Gelişmiş Arama
Ziyaret
6806
Güncellenme Tarihi: 2019/11/24
Soru Özeti
Hazreti Şuayip’in biyografisi; doğumu ve ölümü ne zamandı?
Soru
Hazreti Şuayip’in biyografisi; doğumu ve ölümü ne zamandı?
Kısa Cevap

İsmi Kuran’ı Kerim’de on defa geçmiş olan bir peygamberdir Şuayip (a.s).[1] Arap toplumuna gönderilmiş ve Arapça konuşan bir peygamberdi.[2] Hz. Hud ve Hz. Salih (a.s)’dan sonra dünyaya gelmiştir. Hz. Musa (a.s)’in annesiyle aynı asrın insanıydı. Doğum tarihi ile ilgili tarihsel bir veri bulunamamıştır.

Hz. İsmail (a.s)’ın evlatlarından olan ‘Medyen’in[3]  torunlarından biriydi Hz. Şuayip. Peygamber olarak gönderildiği toplumda ‘Medyen’in soyundan olup Medyen’de yaşamaktaydılar.[4]

Medyen halkının peygamberi olan Hz. Şuayip (a.s) halkıyla fasih ve belagat dolu bir dille kibar ve nazik bir şekilde konuştuğu için ‘Enbiya’nın hatibi’[5] olarak meşhur olmuştur.  Gösterdiği bütün çaba ve verdiği nasihatlere rağmen halkından çok az bir kısmı iman getirmiştir. Maalesef geriye kalanlar inkar ettiler hatta bazıları Allah’a şirk koşarak ‘eyke’ ağacına ibadet ettiler. Buna binaen bu insanlara ‘Eyke Halkı’ da denir ve bununlar meşhur olmuşlardır. İnkar ve şirkleri sonucu Allah Teala onlara şiddetli sıcaklar ve depremler göndererek azap etmiştir. Hz. Şuayip (a.s) ve ona inanlar bu azaptan kurtulmuşlardır.[6]

Hz. Şuayip (a.s)’ın vefatı  ve defin yeri hakkında tarihçiler arasında görüş farklılıkları bulunmaktadır.

 1. Musa (a.s) nebi Şuayip (a.s)’in kızıyla evlendiğinde Hz. Şuayip (a.s) medyen’den ayrılıp Mekke’ye gitmişti. 140 yaşında iken burada vefat etmiş ve Mescid-i Haram da Hacerü’l-esved’in etrafında defnedilmiştir.[7]
 2. Şuayip (a.s) Filistin’de ‘tabariye’ ve ‘aka’ arasında ‘tayyin’ adında bir köyde defnedilmiştir. Kızı ‘safura’nında mezarı buradadır.[8]
 3. Şuayip (a.s) ‘Mişa ibn. Huzkil’ adında zalim bir padişah tarafından öldürülmüştür.[9]

Hz. Şuayip (a.s) ve yaşadığı topluma inen azap hakkında daha fazla bilgi için Araf suresinin 85/93’üncü ayetlerine, Hucurat suresinin 78/79’uncu ayetlerine ve Şuara suresinin 176-191’inci ayetlerine ve bu ayetlerin tefsirlerine müracaat edebilirsiniz.

 

 

 

 

[1] Araf: 85/88/90/92; Hud: 84/87/91/94; Şuara: 177 ve Ankebut: 36.

[2] Zergili, Hayru’d-din, El-ellam, 3.c, 165.s, dar’ul-ilmi lil-melayin, Beyrut, 8.bk, 1989.m.

[3] ‘Medyen’ hicaz bölgesinde bulunan bir yerin adıdır.  Hz. İsmail (a.s)’ın ‘medyen’ adındaki bir evladı bu bölgeye yerleştiği için buraya ‘Medyen’ denilmektedir; Deynuri, Ahmet bin. Davut, El-Ahbar’ut-Tuval, 9.s, menşurat er-rezi, Kum, 1368.ş.

[4] El-Ahbar’ut-Tuval, 9.s

[5] İbni Kesir, İsmail bin. Ömer, El-Bidaye’tu ve en-Nihaye, 1.c, 185.s, dar’ul-fikr, Beyrut, 1407.h.

[6] El-ellam, 3.c, 166.s; El-Bidaye’tu ve en-Nihaye, 1.c, 184-185.s

[7] İbni Covzi, Abdurrahman bin Ali, el-muntezem, 1.c, 326.s, dar’ul-kitab’ul-ilmiye, Beyrut, 1.bk, 1412.h.

[8] El-ellam, 3.c, 165-166.s; el-muntezem, 16.c, 209.s

[9] Mesudi, Ali bin Huseyin, muruc’uz-zeheb, 1.c, 73.s, dar’ul-hicre, 2.bk, 1409.h.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar