Baxanların
3996
İnternetə qoyma tarixi: 2011/10/24
Sualın xülasəsi
Quranın andlarının sirləri nədədir?
Sual
Quranın andlarının sirlərini açıqlayın.
Qısa cavab

Qəsəmsözə ərəb sözü oluband içməkmənasını verir  tərifi  bundan ibarətdir ki, insanın öz şərəf  namusuna görə iqrar etdiyi məsələ əsasında Allahı, yaxud böyük bir şeyi özünə şahid kimi tutur. And içmək tarix boyu xüsusi dil  ya millətə məxsus olmamış  həmişə bütün millətlər  tayfalar arasında ürfi qanun kimi geniş adət olaraq yayılmışdır. Quranda 104 ayədə 118 dəfə and içilmiş  onlardan 95 dəfəsində Allah-Taala tərəfindən and içilmişdir.

İlahi andlarla adi insanlar arasında içilən andlar arasında diqqət olunacaq qədər fərq vardır. Allah-Taaalanın andlarının çox yüksək səviyyədə hikmətləri vardır. Məsələn, and içilmiş mövzunun əzəmətli olması, təkid, dinləyicidə təsir qoyması, dəlil gətirmək, höccətin tamam olması, and içilmiş şeyin isbat olunması, insanlara şübhədə olduqları şeyin açıqlanması  təsdiqi, bəşərin and içilmiş mövzuda mənafe  zərərlərinə diqqətlərinin çəkilməsi, əvvəlcədən inkar olunmuş mövzunun and vasitəsi ilə təsdiq olunması, xurafatla mübarizə  s...

Quranda bəzi yerlərdə Allah-Taala başqaları tərəfindən içilmiş andları  nəql edir.

Ətreaflı cavab

a) Andın tərifi;

Fars dilindəsugəndyəni, and içmək mənasını verən bu söz əslindəsukunte” (Saokenta) kökündən olub, kükürd mənasındadır. Bu mənada and içmək yəni, kükürd yemək mənasını verir ki, qədimdə günahkar şəxsi günahsızdan ayırd etməkdən ötrü istifadə edilirmiş. Qədimdə suya bir miqdar kükürd qatıb müttəhimə verirlərmiş. Bununla da onun günahkar  ya günahsız olmasını ayırd etsinlər.[1] Sonradan xüsusi and içmək mənasında işlənilib ki, o da insanın öz şərəf  namusuna görə iqrar etdiyi məsələ əsasında Allahı yaxud, böyük bir şeyi özünə şahid kimi tutmasıdır. Məsələn, Allaha, peyğəmbərə  İmamlara  s..and içmək.[2]

Ərəbə dilində olanqəsəmsözü fars dilindəkisukənd” (and içmək) sözü ilə bir mənadadır.

b) And içmənin tarixi;

Bəşər tarixindən  əsərlərindən yerdə qalan nişanələr  əlamətlər nişan verir ki, and içmək tarix boyu xüsusi dil  ya millətə məxsus olmamış  həmişə bütün millətlər  tayfalar arasında ürfi qanun kimi geniş adət olaraq yayılmışdır. Çox güclü ehtimala görə and içmənin tarixi bəşərin ilk yaranış tarixinə qayıdır. Bu mövzuda ən mötəbər dəlil isə Qurani-Kərimdir. Qurani-Kərim insanların müxtəlif dövrlərdə o cümlədən, həzrət İbrahimin (əleyhissalam)[3], Yəqub peyğəmbərin (əleyhissalam) övladlarının,[4] sehrbazların Firona and içmələrin,[5] ondan əvvəldə isə Şeytanın ilk insan olan Adəm  Həvva[6] müqabilində and içmələrini nəql etmişdir.

 

Q) Quranın andları;

Quranda 23 surə and içməklə başlanmışdır. Quranın 44 surəsində 104 ayənin içində 118 dəfə and içilmiş, onlardan 95 dəfəsi Allah-Taala tərəfindən olmuşdur. Yerdə qalan digər andlar bunlardan ibarətdir:

1.İki dəfə İslam Peyğəmbərinin (s) dilindən Qiyamətin isbatında  o gündə əməllərin hesab-kitab əsasında olmasını bildirməkdən ötrü;

2.Dörd dəfə həzrət Yusifin (əleyhissalam) qardaşları tərəfindən and içilib;

3.Bir dəfə sehrbazlar Firona and içirlər ki, Musaya (əleyhissalam) qalib gələcəklər;

4.Bir dəfə Şeytan qeyri-muxlis bəndələrin hamısını düzgün yoldan çıxaracağına and içib;

5.On beş dəfə içilən andlar isə müşriklərə, münafiqlər  Qiyaməti inkar edənlərə aiddir;[7]

d) Allah-Taalanın andları ilə xalq arasında adət olmuş andların fərqləri;

İlahi andlarla adi insanlar arasında içilən andlar arasında diqqət olunacaq qədər fərq vardır. Çünki;

1.Adi insanların andlarından məqsəd öz mətləblərinin isbatıdır. Bu o haldadır ki, and içən dinləyicinin onun hədəfinə inanmasını istəyir. Elə ki, danışan dinləyicilərin ona inanmadıqlarını ehtimal verir, and içməklə çalışır ki, söylədiyi mətləbi onlara inandırsın  onlarda olan şəkk  şübhəni aradan aparsın. Amma Allah-Taalanın ehtiyacı yoxdur ki, dinləyicilər Onun sözlərini qəbul etsinlər. Əksinə, bəndələrin  dinləyicilərin ehtiyacları var ki, ilahi sözləri  göstərişləri eşidib onu qəbul etsinlər  ona əməl etsinlər. Nəticədə bu sözlərin faydası yenə  dinləyiciyə çatır.

2.Adi insanlar adətən müqəddəs varlıqlara  ya onlar üçün ən əhəmiyyətli şeylərə and içirlər, amma Allah-Taala Quranda elə şeylərə and içmişdir ki, onların bəziləri insanların yanında heç  müqəddəs sayılmır.

H) Allah-Taalanın andlarının sirr  fəlsəfəsi;

Allah-Taala bütün doğruçulardan doğru danışandır. Amma bəzi dərin hikmətlərinə görə öz kəlamlarında andlar içmişdir ki, onlardan bəzilərinə işarə edirik:

1.And içilmiş mövzunun əzəmətli olmasını açıqlamaqdan ötrü; adətən çox mühüm  dəyərli məsələlərdə and içərlər. Beləliklə, Quranın hansısa mövzuda and içməsi o mövzunun çox mühüm  dəyərli olmasına bir dəlildir.[8] Məsələn, Quranda oxuyuruq: Ya, Sin! Hikmətlə dolu Qur’ana and olsun ki,”[9] Həmin and içmənin özü səbəb olur ki, dinləyici and içilmiş mövzu haqqında dərindən düşünsün  təzə həqiqətlər ələ gətirsin. Bununla da, Allah-Taalaya tərəf ən düzgün yolları tapa bilsin.[10]

2.Təkid; and içmək həmişə hansısa məsələnin təkidinə  əhəmiyyətinə görə olur. Həmçinin, belə andın özü dəlalət edin ki, haqqında and içilmiş mövzu yüksək dərəcədə əhəmiyyətli olmaqla yanaşı Allah-Taalanın istəyi çox ciddi  təkidlədir.[11] Allah-Taala kafirlərin cəzalandırılması haqqında and içmiş  buyurur: “(Ya Peəmbərim!) Səndən: "O (bizi qorxutduğun əzab və ya Qiyamət günü) doğrudurmu?" - deyə xəbər alacaqlar. Onlara belə cavab ver: "Rəbbimə and olsun ki, o doğrudur. Siz ondan canınızı qurtara bilməzsiniz!"[12]

Əvvəlcədən Qiyamət, Quranın haqq olması, İslam Peyğəmbərinin (s) risaləti, savab  əzablar haqqında xüsusi xəbərlər verildiyinə görə bu ayədə bütün bunlara&nb

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Doğru və aldadıcı sübhdən məqsəd nədir?
  2265 Zaman 2015/04/16
  Doğru və aldadıcı fəcr və ya sübhdən məqsəd fiqhdə və astronomiyada işlədilən terminlərdir. Onlardan məqsəd gecə və gündüzdə müəyyən vaxtları bildirməkdir. Yalançı yaxud aldadıcı sübh məşriq səmtində ağartı və işıqlanmanın əmələ gəlməsinə deyirlər. Bu vaxtda sübh namazın qılmaq olmaz. Doğru və ya sadiq fəcr və sübh çağı ...
 • Nə üçün rukuda "əzim" səcdədə isə "əla" sifətlər deyilir?
  8762 Qədim kəlam 2012/03/11
  Bunun əsl illəti ki, biz bu iki zikri "Sübhanə rəbbiyəl əzimi və bi həmduh" və"Sübhanə rəbbiyəl əla və bi həmdih" rukuda və səcdədə deyirik, Allahın əmridir və bizim rəvayətlərdə də buna əmr olunmuşdur. Amma baxmayaraq ki, bu işə əmr olunmuşdur, onun üçün bəzi hikmətləri də ...
 • Niyə Yəhudiləri yəhudi adlandırırlar?
  3168 Qədim kəlam 2012/02/12
  Bəni İsrail qövmünün yəhud adlandırılmasının səbəbi barədə ixtilaf vardır. Bəziləri deyiblər ki, "yəhud" kəlməsi hidayət tapmış (hidayət olmuş) mənasınadır və onun illəti (səbəbi) Musanın (ə) qövmünün buzova pərəstişdən tövbəsidir.[1] Bəziləri isə bu qövmün "yəhud" adlandırılmasının səbəbini onların, həzrət Yəqubun (ə) "Yəhuza" adlı dördüncü övladı ilə ...
 • Heyz quslunun fəlsəfəsi nədir?
  5409 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2012/04/17
  İslamın bütün hökm və qanunları, camaatın maddi və mənəvi məsləhət və mənfəətlərini qorumaq üçün, və heç bir başqa hədəfin burada rolu yoxdur. Allah bu hökmlərlə, həm mənəvi paklıq həm də cismi paklğın camaat üçün yaranmasını istəyir. Əslində quslun, o cümlədən heyz quslunun hikməti, zahiri və ...
 • Lütfən qadının hicabının necəliyi barəsində hədis yazın.
  3717 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/13
  Nur surəsinin 31- ci ayəsi başqa olmaqla çox sayda hədis və ayələr qadının hicabı barəsində söhbət açmışdır.həmçinin Nur surəsinin 31- ci ayəsində buyurulur: "Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyrulmuş şeylərdən çəkindirsinlər, namuslarını qorusunlar; öz- özlüyündə görünən (əl- az) istisna olmaqla, zinətlərini göstərməsinlər baş örtüklərini yaxalarına çəksinlər; zinətlərini ərlərindən başqasına ...
 • Aya bir şəxsin mürtəd olmasına, şəri hakimin hökmünə ehtiyac varmı?
  2874 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/02/09
  Sizin sualınızı Müctəhidlərin dəftərxanalarından soruşduq. Cavabları aşağıdakılardan ibarətdir: Həzrət Ayətullah Xamnei: Şəxsin mürtəd olmasında şəri hakimin hökmünə ehtiyac yoxdur. Əgər dinin əsli Peyğəmbərlərin yalan olması və İslam Peyğəmbərinin yalançı olması və yaxud şəriətə nöqsan yetirməklə nəticələnsə, kafir və mürtəd ...
 • Quranda başqalarının qəlbin sındırmaq haqqında ayə varmı?
  11149 Təfsir 2011/08/23
  Hətta, əgərQurandabeləbirayəaçıqşəkildəyəni, “qəlbsındırmaq” ünvanıiləgəlməsədə
 • Evdə pişik saxlamağın hökmü nədir?
  2849 Heyvanları ovlamaq və saxlamaq 2015/05/27
  Evdə pişik saxlamaq haqqında heç kəsdə şübhə olmadığından əlavə, əksinə Məsum İmamlardan (əleyhimussalam) rəvayətlərdə bu işim təşviqinə də sənəd var. ...
 • İşlədiyim bir müəssisədən öz haqqımı almaq üçün nə etməliyəm?
  3071 Əməli əxlaq 2011/06/18
  Şiə fiqhinin ən mühüm bəhslərindən biri də fəhlə və işçi tərəfin hüququ məsələsidir ki, icarə (etmək haqqı) və cüalə kitablarında bəhs olunmuş və onun hökümləri (bir halda ki, qarşılıqlı heç bir tərəfin haqqı digərində qalmasın) açıqlanmışdır. İlk şey ki, ona təkid olunmuşdur, "Müqavilənin" yazılması və fəhlənin əmək ...
 • Şirkətlərin və idarələrin personelinə (işçilərinə) girov adıyla ödənilən məbləğə xüms gəlir?
  2434 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/30
  İmam Xumeyni və Məqami müəzzəm Rəhbərin fətvasına uyğun olaraq o pul ki, idarələr şirkətlər və fabriklərdən fəhlə işçi və personelinə girov adıyla verilir o puldan hər nə qədər xüms ilindən artıq qalarsa onun xümsu ödənilməlidir.[1]

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  104632 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  79739 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  57583 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  40002 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  30674 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22185 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  21925 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  21816 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  20277 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  20033 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...