Ətraflı axtarış
Baxanların
3995
İnternetə qoyma tarixi: 2010/11/22
Sualın xülasəsi
Нәјә ҝөрә имам Заманын (әҹ) саламатчылығына ҝөрә дуа едирик?
Sual
Нәјә ҝөрә имам Заманын (әҹ) саламатчылығына ҝөрә дуа едирик?
Qısa cavab

Һикмәт вә сәбәбини дәгиг билмәсәк дә имам Заманын (әҹ) саламатчылығына дуа етмәк шәриәтин ҝөстәришләриндән сајылыр. Онлардан бир нечәсинә ишарә едирик;

1.О һәзрәтин әзиз вүҹудунун саламатчылына дуа етмәк Һәзрәтин сағламлығына сәбәб олан амилләрдән биридир. Аллаһ-таала билир ки, һәр бир заманда О һәзрәтин саламатчылығына дуа едәнләр олаҹаг. Она ҝөрә дә зәманәт вермәк олар ки, имам Заман (әҹ) һәмишә хәта-баладан һифз олунур. Әлбәттә, бу зәманәт о мәнада дејил ки, әҝәр кимсә дуа етмәсә имам Заман (әҹ) саламат олмаз. Бу о зәманәтә бәнзәјир ки,  Аллаһ-таала дин һаггында зәманәт верир ки, әҝәр бир дәстә мүртәд олсалар да дин һифз олунаҹаг.

 2. Саламатчылыг һаггында дуа етмәк инсанын һәтта, хырда бәлалардан вә хәстәликләрдән дә һифз олунмасында тәсирлидир. Имам Заманын (әҹ) раһат вә нараһат олмасына бахмајараг, ән чох мүһүм олан О Һәзрәтин вүҹудунун галмасыдыр. Һәтта, әҝәр бу ҹәһәтдән дә тәсир гојмуш олса, Аллаһ-тааланын бу ишдә ирадәси илә зиддијјәтли дејилдир.

Ətreaflı cavab

Имам Заманын (әҹ) сағламлығына дуа етмәк шәриәт ҝөстәришләриндән олуб, һикмәтләри олса да вә биз бу һикмәтләрдән хәбәримиз олмаса да әсл һәгигәтдә дуа өз тәсирини гојур. Неҹә ки, әҝәр һәким нүсхә јазса, бу һеч дә һикмәтсиз вә сәбәбсиз дејилдир. Һәр һалда биз ҝөстәриш әсасында әмәл едирик вә иманымыз вар ки, имам Заманын (әҹ) пак вүҹудунун сағламлығы һаггында  дуаларын һәгигәтдә тәсир вә һикмәти вардыр. Амма имам Заманын (әҹ) сағламлығы һаггында дуа етмәјин һикмәтләри барәсиндә бир нечә мәсәләни гејд етмәк лазымдыр:

  1.Имам Заманын (әҹ) узун өмүрлү вә сағлам галмасы амилләриндән бири дә һәмин дуалардыр. Әлбәттә, һеч дә бу мәнада јох ки, әҝәр биз дуа етмәсәк, Имам (әҹ) сағлам галмаз вә дүнјадан ҝедәр. Чүнки, чохлары вар ки, һәмишә Имам Заманын (әҹ) саламатчылығына дуа едирләр. Әсас одур ки, бу дуалар бир-бирини әвәз етмәклә тәсирә маликдир. Нүмунәси будур ки, бир дәстә мүртәд олса да дин һәмишә һифз олунаҹаг. Гуранда охујруг: “Əҝəр (инди) бунлaр (Гүрeјш мүшриклəри вə бaшгa кaфирлəр) бу дəлиллəри дaнсaлaр, Биз oнлaрa һəмин дəлиллəри инкaр eтмəјəн бир тaјфaны мүвəккил eдəрик (oнлaрын јeринə дəлиллəримизи инкaр eтмəјəҹəк бир зүмрə ҝəтирəрик).”[1].

     Амма бу бизим ифтихарымыз олмалыдыр ки, биз дә дини горујанлардан олаг. Јахуд, үмуми гајдаја ҝөрә һәмишә имам Һүсејнин (әлејһиссалам) мүгабилиндә кимләрсә дајанаҹаг... Бу һалда о кәсин Шүмр вә јахуд башгасы олмасы инсанларын өз ихтијарлары вә әмәлләри сајәсиндәдир. Инсанын әмәли бу ганунун иҹрасында истәр-истәмәз өз тәсирини гојаҹаг вә инсанын һансы дәстәдә гәрар тутмасында тәсир бурахаҹаг.

 2. Саламатчылыг һаггында дуа етмәк инсанын һәтта хырда бәлалардан вә хәстәликләрдән дә һифз олунмасында тәсирлидир. Имам Заманын (әҹ) раһат вә нараһат олмасына бахмајараг, ән чох мүһүм олан О Һәзрәтин вүҹудунун галмасыдыр. Һәтта, әҝәр бу ҹәһәтдән дә тәсир гојмуш олса, Аллаһ-тааланын бу ишдә ирадәси илә зиддијјәтли дејилдир.


[1] Әнам сурәси, 89

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Həcdə qurbanlıq etməyin fəlsəfəsi nədir?
  3815 Nizamlar hüquq və əhkam
  İslamın bütün qanunları və göstərişləri məxluqatın xeyrinə çox dəqiq hikmətlər əsasındadır. O cümlədən İslamın hökmlərindən və qanunlarından biri budur ki, hacılara vacibdir qurban bayramı günündə mina adlı yerdə qurbanlıq etsin. Həcdə qurbanlıq etməyin hikmətlərindən bəzilər bunlardan ibarətdir: Hacıların nəfsani istəklərini qurbanlıq etməyə və əmmarə nəfsi ...
 • Təzə müsəlman olan və alimlərlə əlaqəsi olmayan şəxslərin ələm təqlid mərcəsini seçmək üçün asan və doğru yolu hansıdır?
  4794 Ələmdən təqlid
  Ələm müctəhidə təqlid yəni, fiqhi məsələlərdə mütəxəssis olmayan insanlar şərii vəzifələrini yerinə yetirməkdə, fiqh elmində tam mütəxəssis olan və digər müctəhidlərdən elmi daha çox olan (ələm) müctəhidin fətvasına əməl etməlidirlər. Ələm müctəhidi bu üç yoldan biri ilə tanımaq olar: Birinci: İnsanın özü yəqin etsin.
 • Təşbeh qəbilindən İsanı “Allahın oğlu” hesab etmək olarmı?
  3735 Qədim kəlam
  “İbnullah” (Allahın oğlu) kəlməsi həqiqi mənada olan “ata-oğul” mənasından başqa heç bir digər mənanı çatdırmır. “Allahın əli”, “Allahın xəlili” və s. ifadələrin öz həqiqi mənalarında Allah üçün işlədilməsi qeyri-mümkündür və mütəal Allaha övlad aid edilməsi Onun bəsit və mütləq (qeyri-məhdud) olan vücudu ilə ziddiyyətlidir. Digər tərəfdən, əgər ...
 • Kərbəla şəhidlərinin cəsədləri neçə gündən sonra və kimlər tərəfindən dəfn olunubdur?
  7730 تاريخ بزرگان
  Tarix və məqtəl kitablarının yazdığına əsasən, İmam Hüseyn (ə)- ın pak bədəni və Kərbəla şəhidlərinin pak cəsədləri, Məhərrəmin on ikinci gününün sonu (on üçüncü gecə) Kərbəla yaxınlığında çadır qurub və orada yaşayan Bəni Əsəd qəbiləsinin bir dəstəsi tərəfindən dəfn olunmuşlar. ...
 • Xəyal qüvvəsindən münasib şəkildə istifadə etmək olarmı?
  3929 İrfan fəlsəfəsi
  Nəfsin işlərindən biri olan xəyal (müsəvvirə) qüvvəsi insan nəfsinin batini mərtəbələrindən və idrak qüvvələrindəndir. Bu qüvvənin işi hiss olunan şeylərin cüzi (konkret) şəkil və surətini idrak edib saxlamaqdır və təxəyyül qüvvəsi adlandırılır. İnsanın nəfsi (ruh bədənə daxil olduqdan sonra nəfs adlanır) aləmin mələkut (batini) həqiqətlərini ...
 • Evdə pişik saxlamağın hökmü nədir?
  6758 Heyvanları ovlamaq və saxlamaq
  Evdə pişik saxlamaq haqqında heç kəsdə şübhə olmadığından əlavə, əksinə Məsum İmamlardan (əleyhimussalam) rəvayətlərdə bu işim təşviqinə də sənəd var. ...
 • Təthir ayəsinin, ayənin ortasında qərarlaşması, xüsusiylə aid olmasını demək olarmı? Əhli beyt kimlərdir?
  4536 Təfsir
  Sualın birinci hissəsinin cavabında demək olar: Təthir ayəsinin bir ayənin içində yerləşməsi bunu tələb edir ki, özündən qabaqkı və özündən sonrakı cümlələrə uyğun olsun. Əgər Peyğəmbər (ə)- in həyat yoldaşlarına məxsus olmasa da, heç olmasa ümumi formada onlara da şamil olsun. Amma diqqət etmək lazımdır ki, Bir: Belə ...
 • Өлүм нәдир вә өлүмүн вахтыны тәхирә салмаг олармы?
  4411 Qədim kəlam
  Ислам фәлсәфәсиндә өлүм будур ки, инсанын нәфси бәдәнин идарәсини әлдән верир вә бәдәндән ајрылыр. Әлбәттә, бу нәзәријјә Гуран вә рәвајәтләрдән әлә ҝәлир вә дәлаләт едир ки, өлүмүн маһијјәти фәна вә јохлуг дејил. Ислами мәтнләрдә өлүм ...
 • Nə üçün ölümdən qorxuruq?
  4095 Qədim kəlam
  Ölümdən qorxmağın müxtəlif səbəbləri ola bilər ki, bu fürsətdə xülasə olaraq onlardan bəzilərinə işarə olunur.1.             Camaatın bir çoxu ölümü fəna yoxluq və məhv olmaq mənasına təfsir edirlər.Aydındır ki, insan fənadan və yoxluqdan qorxur. Əgər insan ölümü bu ...
 • Həzrət İsanın (ə) həyatda olmasını nəzərə alsaq, nə üçün Quran isa (ə) barəsində “mutəvəffik, ölüm” təbirindən istəfadə etmişdir?
  3920 پیامبران و کتابهای آسمانی
  Bu suala səbəb olan bəzi səhv tərcümələrdir. Buna görə əgər ayənin düzgün mənası aydın olarsa mətləb də aydınlaşacaqdır. Bu barədə onu qeyd etmək olar ki, doğrudur ki, Qurani kərimdə (tufi) kəlməsi ölüm mənasında işlədilmişdir, amma Quranın digər yerlərində də bu kəlmə başqa mənada işlədilmişdir. Buna görə bu ayəni həzrət İsanın ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  120297 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  91549 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  71410 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  55251 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  53119 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  37838 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  26847 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  26599 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  26190 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  25266 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...