Gelişmiş Arama
Ziyaret
28986
Güncellenme Tarihi: 2010/05/20
Soru Özeti
Meleklerin ömrü ne kadardır? Mukarreb (üstün) melekler de ölüyorlar mı? Nasıl?
Soru
Meleklerin ömürlerini bildiren hadisler var mı? Melekler de ölürler mi? Acaba Cebrail, Mikail ve ölüm meleği gibi mukarreb melekler de kıyametten önce ölecekler mi?
Kısa Cevap

Hadislere göre melekeleri İslam Peygamberi (s.a.a.) ve Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) ruhlarının yaratılmasından sonra gerçekleşmiştir.

Bütün melekler hatta Cebarail, İsrafil, ve diğer mukarreb melekler kıyametten önce öleceklerdir. Meleklerin ölümleri hakkında iki ihtimal söz konusudur: Ya ruhlarının onların misali gövdelerinden ayrılması anlamındadır ya da onların sürekli yapmakta oldukları görevlerinin sona ermesi anlamındadır.

Ayrıntılı Cevap

Çeşitli hadisler uyarınca melekler Allah’ın yaratmış olduğu en eski yaratıklar arasında yer alırlar. Çünkü hadislere göre meleklerin yaratılışı Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) ruhlarının yaratılmasından sonra gerçekleşmiştir.[1] Yine bir çok hadis gereğince Allah’ın yarattığı ilk mahluk Hz. Muhammed’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamlarının nurudur. Bundan sonra Yüce Allah gökleri ve yeri yaratmış ve sonra melekleri yaratmıştır.

Cabir b. Abdullah el-Ensari şöyle nakleder: Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: Gerçekten Allah, ben, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyn’i sonra İmamları bir nurdan yarattı. Sonra o nurdan bizim şiamızı yarattı ve … Sonra yerleri ve gökleri ve melekleri yarattı. [2]

Meleklerin ölümüne gelince ayet-i kerime buyuruyor ki “Sura üfürülünce Allah’ın istediği kimseler dışında yerde ve gökte bulunan herkes ölür”[3] Bu ayete göre yerde ve gökte olan her kes ölecektir, bu melekleri de içine alır ancak Allah bazı yaratıkları bundan istisna etmiştir. Bundan anlaşılıyor ki varlıklardan bir kısmı birinci üfürülüşte ölmeyecekler. Bunların kimler oldukları hakkında müfessirler arasında ihtilaf vardır. Bazı müfessirlere göre bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail gibi mukarreb meleklerdir. Bir rivayette yer aldığına göre bu ayet okunduğu zaman halk, Resulullah (s.a.a)’tan istisna edilenlerin kimleri olduğunu sordular. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: Bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve ölüm meleğidir. Bütün yaratıkların canları alınınca onlara sıra gelir ve onların da sırasıyla canları alınır.[4] Bir diğer hadise göre Allah’ın arşını taşıyan melekler de bunlara eklenmiştir[5].

Bazı hadislerden anlaşılıyor ki[6] birinci üfürülüşün zamanı gelince İsrafil sura üfler ve İsrafil’in dışında bütün canlı varlıklar ölürler, işte bu hadis[7] gereğince ve yine “Her şey yok olacaktır Onun yüzü dışında”[8] ayetinden vb diğer ayetlerden anlaşıldığı üzere geriye kalan yaratıklar da sonunda öleceklerdir ve Allah Teala’dan başka hiçbir canlı varlık kalmayacaktır.

Meleklerin ölümlerinin nasıl olduğuna gelince şunu belirtmemiz gerekir ki ruhun madde ve cisim aleminden ayrılması anlamında bizim bildiğimiz ölüm melekler hakkında geçerli değildir. Çünkü onların cisimleri yoktur ki onların hakkında cismin bedenden ayrılması düşünülebilsin. Bu yüzden onların ölümleri hakkında şu ihtimaller söz konusudur:

1-     Onlar hakkında ölümün anlamı ruhlarının misali gövdelerinden ayrılması anlamındadır

2-     Onların ölümü sürekli yapmaya güçlerinin yettiği işleri yapmaktan aciz kalışları ve kavrayış güçlerini yitirmeleri anlamını taşır[9]

Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere melekler uzun ömürlü yaratıklardır ancak onlar da bir gün öleceklerdir.[1] Biharu’l-Anvar, c. 15, s. 8 ve c. 18 s. 245, c. 24 s. 88

[2] Biharu’l-Anvar, c. 26, s. 244 ve 242

[3] Zümer, 68, و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات و من فی الارض الا من شاءالله

[4] Biharu’l-Envar c. 79 s. 184

[5] Biharu’l-Envar, c. 6, s. 329

[6] Biharu’l-Envar, c. 6, s. 329

[7] Biharu’l-Envar, c. 6 s. 324

[8] Kasas, 88

[9] Bk Tefsir-i Numune, c. 19, s. 541

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • : Sakalı traş etmenin fıkhi delili nedir?
  8392 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/28
  Değerli fakihlerimiz, bu konuda oldukça çok ama dağınık olan delileri inceledikten sonra sakalın traş edilmesinin haramlığı yönünde fetva vermişlerdir. Kimi fakihlerde bu fetvayı eleştirerek onu kabul etmemişlerdir. Ancak insana fazla zarar vermeyecek işlerde ihtiyat etmek tereddüt ve şüpheye düşürücü işleri yapmaktan daha iyi olduğundan birinci grup sakalı ...
 • Şia’ya göre Hz. Ali, Ebubekir ve Ömer’e karşı nasıl bir tavır takınmıştır?
  17131 Masumların Siresi 2010/03/09
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın küfrünün iblisin küfrü ile eşit olduğuna inanmakta mıdır?
  10263 شیعه و خلفا 2012/08/12
  Belirtilen rivayet evvela senet ve metin açısında zayıftır ve delil teşkil etmeyen mürsel rivayetlerden sayılmaktadır; zira Ayyaşi ile Ebu Basir arasındaki senet ve vasıta belli değildir. Eğer bazı mürsel rivayetlerin kabul edildiği söylenirse, Ayyaşi senetsiz mürsel rivayetleri delil teşkil edecek şahıslardan değildir. İkincisi rivayette Ömer b. Hattab’ın küfrü ...
 • “Günlere düşmanlık yapmayın, onlar da size düşmanlık yapmasın”, cümlesinden maksat nedir?
  5586 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Bu ibarenin anlamı şudur: “Günlere düşman kesilmeyin zira onlara düşman kesilirseniz onlar da size düşman kesilir”. Bu ibare Peygamber efendimiz’den (s.a.a.) nakledilen bazı rivayetlerde zikredilmiştir. "Günler"den kasıt haftanın günleridir.Bu tabir, zamanın ehemmiyetini ve günleri, kötülük kaynağı algılayıp şikâyet konusu yapılmaması gerektiğini göstermektedir. Aksi ...
 • Arkadaşlıkta yaş, bedensel ölçüler vb. gibi fiziksel uyumluluk gerekli midir?
  7735 محبت و دوستی 2012/05/30
  Her ne kadar toplumda insanı töhmet altında bırakacak kimselerle arkadaşlık yapmak gibi bazı maddi ve fiziki özelliklere riayet etmek gerekse de İslamın arkadaşlık için başlangıçta önemsediği şey maddi özellikleri değil, maneviyattır. İmanlı olmak, maddi ve manevi ihtiyaçları karşılamak vb. şeyler maneviyatın özelliklerdendir. ...
 • Peygamber (s.a.a) ve Masum İmamlar (a.s) eşlerinden herhangi birini boşamış mıydılar?
  9327 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Bu konu birkaç açıdanele alınacak bir konudur. Ancak kısaca şöyle diyebiliriz:1- Her ne kadar İslam evliliğe teşvik etmiş ve boşanmanın Allah’ın en sevmediği helal olduğunu belirtmişse de bazı yerlerde boşanmaktan başka çare yoksa ve evlilik bir cehenneme dönecekse boşanmaya izin vermiştir.
 • İnsanların mutluluk ve mutsuzluğunu ve neticede cennet ve cehenneme girmes’n’ belirleyen şey yıldız ve felekler midir?
  5868 آسمان و زمین 2012/07/24
  İnsanların cennet ve cehenneme girmelerinde hareket ve davranışlarını en önemli neden sayan birçok ayet ve rivayet mevcuttur. Siz Şii mütekellimlere müracaat ederseniz onların insanların mutluluk ve mutsuzluklarında yıldızların ve feleklerin etken olduğunu söylediklerini göremezsiniz. Bu konuda bir rivayet bulunsa ve senet açısından kabul edilse bile onun zahiri ...
 • Neden Kadir Gecesi’nde vücuda safran sürülmesi yasaklanmıştır?
  28660 Pratik Ahlak 2010/05/06
  1) Safranın; yiyecek, ilaç ve süs olmak üzere üç özelliği vardır. Safranın rivayetlerde yasaklanan yönü, süs ve ziynet olarak kullanıldığı takdirdedir. 2) Bedene safran sürmek haram değildir ama bu rivayete göre eğer bir kişi Kadir gecesinde bedenine ...
 • İslam devletinde medeni kurumların yeri nedir?
  6888 Düzenler 2010/12/04
  Toplumda halk kitleleriyle devlet arasındaki kuruluşlara medeni kurumlar denir. Köy ve şehirlerdeki kooperatifler, dernekler, spor kulüpleri ve birlikler (okul-aile birliği gibi) vb. medeni kurumlara örnek teşkil etmektedirler. Medeni kurumların varlığı halkçı düzenlerin temel özelliklerinden biridir. Bir işi ve mesleği olan herkes bu kurumlara üye olabilirler. Medeni kurumlar, toplumsal ...
 • Nasıl lezzet şehvetten teşhis edilebilinir?
  10047 Teorik Ahlak 2011/07/18
  Konulardaki helâllik ölçüsü şehvetin reel örneğine (mısdak) karşın lezzetin reel örneğine bağlı değildir. Şehvetin tüm reel örnekleri ve lezzetin tüm reel örnekleri tek bir hükme sahip değildirler. Bilakis bu iki küllinin kapsamına giren tüm reel örnekleri ve fertlerin her birisinin değişik şartlarda ve değişik türlerin iktizasına ...

En Çok Okunanlar