Carian Terperinci
Pengunjung
4720
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Bagaimana mampu diandaikan keberadaan mumkinul wujud di samping Wâjibul Wujud yang basith dan tidak memiliki gabungan dalam ZatNya?
soalan
Apabila kita menerima bahawa Wâjibul Wujud adalah basith (tunggal, tidak punyai gabungan, tidak bercampur, dan tidak berangkap dengan sesuatu apapun) dalam ZatNya dan tidak boleh diandaikan adanya maujud lain di sisiNya, lalu bagaimana mumkinul wujud boleh digambarkan sebagai satu wujud yang mendampinginya?
Jawaban Global

Pada rangkaian salasilah sistem wujud yang menegak (Nizam at-Tuli), selain seluruh hakikat wujud adalah wujud dan ada, mereka juga memiliki darjat-darjat dan tingkatan-tingkatan yang berbeza, di mana dalam tingkatan-tingkatan mereka ini terdapat persamaan dan perbezaan dalam aspek kewujudan atau wujud itu sendiri.

Tingkatan tertinggi dalam rangkaian ini tidak lain adalah Tuhan yang merupakan wujud murni dan identitinya tidak terbatas oleh apapun, dengan demikian Zat SuciNya tidak mungkin dapat bergabung dengan sesuatu apapun, sedangkan wujud-wujud lainnya merupakan ma'lul (akibat), tanda, manifestasi, bayangan, dan makhluk daripada Zat Suci Tuhan. Oleh sebab mereka adalah wujud-wujud yang terbatas dan lemah, dan dalam zat dan hakikatnya terdapat dimensi-dimensi yang tidak sempurna, maka hal inilah yang menyebabkan zat mereka menjadi tergabung. Akan tetapi, berlawanan dengan hal itu, ke-basith-an dan tidak terbatasnya zat Wâjibul Wujud telah menyebabkanNya tidak memiliki satupun sekutu, wujud-wujud yang selainNya (makhluk) hanyalah akibat (ma'lul) dan bergantung secara mutlak dengan ZatNya Yang Maha Suci, yang berkait dan kedua-duanya berhubungan sebagaimana hubungan antara bayangan dengan dirinya.

Kesimpulannya, Wâjibul Wujud adalah satu wujud yang basith dan mutlak sedangkan mumkinul wujud adalah wujud yang punyai gabungan dan terbatas atau non-basith. Wujud yang terbatas dan punyai gabungan (mumkinul wujud) tidak boleh diletakkan di samping wujud yang tidak terbatas dan tidak punyai gabungan (Wâjibul Wujud), melainkan hanya boleh diletakkan sebagai manifestasi dan penjelmaanNya. Ke-basith-an yang terdapat dalam Wâjibul Wujud adalah disebabkan wujudNya yang tidak terbatas, sedangkan mumkinul-wujud yang punyai gabungan adalah disebabkan keterbatasan wujudnya.

Jawaban Detil

Para pengikut dan pendukung Hikmah Muta'aliyah yang sepakat terhadap kesatuan wujud yang berperingkat-peringkat, pada langkah awal mengklasifikasikan kepelbagaian wujud (multiplicity of being) di alam dalam dua kumpulan, satu daripadanya adalah kepelbagaian yang tidak memiliki persamaan apapun (mutabayyinah) dan yang lainnya adalah kepelbagaian yang berpijak pada kesatuan (multiplicity within unity, kejamakan dalam kesatuan).

Contoh yang terdapat dalam realiti ini adalah seperti dalam angka. Sebagaimana dalam angka terdapat dua jenis keragaman atau kepelbagaian yaitu keberagaman dari sudut "yang terhitung", seperti sepuluh kitab, sepuluh pen, dan sebagainya, dan keragaman dari sudut angka itu sendiri (yang berpijak pada kesatuan), seperti keragaman yang terdapat pada angka sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh dan sebagainya, kerana unsur-unsur yang setara dan berbeza daripada angka-angka tersebut terdapat dalam angka itu sendiri dan tidak ada satupun hal-hal asing di antara angka-angka tersebut yang boleh menyebabkan keragamannya tidak dapat disatukan atau dikembalikan pada angka asli.

Dalam wujud pun terdapat dua bentuk keragaman, yang pertama adalah keragaman subjektif (katsrat maudhu'i) daripada sudut inti sarinya (mahiyah), kerana, itu tidak memiliki unsur-unsur kesatuan, seperti keragaman yang terdapat di antara wujud bumi dan wujud langit itu sendiri. Keragaman yang lain dari sudut wujud itu sendiri adalah yang berpijak pada kesatuan, seperti kesatuan yang terdapat dalam rangkaian kepelbagaian antara sebab-sebab dan akibat-akibatnya, dalam wujud yang tercipta (huduts, creation), wujud yang abadi (qidâm, eternity), wujud non-material (tajarrud, immateriality), dan dalam wujud materi (madiyyat, materiality).

Dalam perspektif Hikmah Muta'aliyah, angka dari sudut keangkaannya adalah suatu kuantiti yang terpisah (discontinuous quantity) serta boleh dibahagi, dan dari sudut keberadaannya dalam tingkatan tertentu terbahagi menjadi angka-angka yang terbatas dan tidak terbatas, atau genap dan ganjil.

Demikian juga dengan wujud, di mana dari sudut kewujudannya juga wujud yang memiliki hukum-hukum tertentu, seperti keganjilan (bisâthat, simplicity), prinsipal (ashâslat, principality), dan kesetaraan dengan sesuatu. Akan tetapi, dari sisi kejamakan, wujud juga memiliki hukum-hukum lain, antaranya adalah wujud sebab (illiyyat), wujud akibat (ma'luliyyat), wujud tercipta (huduts), dan wujud abadi (qidâm).[1]

Sekarang dalam rangkaian salasilah menegak wujud yang digambarkan dalam Hikmah Muta'aliyyah, seluruh hakikat wujud adalah wujud, akan tetapi dalam kewujudannya ini terdapat darjat dan tingkatan yang berbeza-beza. Daripada aspek wujud mereka adalah sama, namun berbeza dari dimensi kedudukan martabat wujud, mulai daripada wujud yang sangat kuat hingga yang sangat lemah, sebagaimana dalam martabat-martabat suatu cahaya.

Dengan demikian dalam rangkaian wujud ini, kedudukan paling tinggi daripada wujud-wujud adalah Yang Haq yang merupakan wujud yang sangat murni. Dan wujud murni yang disebabkan tidak memiliki keterbatasan, maka tidak memiliki inti sari (mahiyyat) dan batasan wujud. Melainkan, wujud-wujud lainnya hanyalah merupakan akibat (ma'lul) daripada Yang Haq, yang bergantung dan berhubungan secara mutlak dengan RububiyyahNya, sebagaimana hubungan bayangan terhadap dirinyanya, dan sebagaimana sinar matahari yang memiliki hubungan terhadap wujudnya matahari.

Atau sebagaimana ilustrasi dan gambaran yang terdapat dalam benak manusia terhadap jiwanya sendiri di mana keseluruhannya bergantung mutlak pada hakikat jiwa manusia, di mana jika jiwa dalam sesaat saja melenyapkan perhatiannya, maka tidak akan ada satupun kesan yang tersisa.

Sekarang dapatkah diandaikan bahawa gambaran dan ilustrasi fikiran seperti ini sejajar dengan jiwa dan akan menjadi penghambat bagi penampakannya? Atau bolehkah dibayangkan pancaran matahari -yang identitinya tidak lain bersumber dari matahari- sejajar dengan matahari itu sendiri?

Dan kerana Tuhan adalah Wujud murni dan bersifat basith mutlak serta memiliki seluruh kesempurnaan kewujudan dan pada saat yang sama tidak ada satupun selainNya yang dapat disejajarkan denganNya. Segala kesempurnaan yang dimiliki oleh selainNya adalah pancaran daripada kesempurnaanNya dan bersumberkan daripadaNya yang diungkapkan dengan nama 'Faidh' (pancaran kesempurnaan kewujudan).

Ya, Wâjibul Wujud disebabkan ke-basith-an wujudNya yang murni, keberadaan sekutu baginya merupakan suatu yang mustahil, kerana apabila terdapat sekutu bagi Wâjibul Wujud, maka masing-masing akan memiliki kesempurnaan khusus yang tidak dimiliki oleh sekutunya, dengan demikian masing-masing tergabung daripada "memiliki" dan "tidak memiliki" di mana ketergabungan seperti ini dalam istilah lain dikatakan tergabung daripada "wujud" dan "tiada", merupakan bahagian dari ketergabungan yang paling rendah.[2]

Kesimpulannya adalah, mumkinul wujud disebabkan keterbatasan wujudnya yang tidak akan setara dengan Wâjibul Wujud iaitu Allah Yang Maha Tinggi, kerana ke-bashit-an dan tiadanyaketerbatasan wujud Tuhanlah yang telah mensucikanNya dari adanya sekutu bagiNya, melainkan mumkinul wujud berada dalam posisi menegak dan termasuk dalam salah satu dari akibat-akibatNya, dan dengan perkataan yang lebih jelas, mumkinul wujud merupakan manifestasi dan tanda-tandaNya, dan jelaslah bahawa disebabkan mumkinul wujud merupakan wujud yang terbatas, seluruh kelemahan dan keterbatasan yang dimilikinya sebagaimana ketergabungan, memiliki inti sari (mahiyah), perubahan dan semacamnya.

Dan keseluruhan hal itu muncul dari dimensi-dimensi kekosongan, kelemahan, dan ketiadaan yang merupakan karaktor-karaktor hakiki yang dimiliki oleh suatu akibat atau ma'lul, di mana selain wujudnya yang bergantung secara mutlak kepada sebab atau 'illat, dia juga tidak memiliki seluruh kesempurnaan yang dimiliki oleh 'illatnya, dan 'illatnya memiliki kesempurnaan lain selain yang dimiliki oleh ma'lul-nya. Daripada sinilah yang membuatkan Wâjibul Wujud merupakan basith murni, sedangkan mumkinul wujud merupakan wujud yang  tergabung dan terbatas.

Dalam ungkapan Imam Khomeini a.s dikatakan bahawa "wujud" adalah kebaikan, kemuliaan dan cahaya, sedangkan "tiada" (lawan dari wujud) adalah kegelapan, kerendahan, dan kecelaan. Dan dengan semakin sempurnanya wujud maka kebaikan dan kemuliaannya pun akan semakin sempurna sehingga menjadi sebuah wujud tidak terbatas yang tidak terdapat sedikitpun "ketiadaan" di dalamnya dan menjadi sebuah kesempurnaan yang tidak memiliki sedikitpun kekurangan.

Dan seluruh kebaikan, kemuliaan, ketinggian, keindahan, kesucian yang ada pada selain wujud-Nya merupakan manifestasi dariNya, dan tidak ada sebuah kebaikan dan kesempurnaan yang hakiki kecuali hanya padaNya, dengan perantaraanNya, dari pancaranNya, dan kebaikan seluruh tingkatan kewujudan disandarkan kepadaNya.[3][1] . Jawadi Amuli, Abdullah, Tahrir Tamhid Al-Qawâid, m/s. 319.

[2] . Jawadi Amuli, Abdullah, Syarh Hikmah Mutâ'aliyah (Asfar Arba'ah), jil. 6, m/s. 433-434, Intisyarat Az-Zahra.

[3] . Imam Khomeini, Ruhullah, Syarh Doa-ye Sahar, m/s. 143.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah ajaran Zoroaster termasuk agama Ilahi?
  6484 Teologi Klasik
  Dengan mendengarkan lagu nyanyian-nyanyian keagamaan mereka, boleh difahami bahawa ajaran Zoroaster pada awalnya adalah ajaran yang mempercayai tauhid (monoteisme). Akan tetapi dengan meneliti lebih dalam kepada ajaran-ajarannya yang tertulis dalam kitab “Avesta”, maka diketahuilah bahawa dalam ajaran itu terdapat dualisme ketuhanan. Tapi ...
 • Siapakah yang akan masuk ke dalam syurga?
  7940 بهشت و جهنم
  Dengan mengamati ayat-ayat al-Qur'an dapatlah difahami bahawa syurga merupakan janji tetap Allah (s.w.t) yang telah diperuntukkan bagi orang-orang "muttaqin", "mu’min" dan orang yang patuh terhadap seluruh perintah Allah (s.w.t) dan Rasulullah (s.a.w). Orang seperti ini adalah insan yang benar-benar bahagia dan berjaya. Dengan menyemak ...
 • Apa hubungan yang terajut di antara agama dan kebudayaan?
  4507 دین و فرهنگ
  Penjelasan hubungan yang terjalin di antara agama dan kebudayan dapat dilakukan dengan mengenal dengan baik identiti, tujuan dan fungsi agama serta kebudayaan dalam masyarakat. Meskipun sebahagian orang mengingkari kewujudan hubungan antara agama dan kebudayaan namun sebenarnya pandangan ini benar-benar tidak berasas. Memang jelas sebahagian unsur-unsur kebudayaan ...
 • Al-Quran merupakan mukjizat yang terakhir utusan Allah swt. Apakah bentuk keajaiban al-Quran?
  11356 Ulum Al-Quran
  Terdapat tiga bentuk untuk menjelaskan keajaiban al-Quran: Keajaiban perkataan, kandungan dan pembawanya.1.     Keajaiban perkataan al-Quran terdiri dari dua jenis:
 • Bagaimana kita dapat membezakan antara ujian dengan seksa atau azab Ilahi?
  10343 Teologi Klasik
  Sudah tentu sebahagian urusan-urusan terdiri daripada bala dan ujian-ujian Tuhan, supaya manusia dapat memberikan reaksi yang jelas dalam menghadapinya, dan tindak balas mereka dalam menghadapi kejadian ini akan membentuk sifat peribadi dan batin secara hakiki. Demikian juga dari sisi niat dan kebiasaan dalam memberikan reaksi atas musibah, ...
 • Mengapakah Tuhan menciptakan syaitan?
  6521 Teologi Klasik
  Pertama: Peranan syaitan dalam menyimpangkan dan menyesatkan manusia hanya berada pada peringkat mengajak dan menyeru. Kedua: Proses untuk meraih kesempurnaan sentiasa berlangsung di tengah pelbagai cabaran dan paradoks. OIeh kerana itu, penciptaan hidupan dan makhluk sedemikian dalam sistem penciptaan tidak boleh disebut sebagai sia-sia atau tanpa alasan. Melainkan hal itu ...
 • Apakah jiwa dan ruh mengalami kematian atau tidur?
  9154 Teologi Klasik
  Masalah dan hakikat ruh merupakan salah satu masalah yang sentiasa menjadi pembahasan dan perbincangan manusia dari zamam lampau hingga hari ini. Pertanyaan di atas juga bersumber dari permasalahan ini bahawa apakah hakikat manusia itu adalah badan material dan jasad ...
 • Meskipun Tuhan tahu bahawa ramai manusia yang akan memasuki neraka, mengapakah Tuhan tetap mencipta mereka?
  6543 هدف از آفرینش
  Azab Ilahi merupakan balasan bagi segala perbuatan ikhtiar manusia kerana mereka tidak memanfaatkan perantaraan petunjuk-petunjuk. Mereka juga tidak mendengar seruan samada utusan batin dan utusan zahir. Ilmu Tuhan tentang nasib, cara berinteraksi dan tingkah laku ‘kewujudan’ tidak menjadi sebab timbulnya isu paksaan atas mereka dan sebenarnya ...
 • Mengapa warisan wanita setengah dari warisan lelaki?
  6109 Huquq Dan Ahkam
  Salah satu sebab banyaknya kuota warisan lelaki dibanding dengan saham wanita adalah nafkah wanita berada di bahu lelaki. Ertinya lelaki di samping harus menyiapkan wang belanja untuk dirinya ia juga memiliki tugas untuk menyiapkan biaya hidup bagi wanita (isteri) dan anak-anaknya. Di sisi lain, lelaki adalah pihak yang ...
 • Bagaimanakah peranan kaum perempuan nanti di zaman pemerintahan Wali Ashr (a.j.f)?
  6798 Undang-undang
  Pengutusan Nabi (s.a.w) dan penyebaran Islam di samping mencipta perubahan besar pada dunia di masanya hingga kini, ia juga meninggikan kedudukan dan darjat serta peranan wanita di keluarga dan masyarakat, sehingga tingkatan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada zaman-zaman sebelum kedatangan Islam, masyarakat-masyarakat pra-Islam ...

Populer Hits