Gelişmiş Arama
Ziyaret
9862
Güncellenme Tarihi: 2012/04/09
Soru Özeti
Peygamber Ekrem (s.a.a)’in peygamberlikle görevlendirilmesi ve mi’rac hadisesi bir günde mi (Recep 27) gerçekleşti?
Soru
Şialara göre Peygamber Ekrem (s.a.a) Recep Ayının 27. Gününde peygamberlikle görevlendirilmiştir. Ama Ehl-i Sünnet’e göre bu gün, Mi’rac ve İsra hadisesinin gerçekleştiği bir gündür. Acaba bu iki büyük olay bir günde mi gerçekleşmiştir ve her sen tekrar ederek davam ediyor mu?
Kısa Cevap

Bu sorunun cevabının açıklanması için “Bi’set” ve “Mi’rac” meselesini söz konusu eden tefsir kitaplarını inceleyelim:

1. Bi’set’in tarihi konusunda Müslüman âlimleri arasında iki görüş vardır ve bu görüşlerden birisi Peygamber Ekrem (s.a.a)’in bi’seti’nin Recep Ayının yirmi yedinci günüyle alakalı olduğunu kabul eden Şia’nın görüşüdür. Ama başka bir görüşte Ehl-i Sünnet’e aittir ve onlara göre Ramazan Ayı Peygamber Ekrem (s.a.a) peygamberlikle görevlendirilmiştir.[1]

2. Peygamber Ekrem (s.a.a)’in mi’rac konusunda sadece Ehl-i Sünnet ve Şia arasında değil, bizzat Ehl-i Sünnet’in kendi arasında da hangi günde olduğu ve ne zaman olduğu hakkında ihtilaf vardır.[2]

Zikredilen bu noktaları dikkate alarak ve bazılarının Recep Ayının yirmi yedinci gününü Peygamber Ekrem (s.a.a)’in mi’rac zamanı olduğunu söylediklerini de[3] nazarda tutarak bu ikisi arasında bir farklılığın olmadığı görülür. Zira bu ikisinin gerçekleşmesi – bu faraziye esasınca – her ne kadar bir gündür ama görüş sahiplerinin tamamının ortak kanaatine göre bi’set’in birinci yılı, mi’rac yılı değil, bilakis mi’rac için başka yılları zikretmişlerdir.[4]

 


[1] Tabatabai, Muhammed Hüseyin, El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an”, Kum: Defteri İntişarati İslami, Musevi Hamedani, Muhammed Bakır,  c. 2, s. 25. (Hangi günde olduğu hakkında ihtilaf vardır).

[2] Tayyip, Seyit Abdülhüseyin, Etyabü’l beyan fi Tefsiri’l Kur’an, Tahran 1378 ş, İntişarati İslami, ikinci baskı, c. 8, s. 218; El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an, c. 13, s. 38, Ruhu’l beyan ın 15. Cildi ve 6. Sayfasından ve “Menakıp” kitabının 1. Cildi 177. Sayfasından nakledilmiştir.

[3] Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsiri Numune, Tahran 1374 ş, Daru’l Kutubi’l İslamiye, birinci baskı, c. 12, s. 14.

[4] Etyabu’l beyan fi Tefsiri’l Kur’an, c. 8, s. 218; El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an, c. 13, s. 38.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bilal evlenmiş midir, yoksa evlenmemiş midir? Eğer evlenmiş ise çocuğu veya çocukları var mıdır?
  5777 تاريخ بزرگان 2010/09/04
  Tarih kitaplarında Bilal’in evliliği hakkında bilgi bulunmaktadır. Örneğin peygamberin ısrarı ile beni Kenan kabilesinden bir kadınla evlenmiştir.[1] Bir başka yerde de beni Zühre kabilesinden bir kadınla evlendiği nakledilmiştir.[2] Bir başka kaynağa göre de ...
 • Tek bir kapısı olan Camiye hayız ve cünüp bir kimsenin girmesinin hükmü nedir?
  5982 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  Hayız halinde olan kadın ve cünüp bir kimsenin Camide durması caiz değildir. Ama eğer bir kapıdan girip bir diğer kapıdan çıkıyorsa ya Camide var olan bir şeyi kaldırmak için Camiye giriyorsa sakıncası yok.[1] Buna binaen eğer Caminin tek bir ...
 • Kuran’da hangi ayet kurtuluş yolunu açıklamaktadır?
  2674 Tefsir 2020/01/20
 • Kafi’de sahih hadislerin fazla olmadığı iddiası doğru mudur?
  11232 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  Kuleyni’nin hadisler için söylediği ölçüler, muhalif ve çelişik hadisler içindir. Yoksa bütün sahih hadisleri tanımak için söylenen şu üç ölçüyle, yani ‘rivayetin Kur’an’la karşılaştırılması, sünniye muhalif olması ve tahyir’le sınırlı değildir; ölçüler bunlardan daha çoktur.Kuleyni’den sonra yazılan kitaplar, onun kitabının yetersiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü ...
 • Ubey b. Kab’ın şahsiyeti nasıl idi?
  8592 تاريخ بزرگان 2012/03/12
  Ubey b. Kab, Hz. Peygamberin en meşhur sahabelerinden biridir, Şia ve Ehli Sünnet’i içeren tüm Müslümanların yanında saygıya sahiptir. Şii kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Rical bilginleri, onu Allah Resulü’nün sahabelerinden ve vahiy kâtiplerinden saymışlardır. Kendisinden nakledilen rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, onun Ehli Beyte (a.s) ve ...
 • Kadınlar, arka arkaya 31 gün olan orucun keffaretini hayız halinde nasıl yerine getirebilirler?
  6008 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/14
  Arka arkaya tutulması şart olan oruçlarda (keffaret veya adak orucu gibi), hastalık, hayız, nifas vb. özürlerden dolayı mükellef arka arkaya oruç tutamazsa özrü (hastalık, hayız, nifas...) giderildikten sonra orucunu tutmaya hemen devam ederse orucu sahih olur ve yeni baştan oruçları tutmasına gerek yoktur.
 • Çöl ve sahraların yaratılış felsefesi nedir?
  10637 Eski Kelam İlmi 2012/04/09
  1. Allah-u Teâlâ’nın gökyüzü, yeryüzü, dağlar, denizler, ormanlar, çöller ve… kapsamak üzere yarattığı her şey fayda ve maslahat üzerinedir. Bunların yaratılışı hak iledir ve bunların hiçbirisine batıl yol bulunamaz.[1] Ne var ki beşer, bu maslahatları derk etmekten acizdir. Ormanlar ve denizler, insan için hissedilip ...
 • İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası nedir?
  7312 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/20
  İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası imam Humeyni’nin (r.h.) fetvasıyla aynıdır.Müslüman kadınlara bakmanın hükmü hakkında İmam Humeyni şöyle buyuruyor: “erkeğin kadının bedenine bakması ister lezzet kastıyla olsun ister lezzet kastıyla olmasın haramdır. Yüzüne ve ellerine bakması eğer lezzet kastıyla olursa haramdır. Ama eğer lezzet ...
 • Sigaranın orucu bozduğunu bilmeyen biri, sigara içerek tuttuğu oruçların kazasının yanı sıra keffarette vermeli midir?
  7618 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/13
  İmam Humeyni (r.a) ve diğer büyük taklit mercilerinin görüşleri şöyledir: (Oruç tutan kişi) Meseleyi bilmediğinden dolayı orucu bozan bir şey yapsa, eğer meseleyi öğrenme imkanı vardıysa farz ihtiyat gereği üzerine keffaret gelir. Eğer meseleyi öğrenme imkanı yoktuysa veya meselenin farkında değildiyse yahut filan şeyin orucu bozduğunu kesin olarak ...
 • Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilebilir mi? (Merciim rehberdir)
  5500 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/22
  Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilemez; elbette insan farz bir namazı kılma esnasında cemaat namazı kılınmaya başlarsa, eğer üçüncü rekata girmemişse ve namazı bitirdikten sonra cemaat namazına yetişemeyeceğinden korkarsa, namazı müstehap bir namaz niyetiyle iki rekat olarak tamamlayıp cemaate yetişmesi müstehaptır. Eğer müstehap namazı tamamlamayla da cemaate ulaşamıyorsa, müstehap namazı ...

En Çok Okunanlar