peyğəmbərinin inkarının batil olduğunu bilə-bilə müsəlmanları küfrə və azğınlığa dəvət edirdilər. Əlbəttə, bu tədbirlər təkcə yəhudilərə məxsus deyildir; camaatın əksəriyyəti haqqı inkar etməyə səy edir. Səbəbi də yalnız budur ki, haqq onların nəfsani istəkləri ilə uyğun gəlmir. Çünki insan dinə və ağlına tabe olmur, əksinə özünün qəlbi istəklərinə tabe olur və duyğularına qapılır.[20]

Həzrət Əli (əleyhis-salam) buyurur:

اَکْثَرُ مُصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ

“İnsanların əqlinin yerə çırpıldığı ən çox hallar tamah qılınclarına görədir.”[21]

7. İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih)-in nübüvvətinin inkarına israr etmək

Yəhudilərin digər yaramaz sifətlərindən biri müsəlmanlarla düşmənçilik və islam Peyğəmbərinin nübüvvətini inkar etməkdir, halbuki o həzrətin məxsus sifət və xüsusiyyətlərinin öz asimani kitablarında olduğunu və bu barədə müjdə verildiyini bilirdilər. Bununla belə öz inkarlarına israr edirdilər: “O kəslər ki, adı Tövratda və İncildə yazılı olan bu Peyğəmbərə tabe olarlar...”[22]

8. Dində sazişçilik

Mütəal Allah buyurur: “Görmədiniz ki, kitabdan bir qədər nəsibləri olan kəslər cibt və tağuta iman gətirir və kafirlər barəsində deyirlər ki, bunların yolu möminlərin yolundan hidayətə daha yaxındır?! Bunlar o kəslərdir ki, Allah onları lənətləmişdir. Hər kəsi də Allah lənətləsə, onun üçün heç bir köməkçi tapmazsan.”[23]

Bu iki ayədən birincisi yəhudilərin digər bir xoşagəlməz xislətlərini bəyan edir: onlar öz hədəflərinə çatmaq üçün hər bir xalqı və milləti dində sazişçiliyə dəvət edirdilər. Hətta müşrikləri bütlərin qarşısında səcdə və təzimə razı və qane etmək üçün onların əqidələrini – bütün xurafat və çirkinlikləri ilə belə – islam dinindən üstün qələmə verirdilər. Halbuki yəhudilər səmavi kitab sahibi olan insanlar idi və öz səmavi kitablarında islamın əzəməti və İslam Peyğəmbərinin sifətləri barəsində oxumuşdular. Onlar bilirdilər ki, bizimlə onların arasında olan müştərək cəhətlər müşriklərin yəhudilərlə müştərək cəhətlərindən olduqca artıqdır. Lakin eyni halda bunların hamısını görməməzliyə vururdular və islama zərbə vurmaq və düşmənçilik etmək üçün müşrikləri müsəlmanlardan üstün hesab edirdilər.[24]

Bunlar yəhudilərin mənfur xislətlərinin ən barizləri idi ki, burada xülasə şəkildə bəyan etdik. Əlbəttə, bunlardan əlavə onların daha çox çirkin sifətləri vardır ki, Quranda aşkar bəyan edilmişdir. O cümlədən: nifaq (münafiqlik), lovğalıq, ürəyin daşlaşması, təkəbbür, özünü hamıdan üstün hesab etmək, Allahın müqəddəs dərgahına qarşı hörmətsizlik, həzrət Süleymanı sehrkarlıqda müttəhim etmək, öz peyğəmbərlərini ələ salıb məsxərə etmək və s.

 

İkinci bölmə: Yəhudilərin batil əqidələrindən bəziləri

Yəhudilərin batil və yanlış əqidələri barəsində çoxlu Quran ayələri vardır ki, qısa olaraq bəzilərinə işarə edirik:

1. Həzrət Üzeyirin Allahın oğlu olmasına etiqad

Mütəal Allah buyurur: “Yəhudilər dedilər: “Üzeyir Allahın oğludur”. Məsihilər dedilər: “İsa Allahın oğludur.” Onların dedikləri bu söz bundan əvvəl kafir olanların sözləri kimidir. Allah onları öldürsün! Haqdan necə azğınlığa çəkirlər?!”[25]

2. Yəhudilər inanırlar ki, onlara qısa müddətdən başqa əzab verilməyəcəkdir:

“Və dedilər: Cəhənnəm əzabı bir neçə gündən artıq bizə toxunmayacaqdır (əzab verməyəcəkdir). De: Allahla əhd-peyman bağlamışsınızmı?! (Belədirsə,) Allah Öz peymanına, vədəsinə xilaf çıxmaz (əhdindən dönməz). Yoxsa bilmədiyiniz bir şeyi Allaha aid edirsiniz?!”[26]

3. Onlar özlərinin Allahın övladları olduğunu iddia edirlər:

“Yəhudilər və məsihilər deyirlər ki, biz Allahın övladları və dostlarıyıq. De : Onda nə üçün günahlarınıza görə sizə əzab verir?! Xeyr, siz də Onun xəlq etdiyi insanlarsınız. O, istədiyi kəsi bağışlayır və istədiyi kəsə əzab verir. Asimanların, yerin və onların arasında olanların hakimiyyəti Allaha məxsusdur və hamının qayıdış yeri Allaha doğrudur.”[27]

4. Allahı əli bağlı hesab etmək:

“Yəhudilər dedilər: Allahın əlləri bağlıdır!” Öz əlləri bağlı olsun! Dedikləri bu sözlərə görə Allahın rəhmətindən uzaq (lənətə düçar) oldular. Allahın əlləri açıqdır, hər cür istəsə, ruzi verir. Pərvərdigarın tərəfindən nazil olanlar onların çoxunun küfr və tüğyanını artıracaqdır. Biz qiyamət gününə qədər onların arasında düşmənçilik və kin saldıq. Hər vaxt müharibə odunu qızışdırsalar, Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fəsad törətməyə çalışırlar. Allah fəsad edənləri sevmir.”[28]

5. Yəhudilər inanırlar ki, Allah fəqirdir: “Həqiqətən “Allah fəqirdir və biz varlıyıq” deyənlərin sözünü Allah eşitdi. Onların sözlərini, həmçinin peyğəmbərləri nahaq yerə öldürməklərini yazacağıq. Onlara deyərik: “Yandırıcı cəhənnəm odunun əzabını dadın!”[29]

Bunlar Qurani-kərimdə yəhudilərin çirkin sifətləri və azğın əqidələri barəsində qısa məlumatlar idi. Bu barədə dəqiq məlumat almaq üçün Quran təfsirlərinə və yəhudilər barəsində yazılan kitablara müraciət edə bilərsiniz.

 


[1] “İsra” surəsi, ayə: 4

[2] “Maidə” surəsi, ayə: 64

[3] “Nisa” surəsi, ayə: 46

[4] “Təfsiri-nümunə”, 3-cü cild, səh. 404

[5] “Kaşif” təfsiri, 2-ci cild, səh. 338

[6] Yenə orada

[7] “Nisa” surəsi, ayə: 155-156

[8] “Kaşif” təfsiri, 2-ci cild, səh. 485

[9] “Min vəhyil-Quran” təfsiri, 7-ci cild, səh. 533

[10] “Mucəzul-ədyan fil-Quranil-kərim”, səh. 53

[11] “Bəqərə” surəsi, ayə: 87-89

[12] “Mucəzul-ədyan fil-Quranil-kərim”, səh. 53

[13] “Bəqərə” surəsi, ayə: 113

[14] “Təfsiri-nümunə”, 1-ci cild, səh. 408

[15] “Bəqərə” surəsi, ayə: 105

[16] “Kaşif” təfsiri, 1-ci cild, səh. 168

[17] Yenə orada

[18] “Min hüdəl-Quran”, 1-ci cild, səh. 230

[19] “Bəqərə” surəsi, ayə: 109

[20] “Kaşif” təfsiri, 1-ci cild, səh. 174

[21] “Ğürərül-hikəm”, səh. 298

[22] “Əraf” surəsi, ayə: 157

[23] “Nisa” surəsi, ayə: 51-52

[24] “Təfsiri-nümunə”, 3-cü cild, səh. 416.

[25] “Tövbə” surəsi, ayə: 30

[26] “Bəqərə” surəsi, ayə: 80, “Ali-İmran” surəsi, ayə: 24

[27] “Maidə” surəsi, ayə: 18

[28] “Maidə” surəsi, ayə: 64

[29] “Ali-İmran” surəsi, ayə: 181

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Əgər bir kəsə qarşı pisfikirdə olub, bir halda kı, ona qarşı hec bir mənfi iş görülməmişdir, yenədə hallalıq almaq lazımdır və əsas olaraq haəsı hallarda başqalarından halallıq almalıyıqmı?
  5991 Əməli əxlaq 2012/09/01
  Din təlimlərinə əsasən, imanlı insanlar haqqında pis düşünmək lazım deyil, bəlkə öz fikirində səhv bir qəzavətin yaranmasina yol vermə. Lakin Bununla belə, başqalarına qarşı bu cür fikirlər zehnində yaranırsa, onu qarşı tərəfə bildirmək və ondan halallıq almaq lazım deyildir. Bəlkə günaha doğru cəkən fikirlər qarşısında özümüz və ...
 • Ali- İmran surəsinin 144- cü ayəsi əziz Peyğəmbərin (s) şəhadətinə dəlalət edir?
  3385 Təfsir 2012/02/07
  Qeyd olunan ayənin şəni nuzuluna diqqət edərkən sualdakı uhud döyüşündə o şayə ki, müsəlmanlar arasında bu məzmunla ki, Peyğəmbər öldürülübdür- yayıldı. Müsəlanlardan bir çoxu döyüş meydanından çıxdılar, bir cürə ki, hətta bəziləri bu fikirdə idilər ki, Peyğəmbərin ğldürülməyi ilə İslam dinindən dönsünlər və bütpərəstlərin böyüklərindən Əman istəsinlər. Bu vaxtda şərafətli ...
 • imam Baqir (ə) İmam Sadiq (ə) dan çoxlu hədislər ola- ola, niyə onların sözləri bir kitabla cəm olmamışdır?
  5840 Hədis elmləri 2012/01/16
  İmam Baqir (ə) və İmam Sadiq (ə) ın yaşadığı zaman və məkan mövqe və şəraitinə diqqət etdikdə, o dövrdə kitabın yazılmaması üzürlü səbəb sayılır. Amma bu hədislər Üsuli ərbəə miə adı altında, sonralar kirabi ərbəə adı altında cəm olubdur ki, sonradan böyük hədisçi cənab Hürr Amili 30 cilddə Vəsailuş- Şiə ...
 • Vəliye fəqihin vəhdətinə rəvayət dəlili hansıdır?
  3005 Nizamlar (Qurluşlar) 2012/09/01
  Bu sualın cavabında qeyd etmək lazımdır ki, vilayete fəqihin vəhdəti rəvayi dəlillərlə isbat edilmir. Bu rəvayətlər yalnız meyarları bəyan etməklə kifayətlənir və vəliye fəqihin vəhdətinə və sayına işarə vurmamışdır. Bu vəliye fəqihin vəhdəti və sayı bu rəvayətlər əasında icazə verilən və düzgündür və cəmiyyətin dini mütəxəssisləri də ...
 • “Rəd” surəsinin 31-ci ayəsinin mənası nədir?
  4173 Təfsir 2012/02/13
  Yuxarıdakı ayədə məqsədin nə olması ilə əlaqədar təfsirçilərin arasında iki nəzəriyyə vardır:1. Ayənin mənası budur: “Əgər aləmdə oxunduğu zaman dağların hərəkətə gətirilərək yer üzərində seyr etməsinə səbəb olan, yaxud onun vasitəsi ilə yer parça-parça edilən, yaxud ölülərin dirilməsinə və danışmasına səbəb olan bir ...
 • İslamda faizsiz borc verməyin və borc almağın qaydaları nədir?
  5673 Əməli əxlaq 2012/03/14
  Dini təlimlərimizdə mömin qardaşlara borc verməyin xüsusi qayda-qanunların və şərtləri vardır ki, onların bəzilərini qeyd edirik: 1. Borc vermək ixlsala yanaşı olsun; 2. Tam razılıq üzündən və ürəkdən verilmiş olsun; 3. Borc halal maldan verilsin; 4. Borc verilən zaman ...
 • Quran surələrindən hansı birini oxumağın savabı daha çoxdur?
  11516 Təfsir 2011/07/02
  Quran əməl kitabıdır. İslam nəzərində Qurana bir həyat tərzini təyin edən bir kitab kimi və ya insan üçün həyat dərsləri kimi nəzər olunsun. O şəxslər ki, yalnız Quran surələrini və ya o surələr ki, onları oxumağın daha çox savabı vardır deyə bu fikirdədirlər, başqa surələrin bərəkətindən məhrum olarlar. Əlbəttə ...
 • Həmd surəsində olan nemət verilmişlər, qəzəb olunanlar və yolunu azanlardan məqsəd kimlərdirlər və onların hansı xüsusiyyətləri vardır?
  4256 Təfsir 2012/03/11
  Qurani kərim həmd surəsində camaatı üç dəstəyə bölür və başqa surələrdə onlar üçün dəlillər zikr edir ki, dinləyiciyə kamil mənanı çatdırmış ola. Allahın nemət verdiyi birinci dəstə dörd təbəqəyə bölünür: Peyğəmbərlər, inanılmışlar, şəhidlər və salehlər. Bunlar Allahın seçdikləridir və onlara nemət veribdir. Allahdan itaət etmək onların ən ...
 • Əgər etdiyimiz nəzirə əməl etməsək vəzifəmiz nədir?
  2200 Əhd etmək, nəzr etmək və and içmək 2015/05/30
  Əgər qeyd etdiyniz nəzir mütləq olubsa yəni, heç bir gün və zaman müəyyən olunmayıbsa, öz nəzirinizə niyyət etdiyniz kimi əməl edin. Amma, nəzirə müəyyən zaman və gün təyin olunubsa, qəsdən nəzirə əməl olunmayıbsa, nəzrin kəffarəsini verməlisiniz. O da qəsdən orucun tərk edilməsinin kəffarəsi kimidir. Yəni, ya bir ...
 • Şiə nəyə görə inhirafa düçar olubdur?
  3512 Qədim kəlam 2011/02/14
  Bu məsələ aydın olmaq üçün, bir neçə məsələyə diqqət etmək lazımdır: Əgər "şiə"- dən məqsədiniz, bəzi şiələrin etdikləri səhvləridirsə, belə səhvləri şiə məzhəbinə nisbət vermək, insafsızlıqdır. Çünki: İslamın öz- özlüyündə eyb və nöqsan yoxudur, mövcud nöqsanlar, bizim müsəlmançılığımızdandır. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  107690 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  82122 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  59875 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  42943 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  32906 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  27176 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  22955 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22928 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  21627 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  20902 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...