Gelişmiş Arama
Ziyaret
9690
Güncellenme Tarihi: 2010/01/23
Soru Özeti
Sahihi Buhari, muteber bir kitap mıdır? Neden iki emanet hadisi bu kitapta mevcut değildir?
Soru
İki emanet hadisi hakkında bir araştırma yaptım ve onu Sahihi Buhari’de bulamadım. Sahihi Buhari güvenilir ve mutemet bir kaynak mıdır?
Kısa Cevap

Ehlisünnetin bakışında Sahihi Buhari en muteber hadis kitabıdır ve Şii’lerin bakışında da ondaki birçok hadis lâfzî ve manevi olarak Şia’nın hadislerine benzemektedir. Bu esas uyarınca isnat edilir bir kitap sayılır. Elbette bu, Sahihi Buhari’de bir hadis bulunmazsa, hiçbir şekilde söz konusu hadisin güvenilir olmayacağı anlamına gelmez; zira bizzat Ehlisünnetin kendinin böyle bir inancı bulunmamaktadır. Aksi takdirde Ehlisünnete mensup kimselerin fıkıh ve kelam ilimlerinde bu kitaptan başka bir hadis kitabından yararlanmamaları ve diğer hadis kitaplarını müzelere koymaları gerekirdi. Oysaki onların bilginlerinin şimdiye dek sürmekte olan yöntemleri incelenciğinde, bu konunun aksi gözlemlenmektedir ve başka birçok hadis kitabına kendilerinin istinatta bulunduğu görülmektedir. Öte taraftan Ehlisünnet, Sahihi Buhari’de mevcut olan tüm hadisleri kabul edemez; çünkü böyle bir durumda bu kitapta yer alan Kur’an’ın tahrif edildiğine dair hadisleri de kabul etmeleri gerekir![1] Yukarıdaki ön açıklamaları göz önünde bulundurarak şöyle söylemek gerekir: Buhari’nin kendi kitabında iki emanet hadisine işaret etmediği doğrudur, ama bu kitapta bu hadisin olmayışı, onun itibarına en küçük bir halel dahi getirmez. Ehlisünnet tarafından kabul edilmiş kriterler esasınca bile onun itibarı zedelenmez; çünkü bu hadis diğer sahih kitaplarda ve kendilerinin diğer muteber kaynaklarında yer almaktadır. Örnek olarak birkaç numuneye aşağıda işaret ediyoruz:

1. Sahihi Tirmiz, c. 5, s. 3289. h. 30874[2].

2. Sahihi Müslim, c. 7, s. 123[3].

3. Süneni Ebu Davut, c. 2, s. 432[4].

4. Müsnedi Ahmed b. Hanbel, c. 3, s. 14,17, 26 ve 59; c. 4, s. 371.[5] (Ehlisünnet nezdinde özel bir değeri olan bu kitabın telif tarihinin Sahihi Buhari’nin telif zamanından önce olduğu belirtilmelidir).

Öte taraftan Hâkim Nişaburi deyim yerindeyse Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim kitaplarını tamamlayıcı özellikte olan el- Müstedrek Ala’s Sahiheyn kitabında bu hadis ve senedinin altında şöyle yazmaktadır: Bu hadis, Sahihi Buhari ve Müslim’in ilmi kriterleri esasınca sahihtir, lakin onlar buna kendi kitaplarında yer vermekten kaçınmışlardır. (Elbette belirtiliği gibi Müslim bu hadisi başka bir senet ile kendi kitabında zikretmiştir).

Bu esas uyarınca, şu güçlü ihtimali uzak görülemez: Buhari iki emanet hadisini senedin zayıflığı nedeniyle değil, bilakis siyasal ve mezhepsel taassuplar nedeniyle kendi kitabında zikretmemiştir.

 


[2] Daru’l Fikr, Beyrut, 1403 h.k.

[3] Daru’l Fikr, Beyrut.

[4] Mebaa’atil İtikat, Şam

[5] Daru’s Sadır, Beyrut.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Nisa suresinin 11. ayetinde ‘Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi size daha faydalıdır, bilemezsiniz.’ buyurulan cümlenin manası nedir?
  7160 Tefsir 2012/04/15
  Nisa suresinin 11. ayetinde birinci dereceki kimselerin miras bölüşümünün nasıl olacağı göz önüne alınarak müfessirler ayetin ‘Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi size daha faydalıdır, bilemezsiniz.’ bölümünün manası hakkında çeşitli ihtimaller vermişlerdir. Buna göre bu cümlenin manası şunlardan biri olabilir: 1- Baba, anne ve evlatlarınızdan hangisinin dünyada size ...
 • Kredi kartlarıyla alışveriş yapılması ve bu kartların nakit paraya çevrilmesinin hükmü nedir?
  5157 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/05/13
  Sorunuzun cevabını Ayetullah Hamenei’nin kalemi şu şekilde cevaplamıştır: Hesapta olan ve alışveriş yaparken ödediğiniz miktarın bir sakıncası yoktur. Ama hesabınızda karşılığı olmadan size kredi hesabı olarak verilen miktar; eğer borç şeklindeyse ve ona faiz geliyorsa, borcun kendisi sahih ama fazlası faiz sayılmaktadır ve haramdır. ...
 • Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti hangi yönlere sahiptir?
  9560 Masumların Siresi 2010/07/06
  Sadece irdeleme ve derin düşünme aracılığıyla engin boyutlarına ulaşmanın mümkün olduğu Hz. Zehra’nın (a.s) yüce şahsiyetinin yönleri çok geniş ve engindir. O yüce şahsiyetin manevî ve ilahî, ilim ve marifet, siyasal ve toplumsal mücadele yönleri hakkında okumak ve araştırmak bize hedefimize ulaşmada yardımcı olacaktır. Kadınların efendisinin muhtelif ...
 • Zikir nedir ve türleri nelerdir?
  15339 ذکر 2012/09/24
  Zikir ve Allah’ı anmanın birçok ruhi ve ahlaki yapıcı etkisi vardır ve bunun karşısında Allah’ın kulunu hatırlaması, kalbin aydınlanması, kalp huzuru, Allah’a itaatsizlik etmeden korkmak, günahların bağışlanması ve ilim ve hikmet bunlardan sayılır. Genellikle zikir kalpsel ve dilsel olarak iki türe ayrılır. Dille yapılan zikre “vird” de ...
 • Ulu’l Emr ayeti kimin hakkında nazil oldu?
  12755 Eski Kelam İlmi 2011/04/13
  Şii müfessirlerinin hepsi Ulu’l Emr’den maksadın, İslam toplumunun maddi ve manevi yaşamının tüm boyutlarındaki önderliğinin, Allah ve Peygamberi (s.a.a) tarafından kendilerine verilen masum imamlar olduğu ve Onlardan başka kimsenin buna ortak olmadığı konusunda ihtilafları yoktur. Ancak Masum İmamların kendileri birilerini bir göreve atar ve bir makam verirlerse belli ...
 • Muhammed b. Hanefiye’nin naklettiği rivayette zikredilen “hucze” kelimesinin anlamı nedir?
  6155 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Rivayette zikredilen “hucze” kelimesinden maksat, dünyada bizim ile Allah, Resulüllah (s.a.a.) ve imamlar (a.s.) arasında var olan sebeplerdir. Yani o sebeplere temessük etmek ve bağlamak anlamındadır. Söz konusu olan sebepler şunlardan ibarettir: din, ahlak ve güzel amellerdir. Eğer insanlar İslam dinini takip ederler, güzel ahlak ve Salih ameller işlerler onların ...
 • Acaba İmam Hüseyin(a.s) bir hadisinde, Arap ve Acem arasında fark koymuş ve Acemleri kınamış mıdır?
  8226 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2010/09/04
  Dile getirdiğiniz rivayet Ebu Ebdillah (a.s)'dandır. Yani İmam Sadık (a.s)'tan, İmam Hüseyin (a.s)'den değildir. Şöyle buyurmuşlardır: “Biz Kureyşteniz ve bizim Şialarımız da Araptırlar, acem değil”. Bu rivayetin zahir anlamı dikkate alındığında Arap, acem ve Kureyş'ten maksat bilinen meşhur ırklardır. Ama bu rivayet senet açısından zayıftır. ...
 • Hazreti Zehra’nın (a.s.) kaç kızı var idi?
  6443 فرزندان زهرا س 2014/06/22
  Şeyhi Müfit “İşarat” adlı eserinde şu beyanda bulunmaktadır: Hazreti Alinin (a.s.) hazreti Zehra’dan çocukları şunlardır: Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynebi Kubra, Zeynebi Sugra ve Ümmi Gülsüm.[i] İbni Sad kendi “Tabakat”[ii] adlı kitabında ve Belazeri “Ensabul-Eşraf”[iii] adlı kitabında şöyle diyorlar: ...
 • Habil ve Kabil kimle evlendiler?
  77153 Tefsir 2009/06/17
  Tarih ve hadis kaynaklarına göre bugünkü insan soyu ne Habil nede Kabil’in soyundandır. Bu günkü insanlar Hz. Adem’in diğer oğlu olan Şeys veya Hibetu’llah’ın soyundandır.Ancak, Hz. Adem’in çocuklarının evlenmesine gelince Müslüman bilginler bu konuda farklı görüşlere sahiptirler ve genelde şu iki görüşten birini ...
 • Birbirini seven ve ilişkilerinde günaha düşmek istemeyen kız ve oğlan hangi şer’i yolla sorunlarını giderebilirler?
  14162 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Hekim olan Allah bu ikisini birbiri için yaratmıştır. Çünkü onlar birbirinin huzur kaynağıdır, birbirlerinin duygusal, ruhsal ve cinsel isteklerini karşılamaktadırlar.İslam iki tarafın da ihtiyaçlarının karşılanması için evliliğin (geçici veya daimi) çerçevesini belirlemiştir. Kadınla erkek ...

En Çok Okunanlar